Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Master - Bæredygtig ledelse - Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet
03/02-2022 08:49
2022-1
Godkendt
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Danmarks Tekniske Universitet - Lyngby Campus

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Kit Bjerregaard, kbjer@adm.dtu.dk, 3149 0050

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Master

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Bæredygtig ledelse

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Sustainable Leadership

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Master i bæredygtig ledelse

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Master in Sustainable Leadership

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Teknisk videnskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

En kandidat-, bachelor-, professionsbacheloruddannelse eller tilsvarende inden for teknisk-, natur- eller samfundsvidenskabelig disciplin. Der kan optages ansøgere, der ud fra en konkret vurdering skønnes af have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med en af de adgangsgivende uddannelser.


·       Mulighed for at lede, implementere og/eller eksekvere bæredygtighed i sin organisation, uanset størrelse, sektor og branche.


·       En af eller begge følgende kvalifikationer:


        I.            Ekspertise/erfaring inden for bæredygtighed


        II.            Ekspertise/erfaring inden for ledelse


·       Minimum 3-5 års relevant erhvervserfaring.


·       Engelskkundskaber på et niveau, der muliggør deltagelse i uddannelsen på engelsk. Ansøgeres engelskkundskaber vurderes af den uddannelsesansvarlige studieleder i forbindelse med optagelsessamtalen. At kunne bruge engelsk professionelt er et væsentligt kriterium for at kunne arbejde med bæredygtig ledelse i et internationalt miljø.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Master i bæredygtig ledelse har til formål at udruste fremtidige ledere med en række færdigheder, der gør dem i stand til systemisk at forstå og operationalisere bæredygtighed inden for organisationer fra alle sektorer (offentlige, private, civilsamfund) og brancher til gavn for samfundet.


Masteren er baseret på fordybelse og tværkursuslighed, der i kombination med et holistisk syn på bæredygtighed samt ledelseskompetencer baner vejen for bæredygtig omstilling. Pædagogisk og metodemæssigt er uddannelsen tilrettelagt specifikt til de behov, der kendetegner lederuddannelsessegmentet (The future of..2021a, 2021b, Lederudvikling, bilag s. 23-32). Kursusindholdet er baseret på nyeste forskningsresultater fra DTU og andre internationale universiteter. Den nye uddannelse adskiller sig ved det praksisorienterede Immersive Learning Project (15 ECTS), som de studerende løbende arbejder på under hele uddannelsen, og som giver dermed giver dem mulighed for under vejs i studiet at anvende relevante elementer fra de forskellige kursus i. For hvert af de ni kurser på 5 ECTS er der formuleret faglige læringsmål afpasset i forhold til de studerendes Immersive Learning Project (bilag s. 13-15).


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Hovedformålet med uddannelsen er at sikre, at fremtidige ledere har de nødvendige ledelseskompetencer, der sætter dem i stand til systemisk at forstå og operationalisere bæredygtighed og gøre en positiv forskel i samfundet. Mere specifikt gør uddannelsen deltagerne i stand til at


·       Skabe en forståelse for den motivation og tankegang, der skal til for at lede forandringer


·       Analysere og forstå komplekse bæredygtighedsudfordringer og deres indbyrdes forbundethed


·       Stå i spidsen for udviklingen af bæredygtige løsninger


·       Eksekvere og lede andre i forbindelse med implementeringen af bæredygtige løsninger.


Uddannelsen bygger på kritisk tænkning og systemtænkning med henblik på at beskæftige sig med de afvejninger og kompleksiteter, der er uløseligt forbundet med arbejdet med bæredygtighed, og hvordan disse afspejles i evnen til at lede sig selv og andre i forbindelse med implementeringen af bæredygtige løsninger. På den måde giver uddannelsen mulighed for at forstå og forholde sig kritisk til kursusområdets/kursusområdernes viden samt at kunne identificere videnskabelige problemstillinger.


Masteruddannelsen i bæredygtig ledelse er en toårig deltidsuddannelse (60 ECTS). Uddannelsen er opdelt i tre moduler, der alle omfatter tre kursus på hver 5 ECTS. De tre moduler fokuserer på følgende tematikker:


1)      Why: Hvad er den underliggende motivation og det globale behov for bæredygtig omstilling og bæredygtig ledelse?


2)      How: Hvordan kan organisationer tilpasse sig den bæredygtige omstilling?


3)      Execute: Hvordan kan ledere eksekvere bæredygtighedsstrategier og bæredygtige løsninger i organisationer?


Sideløbende med disse moduler arbejder de studerende med et Immersive Learning Project (15 ECTS), svarende til et kandidatspeciale. I modsætning til traditionelle uddannelser, som typisk afsluttes med et speciale, giver den uddannelsen de studerende mulighed for at arbejde med et særligt Immersive Learning Project i de 2 år, uddannelsen varer. Projektet skal gerne være funderet i cases og projekter fra de studerendes egne værtsorganisationer. For alle de kursus, der indgår i de tre moduler, er læringsmålet nøje formuleret og afpasset til de studerendes Immersive Learning Project. Målet er at implementere projektet i værtsorganisationer ved uddannelsens afslutning.


Masteruddannelsen i bæredygtig ledelse bygger på to lige stærke søjler, Academic Excellence og Practice and Impact (se side 15 i bilaget). Det betyder i praksis, at vi ikke kun inddrager de nyeste forskningsresultater inden for bæredygtighed og ledelse, men at vi også løbende under uddannelsen anvender den teoretiske viden i praksis, set fra de studerendes perspektiv. Det pædagogiske princip for at opnå dette kaldes Immersive Learning og betyder, at uddannelsen bringer forskningsindhold ud af undervisningslokalet ved at integrere læring i virkelige cases og projekter.


Fra et teoretisk og filosofisk perspektiv er bæredygtighed og ledelse ligeligt indlejret i alle kursus i alle moduler. Ved at anvende kritisk tænkning og systemtænkning vil de studerende kunne anvende og eksekvere deres læring i en virkelig situation med et holistisk og tværfagligt perspektiv. I praksis betyder det, at uddannelsen i stedet for at se bæredygtighed som noget sekundært insisterer på at beskæftige sig med de afvejninger og kompleksiteter, der er uløseligt forbundet med arbejdet med bæredygtighed. ’Grønne’ eller økologiske løsninger lader måske noget tilbage at ønske i forhold til den samfundsmæssige dimension, eller en bæredygtig løsning fremstår måske nyskabende højere oppe i værdikæden, mens den påvirker andre led i værdikæden negativt. Gennem arbejdet med deres Immersive Learning Project får de studerende mulighed for at opleve disse afvejninger i praksis i forbindelse med implementeringen af bæredygtige løsninger. De akademiske og pædagogiske principper for masteruddannelsen i bæredygtig ledelse kan findes på side 15 i bilaget.


Uddannelsen er struktureret som det fremgår nedenfor. Beskrivelsen kan også findes på side 13-14 i bilaget:


Modul: Why


I overensstemmelse med Bologna-kompetenceniveauer giver det første modul de studerende mulighed for at anvende kursusområdets videnskabelige metoder og redskaber samt mestre generelle færdigheder, der knytter sig til den valgte specialisering, vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt anvende relevante analyse- og løsningsmodeller. Dette mål vil blive opnået ved introduktion til kompleks problemløsning, holistisk og systematisk tænkning, det filosofiske grundlag bag bæredygtig ledelse samt introduktion til og opstart af det praktiske Immersive Learning-projekt (15 ECTS).


De tre kursus, der indgår i det første modul, er:


Kursus nr. 1: Philosophical foundations of Sustainable Leadership (5 ECTS)


Mål: At opbygge en fælles forståelse af bæredygtig ledelse og en personlig vision inden for bæredygtighed.


Læringsmål: Efter at have gennemført dette kursus vil de studerende kunne 1) fortolke globale tendenser inden for bæredygtighed, 2) identificere globale behov og udfordringer i forbindelse med bæredygtighed, 3) forstå ledelsesmodeller, 4) udvikle deres vision, værdier og motivation, 5) etablere et trygt rum for dialog.


Kursus nr. 2: Leadership in Sustainability Strategy (5 ECTS)


Mål: At analysere de parametre der driver og de der er udfordrende for bæredygtighed på strategisk niveau


Læringsmål: Efter at have gennemført dette kursus vil de studerende kunne 1) forstå, hvad der motiverer og ligger til grund for beslutninger om bæredygtighedsstrategier, 2) afstemme strategisk vækst med bæredygtighedsincitamenter, 3) udarbejde strategier for bæredygtig vækst, 4) identificere, vurdere og håndtere vigtige strategiske interessenter, 5) lede andre i disses søgning efter deres ’drive’.


Kursus nr. 3: Complex Problem Framing across Value Chains (5 ECTS)


Mål: At identificere muligheder og udfordringer inden for værdikæder og formulere komplekse bæredygtighedsudfordringer


Læringsmål: Efter at have gennemført dette kursus vil de studerende kunne 1) anvende systemtænkning på bæredygtighedsudfordringer, 2) analysere grundlæggende årsager inden for hele værdikæden, 3) syntetisere komplekse problemer til håndterbare problemer, 4) afstemme kritiske problemer og motivationer på tværs af dagsordener og aktører, 5) navigere i kompleksitet.


Modul: How


Andet modul giver de studerende mulighed for at styre og udvikle arbejdssituationer relateret til bæredygtighed, der er komplekse og uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller. Endvidere fokuserer det andet modul på de studerendes evne til selvstændigt at kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar gennem bæredygtig ledelse.


Kursus 4: Sustainability Oriented Organizations (5 ECTS)


Mål: At udnytte deres personlige rolle i de former, som bæredygtighed kan antage i organisationer


Læringsmål: Efter at have gennemført dette kursus vil de studerende kunne 1) identificere og sammenligne bæredygtighed og kultur i forskellige organisationsformer, 2) evaluere betingelser for forskellige organisationsformers effektivitet, 3) sammenligne strategiske, taktiske og operationelle roller, der er nødvendige i forbindelse med en radikal ændring af forretningsmodel, 4) relatere roller og ledelsesstile til organisationsformer og -kulturer, 5) udtænke muligheder for nye former og kulturer med henblik på bæredygtige organisationer.


Kursus 5: Business Models for Sustainability (5 ECTS)


Mål: At integrere bæredygtighed i forretningsmodellen


Læringsmål: Efter at have gennemført dette kursus vil de studerende kunne 1) identificere lokale og globale modeller, der afstemmer bæredygtighed og forretningsmål, 2) evaluere og udvikle muligheder for en bæredygtig forretningsmodel, 3) evaluere finansielle modeller for bæredygtige løsninger, 4) afstemme operationelle incitamenter på tværs af forretningsvækst og bæredygtighed, 5) udvikle ledelseskompetencer og -tankegang med henblik på at initiere nye forretningsmodeller.


Kursus 6: Sustainability-Driven Innovation (5 ECTS)


Mål: At skabe innovative bæredygtige løsninger, der kan anvendes bredt


Læringsmål: Efter at have gennemført dette kursus vil de studerende kunne 1) forstå principper for inkluderende design og innovation i udviklingen og formidlingen af bæredygtige løsninger, 2) anvende principper på løsningsudviklingsprocesser, 3) navigere i og udvælge værktøjer og teknikker, der muliggør samskabelse og forandring, 4) facilitere processer, der muliggør samskabelse og forandring.


Modul: Execute


Ud over de læringsmål, der er henvist til i modul 1 og 2, fokuserer det tredje modul især på de studerendes evne til selvstændigt at kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar.


Kursus 7: Data-Based Decision Making (5 ECTS)


Mål: At opbygge, fortolke og udnytte bæredygtighedsdata til strategisk beslutningstagning


Læringsmål: Efter at have gennemført dette kursus vil de studerende kunne 1) bruge, fortolke og anvende bæredygtighedsdata, 2) analysere og identificere væsentlige databaserede beslutningspunkter, 3) formulere, hvordan bæredygtighed integreres i eksisterende finansielle systemer og datasystemer, og hvordan disse systemer inddrages, 4) udvikle bæredygtighedsmålinger til strategiske formål.


Kursus 8: Communicating Sustainability (5 ECTS)


Mål: At formidle og forklare bæredygtige løsninger til et bredere publikum og opbygge evnen til at være thought leader inden for bæredygtighed


Læringsmål: Efter at have gennemført dette kursus vil de studerende kunne 1) bruge, fortolke og anvende standarder for bæredygtighedsrapportering, 2) udvikle kommunikationskanaler og -formater til interne og eksterne interessenter, 3) forstå, hvordan andre motiveres og ledes gennem kommunikation, 4) opbygge den sikkerhed og de færdigheder, det kræver at tage stilling og gå foran i vigtige interne, eksterne og globale bæredygtighedsdialoger.


Kursus 9: Leading Change for Sustainability (5 ECTS)


Mål: At give andre mulighed for at realisere og eksekvere bæredygtig omstilling


Læringsmål: Efter at have gennemført dette kursus vil de studerende kunne 1) vælge og evaluere relevante strategier for forandringsledelse og transition management, 2) vælge relevante faciliteringsmetoder til at skabe forandring, 3) lede andre gennem coaching, mentorordninger og facilitering, 4) opbygge deres identitet som bæredygtighedsleder.


Modul: Immersive Learning Project (15 ECTS)


Ud over uddannelsens videns- og færdighedsrelaterede læringsmål arbejder de studerende med et projekt om bæredygtig ledelse sideløbende med de tre moduler. Der arbejdes løbende på projektet i hele uddannelsens varighed (2 år). Målet med projektet er at fastlægge, udvikle og lede en bæredygtig løsning inden for en eksisterende værdikæde i det virkelige liv (praksisnær). På den baggrund giver uddannelsen de studerende mulighed for at arbejde direkte med praksis, ideelt set i deres egne organisationer. For hvert kursus er læringsudbyttet ligeledes nøje formuleret og forbundet med de forskellige faser i projektet (Immersive Learning Project). I overensstemmelse med uddannelsens ni kurser (á 5 ECTS) er læringsmålene relateret til Immersive Learning Project således:


1) Identificere bæredygtighedsemner i værdikæden


2) Identificere strategiske prioriteringer og ’drivere’ og inddrage og afstemme interessenters incitamenter


3) Definere problem og grundlæggende årsager, der skal løses i en værdikæde


4) Udvikle organisationsform for løsning og identificere personlig rolle i løsningen


5) Identificere muligheder for forretningsmodel og ’drivere’ for ledelse


6) Udvikle og skabe en inkluderende og innovativ løsning


7) Udtænke og definere konteksten for løsningens vigtigste effektmålinger og de dermed forbundne beslutningspunkter


8) Kommunikere løsningen til centrale interessenter og udforme iterativ effektrapportering


9) Lede deres team og centrale interessenter i forbindelse med implementeringen af løsningen.


Det skal understreges, at Immersive Learning Project’et betyder, at masteruddannelsen i bæredygtig ledelse medfører en direkte og konkret forskel i samfundet for løsning af udfordringer med bæredygtighed. Ved at give de studerende mulighed for at løse bæredygtighedsudfordringer i deres organisationer bidrager uddannelsen direkte til et mere bæredygtigt samfund, i Danmark og internationalt. 


En oversigt over alle moduler, kursus, læringsmål og udvalgte emner i uddannelsen kan findes på side 13-15 i bilaget.


Sammenfattende, og i henhold til Bologna-kompetenceniveauerne for en mastergrad (60 ECTS), giver masteruddannelsen i bæredygtig ledelse de studerende nedenstående viden, færdigheder og kompetencer:


Viden
Personer med en master i bæredygtig ledelse har:


·       Forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for bæredygtig ledelse


·       Dyb forståelse for problemstillinger relateret til bæredygtighed, på grundlag af det højeste niveau for forskning og udvikling


·       Forståelse af teorier og metoder inden for bæredygtig ledelse og evne til at reflektere over anvendelsen af disse i relation til bæredygtighedsspørgsmål på tværs af sektorer (private, offentlige, civilsamfund) og brancher


·       Kendskab til tendenser inden for de nyeste og mest lovende bæredygtige løsninger.


Færdigheder
Personer med en master i bæredygtig ledelse kan på et videnskabeligt grundlag anvende relevante teorier fra kursuset til at:


·       Udvikle, eksekvere og lede bæredygtige løsninger


·       Modellere og dokumentere bæredygtige løsninger baseret på videnskabelige bæredygtighedsdata


·       Kommunikere bæredygtige løsninger til interne (herunder medarbejdere, leverandører og partnere) og eksterne interessenter (forbrugere, politiske beslutningstagere, konkurrenter)


·       Lede og mobilisere både primære og sekundære interessenter i organisationen i forbindelse med eksekvering af bæredygtige løsninger


·       Identificere, analysere og vurdere bæredygtighedsproblemstillinger ved brug af relevante forskningsbaserede teorier og metoder


·       På et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller, der knytter sig til udvikling, dokumentation og ledelse af bæredygtige forretningsløsninger


·       Vurdere relevansen af samt anvende relevante teorier og metoder, der knytter sig til bæredygtighedsproblemstillinger og løsningsmodeller i bæredygtige forretningsløsninger


·       Kritisk vurdere og evaluere bæredygtige løsningers betydning for de sammenhænge, de bruges i.


Kompetencer
Personer med en master i bæredygtig ledelse har kompetencer til at:


·       Udvikle og følge deres personlige ledelseskompetencer og -evner


·       Udvikle kritisk tænkning og analytiske færdigheder, der er nødvendige i forbindelse med løsning af bæredygtighedsudfordringer


·       Opnå ledelseskompetencer til at eksekvere bæredygtigt i organisationer i alle sektorer (offentlige, private, civilsamfund) og/eller brancher


·       Udvikle ekspertise og kompetence til at arbejde med og være i stand til at løse bæredygtighedsudfordringer i et engelsksproget internationalt miljø


·       Udvikle færdigheder, sikkerhed samt sprog og vokabular til at kommunikere og rapportere om bæredygtighed i et engelsksproget internationalt miljø


Indhold:


Kursusenes indhold vil blive udviklet og kursusene gennemført i samarbejde med DTU’s institutter og institutioner, andre danske og internationale universiteter og med eksterne forskere og praktikere som forelæsere. Studieleder for uddannelsen er professor Tim McAloone fra DTU Mechanical Engineering. I spidsen for opbygningen af og tilsynet med uddannelsen samt for undervisningen står Salla Laasonen, DTU Learn for Life Academic Director, og Jackie Stenson, DTU Learn for Life Director of Practice. Der vil blive nedsat en styregruppe for uddannelsen, ledet af professor Tim McAloone fra DTU Mechanical Engineering og lektor Francesco Rosati fra DTU Entrepreneurship.  Indholdet af kursusene Business Models for Sustainability (5 ECTS), Sustainability-Driven Innovation (5 ECTS) og Data-Based Decision Making (5 ECTS) er udviklet i samarbejde med professor Tim McAloone og lektor Francesco Rosati, begge fra DTU, og vil blive gennemført i samarbejde med dem. Dertil løbende samarbejde med andre af DTU-institutter, hvor det er fagligt relevant.


Derudover omfatter uddannelsen en studietur til Island samt en studietur til en destination uden for Europa (Indien, Rusland). Internationale studierejser er en vigtig del af programmets Immersive Learning-format. Deltagerne vil i praksis opleve , hvordan bæredygtighedsudfordringer og -muligheder bliver adresseret i en international kontekst ved aktivt at arbejde med internationale partnere. Dette vil gøre dem i stand til bedre at kontekstualisere deres egne bæredygtighedsdagsordener inden for det internationale bæredygtighedsøkosystem. Derudover vil det at være fordybet i et andet miljø sætte deltagerne i stand til at analysere, hvordan ledelse manifesterer sig anderledes i andre kulturer, hvilket igen vil støtte dem i at udvikle deres egne personlige lederskabsfærdigheder ud over enhver eksisterende kulturelle forforståelse af, hvad en leder er. Det vil også sætte dem i stand til bedre at forstå og interagere med interessenter på tværs af globale værdikæder, når de arbejder inden for deres egen branche.


Målgruppe:


Bæredygtig ledelse kræver, at man mestrer mangfoldighed. Det er afgørende, at ledere ved, hvordan man leder i forskellige samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge, med mennesker fra forskellige baggrunde og inden for værdikæder, der ofte dækker globale geografier. Masteruddannelsen i bæredygtig ledelse sigter mod en gruppe af studerende, der er mangfoldig, når det gælder sektor (privat, offentlig, nonprofit), branche, organisationens størrelse, kulturel baggrund, alder og køn. Ved at muliggøre et mangfoldigt miljø giver uddannelsen de studerende mulighed for at praktisere ledelse med en ’hands-on’-tilgang ved at lede andre.


Undervisningssprog (engelsk):


Endelig, og vigtigst af alt, er bæredygtighed en global udfordring. Ledere, der agerer i et internationalt miljø, skal have det nødvendige vokabular til at begå sig sikkert på engelsk. Dette omfatter kommunikation om bæredygtighed i et globalt miljø på engelsk, samarbejde med globale partnere på engelsk og rapportering om bæredygtighedsmålinger på engelsk ved brug af et bæredygtighedsspecifikt engelsk vokabular som det, der er fastsat i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Betydningen af engelskkundskaber på internationalt niveau er også blevet anerkendt af uddannelsespartneren Lederne: Danske ledere har brug for færdigheder og kompetencer til at bringe danske virksomheder op på den globale scene, hvor engelsk er det påkrævede sprog (se side 22 i referencebrevet).


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Uddannelsens faglige elementer er tekniskvidenskabelige, og uddannelsen foreslås indplaceret på taxametertakst 3.


Forslag til censorkorps
Ingeniøruddannelsernes landsdækkende censorkorps: Civilingeniøruddannelsen

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil
Bilag_DTU_master_i_sustainable_leadership (2).pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Internationale begivenheder som for eksempel FN’s klimakonference COP26 har bekræftet det presserende behov for at løse de bæredygtighedsudfordringer, som det globale samfund er oppe imod. I direkte sammenhæng med dette står virksomheder og virksomhedsledere over for at skulle tage stilling til bæredygtighed, både i Danmark og på globalt plan, og de spiller en væsentlig rolle, når det handler om at muliggøre den bæredygtige omstilling. Det at sikre en bæredygtig omstilling er til stadighed forbundet med visse vanskeligheder (Berlingske, 2021). Ud over behovet for at skabe teknologisk bæredygtige innovationer har Danmark brug for dygtige ledere, der kan eksekvere på disse teknologiske innovationer og hjælpe organisationer med at omstille sig til bæredygtighed.


Bæredygtighed, bæredygtig ledelse, global tankegang, etisk lederskab osv er fortsat centrale drivere og udgør områder, hvor der er et uddannelsesbehov set i lyset af det fremtidige arbejdsmarked (Lederudvikling 2020, 2021; The future of.. 2020a; 2020b). Det er med udgangspunkt i dette påviste markedsbehov, at den største interesseorganisation i Danmark, Ledernes Hovedorganisation, og DTU Management, DTU Learn for Life, DTU Mechanical Engineering og DTU Entrepreneurship sammen har skabt en masteruddannelse i bæredygtig ledelse med henblik på at imødekomme det presserende behov for disse kompetencer. Direktør for Ledernes Hovedorganisation udtalte i oktober 2021:


”Lederne er gået sammen med DTU om udviklingen af en ny masteruddannelse i Sustainable Leadership. Det er vigtigt. For landets ledere kommer til at spille en afgørende rolle på vejen mod en bæredygtig omstilling af vores samfund.” (Nordestgaard Ismiris, 2021)


Uddybende bemærkninger

Uddannelsen er en ny og unik kombination af den akademiske verden og praksis. DTU er ansvarlig for udvikling og eksekvering af undervisningsindholdet, mens Lederne er en vigtig samarbejdspartner ift. afdækning af industriens behov for kompetencer inden for bæredygtig ledelse. DTU leverer den nyeste, internationalt banebrydende forskningsbaserede viden til uddannelsen, og Lederne fungerer som bro til danske virksomheder ved dels at være opdateret om de aktuelle udfordringer, virksomhederne står over for, og om de færdigheder, virksomhederne mangler, og dels at bringe disse udfordringer og spørgsmål ind i uddannelsen.


Vores ansøgning om prækvalifikation understøttes af to uafhængige markedsanalyser, der er udført af henholdsvis Ledernes Hovedorganisation (Lederudvikling 2020; 2021) og CarringtonCrisp, et internationalt analyseinstitut, der specialiserer sig i rådgivning inden for de videregående uddannelser (Teh futor of.. 2020a; 2020b).


Ifølge Ledernes Hovedorganisations undersøgelse Lederudvikling fra 2020, hvor 1388 medlemmer deltog i et computerassisteret CAWI-interview, er bæredygtig ledelse en af de vigtigste specifikke kompetencer, som respondenterne forventer at skulle udvikle i løbet af de kommende 12 måneder (Lederudvikling, 2020: 26). Hele 33 % af respondenterne angav et behov for videreuddannelse inden for bæredygtighed og FN’s verdensmål, og yderligere 27 % af respondenterne udtrykte behov for uddannelse inden for klimaforandringer og den grønne omstilling (Lederudvikling, 2020:26). 26). Som det fremgår af et sammendrag til intern brug (Lederudvikling, 2021b: 8), er disse præferencer endnu mere udtalte for akademiske ledere: 43 % procent af de adspurgte udtrykte et ønske om opkvalificering inden for bæredygtighed og FN’s verdensmål. Akademiske ledere lægger ligeledes større vægt på uddannelsesinstitutionernes omdømme og på, at uddannelserne er forskningsbaserede. Sammenholdt med de generelle konklusioner om vigtigheden af leder- og ledelsesuddannelse i Danmark vidner disse tal om et behov for den foreslåede uddannelse i markedet i almindelighed.


På grundlag af en række internationale undersøgelser i løbet af de seneste ti år har CarringtonCrisp skitseret en række generelle tendenser i publikationen The Future of Lifelong and Executive Education (2021a) baseret på en undersøgelse blandt 2505 medarbejdere og 508 arbejdsgivere i 22 lande. Rapporten bekræfter et generelt stigende behov for livslang læring og udpeger fem hovedområder med et indtil videre udækket behov: Forandringsledelse, tværkulturel ledelse, den globale tankegang, etik og etisk adfærd samt iværksætteri. Indvirkning på samfundet og ansvarlig ledelse nævnes blandt de områder, hvor det aktuelle læringsbehov er størst, mens ledelse og kommunikation stadig står øverst på ønskesedlen. Derudover peger rapporten på en række centrale områder af kritisk betydning for uddannelsen af fremtidens ledere: 1) Et behov for at samskabe med arbejdsgivere og dermed opbygge relevante læringstilbud, 2) et behov for tværinstitutionelt samarbejde for at sikre, at erhvervslivet får og har det fulde billede, 3) et behov for at øge bevidstheden om effekten af deres virke i samfundet som helhed, og ikke kun i erhvervslivet. Som det fremgår af oversigten nedenfor (se side 13-14 i bilaget), bidrager den foreslåede masteruddannelse i bæredygtig ledelse netop til at opfylde disse behov for opkvalificering, blandt andet takket være en tilgang til læring, der er baseret på fordybelse, tværkursuslighed og et holistisk syn på bæredygtighed.


I januar 2022 kan det konstateres, at den planlagte uddannelse har fået mærkbar mediebevågenhed, hvilket taler for behovet for uddannelsen. Uddannelsen har været omtalt i Finans (2021), Sjællandske Nyheder (2021), TechWatch (2021), Science Report (2021), Sustain Report (2021), Tech Management (2021) og Børsen Bæredygtig (2022). Dette viser blandt andet, at uddannelsen er en nyskabelse, og at der er et behov i markedet for uddannelsen.


Ud over mediedækningen blev der i efteråret 2021 afholdt to arrangementer for at vurdere interessen for uddannelsen. DTU Executive Education var den 14. oktober vært for et åbent hus-arrangement, hvor 45 deltagere tilkendegav deres interesse for vores uddannelser. Den 10. november blev der på DTU Executive Education arrangeret et introduktionsarrangement til uddannelsen Sustainable Leadership – Enabling Transformative Change. Arrangementet havde 40 deltagere, der udtrykte interesse for uddannelsen (se bilag s. 21). Behovet og interessen for uddannelsen ses blandt andet af deltagernes testimonial-videoer (Pham, 2021; Bjwa 2021). Efter at have deltaget i arrangementet har 5 personer tilkendegivet deres interesse for at ansøge om optagelse på uddannelsen, og når optagelsesprocessen begynder i februar, forventer vi at modtage disse ansøgninger (se side 25 i bilaget). Den positive respons fremgår også af deltagernes feedback på arrangementet:


Det [bæredygtighed] er en sektor, der konstant er i bevægelse. Det kan vi se på den måde, hvorpå organisationer har forsøgt at tackle bæredygtighed i de seneste 10, 20 eller 30 år. Vi ser det i antallet af modeller, der er blevet udviklet i et forsøg på at tackle bæredygtighed. Jeg tror, at hvis man ikke forsøger at uddanne sig løbende inden for bæredygtighed, vil man ikke formå at gribe nye udviklinger inden for sektoren og heller ikke nye innovative måder at arbejde med bæredygtighed på.


- Jennifer Pham, seniorkonsulent, Dalberg Media


"Dette [bæredygtighed] er et område, hvor mange mennesker har fundet, at tingene halter. En af de øvelser, vi udførte på dette kursus, satte virkelig fokus på behovet for ledelse selv i store organisationer, så alle dele af en organisation bevæger sig i den rigtige retning. Bæredygtighed er noget, der gennemsyrer hele organisationen. For mig var det [at udføre øvelsen] virkelig noget, der betød noget”. 


Bæredygtighed og social ansvarlighed – det er ting, der skal integreres i en organisations grundlæggende drift. Så det er ikke bare et ’good have’, men et ’must have’.


- Hassan Kilde Bajwa, Assistant Director, DIS – Study Abroad 


Endelig har vi gennem arbejdet med markedsanalyserne modtaget anerkendelse og bekræftelse på behovet for en master i bæredygtig ledelse fra en række organisationer og initiativer, både internationalt og i Danmark. Vi vedlægger her udtalelser fra følgende:


·       Camilla Engelshardt, direktør, Ledernes Hovedorganisation


·       Jens Wandel, formand, Danish UN Association


·       Nille Skælts, administrerende direktør, B Corp Denmark


·       Filip Engel, Vice Pricident, Ørsted A/S


·       Christian Bækmark Schiolborg, Manager, Marine Environment, BIMCO


·       Mai Vedel, CFO/HR direktør, BIMCO


 


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Da optaget på uddannelsen går på tværs af sektorer og brancher, baserer vi vores skøn på markedsundersøgelsen udført af Ledernes Hovedorganisation, som viser, at der er et stort markedsbehov for uddannelsen (Lederudvikling 2020; 2021; støtteskrivelse bilag s. 22). Uddannelsen vil derfor have studerende fra en bred vifte af uddannelses-, branche- og sektorbaggrunde. Uddannelsens rummelighed sikrer en bred markedsefterspørgsel efter uddannelsen.


Behovet for en bæredygtig lederuddannelse går på tværs af generationer, da der fortsat er mangel på uddannelse i bæredygtig ledelse, og i endnu højere grad de seneste 10-30 år. Der er derfor et stort behov for at udruste ledere med den nyeste videnskabelige viden og de nyeste forretningsmodeller for bæredygtighed.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ledernes Hovedorganisation markedsanalyser af uddannelsesbehovet på det danske marked klarlægger markedsbehovet fpr uddannelsen (Lederudvikling, 2020, 2021).


Ud over Ledernes markedsanalyser bygger behovsundersøgelsen på en international markedsanalyse af livslang læring og uddannelse af ledere (2020a), der er udført af CarringtonCrisp, et internationalt analyseinstitut, der specialiserer sig i rådgivning inden for de videregående uddannelser. Et særskilt afsnit af denne undersøgelse blev specifikt bestilt til DTU (The future of... 2020b).


Der vedlægges udtalelser, der repræsenterer ekspertorganisationer inden for bæredygtighed i Danmark (Danish UN Association, B Corp In The Nordics), udvalgte danske virksomheder samt enkeltpersoner, der på forhånd har udvist vilje til at tilmelde sig uddannelsen (bilag s. 23-26).


Endelig blev DTU’s Aftagerpanel hørt den 12. januar 2022 tillige med positiv tilkendegivelse og anerkendelse af behovet for lederkompetencer inden for bæredygtig ledelse (bilag s. 16-20).


Hvordan er det konkret sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

DTU har ved hjælp af de tilgængelige markedsanalyser, den internationale benchmarkvurdering og samarbejdet med førende organisationer i Danmark og internationalt sikret, at uddannelsens indhold udfylder et tomrum på markedet. De nyeste forskningsresultater inden for bæredygtighed, teknologi, innovation og iværksætteri vil blive leveret af førende forskere fra DTU’s institutter professor Tim McAloone fra DTU Mechanical Engineering og lektor Francesco Rosati fra DTU Entrepreneurship. Uddannelsen bygger bro mellem videnskabelig forskning i verdensklasse (DTU) og danske virksomheders (Ledernes Hovedorganisation) reelle og akutte behov.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

På baggrund af ovennævnte markedsanalyser og vores egne litteraturstudier vurderes det, at masteruddannelsen i bæredygtig ledelse takket være sit format vil blive både førende og banebrydende såvel i Danmark som internationalt. Der findes meget få masteruddannelser inden for ledelse, som specifikt fokuserer på bæredygtig ledelse, og så vidt vi ved, udbydes der ikke p.t. sådanne uddannelser i Danmark. Internationalt er uddannelsen Cambridge University’s Master’s in Sustainability Leadership, der udbydes af Institute for Sustainability Leadership, det tætteste, vi kommer på en lignende uddannelse. Det, der adskiller vores uddannelse fra denne, er det omfattende og gennemgående projekt: Immersive Learning Project (15 ECTS) og de dermed forbundne fordybende læringsformater for kurserne udviklet i samarbejde med globale partnere, der beskæftiger sig med bæredygtighedsudfordringer i praksis. Vores uddannelse har således reelt potentiale til at blive førende inden for sit felt, både i Norden og internationalt. 


Uddybende bemærkninger

Onlineuddannelser med fokus på de tidsbundne ledelsesprocesser i forbindelse med implementeringen af bæredygtighed er for nylig blevet en del af andre universiteters udbud internationalt. Et sådant eksempel er Bologna Business School Executive Master in Sustainability Transition Management. Men på grund af onlineformatet og det mere begrænsede omfang konkurrerer denne uddannelse ikke med masteruddannelsen i bæredygtig ledelse. Formålet med masteruddannelsen i bæredygtig ledelse er at tilbyde livslang lederuddannelse, der er karakteriseret ved en praktisk ’hands-on’-tilgang med fysisk fremmøde og plads til fordybelse. Den primære undervisningsform i uddannelsen er fysisk fremmøde, men der kan i fremtiden eller som følge af forhold relateret til COVID-19 være mulighed for hybride undervisningsformater.


Ud over eventuelle fremtidige uddannelser kan nævnes følgende eksempler på specialiserede uddannelser, der er tæt forbundet med bæredygtighed som emne, ud fra et økologisk perspektiv:


·       DTU Master of Wind Energy


·       Master i Bygningskultur – Bæredygtighed, Strategi og Transformation (Det Kongelige Akademi)


Mens de specialiserede uddannelser er relevante for praktikere i bestemte brancher, anskuer de ikke bæredygtig ledelse fra et holistisk perspektiv. Som nævnt i de markedsanalyser, der henvises til ovenfor, er der et stort behov for lederuddannelse med en tværfaglig og holistisk tilgang, og formålet med denne uddannelse er netop at opfylde dette behov.


På verdensplan har diverse MBA- og Executive MBA-uddannelser i de senere år i stigende grad indlemmet bæredygtighed i pensum i form af enten supplerende kursus eller valgkursus. De har dog hverken en tværfaglig eller holistisk tilgang til bæredygtig ledelse, som masteruddannelsen i bæredygtig ledelse har. Den foreslåede ansøgning fra SDU vedrørende en masteruddannelse i teknologiledelse (Master of Management of Technology) er et eksempel på en sådan Executive MBA-uddannelse, hvor bæredygtighed tilføjes som emne til indholdet i bestemte kursus. Disse uddannelser konkurrerer derfor ikke med masteruddannelsen i bæredygtig ledelse.


Endelig tilbyder førende internationale universiteter en række enkeltkursus, korterevarende uddannelser og diplomuddannelser med elementer af bæredygtig ledelse. Det gælder f.eks.:


·       Oxford Leading Sustainable Corporations Programme (6 uger, online)


·       IMD Winning Sustainability Strategies (5 uger, online)


·       Cambridge series of Business & Sustainability Programme Seminars


Ligesom tilfældet er med de tidligere nævnte eksempler, konkurrerer enkeltkursus og korterevarende uddannelser ikke med den foreslåede uddannelse, da de ikke kan tilbyde den holistiske og komplekse forståelse af bæredygtighed og heller ikke muligheden for at arbejde på et længerevarende fordybende ’hands-on’-projekt i de studerendes værtsorganisationer. Der er derfor ingen eksisterende eller direkte konkurrent til masteruddannelsen i bæredygtig ledelse.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Fordi bæredygtighed er et område i så hastig udvikling, er der et konstant behov for at forny og opdatere færdigheder inden for bæredygtighed. På grund af den planlagte fleksibilitet i uddannelsen, som muliggør (gen-)tilmelding til bestemte dele af uddannelsen, kan uddannelsen fungere som supplement og opdatering til eksisterende uddannelse for de studerende.


Derudover er de studerende som følge af uddannelsens tværfaglige og praktiske karakter i stand til at arbejde med de udfordringer og dilemmaer, der er knyttet til deres egen organisation, uanset branche eller sektor. Endelig vil de studerende, fordi uddannelsen udbydes på engelsk, få den kompetence og ekspertise, det kræver at begå sig sikkert – og under anvendelse af det bæredygtighedsspecifikke vokabular – på engelsk i et internationalt miljø, og derved hjælpe danske virksomheder til at indtage en førerposition i verden inden for bæredygtighed.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Dette er en videreuddannelse


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

35 studerende til uddannelsens to første årgange (2022-2024 og 2023-2025), efterfulgt af en stigning til 40 studerende på tredje og fjerde årgang af uddannelsen (2024-2026 og 2025-2027).


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Engelsk som undervisningssprog.


Lederne (aftager) har eksplicit anmodet om og anbefalet (se side 22 i referencebrevet i bilaget), at masteruddannelsen i bæredygtig ledelse udbydes på engelsk for at opfylde markedets behov.


Engelsksprogede uddannelser inden for ingeniørområdet, der i sin natur er globalt/internationalt, har følgende positive konsekvenser for Danmark og DTU inden for forskellige områder:


1. Danske virksomheder opererer i et internationalt/globalt miljø, og langt størstedelen af terminologien relateret til bæredygtighed er på engelsk. Uddannelsen giver derfor de studerende det nødvendige faglige vokabular og den nødvendige sikkerhed til at få succes i enhver lederstilling, uanset om det er i Danmark i en dansk virksomhed, eller i udlandet.


2. Fordi uddannelsen udbydes på engelsk, har danske ledere mulighed for at danne internationale netværk gennem uddannelsen. Det er kun muligt at danne og udbygge netværk med internationale eksperter, der forelæser på uddannelsen, når det sker på engelsk. Desuden er det engelske sprog nødvendigt for at tilbyde international erfaring og eksponering på uddannelsens studieture. For ledere inden for bæredygtighed er det afgørende at opnå tværkulturelle kompetencer og erfaringer.


3. At udbyde uddannelsen på engelsk er i høj grad i tråd med DTU’s strategi om at opbygge internationale forsknings- og uddannelsesnetværk samt opsøgende netværk. Selvom det ikke på kort sigt er direkte relevant for masteruddannelsen i bæredygtig ledelse, er det af central betydning for DTU at tilbyde uddannelser på engelsk med henblik på at danne internationale strategiske partnerskaber.


4. Aftagernes behov for, at deres ansatte kan begå sig i en globaliseret verden, tilgodeses (se side 2 i referencebrevet i bilaget). At tilbyde uddannelsen på engelsk vil sikre, at ledere har direkte kompetencer og et vokabular til at agere i et internationalt miljø. Forskning har vist, at teknologiske iværksættere skaber ’born global’-opstartsvirksomheder, hvilket betyder, at de lancerer deres virksomheder på flere internationale markeder fra starten. Teknologiopstart fra små markeder/lande som Danmark har brug for adgang til internationale markeder for at retfærdiggøre de store investeringer i forbindelse med deres udvikling.


5. At udbyde uddannelsen på engelsk bidrager til DTU’s muligheder for at rekruttere internationale talenter, hvilket fremmer dansk økonomis konkurrenceevne. Uddannelsen henvender sig først og fremmest til danske statsborgere, men for at udruste danske ledere med internationale kompetencer bedst muligt henvender uddannelsen sig også til udenlandsdanskere. For at lære at lede mangfoldighed på tværs af sprog, kultur og race er det essentielt at kunne begå sig flydende og sikkert på engelsk.


6. En stor og stærk tilstedeværelse af internationale studerende bidrager til DTU’s internationale anerkendelse og ranking.


Kilder
Bajwa, Hassan Kilde (2021) Learning from the event Sustainable Leadership. Testimonial video, https://www.youtube.com/watch?v=lli72w0vc94, DTU Learn for Life.

Berlingske (2021) Danske virksomheder er slet ikke så bæredygtige, som de bilder os ind: ”Vi gør stadig vold på naturen”. Virksomheder. 24.5.2021. https://www.berlingske.dk/virksomheder/danske-virksomheder-er-slet-ikke-saa-baeredygtige-som-de-bilder-os, retrieved 9.1.2022.

Gabrielsson, M. and Kirpalani, V.H.M. (2004) 'Born globals: how to reach new business space rapidly', International Business Review 13(5): 555-571.

Lederudvikling (2020) Ledernes Hovedorganisation. https://www.lederne.dk/-/media/images/presse/analyser/lederudvikling-2020.pdf. Ledernes Hovedorganisation.  

Lederudvikling (2021) Akademiske Ledere. Internt notat om akademiske lederes syn på lederudvikling. Ledernes Hovedorganisation.

Nordestgaard Ismiris (2021) LinkedIn.

Pham, Jennifer (2021) Why is Sustainability important? Testimonial video, https://www.youtube.com/watch?v=v9iXjaVsdK8, DTU Learn for Life.

The future of lifelong and executive education (2021a) CarringtonCrisp reports 06/2021. https://www.carringtoncrisp.com/assets/Resources/The-future-of-lifelong-and-executive-education-report-2021.pdf

The future of lifelong and executive education - data for DTU (2021b) CarringtonCrisp commissioned market research report 06/2021.


 


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2022-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
A4 Godkendelsesbrev.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil