Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Kandidat - Jura - Syddansk Universitet

Syddansk Universitet
01/02-2022 08:42
2022-1
Godkendt
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Syddansk Universitet, Campus Odense, Campus Esbjerg

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Institutleder Hanne Søndergaard Birkmose, hsb@sam.sdu.dk, 65504336 Chefkonsulent Morten Vestergaard-Lund, movl@sam.sdu.dk, 65501518 Kvalitetskonsulent Vikki Michelle Thygesen, vmt@sdu.dk, 65507105

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Kandidat

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Jura

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Law

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Cand.jur.

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
LL.M. (Master of Laws)

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsvidenskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til den juridiske kandidatuddannelse har den, som har bestået den juridiske bacheloruddannelse eller tilsvarende udenlandsk uddannelse, der er godkendt af Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Det ønskes, at den parallelt hermed ansøgte bacheloruddannelse i jura fra SDU, Campus Esbjerg får eget optagelsesområdenummer (KOT), således at ansøgere forud for optagelse på bachelorniveau har valgt Esbjerg som uddannelsessted for kandidatuddannelsen. De studerende følger samme studieordning og uddannelsesaktiviteter på bacheloruddannelsen, men de studerende, der på bachelorniveau er optaget på optagelsesområdenummer BA (Esbjerg), har retskrav på kandidatuddannelsen i Esbjerg, og de studerende, der er optaget på optagelsesområdenummer BA (Odense), har retskrav til kandidatuddannelsen i Odense.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Jf. vejledningen til den digitale prækvalifikationsproces er dette felt ikke relevant, da der søges om et nyt udbud af en allerede godkendt uddannelse.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Jf. vejledningen til den digitale prækvalifikationsproces er dette felt ikke relevant, da der søges om et nyt udbud af en allerede godkendt uddannelse.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Jf. vejledningen til den digitale prækvalifikationsproces er dette felt ikke relevant, da der søges om et nyt udbud af en allerede godkendt uddannelse.


Forslag til censorkorps
Det Juridiske Censorkorps

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Jura i Esbjerg - bilag.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Uddannelsen imødekommer et tydeligt behov på arbejdsmarkedet for nyuddannede jurister, generelt og i Syd-, Vest- og Sønderjylland. Behovet dokumenteres i den vedlagte behovsundersøgelse foretaget af Business Esbjerg vedrørende det årlige rekrutteringsbehov for nyuddannede jurister i Syd-, Vest- og Sønderjylland.

Det fremgår af den politiske aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder (juni 2021), at der er et bredt politisk ønske om og flertal bag etableringen af en jurauddannelse i Esbjerg. Samtidig er der lokalt stor interesse for etablering af en jurauddannelse i Esbjerg. Det er et klart mål med aftalen, at den skal imødekomme behovet for at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft i hele landet.

Der er allerede nu stor efterspørgsel på de færdiguddannede jurister fra uddannelserne i Aarhus, København, Odense og Aalborg, idet ledigheden for dimittender fra disse eksisterende jurauddannelser ligger stabilt lavt på mellem 4% og 7% efter 4.-7. kvartal. Det vurderes derfor for nuværende vanskeligt i fornødent omfang at tiltrække nyuddannede jurister til Syd-, Vest- og Sønderjylland, og dette understreges yderligere af, at 72% af aftagerne i behovsanalysen angiver, at det vigtigste forretningspotentiale ved etableringen af en jurauddannelse i Esbjerg er at give bedre mulighed for at rekruttere og fastholde nyuddannede jurister. Samlet set vil etableringen af en jurauddannelse i Esbjerg være vigtig i bestræbelserne på at imødegå den nuværende, geografiske ubalance i tilgængeligheden af juridiske kandidater med et højt fagligt niveau.


Uddybende bemærkninger

Det er afgørende for SDU, at et uddannelsesudbud i Esbjerg ikke blot bidrager til at uddanne juridiske kandidater med et højt fagligt niveau, men at uddannelsesudbuddet også understøtter en succesfuld fastholdelse af kandidater i lokalområdet. Her er en stærk forankring af uddannelsen i lokalsamfundet afgørende. SDU arbejder derfor tæt sammen med bl.a. Business Esbjerg, og Juridisk Institut har afholdt de første møder med Business Esbjerg og repræsentanter for juridiske arbejdsgivere i lokalområdet i efteråret 2021. De involverede eksterne parter har forpligtet sig til at sikre en stærk forankring, herunder gennem involvering af lokale virksomheder, offentlige institutioner mv. i uddannelsesudbuddet og tilbud rettet mod de studerende og dermed opbygning af et stærkt studiemiljø. Der er planlagt møder for foråret 2022, hvor samarbejdet mellem SDU, herunder også det eksisterende campusmiljø i Esbjerg, og lokale interessenter vil blive kvalificeret yderligere med henblik på at styrke det fremadrettede forløb. I disse møder vil også det eksisterende campusmiljø i Esbjerg deltage.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Behovsundersøgelsen blandt 34 aftagere i Syd-, Vest- og Sønderjylland, der er lagt til grund for ansøgningen, viser, at der for aftagere, der befinder sig inden for 1 times kørsel fra Esbjerg, vurderes at være et årligt behov for 65-97 nyuddannede jurister. Udvides området, således at der tages udgangspunkt i aftagere, der befinder sig indenfor 1½ times kørsel fra Esbjerg, vurderes der at være et årligt behov for 99-148 nyuddannede jurister. 

På baggrund af behovsundersøgelsen og de historiske tal for optag af studerende på jurauddannelsen i Odense er det vurderingen, at der er grundlag for årligt at optage 50 studerende årligt på bacheloruddannelsen (uddybet i vedlagte følgebrev). På baggrund af erfaringerne fra Odense vurderes, at 40 af disse vil dimittere som bachelorer, og at stort set samme antal vil at søge om optagelse på kandidatuddannelsen. Det forventes, at 30-35 vil dimittere som kandidater.

Se nedenfor under ”Rekrutteringsgrundlag” samt den vedlagte behovsundersøgelse.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Business Esbjerg har bl.a. til formål at fungere som bindeled mellem studerende, uddannelser, virksomheder og kommune. De har derfor en unik planform, som også omfatter et etableret samarbejde med SDU. Business Esbjerg har gennemført en undersøgelse blandt 34 aftagere i Syd-, Vest- og Sønderjylland beliggende i en radius af 1,5 times kørsel fra Esbjerg, og som dækker de væsentligste grupper af aftagere af juridiske kandidater.

Undersøgelsen omfatter aftagere af juridiske kandidater fordelt på følgende hovedområder:
• Offentlig administration: 9
• Styrelser og statslige forvaltninger: 11
• Private arbejdsgivere: 14

Undersøgelsen dækker dermed de væsentligste grupper af aftagere af juridiske kandidater og tegner et dækkende billede af behovet.

Se den vedlagte behovsundersøgelse for en detaljeret oversigt over de enkelte aftagere i undersøgelsen.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Uddannelsen vil bidrage til at øge uddannelsesudbuddet i det sydvestlige Danmark og dermed sikre bedre balance i uddannelsesudbuddene og -niveauet på tværs af Danmark.

Vilkårene for dimittender fra de eksisterende jurauddannelser forventes ikke at blive påvirket, da ledigheden på landsplan ligger stabilt lavt mellem 4% og 7% efter 4.-7. kvartal.

Jurauddannelsen på SDU skal som de øvrige danske jurauddannelser leve op til høje faglige, indholdsmæssige krav, der bl.a. skal sikre, at kandidater opfylder retsplejelovens betingelser for at blive advokat. SDU's udbud af jura i Esbjerg vil have den samme kompetenceprofil og det samme erhvervssigte som udbuddet i Odense.

Jura i Esbjerg vil være det mindste juraudbud i Danmark. Det giver mulighed for på visse områder at differentiere sig fra udbuddet i Odense. Dels ift. det pædagogiske sigte, hvor det mindre optag kan give en tættere kontakt mellem undervisere og studerende, dels ift. særlige muligheder for at integrere uddannelse og det lokale erhvervsliv. Der er lokalt stor interesse for et samarbejde, og SDU samarbejder allerede tæt med Business Esbjerg og lokale aftagere af juridiske kandidater.


Uddybende bemærkninger

Særligt de ovenfor anførte karakteristika vil være særdeles attraktive for studerende, som ønsker at indgå i et mindre, fagligt miljø med mulighed for større kontakt til medstuderende og undervisere, og som ønsker en større grad af praksisnærhed ved inddragelse af det lokale erhvervsliv i undervisningssammenhænge. Se det i bilaget vedlagte følgebrev for en uddybning.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Baseret på den generelle søgning til jurauddannelsen i Danmark er det SDU's klare forventning, at der er et solidt grundlag for at rekruttere studerende til en kandidatuddannelse i jura i Esbjerg, da jurauddannelsen som helhed er overansøgt. 

Allerede nu er antallet af 1. prioritetsansøgere og antal optagne ansøgere fra Syd-, Vest- og Sønderjylland (postnumrene 6000-8783) på SDU's bacheloruddannelse i jura i Odense solidt, og der en klar forventning om, at en del studerende fra disse områder fremover vil søge optagelse på jura i Esbjerg. Hovedparten af de bachelorstuderende fortsætter typisk på kandidatuddannelsen, der hvor de har taget deres bacheloruddannelse, og etablering af bacheloruddannelsen i Esbjerg vil derfor i sig selv ændre søgemønsteret til kandidatuddannelsen, ligesom det planlagte, geografiske retskrav vil medvirke til fastholdelsen af studerende.

Dette understøttes yderligere af, at der jf. nedenstående tabel allerede optages ansøgere fra Syd-, Vest- og Sønderjylland (postnumrene 6000-8783) på kandidatuddannelsen i jura på SDU, campus Odense som følger:  2016 2017 2018 2019 2020 2021
Optag KA 6 9 9 13 6 7

 


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Kandidatuddannelsen kvalificerer dimittenderne til at kunne søge optagelse på en ph.d.-uddannelse.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Forventet årligt kandidatoptag: 40

Cand.jur. skal først udbydes 3 år efter opstarten af bacheloruddannelsen.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

De eksisterende jurauddannelser i Danmark indeholder ikke obligatorisk praktik. SDU arbejder imidlertid med muligheden for at indarbejde et obligatorisk projektorienteret forløb på kandidatuddannelsen i jura i Esbjerg.

Aftagerne fra behovsundersøgelsen har givet udtryk for, at der årligt vil kunne tilbydes 25-53 projektorienterede forløb (praktikophold). På baggrund af de afholdte møder med Business Esbjerg og aftagere af juridiske kandidater i lokalområdet er det forventningen, at der er et grundlag for et obligatorisk projektorienteret forløb.

De øvrige jurauddannelser i Danmark har ikke et tilsvarende obligatorisk forløb. Det forventes derfor ikke, at det vil have konsekvenser for beslægtede uddannelser.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2022-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
D2 Godkendelsesbrev.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil