Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Maskinmester - Fredericia Maskinmesterskole

Fredericia Maskinmesterskole
27/01-2022 12:41
2022-1
Godkendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Fredericia, Sønderborg

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Torben Dahl, td@fms.dk, 21775747

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Maskinmester

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Bachelor in Technology Management and Marine Engineering.

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor som maskinmester

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor in Technology Management and Marine Engineering.

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Maritime område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Følger gældende regelgrundlag, dvs.:
- Adgang via gymnasial uddannelse (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
- En erhvervsuddannelse suppleret med matematik, engelsk, dansk og enten fysik eller kemi. To af fagene på mindst
B-niveau og de resterende fag på mindst C-niveau
- Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne med matematik, engelsk, dansk og enten fysik eller kemi. To af fagene på
mindst B-niveau og de resterende på mindst C-niveau.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
270

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Ikke relevant

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Bilag til ansøgning.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Danmark har sammen med mange andre lande forpligtiget sig til at holde den globale opvarmning under 2 grader. På baggrund af Parisaftalen har EU vedtaget at nedsætte emissionerne med mindst 55% senest i 2030. Danmark har så oveni dette sat et ekstra ambitiøst mål om 70 % reduktion af drivhusgasudledningen i 2030 i forhold til 1990.
Danmark er derfor i disse år i gang med en grøn omstilling, så vores energi i fremtiden primært skal komme fra vedvarende energiformer som sol, vand og vind samt CO2 neutrale brændstoffer, og i mindre omfang fra fossile brændsler, som udfases jvf. ovenstående.
Danmark er foregangsland indenfor opførsel af havvindmølleparker og forskning indenfor fremstilling af CO2 neutrale brændstoffer via PtX-processen, hvor el-vind bruges til elektrolyse.
Denne omstilling af landets energiforsyning til et mere bæredygtig samfund forudsætter, at der er tilstrækkeligt uddannede maskinmestre til at lede drift og vedligehold af de nye tekniske installationer samt kunne rådgive omkring eks. energioptimering, emissionsreduktioner mm..
Sønderborg har ved byens borgmester, Industrigruppen, Udviklingsrådet og områdets virksomheder, tilkendegivet et meget stort behov for, og ønske om at få maskinmesteruddannelsen til byen. Dels for at understøtte landsdelens ambitiøse klimamål, dels for at sikre virksomhederne ressourcer med de rigtige kompetencer, og dels for at give lokalområdets unge flere muligheder for at tage en videregående teknisk uddannelse. 
Derfor ønsker FMS at udbyde maskinmesteruddannelsen i Sønderborg som en dublering af eksisterende uddannelse i Fredericia. Med de ekstra uddannede maskinmestre i Sønderborg vil disse kunne bidrage til at sikre den grønne omstilling og sikre vækst både lokalt, på landsbasis og globalt.   


 


Uddybende bemærkninger

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i september 2021 (side 6). Undersøgelsens resultater belyser omfanget og karakteren af virksomhedernes rekrutteringsudfordringer. Undersøgelsens hovedkonklusioner er, at 31 pct. af virksomhedernes rekrutteringsforsøg var forgæves og i område Sydjylland var tallet 32,6%, med Industri og Bygge/anlæg som nogle af topscorerne. 
Flere af Sønderjyllands største virksomheder med Danfoss i spidsen oplever i disse år en kraftig vækst, og står med et akut behov for ansættelse af flere ressourcer på højt  uddannelsesniveau, hvilket pt. er svært at skaffe i landsdelen.
Region Syddanmarks seneste rundspørge (2020)blandt syddanske virksomheder viser, at de sønderjyske virksomheder i højere grad end de øvrige syddanske virksomheder er utilfredse eller meget utilfredse med adgangen til kvalificeret arbejdskraft i området. Der er altså et dokumenteret behov for at uddanne flere teknikere på videregående niveau i Sønderjylland, og etableringen af maskinmesteruddannelsen i Sønderborg vil således medvirke til at dække dette.


 


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ifølge vedhæftede analyse (side 2-3) kommer Danmark til at mangle 7000 teknikere med en MVU uddannelse  i 2030. Som synliggjort i vedhæftede materiale (side 4) er ledigheden for maskinmestre stadig meget lille (1,3%) uagtet der i dag uddannes fire gange så mange maskinmestre som for 15 år siden.
Det er altså nødvendigt at uddanne flere maskinmestre, for at Danmark kan indfri landets klimamål og blive ved med at være foregangsland i den grønne omstilling. 
Sønderborg er en af de kommuner, som har opsat de mest ambitiøse klimamål, og et af værktøjerne er at bruge uddannelse  som løftestang, og her passer det nye udbud af maskinmesteruddannelsen i Sønderborg perfekt ind.
Sønderjylland har, som synliggjort i vedhæftede, et stort ønske både politisk og fra virksomhedernes side om at få maskinmesteruddannelsen til lokalområdet og bidrage til målopfyldelsen.
I Sønderjylland er der flere unge, som tager en erhvervsuddannelse i forhold til resten af landet (se side 5).
Til gengæld er der forholdsvis få unge, som efterfølgende fortsætter på en videregående uddannelse. FMS skønner derfor, at der er et stort potientiale for etablering af et udbud af maskinmesteruddannelsen i byen.


 


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

 • Sønderborg Kommune ved borgmester Erik Lauritzen og vicekommunal direktør Carsten Lund

 • Udviklingsråd Sønderjylland

 • Industrigruppen i Sønderborg (respræsenterer 52 virksomheder).

 • Erhvervsudvalget i Sønderborg kommune

 • Virksomhederne: Danfoss, Linark, Bitzer, Minibooster, Monsun, PAM, Sønderborg Værktøjsfabrik og Tentoma.

 • EUC Syd

 • Rektorerne på de gymnasiale uddannelser i området.

 • Maskinmestrenes Forenings aftager- og dimittendundersøgelse med over hundrede aftagervirksomheder.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

I Sønderborg (Alsion) udbydes idag flere videregående uddannelser.
SDU udbyder flere ingeniøruddannelser indenfor elektronik og megatronics.
EASV udbyder korte og mellemlange uddannelser indenfor finans, bygge, datamatiker og design.
Med maskinmesteruddannelsen placeret samme sted som byens øvrige uddannelser vil de studerende få adgang til et stærkt fælles studiemiljø. Maskinmesteruddannelsen vil kunne udfylde "hullet" for en teknisk lederuddannelse på professionsbachelor niveau og bidrage med en ny efterspurgt profil i byens uddannelsesbillede.
FMS har allerede etableret gode kontakter til både EASV og SDU, og der er gensidige tilkendegivelser for fremtidige samarbejdsmuligheder. 


  


 


Uddybende bemærkninger

Med etablering af maskinmesteruddannelsen i Sønderborg vil flere unge med en praktisk interesse for det tekniske få muligheden for at tage en videregående uddannelse. Ingeniøruddannelserne er meget specialiserede, hvorimod maskinmesteruddannelsen er en bred polyteknisk uddannelse, hvor undervisningen er mere praksisnær og professionsrettet. 
Ingeniører varetager typisk jobs indenfor udvikling og projektering af tekniske anlæg. Maskinmestre varetager typisk jobs indenfor drift og vedligehold af tekniske anlæg.
Industrigruppen udtaler i deres støttebrev, at maskinmesteruddannelsen vil matche byens ingeniøruddannelser rigtig godt.
Virksomhederne i Sønderjylland vil med etablering af maskinmesteruddannelsen fremover få nemmere ved at rekruttere personer til drifts- og vedligeholdsopgaver, og dermed sikre virksomhedernes vækst. 


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

I Sønderjylland findes der rigtig mange ungdomsuddannelser, men ganske få videregående uddannelser. På de gymnasiale uddannelser STX, HTX, HHX, HF og EUX går der pt. ca. 4300 elever fordelt med 1800 i Sønderborg, 1200 i Aabenraa og 1300 i Haderslev (Tønder er ikke medregnet). På EUC Syd, placeret i de fire store byer i Sænderjylland, udbydes ialt 60 forskellige EUD uddannelser/efteruddannelser og ca. 20.000 elever har årligt deres gang på institutionen.
Ved at både ansøgere med gymnasial og relevant erhvervsfaglig baggrund har adgang til maskinmesteruddannelsen, ser FMS gode muligheder for tilstrækkelig rekruttering i landsdelen. Vores erfaring med opstart af lignende udbud i Esbjerg er, at en dubblering i Sønderborg ikke vil få nævneværdig negative konsekvens for optaget på hovedcampus i Fredericia.
Der vurderes ikke, at det vil have negative konsekvenser for eksisterende uddannelser i Sønderborg, idet disse ikke er beslægtede med maskinmesteruddannelsen.


 


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Mulighederne for videreuddannelse er typisk på efteruddannelsesniveau, hvor uddannede maskinmestre tager en masteruddannelse indenfor ledelse/økonomi eller en diplom/master indenfor vedligeholdsledelse eller andet teknisk område.
I de seneste år ser vi også en tendens til, at flere dimittender uddanner sig direkte videre på en kandidatuddannelse.  


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

 • Opstart af 1. semester i august 2022 = 15 studerende. Årlig opstart.  

 • Opstart af 4. semester i august 2023= 15 studerende. Halvårlig opstart.

 • Samlet årlig optag på 40-45 studerende. 


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

FMS har idag praktikaftaler med et utal af virksomheder i hele region Syd, og har aldrig haft problemer med at skaffe de studerende en praktikplads hverken i det indledende praktikforløb eller i den afsluttende professionspraktik. Mange studerende skriver deres bachelorprojekt i den virksomhed, de har været i praktik ved, og det er således meget attraktiv for virksomhederne at få studerende i praktikforløb. FMS har oprettet en ordning, så små virksomheder uden de fornødne ressourcer kan få støtte fra en praktikvejleder fra skolen, så virksomheden har mulighed for at tage en studerende i praktik.
FMS har fået mange positive tilkendegivelser fra diverse erhvervsfora og virksomheder i Sønderjylland om, at der vil være de fornødne praktikpladser til rådighed for vores studerende. 


  


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

FMS ser gode muligheder for samarbejde med og rekruttering fra ungdomsuddannelserne i Sydslesvig eks. Duborg-Skolen i Flensborg. Ligeledes ser vi spændende muligheder for internationalt samarbejde med universitetet Hochschule Flensburg.


  


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2022-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
D6 Afgørelsesbrev FMS Maskinmester.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil