Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Professionsbachelor i finans - Erhvervsakademiet Dania

Erhvervsakademiet Dania
15/09-2022 08:15
2022-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Erhvervsakademi Dania, Silkeborg

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Kvalitetskonsulent Kristian Haukedal Neergaard, Minervavej 63, 8960 Randers SØ Mail: khne@eadania.dk Telefon: 6195 3530 Campuschef Kaj Aage Højgaard, Bredhøjvej 18, 8600 Silkeborg Mail: kaah@eadania.dk Telefon: 6195 3554

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Professionsbachelor i finans

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Bachelor’s Degree Programme in Financial Management and Service

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor i finans

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor of Financial Management and Service

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomiske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang via gymnasial uddannelse:  • Gymnasial eksamen (STX, HF; HHX, HTX eller EUX) eller særligt HF-forløb for fremmedsprogede (GIF).

  • Tilsvarende udenlandsk eller international eksamen


Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B. Begge specifikke adgangskrav skal være bestået.


 


Adgang via relevant erhvervsuddannelse:  • Finansuddannelsen

  • Handelsuddannelse med specialer

  • IT-supporter

  • Kontoruddannelse med specialer


Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B. Begge specifikke adgangskrav skal være bestået.


Adgang via finansøkonom eller financial controller:  • Som finansøkonom eller financial controller kan der søges om optagelse samt søges om merit for dele af uddannelsen. 


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Ikke relevant


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorkorps for finans og økonomi

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Dania behovsanalyse, PBA i finans 2022.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

På nationalt plan er behovet for et nyt udbud primært drevet af udviklingen i den finansielle sektor, hvor flere simple opgaver bliver automatiseret og/eller løst af kunderne selv via. digitale løsninger. De resterende opgaver bliver derimod mere komplicerede, og dette kræver et generelt højere uddannelsesniveau hos de medarbejdere der ansættes i den finansielle sektors forskellige brancher.


Regionalt er behovet yderligere opstået i kraft af, at selv store virksomheder har svært ved at rekruttere den nødvendige arbejdskraft uden for storbyerne. Der er tale om en mobilitetsudfordring, hvor placeringen af de nuværende udbud i de store uddannelsesbyer samt vest- og sydjylland, medvirker til, at studerende flytter væk fra det midtjyske område for at uddanne sig og desværre ikke efterfølgende vender tilbage som kvalificeret arbejdskraft. Et lokalt udbud, strategisk placeret i Silkeborg, vil sikre kvalificeret arbejdskraft og dermed bibeholde regionale arbejdspladser i området mellem Aarhus og Herning.


Uddybende bemærkninger

Et udbud af finansbachelor i Silkeborg vil være med til at understøtte regeringens målsætning om en større geografisk spredning af videregående uddannelser i Danmark og dermed være et konkret eksempel på en udmøntning af udflytningsaftalen om videregående uddannelser. Et bredt flertal har sammen med regeringen indgået aftale om, hvordan udflytningen i praksis skal implementeres frem mod 2030. Dette netop for at sikre, at der i de kommende år, hvor faldende ungdomsårgange vil betyde lavere rekrutteringsgrundlag for de videregående uddannelser og dernæst for virksomhederne i den finansielle sektor, fortsat er gode uddannelsesmuligheder i hele landet. Dette vil et udbud af finansbachelor i Silkeborg være med til at understøtte.


Dania er desuden godt rustet til at varetage et nyt udbud. Der er et tæt samarbejde med underviserne ved Danias campus i Hobro omkring finansøkonomuddannelsen. Fagligt og organisatorisk er Erhvervsakademi Dania således i besiddelse af de nødvendige kompetencer til at kunne udbyde en professionsbacheloruddannelse i finans.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Dania forventer et regionalt behov for minimum 35 dimittender årligt. Behovsanalysen peger på, at antallet af dimittender i højere grad er begrænset af Danias kapacitet og forventede optag, end aftageres behov for finansbachelorer.


Denne forventning baseres på dialogen med aftagere, sammenholdt med ledighedsstatikken for eksisterende udbud. Dialogen med aftagere og andre interessenter peger entydigt på, at der fortsat er behov for flere finansbachelorer. En sammentælling af tilkendegivelser alene for de 19 virksomheder Dania har været i direkte dialog med, peger på et behov på 35-51 dimittender årligt.


Ledighedsstatistikken for de eksisterende udbud viser en stabil bruttoledighed på lidt over 3% på landsplan på trods af et voksende antal dimittender. Dania vurderer, at et udbud med 35 studerende ikke vil påvirke ledigheden negativt.


Arbejdsmarkedsbalancen peger på, at der over de sidste tre år generelt har været meget gode jobmuligheder for en række stillingskategorier, som finansbachelorer typisk vil finde ansættelse i.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Behovsanalysen er gennemført som en dialog med en række aftagere og interessenter i form af virksomheder, uddannelsesudvalg og interesseorganisationer. Derved har vi afsøgt det regionale behov både bredt og konkret.


Primært har Dania foretaget telefoninterviews med 19 virksomheder, der i dag er aftagere af finansøkonomer, og som vi forventer vil være aftagere til finansbachelorer.


Herudover har Dania været i kontakt med 10 aftager- og interesseorganisationer, der repræsenterer finanssektoren, det lokale erhvervsliv og kommunale interesser.


Slutteligt har Dania haft en løbende dialog med uddannelsesudvalget for finans, der repræsenterer interessenter inden for finans-, revision- samt ejendomsadministrations- og -mæglerbrancherne.


Alle aftagere og interesseorganisationer, som Dania har været i dialog med, giver entydigt udtryk for 1) et stort behov for yderligere finansbachelorer; 2) at de oplever udfordringer med at rekruttere medarbejdere, der er uddannet i de store uddannelsesbyer (primært Aarhus), hvorfor uddannelsen bør have et lokalt udbud.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der udbydes en række uddannelser i regionen, der, i kraft af emneområdet, er beslægtede til finansbacheloren (se uddybende bemærkninger for sammenligning).


Efter Danias vurdering af der dog væsentlig forskel mellem disse uddannelser og finansbacheloren. Først og fremmest er finansbacheloren den eneste professionsrettede finansuddannelse på bachelorniveau. Som en professionsrettet uddannelse har dimittender et forhåndskendskab til problemstillinger og opgaveløsning, som de akademiske bacheloruddannelser ikke har. Som bacheloruddannelse får dimittender kompetencer til at løse mere komplekse opgaver end de akademiuddannede.


Uddybende bemærkninger

Dania har identificeret følgende beslægtede uddannelser:  • PB i skat: Udbydes af VIA, UC Syd og på Københavns professionshøjskole. Uddannelsen giver kompetencer inden for beskatning, jura og andre skatterelaterede emner. Der er et overlap i enkelte makroøkonomiske og regnskabsmæssige emner, men uddannelsen er altovervejende rettet mod en karriere inden for SKAT og dens styrelser samt større virksomheder, der har behov for skattefaglig viden.

  • Finansøkonom AK: Udbydes af Erhvervsakademi Sydvest, Erhvervsakademi Midtvest, Erhvervsakademi Dania, Copenhagen Business Academy, IBA Erhvervsakademi Kolding, Sjællands Erhvervsakademi, UCL, UCN samt Erhvervsakademi Aarhus. Uddannelsen er nært beslægtet med finansbacheloren og giver kompetencer inden for en række finansielle og økonomiske emner. Uddannelsen er rettet mod salg og rådgivning, branchekendskab, forretningsforståelse, erhvervsjura mv. Der er et stort overlap i faglige emner, men uddannelsen adskiller sig ved at være på et lavere niveau i kvalifikationsrammen, og giver et bredt professionsrettet grundlag.

  • Bachelor i erhvervsøkonomi (HA almen): Udbydes på Copenhagen Business School, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet samt Roskilde Universitet. Uddannelsen giver kompetencer til at analysere og løse økonomiske problemstillinger og udvikle strategier for virksomheder. Uddannelsen har et emnemæssigt overlap med finansbacheloren, men adskiller sig ved at være en akademisk uddannelse, der arbejder teoretisk frem for professionsrettet. Dimittendernes erhvervsprofil er i højere grad rettet mod forretningsudvikling og uddannelsen er direkte adgangsgivende til cand.merc.-uddannelserne.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Dania forventer at rekrutteringsgrundlaget overvejende udgøres af tre grupper. Den første gruppe er ansøgere, der ikke bliver optaget i Aarhus. Med et nyt udbud får de en attraktiv mulighed for at søge uddannelsen som 2. prioritet i Silkeborg. Den anden gruppe vil være en andel af de studerende, der pt. søger finansøkonomuddannelsen i Silkeborg. Pga. af undersøgelse blandt egne studerende, forventer Dania at der med et nyt finansbachelorudbud vil blive et mindre optag på finansøkonomuddannelsen. Den tredje gruppe vil være dimittender fra finansøkonomuddannelsen der enten direkte, eller med nogle års erfaring, kan videreuddanne sig til finansbachelorer.


Et mindre optag på finansøkonomuddannelsen vurderer Dania positivt, da der er tale om en afstemning mellem uddannelsesudbud og ændrede behov på arbejdsmarkedet.


Danias vurdering er, at udbuddet i Herning på kort sigt vil blive berørt at et nyt udbud i Silkeborg, da de studerende der pt. søger Herning fra Aarhus og Silkeborg, forventeligt vil søge Silkeborg i fremtiden. På længere sigt vurderer Dania, at der ikke vil være væsentlige negative konsekvenser for øvrige udbud.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Finansbacheloruddannelsen giver adgang til relevante kandidatuddannelser (fx cand.merc.) på et universitet i Danmark eller i udlandet, hvis der suppleres med visse fag. Finansbacheloruddannelsen er på niveau med HD 2. del i finansiel rådgivning, og giver derfor direkte adgang til en finansiel masteruddannelse.


Professionsbachelorer i Finans vil have mulighed for at videreuddanne sig på kandidatuddannelsen i samfundsvidenskabelig jura ved Københavns Universitet. Yderligere giver finansbacheloruddannelsen direkte adgang til bl.a. CBS’ HD2 diplomuddannelser, hvor der er 10 forskellige uddannelsesforløb at vælge imellem.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Der forventes på baggrund af behovsanalysen følgende optag ved uddannelsens første tre år:


2023: 25 studerende


2024: 30 studerende


2025: 35 studerende


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Dania har som led i behovsanalysen foretaget telefoninterviews med 19 virksomheder. I samtalerne blev virksomhederne direkte adspurgt om antallet af årlige praktikpladser, som de vil være villige til at tilbyde studerende på finansbacheloruddannelsen. De 19 adspurgte virksomheder har sammenlagt tilkendegivet, at de kan være praktikværter for 35-47 studerende pr. år. Ifm. tidligere praktikophold har 217 virksomheder i perioden 2019-2021 tilkendegivet at de i fremtiden vil tage en praktikant fra finansøkonomuddannelsen. Da disse virksomheder i høj grad vil være de samme, som kunne tage en praktikant fra finansbacheloruddannelsen, vurderer Dania, der ikke opstår problemer med at finde praktikpladser til de 25-35 studerende vi forventer på uddannelsen.


Ligeledes forventer vi heller ikke, at dette vil have betydning for øvrige udbuds mulighed for at finde praktikpladser til deres studerende.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2022-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev C4 Dania - professionsbachelor i finans.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil