Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Kandidat - Arkitektur - Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
14/09-2022 14:13
2022-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Kalundborg

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Helene Naur Brochmann, specialkonsulent hbro@kglakademi.dk 41701576

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Kandidat

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Arkitektur

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Architecture

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Cand. Arch. (candidatus/candidate architecturae)

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Master of Arts (MA) in Architecture

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Kunstneriske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Optagelse på kandidatuddannelsen i arkitektur forudsætter, at ansøgeren ved studiestart har en bacheloruddannelse i arkitektur, jf. kandidatadgangsbekendtgørelsen.


Studerende, som har gennemført bacheloruddannelsen i arkitektur på Det Kongelige Akademi, Kalundborg har ret til en studieplads på kandidatuddannelsen i arkitektur på Det Kongelige Akademi, Kalundborg indtil 2 år efter at de har gennemført bacheloruddannelsen. Dog skal kandidatuddannelsen påbegyndes til et efterårssemester.


Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering fastsætter og offentliggør nærmere kriterier for udvælgelse af ansøgere med en bacheloruddannelse i arkitektur fra andre uddannelsesinstitutioner i særskilte optagelsesregler.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant, da der er tale om et nyt udbud af en eksisterende uddannelse. 


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant, da der er tale om et nyt udbud af en eksisterende uddannelse. 


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant.


Forslag til censorkorps
Censorkorpset i arkitektur, design og konservering.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Behovsundersøgelse samt figur og tabeller.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Det fremgår af den politiske aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder (juni 2021), at der er et bredt politisk ønske om etablering af en arkitektuddannelse i Kalundborg fra 2023.Den gennemførte behovsanalyse bekræfter, at både virksomheder og kommuner i Region Sjælland og på Fyn har udfordringer med at skaffe arkitektuddannet arbejdskraft, ikke bare fordi der generelt er stor efterspørgsel efter arkitekter for tiden, men også på grund af arbejdspladsernes geografiske placering.  Virksomhederne efterspørger dimittender med ”allround kompetencer” – skitsering, projektledelse, kommunikative evner og dygtige formgivere. Og det kan være inden for så forskellige områder som by- og landzoneplanlægning, anlæg i det åbne land, sundhed og sygehuse, klima, bæredygtighed, restaurering og transformation. Kommunerne forventer at få brug for flere arkitekter med kompetencer inden for planlægning, byudvikling og lokalplaner, landskabsarkitektur, projektudvikling, byggesagsbehandling, bevaring og kulturmiljøer og kommunikation med borgere og bygherrer.En tidligere undersøgelse har også vist, at der generelt efterspørges arkitekter med kompetencer inden for den grønne omstilling, bevaring, strategisk byplanlægning og landskabsarkitektur. (Se Strategisk bæredygtig byudvikling – en kortlægning af fagfeltet, DAMVAD Analytics og Grandville, marts 2021.)  

Uddybende bemærkninger

Det er helt afgørende for Det Kongelige Akademi, at den nye arkitektuddannelse i Kalundborg får et lokalt tilknytningsforhold. Dette vil styrke uddannelsens succes og kvalitet på langt sigt. Det Kongelige Akademi ser det som en kerneopgave at sikre rammerne for, at de studerende og medarbejdere i Kalundborg oplever et fagligt stærkt og socialt studiemiljø, hvor de særlige muligheder på en ny campus i et helt andet miljø udnyttes. Fx vil der være muligheder for, at de studerende bliver medskabere af deres egne faciliteter, der vil være plads til at bygge modeller i 1:1 og nærheden til natur, landbrugsland, landsbyer, industri- og sommerhusområder osv. vil give de studerende en helt anden referenceramme, end de studerende på den eksisterende uddannelse har. Det vil naturligt også præge deres uddannelse og dermed deres profil som færdige arkitekter.


Derudover har Det Kongelige Akademi etableret et partnerskab med lokale og regionale aktører i området især gennem organisationen Knowledge Hub Zealand. Knowledge Hub Zealand (KHZ) er et lokalt partnerskab, stiftet af Region Sjælland, Kalundborg Kommune, Novo Nordisk, Novozymes, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, Professionshøjskolen Absalon og Zealand Sjællands Erhvervsakademi.KHZ arbejder for at opbygge et avanceret uddannelses- og innovationsmiljø i Kalundborg med et særligt fokus på biotekområdet.Det Kongelig Akademi og KHZ er partnere i et større internationalt konsortium der har vundet det danske bidrag til New European Bauhaus (NEB) med projektet DESIRE, The Irresistible Circular Society. Et af projektets tre hovedkomponenter er udviklingen af et demonstrationsprojekt i Kalundborg, hvor etableringen af en ny arkitektuddannelse bruges som case. Dette projekt vil give os mulighed for at kvalificere og eksperimentere med formatet for en campus i samarbejde med byen, øvrige uddannelser, erhverv og civilsamfund.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Med det planlagte optag forventes det, at ca. 22 dimittender vil færdiggøre kandidatuddannelsen årligt fra 2028 og frem. Den vedlagte behovsundersøgelse viser, at der vil være arbejdspladser til disse kandidater. Konkret har 22 virksomheder (34 %) haft svært ved at rekruttere arkitekter, og det samme gælder 8 ud af 19 kommuner. 15 af virksomhederne begrunder det med deres placering uden for storbyerne, 12 mener at det handler om mangel på arkitekter, generelt eller med relevante kompetencer. Svarene fra kommunerne er omtrent de samme. 9 af virksomhederne og 5 af kommunerne har været ude for helt at måtte opgive at få fat i en arkitekt.Nationalt viser indersøgelsen Udbud og efterspørgsel efter arkitekter i fremtiden (Analyse & Tal, 2020), at store arkitektårgange fra 1970’erne vil gå på pension de kommende år. Da uddannelserne samtidig har gennemgået en kraftig dimensionering, konkluderer undersøgelsen, at der frem mod 2040 være 375 færre arkitekter på arbejdsmarkedet. Samtidig forventes arkitekter i fremtiden at blive mere efterspurgt, ikke mindst indenfor den grønne omstiling, eksempelvis når byggesektoren skal reducere sit C02-aftryk.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

For en mere udførlig beskrivelse, se venligst metodeafsnittene i den vedlagte behovsundersøgelse.


UNDERSØGELSE MED VIRKSOMHEDER
Undersøgelsen er baseret på et spørgeskema på 12 spørgsmål. Spørgeskemaet er udsendt til alle firmaer i de to kategorier ” 711100 Arkitektvirksomhed” og ” 711210 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder” i postnumrene 4000-5999 (Sjælland uden for Hovedstadsområdet og Fyn med øer), bortset fra”enkeltmandsvirksomheder” og ”ophørte”. Den endelige population var på 478 firmaer, hvoraf 189 er arkitektfirmaer og 289 er ingeniørfirmaer.


Svarprocenten blev på 34 % for arkitektfirmaerne og 11 % for ingeniørfirmaerne. Ingeniørfirmaerne er derfor udeladt af analysen, bortset fra at deres fritekstsvar er gengivet.UNDERSØGELSE MED KOMMUNER
Undersøgelsen er baseret på et spørgeskema med 13 spørgsmål.


Spørgeskemaet blev sendt på mail til planchefen eller tilsvarende i kommunerne det samme område.  


Respondenterne er identificeret dels ud fra kommunernes hjemmesider, dels fra en liste fra foreningen Danske Planchefer. 


I alt 19 af de 26 kommuner har besvaret spørgeskemaet, svarende til 73%.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

På nuværende tidspunkt udbydes arkitektuddannelsen kun på Det Kongelige Akademi i København og på Arkitektskolen Aarhus.


Begge uddannelsesinstitutioner blev dimensioneret i 2016. Det Kongelige Akademi med 30 %, mens Arkitektskolen Aarhus blev dimensioneret med 20 %. Dimensioneringen er fuldt indfaset med optaget i 2023, og hvor der tidligere dimitterede i gennemsnit 180 kandidater om året fra Det Kongelige Akademi, er måltallet nu 135. På AAA forventes optaget 100 kandidatstuderende om året. Udbuddet i Kalundborg vil således øge det samlede optag i Danmark med ca. 10 %.


Uddybende bemærkninger

-


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der er meget stor søgning til de to eksisterende arkitektuddannelser i Danmark. Som det ses i tabel 1 på side 14 i bilaget, blev kun 7 % af ansøgerne optaget på Det Kongelige Akademi i år og tilsvarende blev kun 12 % optaget i Aarhus. Mange ansøgere søger dog begge steder, men ser man alene på 1. prioritetsansøgerne, var der 818, der havde Arkitektur på Det Kongelige Akademi som 1. prioritet og 318, der havde AAA som 1. prioritet.  Af disse fik 926 ansøgere altså ikke opfyldt deres ønske.  Et nyt udbud af bacheloruddannelsen i arkitektur i Kalundborg forventes derfor ikke at kunne have negativ indflydelse på optaget på de to eksisterende uddannelser.


Samtidig ses det, at arkitektuddannelserne i dag optager forholdsmæssigt færre studerende fra Region Sjælland og Region Syddanmark, end antallet af unge i disse områder tilsiger – men til gengæld optager ”for mange” fra Hovedstaden og Midtjylland. Der er derfor rent demografisk basis for at gøre det lettere for de unge fra Region Sjælland og Region Syddanmark at søge optagelse på en arkitektuddannelse.


Se Tabel 2: Optagne efter hvilken region, de gik i gymnasiet/tog deres adgangsgivende eksamen, side 15 i bilaget.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Dimittenderne har mulighed for at blive optaget på en ph.d.-uddannelse på Det Kongelige Akademi eller andre steder. 


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Der forventes et årligt optag på 25 kandidatstuderende.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Det er ikke muligt at gå i praktik på kandidatuddannelsen


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2022-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev C1 og C2 KADK - kandidat og bachelor i arkitektur.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil