Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Socialrådgiver - Aalborg Universitet

Aalborg Universitet
15/09-2022 07:14
2022-2
Indsendt
Ansøgningstype
Ny filial

Udbudssted
Aalborg Universitet, campus Aalborg Øst/ Aalborg Universitet, Hjørring

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Elisabeth Frederiksen E-mail:elba@adm.aau.dk Telefon: 9940 7377

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Socialrådgiver

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Social Work

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor som socialrådgiver

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor's Degree Programme in Social Work

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Bestået gymnasial adgangsgivende eksamen.


Udover ovenstående er der følgende muligheder for at søge om en studieplads på socialrådgiveruddannelsen via kvote 2:   • Social- og sundhedsassistentuddannelse fra 2004 eller senere med Dansk C, Engelsk D samt Samfundsfag C eller Naturfag C.

  • Den pædagogiske assistentuddannelse med Dansk C, Engelsk D samt Samfundsfag C eller Naturfag C.

  • Følgende 4 gymnasiale enkeltfag: Dansk A, Engelsk B, Samfundsfag B og Psykologi C.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant. 


Forslag til censorkorps
Censorkorpset for Socialrådgiveruddannelsen

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Dokumentationsrapport til ansøgning om prækvalfikation af uddannelsesfilial professionsbacheloruddannelse som socialrådgiver inkl. bilag og uddybende bemærkninger.pdf

Kort redegørelse for det lokale behov for uddannelsesfilialen. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Aalborg Universitet (AAU) ansøger i forlængelse af Politisk aftale om rammerne for Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark (2021) om at etablere et udbud af socialrådgiveruddannelsen i Hjørring. AAU ønsker at flytte 50 studiepladser fra campus i Aalborg Øst til Hjørring, hvorfor det samlede antal studiepladser på uddannelsen vil være uændret. AAU ønsker med etablering af uddannelsesfilial og udflytning af studiepladser til Hjørring at styrke uddannelsesmuligheder i den nordlige del af Region Nordjylland samt at styrke arbejdsgivernes muligheder for rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft i dette område.


Flere aftagere, som har deltaget i Epinions behovsafdækning, oplever udfordringer med fastholdelse af socialrådgivere. De aftagere, der oplever udfordringer, er alle placeret i Hjørring. De oplever især en udfordring med at fastholde medarbejdere med bopæl i eller omkring Aalborg, hvor mange af de nyuddannede har bopæl. De fire nordligste kommuner i regionen har forpligtet sig til at bidrage til at sikre praktikpladser til studerende i Hjørring, hvorved den lokale forankring sikres.


Aftagerne, herunder deltagere fra behovsafdækningen samt kommunaldirektørerne, peger på, at socialrådgivernes unikke kompetencer ikke kan erstattes af andre faggrupper, hvorfor der er et behov for netop denne faggruppe. Derudover peger aftagerne på, at der er behov for at sikre et stærkt udbud af fagligt dygtige socialrådgivere i den nordlige del af regionen, som et udbud i Hjørring vil være med til at imødekomme (Epinion 2022). Medlemmer af aftagerpanelet har ligeledes tidligere efterspurgt etablering af en socialrådgiveruddannelse i Hjørring.


Uddybende bemærkninger

Behovet for socialrådgivere understøttes af generelt lave ledighedstal. Ledigheden blandt dimittenderne fra AAU’s socialrådgiveruddannelse har været stabilt lav med et enkelt udsving i form af en højere ledighed for dimittendårgang 2019. Ledigheden for socialrådgiveruddannelsen på AAU, målt i gennemsnitlig ledighedsgrad i 4.-7. kvartal efter dimission, har de seneste tre år ligget på 5,8 % (2017), 5,93 % (2018) og 13,49 % (2019). Data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at der er gode jobmuligheder for socialrådgivere i Nordjylland. Ledigheden er således lav, mens der er høj jobomsætning (Arbejdsmarkedsbalancen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, maj 2022).


Aftagerne fra regionens nordlige del udtrykker i den gennemførte behovsundersøgelse behov for socialrådgivernes særlige kompetencer og fremhæver socialrådgivernes juridiske, socialfaglige og kommunikative kompetencer som essentielle for at kunne varetage en helhedsorienteret opgaveløsning sammen med borgerne på en måde, der ikke dækkes af andre uddannelser eller faggrupper (Epinion 2022). Det er AAU’s forventning, at en uddannelsesfilial i Hjørring vil imødekomme et lokalt behov for rekruttering og fastholdelse af socialrådgivere.


Den geografisk nærmeste beslægtede uddannelse i Region Nordjylland er udbuddet af pædagoguddannelsen i Hjørring. Her adskiller kompetencerne og erhvervssigtet sig dog væsentligt fra socialrådgiveruddannelsen. Derfor er der ikke på nuværende tidspunkt et udbud, som kan modsvare det behov, som aftagerne, især omkring Hjørring, har ytret (Epinion 2022). Rektor ved University College Nordjylland (UCN) vurderer ikke, at et udbud af socialrådgiveruddannelsen i Hjørring vil få negative konsekvenser for UCN’s uddannelser (Bilag 2), ligesom prorektor ved VIA University College (VIA) i Aarhus heller ikke mener, at oprettelsen af et udbud på 50 pladser i Hjørring vil have negativ påvirkning af socialrådgiveruddannelserne på VIA (Bilag 3).


Hertil forventer AAU med uddannelsesfilialen i Hjørring at kunne tiltrække studerende, som bor i den nordlige del af regionen. Der er et grundlag for at kunne rekruttere ansøgere, som på grund af transport, logistik og/eller familiære forhold ønsker at studere i Hjørring frem for i Aalborg og/eller rekruttere ansøgere, som af disse grunde har fravalgt at blive socialrådgivere.


Underbygget skøn over det regionale og lokale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Det samlede antal dimittender fra socialrådgiveruddannelsen vil være uændret, da der er tale om udflytning af allerede eksisterende studiepladser til uddannelsesfilialen i Hjørring. Der er de seneste fire år uddannet hhv. 133 (2019), 117 (2020), 102 (2021) og 112 (2022) socialrådgivere på AAU. For 2020-2024 er der på AAU aftalt et årligt optag på 209 pladser, hvormed AAU forventer et fortsat stabilt antal dimittender over den næste årrække. AAU vil fortsat løbende og sammen med aftagere vurdere behovet for socialrådgivere i regionen.


Med udflytning af 50 studiepladser er det således forventningen, at AAU vil uddanne ca. 25 % af socialrådgiverne i Hjørring, mens de resterende 75 % uddannes i Aalborg.


AAU’s aftagerpanel for socialrådgiveruddannelsen har tidligere og på møder 2021-2022 ytret behov for etablering af en socialrådgiveruddannelse i Hjørring, ligesom kommunerne i den nordlige del af regionen efterspørger et stærkt udbud af socialrådgivere (Bilag 1). Med udflytning af 50 studiepladser, er det AAU’s forventning, at den nordlige del af regionen vil mærke et styrket lokalt udbud af arbejdskraft samt en positiv effekt ift. fastholdelse af medarbejdere.


Hvilke aftagere og øvrige interessenter har været inddraget i behovsafdækningen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Behovsafdækningen er gennemført ved analyse af det lokale og regionale arbejdsmarked, dels ved inddragelse af aftagerpanelet for den eksisterende socialrådgiveruddannelse på AAU i Aalborg, dels gennem interviews med 13 aftagere af socialrådgivere. Epinion har forestået interviews med aftagerne.


Endvidere har Epinion foretaget interviews med to rektorer ved to HF-uddannelsesinstitutioner, da de kender til den gruppe af elever, som potentielt vil søge ind på uddannelsen, herunder denne målgruppes prioriteter, overvejelser og holdninger.


Derudover har AAU været i kontakt med kommunaldirektørerne i Jammerbugt Kommune, Brønderslev Kommune, Hjørring Kommune og Frederikshavn Kommuner, som alle ser positivt på udflytningen (Bilag 1).


AAU har endvidere haft kontakt med VUC Nord vedr. en fælles kampagne for socialrådgiveruddannelsen, idet VUC Nord tilbyder en fagpakke målrettet socialrådgiveruddannelsen.


Endelig har aftagerpanelet drøftet behovet i 2018, mens panelet har været orienteret og inddraget i den aktuelle proces via de seneste tre aftagerpanelmøder.


Uddybende bemærkninger

Se dokumentationsrapport s. 17.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser lokalt og regionalt, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Udbuddet i Hjørring vil sammen med udbuddet i Aalborg være de to eneste udbud af socialrådgiveruddannelsen i Nordjylland. De nærmeste udbudssteder for socialrådgiveruddannelser er Holstebro og Aarhus, begge VIA. Af øvrige velfærdsuddannelser udbydes pædagog- og læreruddannelsen i Hjørring. Der er dog tale om forskellige uddannelser, hvis fagligheder ikke kan erstatte hinanden. 


Udbuddet vil understøtte uddannelsesmuligheder i den nordlige del af regionen. Med placeringen på UCN’s campus vil udbuddet af velfærdsuddannelser i Hjørring blive øget. Udbuddet bidrager til et attraktivt og udvidet fagligt og socialt studiemiljø. Fagligt vil udbuddet give mulighed for at dyrke og styrke det tværprofessionelle studiemiljø og fremtidige samarbejde mellem velfærdsprofessioner, som arbejder med borgere og problemstillinger, der kræver helhedsorienterede løsninger og koordination.


Udbuddet vil bidrage til at decentralisere udbuddet af uddannelser i regionen og dermed give en bedre uddannelsesmæssig balance i regionen. Uddannelsen er ikke centraldimensioneret, men AAU har selv sat et loft på optaget.


Uddybende bemærkninger

Socialrådgiveruddannelserne i Danmark har en fælles national studieordning med en lokal institutionel del, som tillader, at socialrådgiveruddannelserne udbyder særlige valgmoduler på 6. semester.


På udbuddet i Hjørring vil der således kunne udvikles unikke valgmoduler med afsæt i det lokale miljø af uddannelser og aftagere. Udbuddet vil kunne udvikle de eksisterende valgmoduler inden for børne- og ungeområdet, herunder børn og unge med handicap og deres familier; udsatte voksne og socialt arbejde på beskæftigelsesområdet. Udbuddet vil også kunne udvikle nye lokalt forankrede tværprofessionelle og -sektorielle valgmoduler med fokus på fx forebyggelse af mistrivsel og udsathed blandt børn og unge på tværs af daginstitutions-, skole- og socialområdet; udsatte unge i overgange mellem skole, uddannelse og arbejdsmarked; tværprofessionelt samarbejde om voksne, fx inden for handicap-, psykiatri- samt sundheds- og ældreområdet, eksempelvis under temaet social ulighed i sundhed og bæredygtig velfærd.


På uddannelsen er der et velfungerende samarbejde med de øvrige socialrådgiveruddannelser, fx i medlemskab af Professionsskolernes nationale ledernetværk.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Det er AAU’s forventning, at udbuddet i Hjørring vil appellere til ansøgere, som bor og ønsker at blive boende i nærområdet, fx pga. lokalområde, netværk eller familieforhold. Transporttid til studiet og praktikplads, uddannelsens indhold og kvalitet samt mulighed for efterfølgende ansættelse tæt på bopæl er parametre, som blandt studerende vægtes højt, og uddannelsen har erfaringer med og lokal opbakning til at skaffe lokale praktikpladser, hvilket er fremmende for rekruttering (dokumentationsrapport, s.6)


Det er desuden forventningen, jf. rektorerne på Hf-uddannelserne, at en betydelig andel af ansøgere vil have Hf-eksamen som adgangsgrundlag.  


Uddannelsen på AAU modtager hvert år mange ansøgninger. Dog er der sket et generelt fald af ansøgninger i 2022. I 2020, 2021 og 2022 modtog AAU hhv. 602, 588 og 404 ansøgninger, hvoraf hhv. 270, 267 og 192 var 1. prioritetsansøgninger (AAU Interne nøgletal). Det er derfor forventningen, at det fortsat er muligt at opnå et tilstrækkeligt samt variation af ansøgere med forskellige adgangsgrundlag


Som nævnt er det ikke forventningen, at oprettelsen af udbuddet vil påvirke eller blive påvirket af eksisterende beslægtede velfærdsuddannelser


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Dimittenderne fra socialrådgiveruddannelsen har flere muligheder for videreuddannelse. UCN tilbyder diplomuddannelser, hvor AAU og UCN pt. samarbejder om at udbyde videreuddannelse til praktikvejledere for socialrådgivere. Tidligere har praktikvejledere været henvist til videreuddannelse på VIA i Aarhus. AAU tilbyder desuden en kandidatuddannelse i socialt arbejde samt forskellige masteruddannelser af relevans for socialrådgivere, herunder masteruddannelse i udsatte børn og unge, faglig ledelse.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

AAU forventer at optage 50 studerende årligt i Hjørring og 159 studerende på campus i Aalborg, hvilket svarer til det nuværende antal studiepladser.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

AAU sikrer i dag, at alle studerende kommer i den obligatoriske praktik. AAU er i tæt kontakt med aftagere om eksisterende mangeårige og nye aftaler om praktiksteder, hvilket sikres via praktikkoordinator på uddannelsen. Praktikkoordinatoren gør en kontinuerlig aktiv og opsøgende indsats for at opdyrke og godkende nye praktikpladser hos aftagere. Uddannelsen har desuden en meget tæt dialog med praktiksteder og praktikvejledere i form af halvårlige indkald, hvor den gensidige forpligtelse og interesse i at sikre gode og tilstrækkelige praktikpladser vedligeholdes. Uddannelsen er desuden synlig på den sociale diplomuddannelse.


Praktikken i udbuddet forventes at forløbe i forårssemesteret. Der fandtes i 2020/2021 ca. 33 praktikpladser i de nordlige nordjyske kommuner. Der estimeres, at der skal findes ca. 10-12 ekstra praktikpladser (i alt 43-45 pladser), når der tages højde for sygdom, barsel, orlov eller lignende blandt de studerende.


De fire nordlige kommuner i regionen; Frederikshavn Kommune, Brønderslev Kommune, Jammerbugt Kommune og Hjørring Kommune har via kommunaldirektørerne forpligtet sig på at bidrage til at sikre praktikpladser til studerende i Hjørring (Bilag 1).


Hvilke institutioner med beslægtede uddannelser eller udbud er blevet hørt i forbindelse med institutionens ansøgning?

VIA er blevet hørt i forbindelse med nærværende ansøgning, idet VIA udbyder socialrådgiveruddannelsen i Aarhus og Holstebro. VIA har ingen indsigelser imod ansøgte udbud (Bilag 3).


UCN, som udbyder bl.a. pædagog- og læreruddannelsen i Hjørring har ligeledes sendt en tilkendegivelse, hvori UCN stiller sig positive over for et nyt udbud af socialrådgiveruddannelsen i Hjørring (Bilag 2).


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Indsendt

Ansøgningsrunde
2022-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil