Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Kandidat - Software Engineering - Syddansk Universitet

Syddansk Universitet
14/09-2022 13:26
2022-2
Godkendt
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
SDU Sønderborg

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Specialkonsulent Kim Jensen, Tlf. 6550 2947 / 4186 6138, Kej@tek.sdu.dk

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Kandidat

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Software Engineering

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Software Engineering

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Kandidat (MSc) i teknisk videnskab (Software Engineering)

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Master of Science (MSc) in Engineering (Software Engineering)

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Teknisk videnskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgangsgivende til civilingeniøruddannelsen (KA) i Software Engineering er: • Teknisk videnskab (bachelor) i Software Engineering fra SDU (retskravsbachelor)

 • Øvrige teknisk videnskab (bachelor) i softwareteknologi og software fra DTU og AAU

 • Diplomingeniøruddannelser i softwareteknologi fra SDU, DTU, og AU


Ved øvrige ansøgere forventes en tilsvarende teknisk videnskabelig, naturvidenskabelig eller diplomingeniøruddannelse, som minimum indeholder følgende fagelementer: • Software udvikling og programmering 20 ECTS

 • Operativsystemer 5 ECTS

 • Distribuerede systemer og netværk 5 ECTS

 • Databasesystemer 5 ECTS

 • Algoritmer og datastrukturer 5 ECTS

 • Statistik 5 ECTS


Adgangskravene dækker tilsammen de centrale kompetencer indenfor software og matematik som er nødvendige for at følge kandidatuddannelsen.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Civilingeniøren i Software Engineering kan løse komplicerede tekniske problemstillinger og selvstændigt drage ansvar for og medvirke til design, udvikling og implementering af software. Det være sig såvel nyudvikling af software som tilpasning, integration og videreudvikling af eksisterende software, på en måde hvorledes der reflekteres over videnskabelige teorier på området, teknologiske, brugerorienterede og organisatoriske aspekter, og software som et innovativt element. Alt sammen med inddragelse af den nyeste forskningsbaserede nationale og internationale viden.


Civilingeniøren vil kunne bestride en række forskellige jobfunktioner i offentlige og private virksomheder, f.eks. udførende funktioner som softwareudvikler, systemintegrator eller IT-arkitekt; organisatoriske funktioner som f.eks. projektleder, softwarekvalitetsingeniør eller IT-strategi-ansvarlig samt rådgivende funktioner som f.eks. it-konsulent. Endvidere vil civilingeniøren kunne varetage jobs indenfor forskning og uddannelser som f.eks. videnskabelig assistent eller underviser. Særligt velkvalificerede dimittender vil have mulighed for at fortsætte som ph.d.-studerende inden for et relevant forskningsområde.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Samlet oversigt over uddannelsens opbygning kan findes under punkt 4 i bilaget.


De enkelte fagelementer for hvert semester af civilingeiøruddannelsen (MSc) i Software Engineering i Sønderborg er nærmere beskrevet i det følgende:


 


1. Semester
Scientific Methods (5 ECTS)
Indhold: A general overview of evidence-based research, which is particularly refined by:
Scientific methods: empirical science, scientific methods relevant to the disciplines of the program, overview of scientific methods. Literature techniques: techniques for searching scientific literature, techniques for reading and understanding scientific papers, techniques for writing a scientific survey.
Mål: Provide the students with an introduction to evidence-based research and literature techniques.


Human-Computer Interaction (5 ECTS)
Indhold: Kurset giver en indføring i brugervenlighed, en brugercentreret designprocesmodel, grundlæggende designprincipper og retningslinjer, interaktionsteknikker, software teknologier til at understøtte implementering af brugervenlige designs, fremgangsmåder til evaluering af brugervenlighed.
Mål: Kurset giver en introduktion til Human-Computer Interaktion (HCI) som en del af software udviklingsprocesser.


Software Engineering of Mobile and Ubiquitous Systems (5 ECTS)
Indhold: Introduction to mobile and ubiquitous systems including pervasive positioning, context-awareness and ubiquitous user interfaces. Advanced topics in software architecture for development and evaluation of mobile and ubiquitous systems. Methods for addressing privacy, energy efficiency and resource adaptability challenges in mobile and ubiquitous systems.
Mål: Provides the student with a complete collection of techniques for software engineering of mobile and ubiquitous systems.


Big data and data science technologies (5 ECTS)
Indhold: The course covers techniques and methods for data acquisition, data storage, and data analysis, which requires interdisciplinary research in multiple areas, including databases, data processing, and data visualization.
Mål: Introduce students to methods and technologies for the processing of big data to support data science.


Semester Project in Scalable Systems (5 ECTS)
Indhold: The knowledge in topics associated to the semester project within Big data and data science technologies and Software Engineering of Mobile and Ubiquitous Systems is coupled with practice introducing the students to open-ended engineering projects with a focus on scalable systems that naturally accommodate a greater amount of usage.
Mål: The students learn about scalable systems that naturally accommodate a greater amount of usage as part of project work.


2. Semester
Software System Analysis and Verification (5 ECTS)
Indhold: This course introduces the principles, tools, models, and processes essential to software systems analysis, such as basics of computer-aided design debugging, modern verification and validation techniques, and their integration in industrial development processes.
Mål: Introduce the student to how software correctness and its analysis play a crucial role in the development of systems and how formal analysis techniques can ensure that software is free from defects before it is deployed, thus avoiding catastrophic disasters.


Model-driven Software Development (5 ECTS)
Indhold: The course covers topics in software product lines, modelling and meta-modelling, code generation, grammar’s semantics, syntax, frameworks, software patterns, domain-specific languages (DSLs), generative programming, feature-oriented programming, and model-driven software development.
Mål: Introduction to the concept of automatically generating software customized to a given problem, based on the principle of model-driven software development.


Software Technology for Internet of Things (5 ECTS)
Indhold: The basic concept is to provide increased value to a "thing" -- with either no interface or a mechanical one -- by introducing a new globally and individually addressable one.
The course covers topics in sampling of physical phenomena, budget management, placement of logic, choice of wireless network technology, virtual representations, and design challenges that crosses these. The course draws most of its examples from the smart buildings and smart city spaces.
Mål: Introduction to the area of Internet of Things (IoT) from a software perspective.


Semester Project in Trustworthy Systems (5 ECTS)
Indhold: The knowledge in topics associated to the semester project is coupled with practice introducing the students to open-ended engineering projects within the area of trustworthy systems.
Mål: The semester project is introducing the students to scientific-oriented projects with a focus on systems that are trustworthy by design, through transparency, or through rigorous verification and validation.


3. Semester
Advanced Software Engineering Methodologies (5 ECTS)
Indhold: The content of the course focuses on the following topics: contemporary software development (e.g. software engineering body of knowledge), software methodologies for software start-ups (e.g., lean start-up approach and design thinking approach), software methodologies for large-scale development (e.g., commercial large-scale framework (e.g. SAFe, LeSS, Scrum-at-Scale, Spotify), scaled agile and inner source software development), software methodologies for distributed development (e.g., global software engineering and distributed scrum), and continuous software engineering (e.g., Flow)
Mål: Provide the students with knowledge about advanced methodologies for software development


Edge and Cloud Computing (5 ECTS)
Indhold: The course provides the following contents: Introduction to cloud computing; Cloud adoption and emerging technologies; Cloud-based software architectures; Computing models; Networking models; Storage models; VMs and Containers; Cloud monitoring; Edge vs. Cloud; Containers on edge; Self-adaptation; Adaptive edge-fog-cloud continuum; and Basics of serverless computing.
Mål: The course introduces the basics of cloud computing and its various models, components, and trends.


Systems Modeling and Simulation (5 ECTS)
Indhold: The course will focus on modeling and simulation of real-world discrete event systems. Examples of discrete events are customer arrivals at a queue of a service desk, biochemical reactions in a living cell, telephone calls in a call center, etc. Moreover, continuous and hybrid models will be also discussed. Topics include Discrete-Event Simulation, Input Modeling, Output Analysis, Random Number Generation, Stochastic Petri Nets and Markov Chains.
Mål: The course is designed to provide students with basic knowledge of modeling and simulation approaches and to provide them with first experience of using a simulation package.


In Company Period (15 ECTS)
Indhold: The objective of the in-company project is to allow the student to apply knowledge, methods, models and other skills achieved during his/her studies as well as to demonstrate his/her skills in analysing and addressing issues within a real-life, course-relevant and engineering-specific subject.
Mål: The project must focus on a specific problem or project which the company needs solving, and could include the development of materials or documentation for the company.


Development of Business Idea (15 ECTS)
Indhold: The objective of the development of business idea project is to allow the student to apply knowledge, methods, models and other skills achieved during his/her studies as well as to demonstrate his/her skills in analysing and addressing issues within a real-life, course-relevant and engineering-specific subject.
Mål: The project focuses on a specific problem or idea where a business can be developed.


4. Semester
Speciale (30/40 ECTS)
Indhold: Knowledge, skills and competences relevant to the limited, course-relevant and engineering-specific subject of the thesis project.
Mål: The thesis is a working process that shall document the student's engineering-specific competencies attained during his/her work with a limited, course-relevant and engineering-specific subject. The selected problem can be investigated from a theoretical, experimental or practical (hands-on) point of view.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Takst tre i lighed med øvrige ingeniøruddannelser


Forslag til censorkorps
Civilingeniøruddannelsernes censorkorps – Elektronik, IT og Energi

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil
Behovsundersøgelse og øvrige bilag.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Hovedparten af danske virksomheder indenfor software oplever rekrutteringsudfordringer. En analyse fra Dansk Industri udført af Rambøll i foråret 2022 konkluderer, at mere end fire ud af fem adspurgte virksomheder har haft problemer med at rekruttere it-specialister. Udfordringen er til stede i hele landet. Det som virksomheder især efterspørger, er kapacitet indenfor softwareudvikling og –arkitektur. En analyse af IT-branchen fra efteråret 2021 konkluderer at 90% af virksomhederne i IT-branchen gerne vil have flere ansatte og der fremadrettet mangler op mod 22000 ansatte i 2030. Dette resulterer i at branchen må sige nej til ordrer. I Region Syddanmark er dette behov til stedet både i rene IT-virksomheder og indenfor en lang række sektorer som fødevarer, underholdning, fremstilling, elektronik, robot og energiforsyning.


Endeligt har markante industrikræfter i Sønderjylland (Danfoss, Linak m.fl.) i en årrække pointeret behovet for både forskning og ingeniøruddannelser i relation til software. Disse virksomheder har allerede i samarbejde med SDU opbygget Center for Industriel Elektronik (CIE) i 2018 og Center for Industriel Mekanik (CIM) i 2020. Nu opbygges et nyt Center for Industriel Software (CIS) der skal ses som et kraftcenter og katalysator til at underbygge fortsat industriel vækst i Sønderjylland sammen med de andre centre. Et vigtigt mål herunder er tilvejebringelsen af det nødvendige antal softwareingeniører. Dette vurderes kun at være muligt såfremt uddannelserne udbydes på engelsk og således er i stand til også at tiltrække internationale ansøgere. Både Danfoss og Linak har betonet vigtigheden af disse initiativer som en forudsætning for fortsat at prioritere Danmark i virksomhedernes fremadrettede udvikling.


Uddybende bemærkninger

Intet yderligere at bemærke


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

SDU har i udviklingen af ansøgte uddannelser bredt inddraget erhvervslivet inden for de brancher, der anvender diplom- og civilingeniører i software. Behovet for både diplom og civilingeniørniveauet, der er helt fraværende i Sønderjylland har været udtalt i alle brancher. Med udgangspunkt i dialogen finder SDU det realistisk at kunne afsætte minimum 70 dimittender på civilingeniørniveauet og 50 studerende på diplomingeniørniveauet årligt. Med fokus på rekrutteringsmulighederne har SDU valgt at satse på et årligt optag på 80 studerende på kandidatuddannelsen og 50 studerende på både bacheloruddannelsen og diplomingeniøruddannelsen. SDU afsætter allerede omkring 100 dimittender årligt fra de eksisterende diplom- og civilingeniøruddannelser i software i Odense - særligt på Fyn, sekundært i trekantområdet og næsten ikke i Sønderjylland. Der er meget lav ledighed blandt dimittenderne fra uddannelserne (mindre end 3% målt som gennemsnitlig 4.-7. kvartals ledighed over de seneste 5 årgange).


Med udgangspunkt i dialogen og den meget lave afsætning af software ingeniørdimittender i Sønderjylland findes det realistisk, at afsætte minimum yderligere 120 ingeniørdimittender i Sønderjylland.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Behovsundersøgelsen er udarbejdet på baggrund af en fast SDU proces for udvikling og prækvalifikation af nye uddannelser, hvorved en bred inddragelse af aftagere er sikret. SDU har været i dialog med aftagerpanelet for de eksisterende ingeniøruddannelser i softwareteknologi (diplomingeniøruddannelse) og Software Engineering (civilingeniøruddannelse) placeret på campus Odense. Ligeledes har SDU besluttet at oprette et nyt Center for Industrielt Software i Sønderborg i et tæt partnerskab med en række af områdets centrale erhvervsinteressenter. Endelig har SDU etableret en udviklingsarbejdsgruppe med Danfoss, Linak og Sønderborg Erhvervsråd.


Hen over foråret og sommeren 2022 har SDU gennemført en række møder med relevante enkeltaktører. Disse individuelle møder er suppleret med to fælles dialogmøder for alle eksterne interessenter og virksomheder.


En oversigt over inddragede, eksterne interessenter og virksomheder ses i bilaget.


Hvordan er det konkret sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Den brede dialog med eksterne interessenter og erhvervslivet har været en iterativ proces. Indledningsvist udarbejdede arbejdsgruppen overordnede kernekompetencer samt udkast til erhvervssigte. Det blev dog hurtigt konstateret at disse i hovedtræk stemte overens med kompetencerne og erhvervssigtet for softwareteknologi og Software Engineering uddannelserne som udbudt på campus Odense. De eksisterende beskrivelser kunne derfor danne udgangspunkt for processen men er løbende blevet opdateret baseret på konkrete ønsker fra de eksterne interessenter og virksomheder. Aftagerpanelet bekræftede tidligt i processen at der er behov for at uddanne flere inden for software i hele regionen. Udkastene blev efterfølgende drøftet og kontinuerligt tilpasset bl.a. ved dialogmøder for en større gruppe af eksterne interessenter og virksomheder. Det er SDU's oplevelse, at dialogen med eksterne interessenter og erhvervslivet blev god og der allerede tidligt var et godt match med erhvervslivets behov. Der kunne ved den endelige fremlæggelse af uddannelsesforslag konstateres fuld opbakning til resultatet, hvilket også understøttes af de modtagne støtteerklæringer. Dokumentation herfor er vedlagt i bilag.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der udbydes for nuværende ikke videregående tekniske bachelor/professionsbachelor og kandidatuddannelser inden for softwareområdet i Sønderjylland.
De ansøgte uddannelser Civilingeniør i Software Engineering (BA+KA) og diplomingeniør i Softwareteknologi vil ændre dette billede og bidrage til at også denne landsdel forsynes med kvalificerede dimittender på et område hvor ledigheden er meget lav (mange årgange i Odense er nået 0% ledighed allerede inden for de første 2-4 kvartaler) og mobiliteten derfor forventeligt er lille for dimittender uddannet på de sammenlignelige uddannelser i de store universitetsbyer.


De ansøgte uddannelser er i deres grundlæggende og konstituerende indhold meget lig de beslægtede uddannelser udbudt på SDU (Campus Odense) samt på AAU, AU og DTU i Ålborg, Århus og København, men udbydes på en lokation hvor der er et meget stort og udækket behov for flere medarbejdere.
De ansøgte uddannelser til udbud i Sønderborg har dog i forhold til de beslægtede uddannelser og med udgangspunkt i den dialog, der er ført med de lokale virksomheder i udviklingsfasen et særligt fokus på integration af software med masseproducerede embeddede systemer.


Uddybende bemærkninger

Både for uddannelsesudbuddet på SDU Odense og SDU Sønderborg forventes en tæt integration med erhvervslivet gennem hele uddannelsen. Dette sker gennem semesterprojekter, virksomhedsprojekter samt opgavesamarbejde.


For uddannelsesudbuddet ved SDU Sønderborg bliver dimittenderne omfattet af områdets jobgarantiordning for færdiguddannede ingeniører fra SDU's ingeniøruddannelser i Sønderborg.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der findes som nævnt ikke beslægtede uddannelser på dette niveau i Sønderjylland. SDUs egne Softwareingeniøruddannelser i Odense er de tættest placerede uddannelser af samme art, hvorefter man skal helt til Århus, Horsens, Ålborg eller Sjælland for at finde de næste uddannelser inden for Software Engineering/teknologi. Der er derfor ikke indhentet høringssvar fra øvrige uddannelsesinstitutioner, da der ikke eksisterer nogen i umiddelbar nærhed af Sønderborg, der udbyder beslægtede uddannelser på dette niveau.


Udbuddet af diplom- og civilingeniøruddannelser i Software teknologi/engineering forventes samlet set at øge antallet af ansøgere til videregående teknisk uddannelse i Sønderjylland. Samtidigt vil placeringen i grænseområdet tiltrække internationale studerende.


Derved vurderes det realistisk, at SDU på sigt vil kunne optage 50 studerende på uddannelsens bachelordel og efterfølgende 80 studerende årligt på ansøgte kandidatdel og 50 studerende på diplomniveauet årligt.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Egnede dimittender fra civilingeniøruddannelsen vil kunne optages på en ph.d. -uddannelse ved både SDU Odense og SDU Sønderborg.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

For civilingeniøruddannelsen (KA) (Sønderborg) • 2024: 15 studerende

 • 2025: 25 studerende

 • 2026: 40 studerende


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Målet med Center for Industriel Software er at blive førende inden for forskning i udvalgte områder af software, samt at uddanne ingeniører inden for området i tæt samarbejde med den lokale industri. En stor del af forskerne i centeret vil i sagens natur blive rekrutteret i udlandet og sproget på CIS bliver derfor på engelsk.


Yderligere er ønsket, at det nye center vil kunne understøtte den førerposition, som områdets virksomheder pt. har på det globale marked samtidig med at kunne tiltrække og udvikle talentfulde studerende. Studerende, som efter endt uddannelse, og gennem områdets jobgaranti for ingeniører, kan træde ind i virksomhederne og generere vækst for disse samt for hele regionen.


Det er ønsket fra størstedelen af industrien i lokalområdet, at uddannelserne fra SDU Sønderborg udbydes på engelsk (hvilket de øvrige ingeniøruddannelser i Sønderborg også er godkendt til). Flere fremhæver at koncernsproget i virksomhederne er engelsk og at muligheden for at rekruttere studerende internationalt med henblik på efterfølgende ansættelse er afgørende.


Endeligt medfører SDU Sønderborgs fysiske placering i grænselandet et markant behov for grænse-overskridende / internationalt samarbejde, der kræver at bl.a. undervisningen foregår på engelsk.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2022-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev A6 SDU - kandidat i Software Engineering.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil