Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Bæredygtighed og grøn omstilling - Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus
15/09-2022 08:58
2022-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud af ny uddannelse

Udbudssted
Erhvervsakademi Aarhus i Aarhus

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Chef for kvalitet og studieliv, Anette Bache Mail: abac@eaaa.dk Tlf.: 4188 6003

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Bæredygtighed og grøn omstilling

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Sustainability and Green Transition

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
AU i bæredygtighed og grøn omstilling

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Academy Profession (AP) Degree in Sustainability and Green Transition

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til optagelse på Akademiuddannelsen i bæredygtighed og grøn omstilling eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en af følgende adgangsgivende uddannelser:


1) Relevant erhvervsuddannelse


2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)


3) Gymnasial uddannelse


4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3.


Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Relevant erhvervserfaring, som er opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.


Uddannelsesinstitutionen optager ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til § 15 a i lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Relevant erhvervserfaring, som er opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, når denne anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne, kan samtidigt anerkendes.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant.


Forslag til censorkorps
Det merkantile censorkorps

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Bilag_Høringssvar.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

I uddannelsesansøgning om AU i bæredygtighed og grøn omstilling er der dokumenteret et nationalt behov for kompetencer inden for bæredygtighed og grøn omstilling. Behovet skyldes bl.a., at der er øgede krav til virksomheder, herunder forpligtelsen til FN’s verdensmål, og at der fra politisk side er ønsker om Danmark som foregangsland ift. grøn udvikling. Endvidere beskriver Kompetencerådet i anbefalinger vedr. livslang læring kompetencer indenfor grøn omstilling som ”identificerede, samfundskritiske behov”, som kræver udvikling af relevante VEU-uddannelser (https://fanet.dk/system/files/documents/2021-10/rapport_kompetenceradet_final_21.9.2021.pdf, s. 18).


Jf. Epinions undersøgelse (bilag 1, uddannelsesansøgning) vurderer 63% af virksomhederne, at deres medarbejdere mangler kompetencer inden for bæredygtighed og grøn omstilling her og nu, ligesom de fortsat forventer at deres ansatte mangler ”grønne kompetencer” om 3 år. Jf. bilag 1 i uddannelsesansøgning er efterspørgslen efter kompetencer indenfor bæredygtighed firedoblet siden 2007.


Kompetencegabet er så stort, at det ikke kan dækkes af kommende dimittender fra fuldtidsuddannelser, men at nuværende ansatte må opkvalificeres (jf. bilag 2, s. 11, uddannelsesansøgning). En opkvalificering af ansatte sikrer både arbejdsmarkedet en hurtigere tilførsel af nødvendige og efterspurgte ”grønne kompetencer”, ligesom opkvalificering sikrer bæredygtighed i arbejdsstyrken i en tid, hvor rekruttering af nye kompetencer udfordres af lav ledighed.


Undersøgelsen fra Epinion (jf. bilag 3, uddannelsesansøgning) påviser, at der er et behov på landsplan på tværs af de fem regioner, hvor særligt virksomheder i Region Hovedstaden, Midtjylland samt Syddanmark efterspørger de kompetencer, som AU i bæredygtighed og grøn omstilling giver.


Uddybende bemærkninger

Cirkulær økonomi og den grønne omstilling stiller store krav til alle virksomheder, særligt produktionsvirksomhederne. En forståelse og gennemgang af konkrete bæredygtighedsmodeller kan bruges som værktøj til at se og vurdere mulige forbedringer i ressourcestrømme og energistrømme. Teorier og modeller indenfor bæredygtighed og grøn omstilling er derfor essentielle til analyse og forståelse af virksomhedens situation og giver både ideer til nye grønne kredsløb, hvor der er fokus på fornybare ressourcer, og for det tekniske kredsløb hvor det er ikke fornybare ressourcer.


Medarbejdere med kompetencer til at kortlægge virksomhedens værdikæde med fokus på klimaaftrykkene scope 1, scope 2 og scope 3 er afgørende for virksomhedens mulighed for at bidrage til den grønne omstilling og tage ansvaret for egen udledning på sig. Samtidig stiller ny lovgivning fra 2025 med fokus på mere producentansvar krav om, at virksomhederne forholder sig til hele værdikæden. Ansvaret i up stream er der arbejdet med i mange år gennem leverandørkrav, det nye er arbejdet med virksomhedens down stream. Dét at have ansvar for sit produkt helt ud til kunden, og når produktet er blevet til affald, gør, at der skal tænkes nye forretningsmodeller, og at den cirkulære økonomi bliver en del af forretningsudviklingen fremover.


Uddannelsesansøgningen om AU i bæredygtighed og grøn omstilling dokumenterer et generelt og bredt nationalt behov for kompetencer indenfor bæredygtighed og grøn omstilling (jf. den indsendte uddannelsesansøgning samt behovsanalyse).


Samtidigt dokumenteres, at virksomhederne har brug for en uddannelse, som tilrettelægges som en deltidsuddannelse, sådan at de medarbejdere, virksomhederne allerede har, kan få opgraderet deres kompetencer. En deltidsuddannelse vil imødekomme det behov for nye kompetencer, som den grønne omstilling stiller til alle medarbejdere – hvoraf nogle vil have behov for den fulde uddannelse, mens andre vil have behov for et eller flere moduler på uddannelsen, jf. de gennemførte interview ifm. udvikling af uddannelsen.


Samtidigt imødekommer en deltidsuddannelse særligt de små og mellemstore virksomheders behov for at fastholde deres ansatte i arbejde, mens de opkvalificeres, ligesom virksomhederne er udfordrede af den lave ledighed ift. at søge nye ansatte, der har de rette kompetencer (se f.eks. ”DI Prognose: Udsigt til historisk lav ledighed”: https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2022/2/di-prognose-udsigt-til-historisk-lav-ledighed/).


Rapporten ”Om Fremtidens grønne arbejdsmarked” fra Tænketanken Mandag Morgen angiver, at ”På tværs af aktørerne efterspørges mere efteruddannelse, og der er samtidig enighed om, at livslang læring er en nødvendighed, hvis vi skal sikre de rette kompetencer til den grønne omstilling.” De aktører, der henvises til, er ”77 aktører fra regioner, kommuner, fagforeninger, SMV’er, arbejdsgiverorganisationer, større virksomheder som sidder i klimapartnerskaberne, uddannelsesinstitutioner og uddannelsessekretariater” (https://concito.dk/files/media/document/Analyse_Manglende%20opkvalificering%20sp%C3%A6nder%20ben%20for%20gr%C3%B8n%20omstilling_0.pdf).


Jf. bilag 3 i uddannelsesansøgningen, viser undersøgelsen fra Epinion, at efter indholdet i akademiuddannelsen i bæredygtighed og grøn omstilling er justeret (på baggrund af de input arbejdsgruppen fik fra en række aftagere samt via desk analyser), vurderer 63% af virksomhederne, at uddannelsen er relevant for en eller flere af deres medarbejdere, ligesom der er en stigning i andelen af virksomheder, der forventer at arbejde med bæredygtighed og grøn omstilling fra i dag (65%) ift. om tre år (85%).


Endelig er der, jf. uddannelsesansøgningen, på nuværende tidspunkt endnu ikke en efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtighed og grøn omstilling, der er målrettet de merkantile funktioner, hvorfor et udbud af AU i bæredygtighed og grøn omstilling på Erhvervsakademi Aarhus vil være relevant for såvel det private arbejdsmarked som offentlige institutioner i vores dækningsområde, som dækker Aarhus, Syddjurs og Samsø kommuner.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Jf. uddannelsesansøgningen og Epinions undersøgelse, der afdækker det landsdækkende behov for AU i bæredygtighed og grøn omstilling, fremgår det, at 63 % af virksomhederne (som svarer til 15.688 virksomheder) vurderer, at uddannelsen er relevant for en eller flere medarbejdere inden for tre år.


Pba. et forsigtighedsprincip beregner vi, at der for det første kun er én ansat fra hver virksomhed, der vil deltage i uddannelsen, og for det andet at ca. en fjerdedel af virksomhederne finder lejlighed til at sende en ansat på kursus de kommende tre år.


Det svarer til, at det skønnede optagsgrundlag er 1.307 studerende per år på landsplan (beregnet ud fra 25% af det samlede antal på 15.688 = 3.922 i alt de kommende tre år, herefter 3.922/3=1.307 antal studerende per år). Heraf forventer vi – igen pba. et forsigtighedsprincip - at 1/3 vil tage den samlede uddannelse, dvs. 362 dimittender på landsplan per år, mens 2/3 vil tage et eller flere kurser.


Heraf kan Erhvervsakademi Aarhus uddanne ca. 100 dimittender per år i vores dækningsområde, ligesom vi vil kunne dække en evt. øget efterspørgsel samt dække et evt. behov fra Region Nordjylland frem til et udbud også udbydes i denne region.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

I udvikling af uddannelsen er der efter Merkonomernes første udkast af uddannelsen bl.a. foretaget 22 interviews med uddannelsesansvarlige, direktører, HR-ansvarlige og bæredygtighedsansvarlige fra følgende virksomheder og brancheorganisationer:


SMVdanmark;HK Hovedstaden;Lyngby-Taarbæk Vidensby;Sinatur Hotel & Konference;Johannes Fog A/S;Solar A/S, Lederne – Ledernes A-kasse & Fagforening;Sparekassen Kronjylland;NOCA: Fagforeningen for HR professionelle og executives;Pressalit A/S;Dansk Industri / DI;F. Salling Stormagasin A/S;Aarhus Havn;OK a.m.b.a.;Business Kolding;JEVI A/S;Carl-Ras A/S;BB Fiberbeton A/S;Nomeco A/S;Per Aarsleff A/S;Zenz Organic Hairdressing;Wiik & Co. A/S


Herudover er foretaget to spørgeskemaundersøgelser af Epinion i hhv. januar 2022 samt sommeren 2022 efter revision af uddannelsen, ligesom Rambøll har foretaget desk research (med inddragelse af relevante aktører i erhvervslivet) for at afdække omfang af behovet for de kompetencer, AU i bæredygtighed og grøn omstilling giver.Vi henviser desuden til uddannelsesansøgningen om AU i bæredygtighed og grøn omstilling samt tilhørende bilag, herunder interessetilkendegivelse fra HK og SMVdanmark (bilag 4).


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der findes i dag ikke en efter- og videreuddannelse på akademiniveau inden for bæredygtighed og grøn omstilling, der er målrettet de merkantile funktioner. Det er aktuelt kun muligt at udvælge enkeltfag fra forskellige akademiuddannelser eller kurser fra private udbydere uden at kunne sammensætte fagene til en egentlig uddannelse, da fagene hører til forskellige uddannelser eller består i ikke ECTS-givende kurser.


AU i bæredygtighed og grøn omstilling dækker derfor et hul i uddannelsessystemet på bæredygtighedsområdet, idet den komplementerer de tekniske akademiuddannelser og samtidigt agerer fødekæde til det merkantile diplomniveau.


Et udbud af AU i bæredygtighed og grøn omstilling i Aarhus vil dække Erhvervsakademi Aarhus’ dækningsområde Aarhus, Syddjurs og Samsø kommuner. Vi har forhørt os hos såvel EA Dania samt EA MidtVest, som begge stiller sig positivt ift. at EAAA ansøger om et udbud af den nye akademiuddannelse (se de vedhæftede bilag).


Uddybende bemærkninger

Ifm. udvikling af akademiuddannelsen i bæredygtighed og grøn omstilling er der i kortlægningen af beslægtede uddannelser ikke fundet uddannelser på akademiniveau, der ligner den nye akademiuddannelse, som er målrettet de merkantile funktioner. Der findes aktuelt kun akademiuddannelser, der har enkelte fag, der beskæftiger sig med bæredygtighed og grøn omstilling, eller hele akademiuddannelser, der er målrettet tekniske funktioner.


I analysen af sammenlignelige uddannelser indgår følgende akademi- og diplomuddannelser (fag/moduler i parentes):


·       AU i Energiteknologi (Energirigtig projektering, Solcelleanlæg, Energiformer, Energioptimering)


·       AU i Ledelse (Ledelse af bæredygtig udvikling)


·       AU i International transport og logistik (Bæredygtig forretningsforståelse)


·       AU i Byggeteknologi (Materialeforståelse og komponenter til mindre byggerier)


·       AU i Miljøteknologi (Miljøgodkendelse og miljøledelse, Jordforurening, Kemikalielovgivning og -styring, Miljøforbedring og mærkning af produkter, Miljøprøvning: Prøvetagning, måling og laboratorieanalyse, Spildevandsbehandling, CSR og cirkulær økonomi, Ressourcer – affald og genanvendelse, Virksomhedens miljøpåvirkninger: Miljø- og naturforståelse, spildevand, affald og afkast, Boringer på land, Drikkevand, Emission, lugt og støj samt Miljøplanlægning og miljøinnovation)


- AU i Ernæring (Økologi og bæredygtighed)


- AU i Elinstallation (Kvalitet, sikkerhed og miljø)


Akademierne har i afdækningen heller ikke fundet en fuldtidsuddannelse, der modsvarer AU i bæredygtighed og grøn omstilling. For en fuld analyse af beslægtede uddannelse kan denne rekvireres hvis ønsket.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Målgruppen for uddannelsen er medarbejdere fra det merkantile område, som har brug for at opkvalificere sig i bæredygtighed og grøn omstilling ift. eksisterende faglighed.


En del ansøgere vil have erhvervs- eller gymnasial uddannelse som højeste niveau, og vil dermed ikke have kvalifikationer til at læse på diplom- eller masterniveau. Den nye uddannelse vil imødekomme behov for, at disse kan opkvalificere sig inden for bæredygtighed og grøn omstilling.


Herudover forventes uddannelsen at tiltrække medarbejdere i merkantile funktioner med korte/mellemlange/lange videregående uddannelser, der qua ændrede jobkrav også vil have brug for at opkvalificere sig i bæredygtighed og grøn omstilling.


Rekrutteringsgrundlaget for udbuddet udgøres primært af ansøgere fra vores dækningsområde, men erfaringsmæssigt ved vi, at vi også tiltrækker ansøgere fra resten af Region Midtjylland. Det er også muligt for ansøgere fra Region Nordjylland at ansøge i Aarhus, til et udbud oprettes i Nordjylland.


Udbuddet forventes ikke at have indflydelse på optag på andre uddannelser, da der ikke findes uddannelser på samme niveau og målgruppe. Dania og MidtVest har ikke bemærkninger til udbudsansøgningen.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Akademiuddannelsen i bæredygtighed og grøn omstilling udgør et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb, der sammen med 2 års relevant erhvervserfaring giver et adgangsniveau svarende til en erhvervsakademiuddannelse. 


Uddannelsen giver således, sammen med erhvervserfaring, adgang til relevante diplomuddannelser. 


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Optag år 1: 40-60


Optag år 2: 70-90


Optag år 3: 100-120


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant - akademiuddannelse.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Vi har til vores ansøgning vedhæftet følgende bilag:


-        Bilag 1: Høringssvar EA Dania


-        Bilag 2: Høringssvar EA MidtVest


Vi henviser desuden til uddannelsesansøgningen samt de tilhørende bilag til uddannelsesansøgningen:


- Jobopslagsanalyse fra Epinion


- Desk research fra Rambøll


- Behovsundersøgelse fra Epinion


- Interessetilkendegivelse HK


- Interessetilkendegivelse SMVdanmark


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2022-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev B2 EAAA - akademiuddannelse i bæredygtighed og grøn omstilling.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil