Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Skat - University College Lillebælt

University College Lillebælt
15/09-2022 06:03
2022-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Odense

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Kvalitetschef Anders Christian Frederiksen; acfr@ucl.dk; 2383 3822

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Skat

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Tax

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor i skat

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor of Taxation

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Generelle adgangskrav
En af følgende:


En gymnasial eksamen
Erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed
4 gymnasiale enkeltfag
Specifikke adgangskrav
Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:


Gymnasial eksamen: Engelsk C, samfundsfag C, samt enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
Erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed: Dansk C, engelsk C, samfundsfag C, samt enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
4 gymnasiale enkeltfag: Dansk A, engelsk C, samfundsfag C, samt enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B. Hvert enkeltfag skal være afsluttet, og karakteren for enkeltfaget skal være mindst 02


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Der er etableret fælles censorkorps med Professionsbachelor i offentlig administration

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole - Pba. i skat behovsanalyse og støtteerklæringer.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

I forbindelse med uddannelsens etablering udarbejdede Teknologisk Institut i 2016 en omfattende behovsanalyse for professionsbacheloruddannelsen i skat. I analysen blev det forsigtigt estimeret, at jobmarkedet for skattefaglige uddannede er på 3.000-10.000 jobs. Der er et stigende behov for skattefaglig uddannede, idet estimeret 2.000 skattefaglige medarbejdere forventes at gå på pension indenfor en kortere årrække. Siden analysens udarbejdelse er der sket en række forandringer i behovet for skattefaglige kompetencer. Skatteområdet er blevet styrket. Således skal der i perioden 2020 til 2023 oprettes 1.000 nye stillinger i hele landet. Det har givet Skat store rekrutteringsudfordringer og fået dem til at igangsætte en omfattende landsdækkende rekrutteringskampagne.


Desuden har Skatteministeriet gennemgået en større omorganisering, således er der på nuværende tidspunkt ca. 1.500 medarbejdere ansat under Skatteministeriet i UCLs dækningsområde.


Rekrutteringsudfordringerne har også præget vores løbende dialog med Administrations- og Servicestyrelsen, hvor det stadig er blevet understreget, at en professionsbacheloruddannelse i skat i Odense vil være et relevant supplement til rekruttering, fordi behovet er der.


Ligesom Skat oplever de private aftagere indenfor revisorbranchen også konsekvenserne af en skæv aldersfordeling. Således vurderer FSR, at manglen på kvalificeret arbejdskraft vil true med at bremse væksten i branchen, idet ca. 60 procent af de ansatte vil gå på pensionen indenfor en 10 årig periode. 


Uddybende bemærkninger

I den uvildige behovsundersøgelse, der blev udarbejdet i april 2016 Afdækning af behov for udvikling af professionsbacheloruddannelse i skat af Teknologisk Institut blev der gennemført 40 interviews med ledere fra Skat og andre offentlige myndigheder, med partnere og ledende medarbejdere i revisions-, økonomi-, rådgivnings- og advokatbranchen samt med repræsentanter fra arbejdsgiverorganisationer. Rapporten introducerer det skattefaglige arbejdsmarked og de vigtigste udviklingstendenser - herunder de konsekvenser, tendenserne har for efterspørgslen på kompetence- og kvalifikationsprofiler. Det konkluderes på side 47:"Undersøgelsen viser, at der både nu og i fremtiden er en stor efterspørgsel på skattefaglige kompetencer. Både på et højt kvalifikationsniveau til stillinger præget af høj opgavekompleksitet og et behov for dyb specialiseret skattefaglig viden samt på et mellemlangt kvalifikationsniveau svarende til en professionsbachelor i skat. Sidstnævnte kvalifikationsprofil vil både være relevant til de driftsprægede arbejdsopgaver, men også en række udviklingsopgaver, hvor der er behov for en bred skattefaglig og driftsfunderet viden. Efterspørgslen på kompetencer svarende til en mellemlangt kvalifikationsniveau er særligt stor i SKAT og i den offentlige sektor, men også i små, mellemstore og ikke-specialiserede virksomheder i revisions- og rådgivningsbranchen og til dels også i private virksomheders økonomi- eller skatteafdelinger". I september 2021 blev der udarbejdet en opfølgende analyse Professionsbachelor i skat - analyse af behov og relevans til den første rapport af Teknologisk Institut. Af analysen fra 2021 bliver det fremhævet at uddannelsen til professionsbachelor i skat vurderes som relevant fra aftagersiden. På s. 7 konkluderes: "Aftagerne på særligt det offentlige arbejdsmarked ser professionsbachelorerne i skat som kvalificeret arbejdskraft, der passer ind mellem gruppen af erfarne medarbejdere med en erhvervsfaglig baggrund og akademikergruppen. Professionsbachelorerne i skat vurderes til at have et bredere skattefagligt teoretisk fundament at tage afsæt i sammenlignet med de erhvervsfagligt uddannede. Samtidig vurderes uddannelsen at være mere praksisorienteret således, at nyuddannede professionsbachelorer i skat hurtigt kan indgå i og løse driftsopgaver i modsætning til nyuddannede akademikere." Desuden fremhæves det i analysen at der forventes stor efterspørgsel efter nyuddannede professionsbachelorer i skat og ligeledes på s. 7. konkluderes det "Efterspørgslen er i høj grad drevet af det meget store behov for arbejdskraft inden for Skatteministeriets koncern, hvor der både er behov for at besætte et stort antal nyoprettede stillinger samt genbesætte de stillinger, der bliver ledige som konsekvens af det store generationsskifte, der er i gang. Det vurderes, at det offentlige arbejdsmarked i de kommende 2-3 år uden problemer ville kunne aftage langt flere professionsbachelorer i skat, end der årligt vil blive udklækket med de nuværende optagelsestal." I analysen gør de inddragede respondenter fra Skatteministeriets enheder samt repræsentanter fra revisions- og advokatbranchen opmærksomme på, at det er en stor fordel såfremt, at professionsbachelorerne i skat bliver uddannet fra flere uddannelsesinstitutioner - også udenfor København. Derved kan der via praktikforløb skabes de optimale forudsætninger for et fremtidigt rekrutteringsgrundlag. 


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole forventer at uddanne 30-35 årlige dimittender, når uddannelsen er etableret.  I dag arbejder knap 1.500 medarbejdere i Skatteministeriets enheder i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles dækningsområde.  Desuden er der indenfor de seneste år af et enigt Folketing blevet tilført ekstra ressourcer til at ansætte ekstra medarbejdere til skatteforvaltningen. Vil Region Syddanmark få tilført en femtedel af disse ressourcer vil det svarer til 250 ekstra medarbejdere. Foruden de nye arbejdspladser vil jf. Teknologisk Instituts estimat ca. 2.000 personer på det skattefaglige område indenfor de kommende år gå på pension. Dette har ført til store rekrutteringsudfordringer hos Skat, som har igangsat en omfattende rekrutteringskampagne. Generelt er der indenfor den finansielle sektor udfordringer med en ældre medarbejdergruppe også i forhold til det øvrige arbejdsmarked.  


 


 


 


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der har været en tæt dialog med Administrations- og Servicestyrelsen, som flere gange i lyset af deres rekrutteringsudfordringer i UCLs dækningsområde har opfordret til, at uddannelsen bliver udbudt. Der er allerede et etableret samarbejde med Administrations- og Servicestyrelsen, som har haft praktikanter fra både professionsbachelor i offentlig administration og finansøkonom, men de efterspørger praktikanter med skattefaglige kompetencer. 


Der har været kontakt til FSR-danske revisorers hovedorganisation som på deres medlemmers vegne har understreget behovet for skattefaglige kompetencer. Desuden lokale revisorer og landbrugsrådgivningsvirksomheder, herunder Deloitte, BDO, LandboSyd og Velas, som er meget positive overfor uddannelsen, idet de ser det som en mulighed for at dække kommende rekrutteringsudfordringer. 


Desuden er Odense kommune blevet inddraget, og ifølge stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen vil uddannelsen være med til at fastholde unge med efterspurgte skattefaglige kompetencer i kommunen til gavn for de store arbejdspladser hos de offentlige myndigheder og det private arbejdsmarked. 


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Indenfor det skattefaglige område blev der tidligere udbudt to erhvervsfaglige uddannelser, som ikke længere udbydes. Begge uddannelser med stor praksisnærhed og skattefagligt fokus. Personer med disse kvalifikationer er ved at nærme sig pensionsalderen. Professionsbacheloruddannelsen i skat er rettet udelukkende mod skattefaglige stillinger og har en høj grad af praksisnærhed og et teoretisk fundament til at arbejde med de udviklingstendenser, der i de kommende år vil påvirke det skattefaglige område.


Af Teknologisk Instituts analyse fra september 2021 Professionsbachelor i skat - analyse af behov og relevans fremgår det, at uddannelsen hos aftagerne opfattes som relevant og i overensstemmelse med de behov, der er på skatteområdet. Professionsbachelorerne i skat vurderes til at have et bredere skattefagligt teoretisk fundament at tage afsæt i sammenlignet med de erhvervsfagligt uddannede. Samtidig vurderes uddannelsen at være mere praksisorienteret således, at nyuddannede professionsbachelorer i skat hurtigt kan indgå i og løse driftsopgaver i modsætning til nyuddannede akademikere, som f.eks. cand.jur., cand.merc.jur, cand.merc.aud., cand.oecon.agro samt cand.oecon/cand.polit.


Uddybende bemærkninger

Se også bilag, behovsanalyse


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Professionsbachelor i skat retter sig mod personer med en økonomisk, skattefaglig og juridisk interesse, hvilket er et meget specialiseret rekrutteringsgrundlag, og uddannelsen vurderes derfor i begrænset omfang at påvirke de eksisterendes uddannelsers ansøgertal, og ansøgerne til professionsbachelor i skat forventes at komme fra et bredt felt af potentielle studerende.
UCL har et godt brobygningssamarbejde med ungdomsuddannelserne i institutionens dækningsområde, og der er gode muligheder for at rekruttere særligt blandt de økonomiske studieretninger på HHX-linjerne.
Udbuddet i Odense vil geografisk være i midten af Danmark og i et dækningsområde, hvor der ikke er andre tilbud af lignende uddannelser. Uddannelsen udbydes i dag i Herning, Randers, Haderslev og København. Der er blevet fremsendt høringsbreve til Københavns Professionshøjskole og VIA, som ikke har nogle bemærkninger og UC SYD, som ser frem til et stærkt samarbejde med UCL om udbuddene af skatteuddannelsen i Region Syddanmark. Med den store efterspørgsel der er institutionens dækningsområde, vil et udbud af uddannelsen således ikke have negative konsekvenser for de andre udbud af uddannelsen.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Der er mulighed for at søge optagelse på kandidatuddannelsen i samfundsvidenskabelig jura eller en anden relevant kandidatuddannelse herunder merc.aud efter en individuel vurdering på det pågældende universitet. 


Der er to diplomuddannelser, Diplom i Skat og Diplom i Vurdering samt en masteruddannelse, Master i skat, som har interesse som til- og overbygningsuddannelser for professionsbachelor i skat. Desuden kan AU i Ledelse, Diplom i Ledelse samt Diplom i Offentlig Ledelse også være af interesse for en person med professionsbachelor i skat og mere end to års erhvervserfaring. 


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Der forventes, at udbuddet i Odense vil have et optag på.


1 år: 25 studerende


2. år: 30 studerende


3. år: 40 studerende


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Med de positive interessetilkendegivelser om praktikpladser fra Administration- og Servicestyrelsen, landbrugsrådgivningsvirksomheder og revisionsbranchen forventer UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole at kunne etablere det nødvendige antal praktikpladser i foråret 2026, når den første praktikperiode gennemføres.


I forbindelsen med oprettelse af praktikpladser vil UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole trække på erfaringerne med praktik fra andre uddannelser rettet mod det finansielle og offentlige arbejdsmarked. 


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Der ansøges om en placering af uddannelsen i Odense, idet placeringen vil være infrastrukturel optimal i forhold til at få praktikanter til den største aftager, Skats enheder i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles dækningsområde. Således kan enhederne i Odense, Middelfart, Ringe, Svendborg samt Fredericia dækkes med togforbindelse, og der er også mulighed for at sende praktikanter til Slagelse, ligesom der kan tiltrækkes studerende fra områderne.


UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har de bedste forudsætning for at etablere et stærkt fagligt miljø for professionsbacheloruddannelsen i skat. Uddannelsen placeres i det faglige miljø omkring professionsbachelor i offentlig administration, finansøkonomuddannelsen og professionsbacheloruddannelsen i Finans, financial controller og professionsbachelor i økonomi og IT samt efter- og videreuddannelsen AU i skat.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2022-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev C3 UCL - professionsbachelor i skat.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil