Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Kandidat - Globale naturressourcer og udvikling - Københavns Universitet

Københavns Universitet
14/09-2022 09:28
2022-2
Godkendt
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
København

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Professor Carsten Smith-Hall, cso@ifro.ku.dk, 3533 1963

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Kandidat

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Globale naturressourcer og udvikling

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Global environment and development

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Cand.scient. i globale naturressourcer og udvikling

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Master of Science (MSc) in Global Environment and Development

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Naturvidenskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Foranlediget af uddannelsens interdisciplinære profil er der adgang for ansøgere fra en bred vifte af bacheloruddannelser.
Ansøgere med følgende bacheloruddannelser har direkte adgang til uddannelsen:


- Antropologi, biokemi, biologi, bioteknologi, fødevarer og ernæring, geografi og geoinformatik, husdyrvidenskab, miljø- og fødevareøkonomi (tidl. jordbrugsøkonomi), naturressourcer, sociologi, økonomi fra Københavns Universitet.


- Biologi, bioteknologi, geologi, landbrugsvidenskab, økonomi eller anden samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse
fra Milano Universitet.


- Applied Sociology and Social Antropology, Applied geology, Biology, Biotechnology, Economics, Geography,
Geophysics in Geology, Interdisciplinary Economic-Managerial Studies, Psychology, Sociology fra Warszawa Universitet.


- Agrobiologi, agronomi, antropologi, biokemi, biologi, bioteknologi, fødevarevidenskab, ernæring, geografi,
husdyrvidenskab, jordbrugsøkonomi, landskabsudvikling, naturressourcer, miljøvidenskab, skovbrugsvidenskab, sociologi eller anden samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse, udviklingsstudier, økonomi fra et andet europæisk eller internationalt universitet.


- Der kan desuden optages ansøgere, der efter en individuel faglig vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger,
der kan sidestilles med ovenstående.


Ansøgere søger om optagelse gennem KU’s ansøgningsportal (DANS).


Ud over eksamensbeviser skal ansøgning indeholde dokumentation for engelsk sprogkundskaber (efter
kandidatbekendtgørelsens § 31) i form af TOEFL-test med et testresultat på mindst 83 eller IELTS-test med et testresultat
på mindst 6,5. Cambridge English Advanced (bedømmelse A, B og C) samt Cambridge English First (bedømmelse A)
accepteres ligeledes, som dokumentation for engelsk sprogkundskab.


Prioritering af ansøgere:
Overstiger antallet af ansøgere antal studiepladser finder prioritering sted som følger:


1. Ansøgere med en relevant bacheloruddannelse fra Københavns Universitet, Milano Universitet, Warszawa Universitet


2. Andre ansøgere
Hvis antallet af ansøgere inden for en kategori overstiger antal studiepladser finder prioritering sted ved karaktergennemsnit opnået i den adgangsgivende bacheloruddannelse, kombineret med vurdering af letter of motivation.


Forventeligt vil 50-75% af de som tilbydes optagelse parallelt blive tilbudt Erasmus Mundus-stipendium – jf. nedenfor.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Ja

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Erasmus Mundus-kandidatuddannelse. Status: Evalueret til selektion af EACEA (Grant Agreement Preparation (GAP) invitation letter + Evaluation Summary Report (ESR) indgår som bilag 1.3 og 1.4).


For Københavns Universitets vedkommende sker etableringen af den planlagte Erasmus Mundus-kandidatuddannelse i
globale naturressourcer og udvikling med afsæt i Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets eksisterende toårige
kandidatuddannelse i Environment and Development.


I samarbejdet med de to partneruniversiteter og den planlagte inddragelse af EU’s Erasmus Mundus-program suppleres den eksisterende toårige kandidatuddannelse i Environment and
Development med struktureret mobilitet og mulighed for gennemførelse af andet studieår i enten Milano
(naturvidenskabelig specialisering) eller Warszawa (samfundsvidenskabelig specialisering) for tilsammen 40 studerende årligt.


I henhold til dansk lovgivning skal tilføjelse af disse muligheder via Erasmus Mundus-programmet separat prækvalificeres i
Danmark – jf. bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb.


Uddannelsen er således en Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM) ansøgt i EU’s Education and Culture Executive Agency (EACEA) ved deadline den 16. februar 2022.


De tre partneruniversiteter involveret i samarbejdet om uddannelsen er Københavns Universitet, Det Natur- og
Biovidenskabelige Fakultet, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi; Università degli Studi di Milano, Department of Agricultural and Environmental Sciences; og University of Warsaw, Centre for Environmental Studies and Sustainable
Development.


Alle tre universiteter er partnere i 4EU+ European University Alliance, etableret i 2018 med det formål at fremme europæisk og interdisciplinært uddannelsessamarbejde, herunder tilstræbe etablering af fælles Erasmus Mundus-kandidatuddannelser i regi af indsatsområdet Biodiversity and Sustainable Development.


Samarbejdet om Erasmus Mundus-kandidatuddannelsen er iværksat, fordi de tre universiteter hver især er prominente
forsknings- og uddannelsesinstitutioner inden for områderne naturressourcer og udvikling. De har kapacitet og relevante
fagmiljøer, der bidrager til sikringen af et fælles og tværdisciplinært teoretisk og metodisk grundlag på absolut højeste internationale niveau.


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Uddannelsens formål er at uddanne internationalt kompetitive kandidater, der arbejder interdisciplinært med
naturressourceforvaltning og udvikling, særligt i relation til landbrug og fornybare naturressourcer. Uddannelsen har
således et interdisciplinært og obligatorisk forløb samt to tilhørende specialiseringer, orienteret mod henholdsvis
naturvidenskab (andet studieår i Milano) og samfundsvidenskab (andet studieår i Warszawa).


Erhvervssigtet omfatter både private og offentlige virksomheder. Uddannelsen er rettet imod senere virke i:


- Private virksomheder, der arbejder med globale produktionsnetværk, herunder landbrugs- og fødevarebranchen.


- Private og offentlige virksomheder samt internationale NGOer, der arbejder med udvikling, implementering, forvaltning og
monitorering af naturressourceorienterede programmer og projekter, herunder certificering og værdikæder.


- Offentlige myndigheder, der arbejder med monitorering og/eller policy-aktiviteter med relation til forvaltning af
naturressourcer.


- Universiteter og forskningsinstitutioner, hvor kandidater arbejder med forskning, bl.a. som del af ph.d.-programmer.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

I forbindelse med ansøgningen vælger hver studerende specialisering. Alle studerende tilbringer første år ved Københavns Universitet (60 ECTS), hvor de gennemgår det fælles interdisciplinære forløb (30 ECTS) sideløbende med at de
påbegynder deres specialisering (30 ECTS). Hver specialisering har et sæt målrettede begrænset valgfri kurser i København.


Dette efterfølges af andet studieår (60 ECTS) ved enten Milano Universitet eller Warszawa Universitet.


Førstnævnte tilbyder naturvidenskabelig specialisering på linjen Agricultural Development, sidstnævnte tilbyder
samfundsvidenskabelig specialisering på linjen Sustainable Environmental Development. En obligatorisk fælles workshop
(3 ECTS) på tværs af linjerne fokuserer på udvikling af specialer. Specialer er 30 ECTS uanset universitet (jf. illustration i
bilag 1.5).


Udover obligatoriske fag vælger den enkelte studerende mellem begrænset valgfrie kurser, afhængig af specialisering. Der
er tværinstitutionel undervisning på begge år (undervisere fra de tre universiteter underviser sammen på udvalgte kurser,
herunder fælles feltkursus) og en høj grad af undervisningsdiversitet, hvor teori og praksis kombineres, f.eks. via feltkurser.


Erasmus Mundus-kandidatuddannelsen og det tilknyttede kursusudbud baseres på eksisterende godkendte fagudbud på
de samarbejdende universiteter, hvor første studieår på Københavns Universitet udgøres af følgende obligatoriske kurser
(fra den toårige kandidatuddannelse i Environment and Development):- Practising Interdisciplinarity (7,5 ECTS)
- Environment and Development - from Theory to Practice (7,5 ECTS)
- Thematic Course: Interdisciplinary Land Use and Natural Resource Management (15 ECTS)


For studerende på den naturvidenskabelige specialisering på linjen Agricultural Development vælges i København mellem
følgende begrænsede valgfri fag (30 ECTS):- Plant Nutrition and Soil Fertility (7.5 ECTS)
- Advanced Crop Production (7,5 ECTS)
- Plant Infection and Disease Management (7.5 ECTS)
- Tropical Crop Production (7.5 ECTS)
- Applied Statistics (7,5 ECTS)
- Agroforestry (7.5 ECTS)
- Applied Insect Ecology and Biological Control (7.5 ECTS)
- Climate Management in Plant Production and Research (7.5 ECTS)
- From Plants to Bioenergy (7.5 ECTS)
- Soil Biology (7.5 ECTS)
- Environmental Impact Assessment (7.5 ECTS)
- Life Cycle Assessment within Biological Production Systems (7.5 ECTS)
- Project in practice (15 ECTS)


For studerende på den samfundsvidenskabelige specialisering på linjen Sustainable Environmental Development vælges i
København mellem følgende begrænsede valgfri fag (30 ECTS):- Applied Ethnobotany (7,5 ECTS)
- Political Ecology (7,5 ECTS)
- Land Use Transitions in the Global South (7,5 ECTS)
- Applied Econometrics (7,5 ECTS)
- Tropical Forests, People, and Policies (7,5 ECTS)
- Livelihoods and Environmental Change (7,5 ECTS)
- Participatory Natural Resource Governance (7,5 ECTS)
- Globalisation and Dynamics in Global Value Chains (7,5 ECTS)
- Human Adaptation to Climate Change and Variability (7,5 ECTS)
- Qualitative Methods: From Interviews and Observation to Analysis (7,5 ECTS)
- Rural-Urban Transformations in the Global South (7,5 ECTS)
- Critical Development Studies (7,5 ECTS)
- Agricultural Value Chains in Developing Countries (7,5 ECTS)
- Environmental Justice (7,5 ECTS)


Det andet studieår (med naturvidenskabelig specialisering) på Milano Universitet består af følgende konstituerende fag,
som de studerende på denne specialisering, skal følge:

- Laboratory of sustainability in livestock systems (5 ECTS)
- Laboratory of sustainability in agricultural mechanization (5 ECTS)
- Laboratory of sustainability in water management (5 ECTS)


Yderligere 12 ECTS udgøres af valgfri kurser, selekteret blandt følgende:
- Experimental methodologies in agriculture (6 ECTS)
- Biomass and waste recycling (6 ECTS)
- Environmental impact of agro-food production systems (4 ECTS)
- Agro-environmental analysis and modelling (6 ECTS)
- Energy for agriculture (6 ECTS)
- Plant disease and pest management (6 ECTS)
- Cropping systems (8 ECTS)
- Natural resources economics (6 ECTS)
- International cooperation and crop-livestock systems (6 ECTS)
- Characterization and management of animal and plant genetic resources (6 ECTS)
- Adaptation of livestock systems to climate change (6 ECTS)


Speciale udgør 30 ECTS, inklusive en fælles intra-semester workshop (3 ECTS).


Det andet studieår (med samfundsvidenskabelig specialisering) på Warszawa Universitet består af følgende
konstituerende fag, som de studerende på denne specialisering, skal følge:

- Global problems in the contemporary world (4 ECTS)
- Emerging Sustainable Development Law (4 ECTS)
- Sustainable Development Economics (4 ECTS)
- Measuring, Evaluating and Reporting Sustainability and Innovation (3 ECTS)


Yderligere 12 ECTS udgøres af valgfri kurser, selekteret blandt følgende:
- Innovation and knowledge (4 ECTS)
- Global Justice and Human Rights (6 ECTS)
- Challenges of the Social Dimension of Sustainability (3 ECTS)
- Research Study (8 ECTS)
- International Environmental Law (3 ECTS)
- Entrepreneurship, Leadership & CSR (3 ECTS)
- Reclamation, Remediation and Renaturalisation of the Environment (2 ECTS)
- The World at the Crossroads (2 ECTS)
- Communication, Education and Cooperation (3 ECTS)
- Climate Change (3 ECTS)


Speciale udgør 30 ECTS, inklusive en fælles intra-semester workshop (3 ECTS).


Parallelt med de ECTS udløsende kursusaktiviteter tilbydes de studerende på uddannelsen et career management forløb.
Kurset er blended learning og består af 6 moduler. Det starter online i forlængelse af optagelsesprocessen inden de
studerende er startet på uddannelsen og de resterende moduler afholdes parallelt gennem hele det toårige
uddannelsesforløb. Formålet med kurset er, at de studerende udvikler karrierekompetencer og får kontakt til
arbejdsmarkedet undervejs på deres uddannelse.


Umiddelbart efter afslutning af Erasmus Mundus-kandidatuddannelsen afholdes endvidere en årlig Career Workshop med henblik på yderligere at fremme arbejdsgiver kontakt.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Der ansøges om takst 3.


De obligatoriske kurser, som finder sted på Københavns Universitet, indgår alle i den tilgrundliggende takst-3
kategoriserede kandidatuddannelse i Environment and Development. Tilsvarende takst-3 kategorisering gør sig gældende for hovedparten (23 af 26) af de begrænset valgfri kurser udbudt på Københavns Universitet, som del af Erasmus
Mundus-kandidatuddannelsen i Globale naturressourcer og udvikling. Uddannelsen foreslås derfor indplaceret på takst 3,
ligesom den tilgrundliggende toårige kandidatuddannelse på KU i Environment and Development.


Forslag til censorkorps
Uddannelsen foreslås tilknyttet Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps. I henhold til Bekendtgørelse nr. 247 af 13/03/2015 om universiteternes internationale uddannelsesforløb, vil de dele af Erasmus Mundus-kandidatuddannelsen, som finder sted på Milano Universitet og Warszawa Universitet, ligeledes være omfattet af de der gældende retningslinjer for eksamination og censurering.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil
MERGED bilag.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Behovet skyldes stigende handel med naturressourcer (fx træ, læder, og fødevarer), der giver et udviklingspotentiale i produktionsområder, og øget efterspørgsel efter bæredygtig producerede produkter og værdikæder. Dette kræver arbejdskraft med bred forståelse (interdisciplinær viden) og specialiseret viden, og behovet herfor er erkendt internationalt i bl.a. OECD rapporten Meeting policy challenges for a sustainable bioeconomy (2018), i Europa Kommissionens meddelelse om en ny dagsorden for videregående uddannelse (2017) og European Green Deal (2019), og i Verdensbankens strategi for Tertiary Education (2021).Uddannelsen gør brug af undervisningskompetencer på tværs af tre europæiske universiteter med det formål at udvikle mere konkurrencedygtige kandidater til at møde denne udfordring på de europæiske og det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedshensyn er integreret i uddannelsen, f.eks. er europæiske virksomheder associerede partnere i Erasmus-Mundus samarbejdet om uddannelsen.I forbindelse med det danske arbejdsmarked har uddannelsen i maj 2019 og maj 2021 været drøftet i Aftagerpanel for Naturressourcer og Miljø, der bl.a. har repræsentanter for Nykredit, Aarstiderne, Solum A/S, VKST I/S, NIRAS, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, DLF Trifolium, DI, Landbrug & Fødevarer, GEUS, Miljø- og Fødevareministeriet, SEGES, og Food Job Nordic. Panelet anbefalede enstemmigt etablering af Erasmus Mundus-programmet.I tillæg har beskrivelse af uddannelsen været rundsendt til potentielle danske arbejdsgivere med snævrere tilknytning til uddannelsen: International Woodland Company, PriceWaterhouseCoopers, COOP, Dansk Energi,  Ministry of Foreign Affairs, Care Danmark, MS/ActionAid, Preferred by Nature (NEPCON). Dette gav ikke anledning til yderligere justering af uddannelsen.


Uddybende bemærkninger

Uddannelsen tilgodeser såvel det europæiske som det danske arbejdsmarked. Uddannelsen lægger vægt på kontinuerlig og tæt kontakt til relevante erhverv, herunder gennem brug af gæsteforelæsere, ekskursioner, feltkurser, specialesamarbejder og workshops orienteret mod arbejdsgivere. Et vigtigt redskab er Erasmus Mundus-konsortiets inklusion af associerede partnere, herunder netværk af aktører fra det private erhvervsliv. Disse tjener bl.a. til at danne tættere bånd mellem studerende og potentielle arbejdsgivere. Associerede partnere inkluderer f.eks. CCC, en af de største skoproducenter i Europa (bl.a. involveret i globale forsyningskæder der i højere og højere grad skal være bæredygtige, et typisk arbejdsområde for en kandidat fra uddannelsen).


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Det forventes, at uddannelsen vil uddanne 38-40 kandidater årligt fra 2025 (optag 2023) og de følgende 4 år, som er den periode EU-bevillingen, med de ledsagende 60-80 studiestipendier, vil være gældende.Det er ikke muligt nøjagtigt at fastslå behovet for dimittender. De involverede partnere og interessenter anslår behovet for at være betragteligt og stigende, og med en årlig produktion af maksimalt 40 dimittender forventes den samlede nationale og europæiske efterspørgsel langt at overstige udbuddet. Det er vanskeligt at anslå hvor mange der vil finde beskæftigelse i Danmark vs det øvrige EU, men uddannelsens struktur sikrer Danmark en rekrutteringsfordel, da alle studerende kommer til at fuldføre første studieår i Danmark.


Det bemærkes, at der i øjeblikket i det øvrige EU ikke tilbydes lignende interdisciplinære kandidatprogrammer orienteret mod naturressourcer og udvikling, mens der i dansk sammenhæng alene udbydes den tilgrundliggende toårige kandidatuddannelse i Environment and Development, der hermed suppleres med mulighed for struktureret mobilitet og specialisering i henholdsvis Italien og Polen.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Et bredt spektrum af aftagere har været inddraget (via aftagerpanel eller i separat henvendelse), fra det private erhvervsliv, den offentlige sektor, og civilsamfundet, inklusiv:Poul E Jørgensen, Nykredit, LandbrugsdirektørAnnette H Larsen, Aarstiderne, Adm. DirektørNiels Bahnsen, NIRAS, ProjektchefChristian S Jensen, DLF Trifolium, Head of Biotech and Turf research, EuropeKarin Klitgaard, DI, Miljøpolitisk chefMorten A Linnet, Landbrug & Fødevarer, Forskningspolitisk chefSigne Anthon, Miljø- og fødevareministeriet, Teamleder, Analyse og DigitaliseringTroels Toft, SEGES, SektordirektørPeter Ilsøe, Naturstyrelsen, DirektørMads K Clemmensen, Food Job Nordic, Director and FounderØystein J Nielsen, International Woodland Company, Investment forestry analystMogens Pedersen, PriceWaterhouseCoopers, Senior Manager, CSRThomas Roland, COOP, Head of Department, ResponsibilityKristine van het E Grunnet, Dansk Energi, Senior AdvisorNanna Hvidt, Ministry of Foreign Affairs, Head of Office, EvaluationRolf Hernø, Care Danmark, Programme Co-ordinatorTim Whyte, MS/ActionAid, Secretary GeneralPeter Feilberg, Preferred by Nature (NEPCON), Director


Hvordan er det konkret sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Uddannelsen er planlagt og tilrettelagt, så den sigter mod at løse de udfordringer, der er identificeret på det internationale arbejdsmarked (f.eks. af OECD, EU mv., som nævnt ovenfor). Uddannelsen sikrer, at alle dimittender har bred forståelse af problemstillinger i relation til naturressourcer og udvikling (via det interdisciplinære forløb på første år) samt specialiseret viden (via de to specialiseringer på andet studieår). Desuden har uddannelsen etableret et netværk af associerede partnere, der skal sikre løbende feedback, dialog og kvalitetsudvikling.I forbindelse med det danske arbejdsmarked har uddannelsen været præsenteret og drøftet i Aftagerpanel for Naturressourcer og Miljø (se udvalg af deltagere ovenfor). I tillæg har beskrivelse af uddannelsen tillige været rundsendt til potentielle danske arbejdsgivere med snævrere tilknytning til uddannelsen, inkl. International Woodland Company, PriceWaterhouseCoopers, COOP, Dansk Energi, Aarstiderne, Ministry of Foreign Affairs, Care Danmark, MS/ActionAid, Preferred by Nature (NEPCON).


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Bortset fra den tilgrundliggende toårige kandidatuddannelse i Environment and Development, der med nærværende initiativ suppleres med mulighed for struktureret mobilitet og specialisering i Milano eller Warszawa, er der ikke i dansk sammenhæng nærtbeslægtede uddannelser, som kombinerer naturressourcer og udvikling.Eksisterende relaterede uddannelser i EU har typisk et mere snævret fagligt fokus (f.eks. kun værdikæder i International Master of Science in Sustainable and Innovative Natural Resource Management), er geografisk begrænset (f.eks. European Interdisciplinary Master in African Studies), eller disciplinært begrænset (f.eks. kun samfundsvidenskab som i MSc in Global Development Policy). Det samme gør sig gældende for nationale uddannelser i EU-lande, bl.a. the Master in Sustainable Agriculture at the University of Portalegre and of Santarem (Portugal), the Master in Environment, Agriculture and Resource Management at the University of Zagreb (Croatia), eller the Master in Sustainable Agriculture and Business at the International Hellenic University (Greece).


Uddybende bemærkninger

-


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Rekrutteringsgrundlaget er stort, som reflekteret i den tilgrundliggende toårige kandidatuddannelse i Environment and Development på KU, der årligt har 250+ ansøgere. Da der ingen beslægtede tilbud er, har det ingen konsekvenser for beslægtede uddannelser.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Erasmus Mundus-kandidatuddannelsen i Globale naturressourcer og udvikling giver kandidaterne mulighed for forskeruddannelse. De færdige kandidater vil således være kvalificeret til at søge videre som ph.d.-studerende.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Det forventes at optage 40/studerende per år i de første tre år af uddannelsen.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Kandidatuddannelsen i Environment and Development har haft stor variation i beskæftigelsestal, generelt på et for højt niveau. Dette ledte til en omfattende revision af uddannelsen, i såvel navn som indhold, der blev godkendt i efteråret 2018 (med navneskift fra Agricultural Development (AD) til Environment and Development (ED)). Rekruttering af studerende til det nye/reviderede program har været særdeles positiv, med mange ansøgere af høj kvalitet (således var uddannelsen det tredje mest søgte kandidatprogram på SCIENCE ifm studiestart i efteråret 2021). Effekten af disse ændringer kan endnu ikke ses i beskæftigelsesstatistikken, da de første kandidater kun er ved at blive færdige. Forventningen er en markant lavere ledighed for disse nye ED kandidater.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2022-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev A5 KU - kandidat i Global Environment and Development.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil