Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion - Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon
15/09-2023 07:59
2023-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Kalundborg

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Magdalena Barbara Persson Telefon 72 48 23 18 E-mail mabp@pha.dk

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Academy Profession (AP) Degree in Innovation, Product and Production

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
AU i innovation, produkt og produktion

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
AP Degree in Innovation, Product and Production

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Teknik, produktion, service m.v.

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til optagelse på akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse. Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller have opnået mindst 2 års relevant erhvervserfaring sideløbende med den adgangsgivende uddannelse.


Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.


Institutionen kan desuden optage ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til §15a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

(-)


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

(-)


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

(-)


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

(-)


Forslag til censorkorps
Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion bliver tilknyttet censorkorpset for fagområdet for teknik, produktion, service m.v.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Bilag til ansøgning AU i IPP 15.9.2023.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Professionshøjskolen Absalon (herefter Absalon) ønsker at udbyde akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion i Kalundborg, hvor der på nuværende tidspunkt udbydes to diplomingeniøruddannelser i maskinteknologi og bioteknologi, et udbud af akademiuddannelsen i automation og drift, et udbud af diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og kemi samt et udbud af bioanalytikeruddannelsen.


Udbuddet af akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion vil bidrage til at indfri et stort potentiale for at understøtte den grønne omstilling i de danske industrivirksomheder i Kalundborg ved at løfte arbejdsstyrkens uddannelses- og kompetenceniveau samt muligheder for at udvikle innovative løsninger og sikre øget kvalitet i virksomhedernes produktion, som industrien efterspørger.


Udbuddets relevans skal derudover ses i lyset af, at innovative kompetencer i produktion og udvikling er et vigtigt parameter i fremtidens vidensamfund, hvor evnen til tilpasning til skiftende markeder og fornyelse er en vigtig ressource, der kan sikre konkurrenceevnen i en globaliseret verden.


Et lokalt udbud af efter- og videreuddannelse vil ikke alene understøtte regionens, og især Kalundborgs, fremtidige behov for kvalificeret arbejdskraft, men også i endnu højere grad bidrage til at skabe synergi med den nuværende uddannelsesportefølje i Kalundborg.


I de ”uddybende bemærkninger” gennemgås følgende: • behovet for uddannelsen blandt danske produktionsvirksomheder, herunder i Kalundborg, som følge af grøn omstilling i industrien

 • behovet for efter- og videreuddannelse i Region Sjælland, herunder særligt i Kalundborg

 • yderligere styrkelse af det faglige uddannelsesmiljø af høj kvalitet på Campus Kalundborg.


Uddybende bemærkninger

Et markant behov for uddannelsen blandt danske produktionsvirksomheder, herunder i Kalundborg, som følge af grøn omstilling i industrien


Det nye udbud af akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion vil i høj grad imødekomme det voksende behov for nye og forstærkede tværgående kompetencer hos industriens virksomheder og medarbejdere som følge af grøn omstilling i industrien.


Ifølge Danmarks Grønne Tænketank CONCITO og Tænketanken MandagMorgen er det tydeligt, at den grønne omstilling vil få fart i de kommende år, og den vil involvere både eksisterende teknologier og nye teknologier og tjenester, der endnu ikke er udviklet. Undersøgelser viser, at der allerede nu er en mangel på kvalificeret arbejdskraft til at imødekomme behovene i denne omstilling. Forskellige interesseorganisationer og aktører har givet deres estimater på, hvad ekstrabehovet bliver. Estimaterne går fra omkring 30.000 til omkring 70.000 ekstra årsværk; Arbejderbevægelsens Erhvervsråd estimerer 73.000; DAMVAD Analytics 52.000; Fagbevægelsens Hovedorganisation 37.000 og Dansk Energi 29.000 (CONCITO og MandagMorgen, 2023). Danmark står dermed over for en samfundsmæssig overgang, hvor det bliver afgørende, at arbejdskraftens udbud matcher arbejdsgivernes efterspørgsel på arbejdskraft både i forhold til antal og kompetencer. Det skaber øget behov for opkvalificering af arbejdsstyrken.


En nylig analyse ”Tværgående kompetencebehov som følge af grøn omstilling i industrien’”, gennemført blandt otte forskellige arbejdsgrupper inden for procesindustrien, metalindustrien og fremstillingsindustrien, peger på, at den grønne omstilling og bæredygtighed i høj grad er et strategisk fokus, og at det anerkendes, at der skal ske en forandring i virksomhederne - hurtigt. Det gælder både i forhold til de produkter som produceres, men også i forhold til hvordan de produceres (medarbejdernes adfærd, arbejdsprocesserne og interne arbejdsgange (Industriens Uddannelser, 2022b).


Analysen har identificeret ni kompetencebehov, som virksomhederne i industrien oplever i forbindelse med den grønne omstilling, og som er afgørende for faglærtes og ikke-faglærtes arbejde i grøn omstilling, herunder behovet for: • Digitalisering og automatisering: Optimering af en produktion gennem teknologier kan omfatte alle hjørner i produktionen, fra produktionsprocessen og forberedelsen af den, til kontaktfladen ud til kunder og leverandører.

 • Styrkelse af dataforståelsen i produktionen: Det gælder både for faglærte og ikke-faglærte – og på tværs af fagområder. Der er således behov for viden om, hvordan man styrker og bruger dataopsamling i produktionen.

 • Øget dokumentation af den grønne omstilling: Der vil på både kort og lang sigt ske en gradvis stigende regulering af industrien, som vil øge virksomhedernes dokumentationskrav. Derudover benyttes den ”grønne” dokumentation i højere og højere grad som en måde at markedsføre produkter på over for kunderne.

 • Hyppigere omstilling i produktionen: Virksomhederne ønsker generelt at reducere udgifterne til energiforbruget, hvilket medfører en hyppigere omstilling og idriftsætning af maskinerne i produktionen. Derudover skal den samlede gruppe af faglærte og ikke-faglærte kunne håndtere både gamle mekaniske maskiner, samt kunne opsætte nyere højteknologiske maskiner.

 • Øget samarbejde på tværs af faggrupper: Et stigende antal  produktionsmedarbejdere skal som udgangspunkt deltage i flere udviklingsprocesser med test af nye produkter og evt. processer. Det kræver i høj grad et samarbejde på tværs af faggrupper. Det handler om at kunne forstå sine kollegaers faglighed og tale samme sprog. Særligt teknikerne, som i højere grad samarbejder med ingeniørerne, skal kunne oversætte deres praktiske erfaring med produktionslinjerne til et mere teoretisk udviklingsarbejde (Industriens Uddannelser, 2022b).


Analysen, der er udarbejdet af COWI, er lavet sideløbende med analysen ”Beskæftigelseseffekter i industrien af investeringerne i den grønne omstilling”, der slog fast, at klimapartnerskabernes investeringer i industrien skaber en merefterspørgsel efter 116.000 årsværk i perioden 2022-2030 (Industriens Uddannelser, 2022a). For at kunne imødekomme denne massive arbejdsefterspørgsel er det afgørende, at det bl.a. sikres, at medarbejdere, der allerede er i industrien, har de kompetencer, der skal til, for at imødekomme de grønne opgaver og dermed sikre konkurrenceevnen i en globaliseret verden.


Det nye udbud af akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion vil i høj grad imødekomme behovet for ovenstående kompetencer via adgang til moduler, hvor der bl.a. vil undervises i: • Procesanalyse og supply chain management, herunder optimeringsmuligheder for en produktions værdikæde.

 • Anvendelse af robotteknologi og automatik til at skabe hurtige og ensartede flow, samt produktudviklingsmetoder og 3D print til optimering af produktions-flowet.

 • Organisering af værdi- og forsyningskædens opgaver og betydning på tværs af funktioner.

 • Måling/indsamling af data og opfølgning på processer og maskiner samt en forståelse af produktlivscyklus, innovation og produktudvikling.

 • Produktionsprocesser og –styring samt en forståelse af de teknologiske muligheder, herunder udvikling, drift og optimering. 


Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion er desuden, ifølge rapporten ”Efter- og videreuddannelse på life science-området”, én af de primære formelt kompetencegivende efter- og videreuddannelser, der hyppigst tages af ansatte i life science-industrien.


Behovet for kompetencer inden for uddannelses moduler, herunder særligt inden for teknisk dokumentation, miljø og sikkerhed, kvalitetsstyring i praksis, anvendt økonomi, organisering og projektledelse – og generelt til elementer, der hjælper deltagerne til absorbering af ny teknologi i og optimering af produktionen, understøttes yderligere af interessenttilkendegivelserne fra virksomhederne Novo Nordisk, Novozymes, Kalundborg Forsyning, Avista Green, CP Kelco, Lundbeck, APM Terminals, Poul Johansen Maskiner, Schoeller Plast, National Oilwell Varco  samt Kalundborg Kommune og Dansk Laborantforening, som alle er lokaliseret i Kalundborg og det vestsjællandske område, og som alle bakker op om et udbud af akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion i Kalundborg. Nedenfor følger et udpluk fra tre af interessenttilkendegivelserne (se bilag 1-12 for flere).


Novo Nordisk: ”Set fra Novo Nordisks perspektiv er dette en relevant efteruddannelse ift. opkvalificering af industriens eksisterende arbejdsstyrke. Dette skal ikke mindst ses i lyset af, at Novo Nordisk Manufacturing i Kalundborg oplever stigende vækst samt en accelereret udvikling inden for udvikling og implementering af nye innovative løsninger i produkt og produktion. Derfor forudser vi tilsvarende et stigende behov for efteruddannelse inden for disse emner. Vi ser frem til en konkret dialog med Absalon om dette, ifm. at akademiuddannelsen bliver udbudt”.


Avista Green: ”Som en virksomhed i vækst, der står overfor yderligere udvikling, er det kærkomment, at der er dedikerede kræfter der arbejder målrettet med at tiltrække og forstærke relevante nye kompetencer til kommunen. Samtidig åbner det for nye muligheder i forhold til efter-videreuddannelse af vores nuværende personale - igen inden for et område som, set med vores virksomheds øjne, er enormt aktuelt og relevant. Vi ser, at akademiuddannelsen vil vi kunne gøre brug af på forskellig vis, både som helhed men også med afsæt i nogle af delelementerne”.


APM Terminals: ”APMT Kalundborg har en stærk lokal forpligtelse og samarbejder med flere lokale virksomheder såsom Kalundborg Havn. Vi er også med i Kalundborg Symbiosis. Med vores stærke organisation og globale netværk vil vi kunne bidrage til samarbejde omkring en akademiuddannelse og gerne have medarbejdere der kan videreuddanne sig. For os er det især interessant med uddannelse inden for optimering af processer, såsom nye løsninger inden for automatisering”.


Et stort behov for efter- og videreuddannelse i Region Sjælland, herunder i Kalundborg 


Som det fremgår ovenfor, er der et stærkt behov for et lokalt udbud af efter- og videreuddannelse på det tekniske område i Kalundborg.


Ud over det specifikke behov inden for områderne innovation, produkt og produktion, som beskrevet ovenfor, er der fortsat et stort uddannelsesbehov i Region Sjælland. Region Sjælland er den region i Danmark med den laveste andel af borgere med en videregående uddannelse (Region Sjælland, 2023).


Region Sjælland er desuden den region i Danmark med den største andel af ufaglærte (38 pct.) eller erhvervsuddannede (34 pct.), ligesom Kalundborg Kommune er den kommune i Danmark med den tredjehøjeste andel af unge, der vælger en erhvervsuddannelse (21 pct.) - kun overhalet af Odsherred og Faxe Kommune (24 pct.) (Region Sjælland, 2023).


Den høje andel, der vælger en erhvervsfaglig uddannelse, skyldes primært Kalundborgs erhvervsstruktur og især industriens centrale rolle i kommunen - Kalundborg er Region Sjællands industriby nummer ét. Ingen anden kommune i regionen har så stor en andel af arbejdspladser i industrien. Det skyldes helt overvejende de to store Novo-virksomheder. medicinalvirksomheden Novo Nordisk A/S og enzymproducenten Novozymes A/S, der tilsammen tegner sig for over to tredjedele af den samlede industribeskæftigelse i kommunen (Scheuer, 2021).


Som det fremgår af interessetilkendegivesen fra Kalundborg Kommune, har Kalundborg i perioden fra 2009 til 2019 har været den kommune i Danmark med den højeste vækst, målt ved den årlige BNP-vækst på 8,7%. Kommunen har tiltrukket betydelige investeringer fra både danske og internationale virksomheder. Novo Nordisk har siden starten af årtusindeskiftet, og frem til 2021, investeret 18 milliarder kroner i Kalundborg. Udbygning og optimering af produktionskapaciteten svarende til to yderligere investeringer på i alt 17 milliarder kroner pågår. ”Akademiuddannelsen vil være endnu et bidrag til det vidensmiljø i verdensklasse som i disse år bygges op i Kalundborg og understøtter opkvalificeringen af medarbejdere i både industri og den store underskov af leverandørvirksomheder i kommunen.”


Behovet for efter- og videreuddannelse understøttes desuden af, at arbejdskraften i regionen er meget lidt mobil (Danske Professionshøjskoler, 2016; Danske Regioner, 2021).


Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion vil samlet set medvirke til at øge den regionale sammenhængskraft via bedre adgang til uddannelse og større attraktivitet i forhold til at bo, arbejde og drive virksomhed i Kalundborg. 


Yderligere styrkelse af det faglige uddannelsesmiljø af høj kvalitet på Campus Kalundborg 


Det nye uddannelsesudbud vil blive en essentiel del af det faglige miljø på ingeniøruddannelserne i Kalundborg. Der opnås desuden væsentlige synergieffekter med især diplomingeniøruddannelsen i maskinteknologi samt akademiuddannelsen i automation og drift, hvor det vil være muligt at udnytte valgmoduler uddannelserne imellem. Akademiuddannelsen vil blive planlagt, gennemført og udviklet i tæt samarbejde med industrivirksomhederne i Kalundborg bl.a. gennem lokalt forankret Advisory Board for EVU-området, og vil derigennem styrke grunduddannelsens kontakt til praksis. 


Ansøgningen skal derfor også ses i lyset af, at Absalon kontinuerligt arbejder målrettet på at styrke sine uddannelsers kobling til praksis. I den forbindelse fortsætter vi med det unikke, tætte og udbytterige samarbejde med de lokale industrivirksomheder i Kalundborgområdet, hvor vi løbende inddrager ingeniører og andre specialister ansat i industrien på grunduddannelserne. Absalon vil derfor kunne trække på disse i efter- og videreuddannelsesøjemed. 


Yderligere er det en styrke, at uddannelsen henvender sig til et bredere felt af virksomheder, samt at flere af uddannelsens moduler kan udbydes som stand alone-kurser, f.eks. projektledelse. Dette giver mulighed for at skræddersy videreuddannelsesforløb, som i høj grad opfylder virksomhedernes kompetencebehov.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Som det er redegjort i ovenstående afsnit, er der et stort behov for løbende opkvalificering og kompetenceudvikling af faglærte inden for produktudvikling og produktion.


Absalon forventer, at der vil blive udbudt forløb til omkring 30 personer inden for det første år.


Det forventes, at aktiviteten på uddannelsen efterfølgende vil være stigende, dels på baggrund af den store efterspørgsel på tværgående kompetencer som følge af grøn omstilling i dansk industri generelt, dels fordi uddannelsen vil imødekomme de specifikke behov for opkvalificering af arbejdskraft hos industrivirksomhederne i Kalundborg.


Det bemærkes, at der ikke er risiko for overforsyning af dimittender eller ledighed ved udbud af uddannelsen, da der er tale om en akademiuddannelse, hvor stort set alle studerende derfor tager uddannelsen som led i deres eksisterende ansættelsesforhold.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

På baggrund af dialog med aftagerrepræsentanter for uddannelsen, er det Absalons vurdering, at der vil være behov for og opbakning til akademiuddannelsen. Der spores generel betydelig interesse for og opbakning til vores efter- og videreuddannelsestilbud i Kalundborg, da de bidrager til opkvalificering og fastholdelse af medarbejdere. Desuden kan muligheden for at efter- og videreuddannelse spille ind som parameter i rekrutteringen af nye medarbejdere.


Konkret har Absalon henvendt sig til virksomhederne: Novo Nordisk, Novozymes, Kalundborg Forsyning, Avista Green, Lundbeck, APM Terminals, CP Kelco, Poul Johansen Maskiner, Schoeller Plast, National Oilwell Varco, Kalundborg Kommune og Dansk Laborantforening med henblik på at indhente deres vurdering af behovet for at udbyde akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion i Kalundborg.


Tilbagemeldingerne fra virksomhederne underbygger, at der er et klart behov for uddannelsen i og med at alle virksomhederne har brug for medarbejdere, der besidder de rette kompetencer inden for produktudvikling og produktion. Se interessenttilkendegivelserne i bilag 1-12.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Med udbuddet af akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion i Kalundborg skabes der en særlig god faglig synergi mellem uddannelsen, de eksisterende udbud af diplomingeniøruddannelserne og AU i automation og drift i Kalundborg. Ydermere udvides viften af videregående uddannelsesmuligheder, hvilket styrker både uddannelsesniveauet og industrien.


Det nærmeste udbyder af akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion er Zealand, som oplyser, at de tilbyder moduler fra Slagelse. De havde ikke registrerede STÅ på uddannelsen i 2022 og 4 registrerede STÅ i 2021.


Derfor forventes der ikke at opstå negative konsekvenser i forhold til de øvrige udbudssteder. Se uddybende bemærkninger.


 


Uddybende bemærkninger

Absalon har henvendt sig til Zealand for bemærkninger til ansøgningen. I Zealands svar, som fremgår af bilag 13, udtrykkes bekymring, men også et ønske om samarbejde.


Absalon kan på den baggrund garantere, at den nye uddannelse alene vil blive udbudt i det ingeniørfaglige miljø i Kalundborg. Det er værd at bemærke, at Zealand ikke har uddannelsesaktivitet i Kalundborg.


Det er vigtigt at påpege, at virksomhederne efterspørger et udbud i det ingeniørfaglige miljø i Kalundborg tæt på virksomhederne, idet kort transporttid spiller en afgørende rolle for virksomhederne og de studerende. Her er flere virksomheder interesserede i en kombination af valgmoduler mellem den nuværende akademiuddannelse i automation og drift (som Absalon har udbudsretten til) og akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion.


Det nye udbud skal derfor ses i sammenhæng med Absalons øvrige uddannelsesportefølje i Kalundborg, hvor det er afgørende for Absalon, at vi opnår en samlet uddannelsesvolumen af en vis størrelse for at sikre, at uddannelsesmiljøet er bæredygtigt.


Derudover samarbejder Absalon gerne med Zealand, inden for regelgrundlagets rammer, hvor vi fx. ikke kan udlåne udbudsretten af hinanden og kun kan benytte undervisere ansat i egen organisation.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Absalon forventer, at rekrutteringsgrundlaget til uddannelsen primært findes i industrivirksomhederne i Kalundborg. Målgruppen anses primært at være faglærte inden for produktudvikling og produktion i Klaundborg. Uddannelsen henvender sig således til dem, der har baggrund i en produktionsvirksomhed, ønsker at udvikle produkter, optimere en produktion eller stå i spidsen for innovation og gerne vil fungere som produktudvikler, produktionschef, projektleder eller rådgivende konsulent.


 


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Med en afsluttet akademiuddannelse og relevant erhvervserfaring er der mulighed for senere videreuddannelse via en teknologisk diplomuddannelse i fx Projektledelse (TD) eller Operations og Supply Chain Management (TD). Derudover, afhængig af jobfunktion, vil diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og kemi, som udbydes i Kalundborg, også være relevant.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Baseret på de tilkendegivelser Absalon har modtaget, forventes der et årligt optag på 30 studerende pr. år og dermed 90 studerende på uddannelsen efter 3 år.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

(-)


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2023-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev C6 Akademiuddannelse i innovation produkt og produktion.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil