Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Bæredygtighed og grøn omstilling - University College Nordjylland

University College Nordjylland
13/09-2023 07:47
2023-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Sabrina Dyhr Nielsen, sdn@ucn.dk, 72690891

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Bæredygtighed og grøn omstilling

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Sustainability and Green Transition

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
AU i Bæredygtighed og grøn omstilling

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Academy Profession (AP) Degree in Sustainability and Green Transition

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til optagelse på Akademiuddannelsen i Bæredygtighed og grøn omstilling eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en af følgende adgangsgivende uddannelser:


1) Relevant erhvervsuddannelse


2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)


3) Gymnasial uddannelse


4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1 - 3


Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Relevant erhvervserfaring fra en afsluttet erhvervsuddannelse, eller en relevant erhvervsuddannelse for voksne medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen. Akademiuddannelsen i Bæredygtighed og grøn omstilling.


Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne (videreuddannelsessystemet) har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant for denne ansøgning jf. teknisk vejledning.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant for denne ansøgning jf. teknisk vejledning.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant for denne ansøgning jf. teknisk vejledning.


Forslag til censorkorps
Det merkantile censorkorps

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
2023 Behovsanalyse - Akademiuddannelsen i bæredygtighed og grøn omstilling.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Det nye udbud bidrager betydeligt til at opfylde behovet for uddannelse på både nationalt og regionalt niveau. Dette understreges gennem en omfattende analyse af behovet og efterspørgslen i både den samlede danske kontekst samt specifikt i Nordjylland: Analysen fra Epinion afslører, at 69% af virksomhederne, inddraget fra Nordjylland, allerede arbejder med bæredygtighed og grøn omstilling og 75% allerede nu mangler relevante kompetencer inden for området. Dette behov for kompetencer vil kun vokse, da 91% af de nordjyske virksomheder forventer at arbejde med bæredygtighed og grøn omstilling inden for de næste tre år (Epinion, 2022). Behovet er særlig markant i Nordjylland, hvor uddannelsesudbuddet vurderes at være relevant for 1450 virksomheder. Dette behov for kompetencer inden for grøn omstilling og bæredygtighed er yderligere understreget i den regionale FremKom4-analyse.


Derudover viser en regional jobopslagsanalyse en markant stigning i efterspørgslen efter medarbejdere med bæredygtighedskompetencer, hvilket indikerer et presserende behov for denne form for uddannelse. Både virksomheder og brancheorganisationer understreger vigtigheden af uddannelsen. De tilkendegivelser, vi har modtaget fra nordjyske virksomheder og brancheorganisationer som HK Danmark og Teknisk Landsforbund, vidner om en bred opbakning til akademiuddannelsen i bæredygtighed og grøn omstilling. Virksomhederne ser uddannelsen som en nødvendighed for at tackle miljømæssige udfordringer og udnytte muligheder inden for bæredygtig udvikling. Samlet set tyder både regionale behovsanalyser og efterspørgslen fra virksomheder og brancheforeninger på en stærk tilkendegivelse af behovet for akademiuddannelsen i bæredygtighed og grøn omstilling.


Uddybende bemærkninger

Ingen yderligere bemærkninger.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Uddannelsen planlægger årligt at optage 35 studerende, hvilket adresserer det regionale behov for dimittender, afdækket i behovsanalysen. Analysen bygger på data fra 6 indhentede støtteerklæringer, der alle finder uddannelsen relevant, den regionale FremKom4-analyse samt regionale resultater fra Epinions behovsundersøgelse fra 2022. Hertil kommer et estimat der viser, at hvis blot 1 % af de nordjyske produktions-, anlægs- og turismevirksomheder, der vil finde efteruddannelsen relevant (5406), har behov for at sende 1 medarbejder på efteruddannelsen om året, vil det svare til et årligt behov for 32 dimittender. At der er et behov for disse dimittender, ses også på stigningen på antallet af relevante jobopslag.


Behovet for dimittender kan således også være større end UCN’s forventninger til optag, men vi vurderer, at vi med en forventning om et årligt optag på 35, vil kunne imødekomme dette behov inden for de kommende 3 år. Viser behovet sig at være større, vil vi naturligvis justeres optaget herefter.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der er inddraget 6 Nordjyske virksomheder og 2 brancheorganisationer. Virksomhederne der har deltaget er: Thermex Scandinavia A/S, Asgaard, Destination Nord, Ambercon, Markman og Hotel Viking. Tilkendegivelserne fra de nordjyske virksomheder viser klart og utvetydigt, at der er solid opbakning til det nye udbud. Ved afdækning af det lokale behov har det vist sig, at behovet for uddannelsen er til stede ikke blot ved produktionsvirksomheder, men også hos turismeerhvervet, hvorfor repræsentanter fra disse også er inddraget. Den samlede opbakning fra disse nordjyske virksomheder understreger behovet for, og værdien af, en akademiuddannelse i bæredygtighed og grøn omstilling i regionen. Virksomhederne er enige om, at uddannelsen vil bidrage til at styrke deres evne til at håndtere miljømæssige udfordringer og udnytte mulighederne inden for bæredygtig udvikling. UCN har været i dialog med to brancheorganisationer med henblik på at få en behovstilkendegivelse fra hver organisation. Organisationerne er; HK Danmark og Teknisk Landsforbund. Behovstilkendegivelser viser en stærk støtte til det nye udbud. Samlet set viser behovstilkendegivelserne en bred opbakning det nye udbud.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der eksisterer ikke en fuld efter- og videreuddannelse inden for bæredygtighed og grøn omstilling, rettet mod merkantile funktioner i Nordjylland. Det er muligt at ansøge om optagelse på en teknologisk akademiuddannelse (se uddybende bemærkninger), eller på den merkantile diplomuddannelse. Dog er førstnævnte primært rettet mod tekniske funktioner og styrker tekniske kompetencer, mens optagelse på diplomniveau kræver, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Den eksisterende arbejdsstyrke kan dog vælge enkeltfag fra forskellige akademiuddannelser eller kurser fra private udbydere. Dette giver dog ikke mulighed for at sammensætte fagene til en sammenhængende uddannelse, da fagene tilhører forskellige uddannelser eller er en del af ikke-ECTS-givende kurser. Uddannelsen er designet til at supplere de tekniske akademiuddannelser og fungere som en forløber til den merkantile diplomuddannelse. Oprettelsen af et nordjysk udbud af uddannelsen vil ikke få konsekvenser for øvrige udbud, da rekrutteringsgrundlaget findes i den nordjyske region. Se også høringssvar fra øvrige udbydere i behovsanalysen.


Uddybende bemærkninger

Der findes aktuelt nedenstående fagmoduler, der indeholder bæredygtighed og grøn omstilling. I analysen af sammenlignelige uddannelser indgår følgende akademi- og diplomuddannelser (fag/moduler i parentes):

Uddannelse Fagmodul(er) Forskelle
EA og AU i Energiteknologi Energirigtig projektering, Solcelleanlæg, Energiformer, Energioptimering Dette er en teknisk erhvervsakademiuddannelse, hvor fagene omhandler rådgivning og projektering indenfor energieffektivisering, energirigtig projektering og energiledelse. Fokus er på en forbedring af energiforbrug og bæredygtighed ud fra energianalyse og forbrugsberegninger og dermed sikre og dokumentere energieffektivt og bæredygtigt byggeri, anlæg og drift. Til forskel fra disse fagmoduler er fokus på AU i bæredygtighed først og fremmest en anden målgruppe, da uddannelsen udbydes på efter- og videreuddannelse, derudover retter uddannelsen sig mig et bredere perspektiv på bæredygtighed og grøn omstilling i virksomheden.
AU i Byggeteknologi (Materialeforståelse og komponenter til mindre byggerier) Teknisk indenfor byggebranchen.
AU i Ledelse Ledelse af bæredygtig udvikling Formålet med fagmodulet er at deltageren skal kunne understøtte eller lede udviklingsopgaver ud fra en overordnet bæredygtighedsforståelse. Herunder indholdselementer med fokus på: Bæredygtighedsbegreber, cirkulær økonomi, FNs verdensmål, metoder og processer til bæredygtig udvikling, inddragelse af interessenter og ledelse af udviklingsprocesser. Dette modul er et valgfag fra AU i ledelse og kunne supplere AU i bæredygtighed rigtig godt, som et valgfrit fagmodul fra en anden studieordning, hvis man ønsker at have et ledelsesmæssigt perspektiv.
AU i International transport og logistik Bæredygtig forretningsforståelse Det er formålet med faget at give den studerende udviklingsbaseret viden om bæredygtighed og de 17 verdensmål, samt hvordan det enkelte individ og virksomheder kan arbejde med bæredygtig udvikling og implementering af de 17 verdensmål i virksomhedens forretningsmodeller og daglige drift. Faget skal styrke den studerendes evne til at identificere og forstå behovet for arbejdet med bæredygtighed i relation til virksomhedens forretningsmodeller og værditilbud. Formålet med faget er desuden at sikre, at den studerende får kendskab til bæredygtighed i et bredt perspektiv med det formål at kunne udvælge de konkrete tiltag der knytter sig til bæredygtighed i relation til det daglige arbejde. Faget giver desuden indsigt i hvordan man arbejder med virksomhedens cirkulære økonomi og trippelt bundlinje. Dette fagmodul er identisk med fagmodulet ”Bæredygtig forretningsforståelse” på AU i bæredygtighed og grøn omstilling.
PBA Energimanagement Teknisk videnskabelig grøn omstilling  
Diplomuddannelsen i Ledelse Ledelse og bæredygtighed Formålet med dette fagmodul er at deltagerne skal kunne lede og udvikle sin ledelsesopgave ud fra en overordnet bæredygtighedsforståelse samt anvende og formidle denne i organisationen. Forskellen er her at perspektivet i fagmodulet er rettet et organisatorisk, ledelsesmæssigt og samfundsmæssigt perspektiv med fokus på egen ledelsesmæssig praksis. Desuden er dette på diplomniveau (EQF6) og ligger derfor ikke indenfor samme kvalifikationsrammeniveau, som AU i bæredygtighed og grøn omstilling, som er en akademiuddannelse (EQF5).
Den merkantile diplomuddannelse  Bæredygtig forretningsudvikling, Bæredygtige forretningsmodeller, Virksomheden og certificeringer, Virksomhedens social ansvarlighed, rapportering og dokumentation AU i bæredygtighed og grøn omstilling er ikke konkurrence for optag på den merkantile diplomuddannelse. Tvært imod kan den nye akademiuddannelse afføde mulige deltagere på diplomuddannelsen.

Som det ses i skemaet konkurrer uddannelsen ikke med andre uddannelser og der er i kortlægningen af beslægtede uddannelser ikke fundet uddannelser på, der ligner den nye akademiuddannelse, som er målrettet de merkantile funktioner indenfor kvalifikationsramme 5.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Målgruppen er medarbejdere med erhvervsfaglig, gymnasial eller videregående uddannelse inden for produktions- og anlægsvirksomheder i Nordjylland. Uddannelsen tiltrækker eksisterende merkantile kompetencer, der ønsker at opkvalificere sig og medarbejdere med forskellige videregående uddannelser. Derudover forventes små og mellemstore virksomheder også at deltage for at opkvalificere deres viden inden for bæredygtighed. Der forventes primært at rekrutteringsgrundlaget findes inden for produktions- og anlægsvirksomheder i Nordjylland, men også inden for turismeerhvervet. Dette vil ikke påvirke optagelsen på andre uddannelser, da der ikke findes lignende uddannelser i samme område og rettet mod samme målgruppe. UCN forudser ingen negative konsekvenser for andre udbud.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Akademiuddannelsen i bæredygtighed og grøn omstilling udgør et afrundet uddannelsesforløb, der sammen med 2 års relevant erhvervserfaring giver et adgangsniveau svarende til en erhvervsakademiuddannelse. Uddannelsen giver således, sammen med erhvervserfaring, adgang til relevante diplomuddannelser.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

På UCN forventer vi at optage 65 studerende over en treårig periode.


Optag de første tre år:


1. år: 10 kursister
2. år: 20 kursister
3. år: 35 kursister


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant for denne uddannelse.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Ingen yderligere bemærkninger. 


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2023-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev C5 Akademiuddannelse i bæredygtighed og grøn omstilling_.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil