Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Diplomuddannelse - Erhvervsøkonomi - Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
15/09-2023 06:53
2023-2
Foreløbig godkendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Copenhagen Business School (CBS) Frederiksberg, Nyt udbudssted: Næstved

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Regitze Ladefoged, CBS Uddannelse & Kvalitet. Mail: rl.stu@cbs.dk. Tlf.: 38153319. Wilbert van der Meer, CBS leder af Uddannelse & Kvalitet. Mail: wm.stu@cbs.dk. Tlf.: 23493450.

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Betinget

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Diplomuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Erhvervsøkonomi

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Business Administration

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
HD efterfulgt af eventuel specialisering (der ansøges specifikt om HD 2.del. (HD2))

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Graduate Diploma in Business Administration

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

HD 1. del (HD1). Finansøkonom eller tilsvarende akademi- (AU) eller erhvervsakademiuddannelse (AK).


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant da der søges om dublering af udbud. 


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant da der søges om dublering af udbud. 


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant da der søges om dublering af udbud. 


Forslag til censorkorps
Censorkorpset for HD-uddannelserne

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Støtteerklæringer fra aftagere, RUC og Zealand.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

HD-uddannelsen er en deltids betalingsuddannelse på 120 ECTS, der nationalt udbydes af fire universiteter, nemlig CBS, AU, AAU og SDU. HD består af et to-årigt grundforløb (HD1) og en række specialiseringer på HD2. Årligt optages der nationalt godt 1000 studerende på HD1 og godt 1200 studerende på HD2. HD2 er opdelt i specialiseringer, hvoraf HD i Regnskab og Økonomistyring (HDR) er langt den største, med over halvdelen af de studerende.


Det er højst sandsynligt, at HD-uddannelsen totalt set vil fortsætte på mindst det nuværende niveau. Det gælder ikke mindst for HDR. Årsagen til den øgede efterspørgsel efter HDR er en stadigt voksende arbejdskraftmangel i revisorbranchen. Revisorerne får stadig nye opgaver, så branchen er i vækst.


Branchen har to kanaler til revisor-arbejdskraft. Primært er revisionsvirksomhederne interesserede i kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud., men universiteterne kan ikke uddanne nok gennem dagstudierne. Derfor rekrutterer revisorhusene også helt unge, lige efter gymnasiet, eller finansøkonomer fra erhvervsakademier. For at blive revisorer skal de helt unge igennem en hel HD, mens finansøkonomerne kan nøjes med at tage HDR. Herfra kan de (med gode karakterer) fortsætte til cand. merc. aud. Men der er også stort behov for HDR’er i revisionsvirksomhederne, ikke mindst i de lokale afdelinger, der har de mere simple revisionsopgaver.


HD1 og HDR er de seneste år blevet udbudt i Region Sjælland af SDU, men SDU har valgt at indskrænke aktiviteterne på Sjælland og lukker bl.a. for HD. CBS ønsker at bruge en udbudsret til HD i Næstved til at udbyde fysisk undervisning i HDR. HD1 er mindre relevant, idet Finansøkonomuddannelsen på Erhvervsakademi Zealands afdeling i Næstved netop her er den foretrukne uddannelse før HDR.


Uddybende bemærkninger

Se de vedlagte støtteerklæringer fra aftagere.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Både CBS og SDU tilbyder HD1 og HDR som online-undervisning. Så det er i princippet mulig at tage HD i alle dele af landet. Men både arbejdsgiverne og deltagerne har en stærk præference for fysisk undervisning.


Revisorbranchen er som mange andre brancher ved at konsolidere sig i de større byer, og Næstved ser ud til at materialisere sig som centrum for revisorbranchen i Sydvest-sjælland. Samtidig er afstanden fra Lolland-Falster ikke større, end at der kan pendles til undervisning i Næstved fra et stort område.


CBS har sammenholdt det hidtidige optag på SDU’s udbud med revisionsbranchens tilkendegivelser og regner på den baggrund med, at der vil være efterspørgsel nok til et årligt hold på ca. 15 deltagere.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Da langt de fleste deltagere på studiet er revisor-trainees, har CBS primært koncentreret behovsundersøgelsen omkring den lokale revisorbranche. Der har derfor været direkte dialoger med tre lokale revisionsvirksomheder (to fra Næstved og én fra Maribo), som har forsikret os, at deres udmeldinger er repræsentative for branchen. Derudover har der været dialog med revisorernes nationale brancheforening, FSR, og med Næstved Erhverv for at få et bredere perspektiv på behovet. Der har tillige været dialog med Skattecenter Næstved om mulige deltagere herfra, hvilket dog på kort sigt ikke var oplagt (de har arrangeret fysisk undervisning i Næstved i diplom i skat ved KP).


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

HD-uddannelsen samlet har visse faglige ligheder med finansøkonomuddannelsen og den merkantile diplomuddannelse. I forhold til finansøkonomuddannelsen er HD et supplement på deltid, da finansøkonomuddannelsen er en heltidsuddannelse. I forhold til den merkantile diplomuddannelse, er der en beslægtet faglig struktur, men der findes ikke et aktivt udbud i region Sjælland. For den primære målgruppe i revisionssegmentet er den merkantile diplomuddannelse ikke et reelt alternativ, da den ikke som HDR giver videre adgang til cand.merc.aud.


HD-uddannelsen er ikke dimensioneret og tæt på 100% er i beskæftigelse under uddannelsen.


Uddybende bemærkninger

Ingen uddybende bemærkninger.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der forventes at være primær efterspørgsel efter specialiseringen i Regnskab og Økonomistyring (HDR), hvorfor rekrutteringsgrundlaget primært findes blandt revisionshusene samt virksomheder og offentlige organisationers økonomifunktioner. Det forventes ikke at have konsekvenser for beslægtede udbud, da SDU fremover ikke længere udbyder HD i området. CBS får desuden opbakning fra Roskilde Universitet til udbud i Næstved (se vedlagte støtteerklæringer fra Roskilde Universitet og Zealand). 


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Den naturlige videreuddannelsesvej er kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. hvortil der findes en særlig videreuddannelsesvej i adgangsbekendtgørelsen. Der findes ligeledes masteruddannelser der kan være naturlige overbygninger på de forskellige specialiseringer.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

CBS har sammenholdt det hidtidige optag på SDU’s udbud med revisionsbranchens tilkendegivelser og regner på den baggrund med, at der vil være efterspørgsel nok til et årligt hold på ca. 15 deltagere.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant. 


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Der søges om dispensation til, at den ansøgte dublering kan gennemføres uden efterfølgende uddannelsesakkreditering, da CBS først får afgørelse på institutionsakkrediteringen i februar 2025. 


 


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Foreløbig godkendt

Ansøgningsrunde
2023-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev D2 Diplomuddannelse i Erhvervsøkonomi.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil