Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Datamatiker - University College Nordjylland

University College Nordjylland
13/09-2023 09:23
2023-2
Afslag
Ansøgningstype
Ny filial

Udbudssted
Aalborg, (eksisterende). Hobro (ønske om filial)

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Anja Lyager Degn, 72690348, ajd@ucn.dk

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Datamatiker

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Computer Science

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Datamatiker AK

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
AP Graduate in Computer Science

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
It-faglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

De generelle adgangskrav er en af følgende uddannelser:  • En gymnasial eksamen

  • En erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed

  • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne


Endvidere er der specifikt krav om matematik B.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
150

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

-


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

-


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

-


Forslag til censorkorps
Censorkorps for Datamatiker, Erhvervsakademiernes Censorsekretariat, Hobrovej 85, 9100 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
2023 Behovsanalyse til ansøgning om prækvalifikation af ny uddannelsesfilial - Datamatiker i Hobro.pdf

Kort redegørelse for det lokale behov for uddannelsesfilialen. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Jf. behovsanalysen har det lokale erhvervsliv i Mariagerfjord, Vesthimmerland og Rebild Kommune (den sydlige del af region Nordjylland) meget vanskeligt ved at rekruttere arbejdskraft, unge mennesker i studiejob og praktikanter indenfor it. En af årsagerne er, at rejsetiden er lang til eksisterende uddannelsesudbud i en branche, der i forvejen både regionalt og nationalt er yderst udfordrede af manglen på kompetencer. Dette medfører lavere produktion og udvikling. Mariagerfjord Kommune, Mariagerfjord Erhverv og Professionshøjskolen UCN har derfor etableret en arbejdsgruppe omkring denne ansøgning samt om etablering af en filial som en del kommunens vækststrategi ”Uddannelsesby Hobro”, hvor grundfortællingen er, at uddannelse er en væsentlig katalysator for vækst, bosætning og rekruttering. Projektet skal være med til at mindske fraflytning og understøtte lokale virksomheders udvikling og overlevelse.


Jf. behovsanalysen fremgår det, at de lokale virksomheder er i konstant ressourcesøgning efter it-kompetencer, og som én af disse udtrykker ”ville kunne ansætte folk her og nu, hvis de rette var der”.  Fremskrivningsanalysen FremKom 4 angiver, at Nordjylland har en særlig udfordring i forhold til nok STEM-kompetencer, og som det fremgår i sektorrapporten for IT, er det særligt til nøglejobs indenfor softwareudvikling og programmering. Datamatikeruddannelsen er et skridt på vejen til at tilgodese dette behov, og en velkendt uddannelse lokalt, som kan tones efter lokale virksomheders behov, bl.a. indenfor softwareudvikling til optimering af produktionen, databasehåndtering og datadreven forretningsudvikling, mhp. snitflader til bl.a. produktions- og salgsafdeling, administration mm. Uddannelsen kan dermed tilgodese behov i både it-, produktions- og konsulentvirksomheder.


Uddybende bemærkninger

-


Underbygget skøn over det regionale og lokale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

På baggrund af behovsanalysen og dialoger med Mariagerfjord Kommune, Mariagerfjord Erhverv samt workshop og dialoger med en repræsentativ gruppe af aftagervirksomheder vurderes det, at der på sigt er behov for at dimittere over 45 datamatikere årligt lokalt. De adspurgte virksomheder, som udgør en delmængde af alle virksomheder, udtrykker behov for mellem 50 og 58 medarbejdere med datamatikerkompetencer her og nu og ca. 45 årligt fremadrettet. De adspurgte virksomheder har mellem 2 og 120 it-medarbejdere ansat, og forventer en vækst af it-medarbejdere med datamatikerkompetencer på mellem 1 og +20 årligt pr. år i de næste år. Det understreger virksomhedernes behov for, at vi forsøger at øge arbejdsudbuddet. UCN rekrutterer i dag i snit 1-2 studerende årligt fra Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland Kommune. Opgaven er derfor at få opbygget interesse for at tage en it-uddannelse generelt og lokalt. Regionalt skønnes det, at der pt. uddannes for få Datamatikere. UCN dimitterer i alt knap 60 datamatikere færre årligt end for få år siden. Dette skyldes et bortfald af de internationale studerende, som samtidig havde en lav ledighed.


Hvilke aftagere og øvrige interessenter har været inddraget i behovsafdækningen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Behovsafdækningen er gennemført i et samarbejde mellem Mariagerfjord Kommune, Mariagerfjord Erhverv og UCN. Sammen afholdt vi i 2023 en workshop mhp. afklaring af kompetencebehovet. Her deltog 7 repræsentative, lokale it- og produktionsvirksomheder (Technicon, Lyngsoe Systems, Fellowmind, Intelligent Systems, BD Consult, PowerCon og Airmaster), Erhverv Væksthimmerland (Vesthimmerlands Kommune) samt Erhvervsakademi Dania.


Workshoppen er fulgt op af en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt 16 lokale repræsentative virksomheder mhp. præcisering af omfang af behov samt praktik: BD Consult, Intelligent Systems, Techicon, Hans Jens Lubricator, Ballard Europe, Lyngsoe Systems, Lykketronic, Eurowind Energy, DS Stål, FellowMind, Cykelgear.dk Nopa Nordic, Airmaster, Mekoprint, Marel og PowerCon. Virksomhederne har mellem 18 og 600 medarbejdere, og pt. mellem 2 og 120 it-medarbejdere ansat.


Der er desuden igangsat dialoger med lokale gymnasier og Business Rebild samt indhentet behovs- og støtteerklæring fra Erhvervshus Nordjylland, som bl.a. udtrykker støtte til filialer pga. store rejseafstande i Nordjylland.


Uddybende bemærkninger

Af øvrige interessenter har vi været i dialog med Hobro Gymnasium, som har en visiteret hf-klasse – dvs. et specialtilrettelagt hf-forløb for unge med ADHD, autismespektrum og tilgrænsende vanskeligheder. Denne type studerende ses ofte på it-uddannelser, hvor de klarer sig godt. Der er igangsat dialog vedr. interesse og muligheder for et særligt samarbejde.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser lokalt og regionalt, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Af øvrige videregående uddannelser i Hobro eksisterer tre merkantile uddannelser som logistikøkonom, handelsøkonom og finansøkonom. Disse kvalificerer ikke til samme beskæftigelse som datamatiker, da de hverken har programmering eller softwareudvikling.


Af beslægtede uddannelser regionalt er der på UCN i Aalborg udover datamatiker også it-teknolog, som er en mere snævert specialiseret uddannelse samt multimediedesigner, som ikke rammer det tekniske niveau for programmering og softwareudvikling, der er behovet. I Viborg uddannes ligeledes it-teknologer. Aalborg Universitet (AAU) udbyder flere it-uddannelser på bachelorniveau, som datamatikerdimittender har mulighed for at søge videre ind på, såfremt de ønsker en akademisk bachelor. Samtidig modtager UCN’s it-uddannelser hvert år en del studerende, som er frafaldet fra AAU, og som tiltrækkes af UCN’s praksisnære tilgang på et KVU-niveau. Som det fremgår af høringssvar fra VIA (Bilag 3), betragter de netop et udbud af datamatiker i Hobro som meget positivt, da VIA har etableret et fuldt udbud af Diplomingeniør i Software i Viborg fra 2023, hvor datamatikerdimittender har mulighed for at læse videre.


Uddybende bemærkninger

-


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Uddannelsen henvender sig til lokale unge med en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse, hvor der lokalt i gennemsnit dimitterer 895 årligt. UCN forventer at rekruttere ca. 18 fra gymnasierne og ca. 4 med en erhvervsuddannelse. Afviste ansøgere, fx fra Erhvervsakademi Aarhus, hvor der i 2022 var 7 og i 2021 var 26, forventer vi at kunne rekruttere ca. 2 af. I Mariagerfjord Kommune alene viser seneste tal, at der er 139 faglærte og 105 ufaglærte ledige dagpengemodtagere, hvor en del ville kunne søge jf. adgangskravene. Samme billede gør sig gældende i nabokommunerne Vesthimmerland og Rebild. UCN forventer ikke, at et filialudbud i Mariagerfjord vil have konsekvenser for øvrige optag. Pt. optages ca. 5 studerende årligt fra de tre kommuner i Aalborg. Danias udbud i Skive og ”Dania Games” i Grenå ligger i rejseafstand på over 2t. 30min, og har en anden faglig profil. Danias merkantile udbud i Hobro er ikke beslægtet med Datamatiker og appellerer til andre typer af studerende. Træk fra UFM 2023 vedr. bopælskommune ved tilgang viser, at Datamatiker på Dania eller EAAA ikke har optaget nogen med bopæl i hverken Mariagerfjord, Vesthimmerland eller Rebild Kommune fra 2016-2021.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Datamatikeruddannelsen giver direkte adgang til flg. professionsbacheloroverbygningsuddannelser (PBO’er):  • IT-sikkerhed

  • Innovation og Entrepreneurship

  • Webudvikling

  • Softwareudvikling

  • Digital Konceptudvikling.


Alle udbydes på UCN i Aalborg.


Jf. støtteerklæring fra VIA, vil det også være relevant at samarbejde med deres udbud af softwareingeniør i Viborg, bl.a. om merit.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

UCN forventer at optage flg. antal på en filial af Datamatiker i Hobro:


2024: 22
2025: 25
2026: 28


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Datamatikeruddannelsen ved UCN har generelt ikke udfordringer med at skaffe praktikophold. Det forventes heller ikke at være et problem i Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland Kommune, hvor vi allerede har kontakt til flere praktikvirksomheder.


På baggrund af nedgangen i det samlede antal datamatikerstuderende i Nordjylland på i alt ca. 60 studerende, er der i dag et stort antal mulige praktiksteder til rådighed; vi har langt flere praktiksteder, end vi har praktikanter til.


Samtidig etableres yderligere praktiksteder, da 13 af de adspurgte virksomheder i vores undersøgelse uforbeholdent siger ja til at modtage en eller flere praktikanter. Disse kan i dag ikke rekruttere praktikanter fra Aalborg, da de studerende er bosat i Aalborg og søger praktik der. De tre virksomheder, som har forbehold for at sige ja forud, ønsker at vurdere konkrete ansøgninger fra praktiksøgende, eller de har et forbehold for timing i forhold til, hvorvidt de har tid til at have praktikanter, til at overdrage opgaver mv. Dette har ingen konsekvenser for beslægtede uddannelser ud fra den betragtning, at vi allerede har betydeligt flere praktiksteder til datamatikerstuderende, end vi kan udfylde.


Hvilke institutioner med beslægtede uddannelser eller udbud er blevet hørt i forbindelse med institutionens ansøgning?

UCN har bedt om høringssvar fra VIA, Erhvervsakademi Aarhus og Erhvervsakademi Dania, og alle har svaret. VIA bakker op om UCN’s ønske om et decentralt uddannelsestilbud og inviterer til et konkret samarbejde. Erhvervsakademi Aarhus skriver, at de ingen bemærkninger har til UCN’s prækvalifikationsansøgning. Erhvervsakademi Dania har i deres høringssvar gjort indsigelser og konkluderer, at et udbud i Hobro vil ”svække uddannelsestilbuddet i andre lokale områder udenfor de 4 store byer, Grenaa og Skive”.
UCN er ikke enig i denne betragtning af flere årsager: 1) Regionalt i Nordjylland eksisterer der ikke udbud udenfor Aalborg. 2) Spiludviklerne, som Dania uddanner i Grenaa (Dania Games), rent fagligt ikke dækker det behov, som virksomhederne i den sydlige del af Region Nordjylland har for kompetencer indenfor software-, automatiserings- og robotteknologi, og at et udbud i Hobro rent fagfagligt i derfor ikke vil være konkurrerende med Dania Games – hverken i forhold til at rekruttere studerende eller i forhold til dimittendernes beskæftigelse. 3) At UCN vil rekruttere i eget dækningsområde (Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland Kommune), hvilket ikke er de kommuner, som Dania jf. deres eget høringssvar rekrutterer fra, og 4) at de uddannelser, som Dania i dag udbyder i Hobro, ikke er beslægtede med datamatikeruddannelsen, og derfor ikke vil opleve negative konsekvenser ved et udbud. I behovsanalysen er alle høringssvar sat ind samt UCN’s kommentarer til disse.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2023-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev F2 Erhvervsakademiuddannelse som datamatiker.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil