Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Diplomuddannelse - Diplom i Rusmiddelbehandling - VIA University College

VIA University College
12/09-2023 09:12
2023-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud af ny uddannelse

Udbudssted
Aarhus

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Rikke Hjuler Mikkelsen rihm@via.dk 8755 2978 og Lykke Kolby Stengaard lkst@via.dk 8755 1834

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Diplomuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Diplom i Rusmiddelbehandling

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Diploma of drug abuse treatment

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Diplom i Rusmiddelbehandling

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Diploma of drug abuse treatment

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det social- og samfundsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

For at blive optaget på uddannelsen skal ansøger have gennemført en af følgende uddannelser, suppleret med to års relevant erfaring efter endt adgangsgivende uddannelse: erhvervsakademieuddannelse, akademieuddannelse, bachelor-eller professionsuddannelse, kandidatuddannelse eller anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af de foregående. Såfremt ansøger ikke opfylder disse krav, kan ansøger også blive optaget på realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Uddannelsens formål og erhvervssigte er formuleret af Social- og Boligstyrelsen og Sundhedsstyrelsen i forbindelse med et udbud, de to styrelser udmeldte i juni 2022. Formålet med en ny diplomuddannelse i rusmiddelbehandling er at skabe et mere sammenhængende og helhedsorienteret efteruddannelsestilbud på tværs af alkohol- og stofområdet. Diplomuddannelsen understøtter dermed, at rusmiddelområdet på baggrund af national lovgivning, retningslinjer og lokale kvalitetsstandarder udvikles og fastholder en høj kvalitet i rusmiddelbehandlingen. Rusmiddelbehandlerne er ansat i kommunale, regionale og private behandlingstilbud. Uddannelsen skal yde et systematisk kompetenceløft af den enkelte behandler samt af det samlede rusmiddelbehandlingsområde. Kompetenceløftet opnås ved at styrke kvaliteten og ensartetheden i rusmiddelbehandling i hele landet. Uddannelsen bidrager desuden til et fælles sprog og forståelse i alkoholbehandling og social stofmisbrugsbehandling, og danner dermed grundlag for et generelt kvalitetsløft på området. Der findes ikke på nuværende tidspunkt et kompetencegivende uddannelsestilbud til rusmiddelbehandlere i det formelle uddannelsessystem.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant.


Forslag til censorkorps
Da uddannelsens hovedområde hører under det sociale- og samfundsfaglige fagområde vil det være relevant ligeledes at placere censorkorps under sociale og samfundsfaglige diplomuddannelser.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
SamletbilagPQdiplom,sept.2023.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Social- og Boligstyrelsen har sammen med Sundhedsstyrelsen vurderet, at der er behov for en ny, samlet og formel uddannelse i rusmiddelbehandling i Danmark. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har desuden været tæt involveret i processen, idet de har siddet med i styregruppen for arbejdet. Diplomuddannelsen afløser en eksisterende kursusrække på ét af misbrugsområderne, nemlig alkoholområdet, som Komponent har udbudt til alkoholbehandlere med støtte fra Sundhedsstyrelsen (denne støtte er ophørt). En diplomuddannelse i rusmiddelbehandling vil have en bredere målgruppe, da stofmisbrugsområdet inkluderes og der sættes mere specifikt fokus på udvikling af sundheds- og medicinfaglige kompetencer. Yderligere vil det via realkompetencevurdering sandsynligvis være muligt for erfarne rusmiddelbehandlere at blive optaget, selvom de ikke har en baggrund som professionsbachelor. Ligeledes må det forventes, at der er personer, der arbejder med områder, der relaterer sig til rusmiddelbehandlingsområdet, der vil have gavn af at tage enkelte moduler under uddannelsen. Rusmiddelbehandleruddannelsen henvender sig primært til personer, der arbejder med behandlingsopgaver i enten kommunalt, regionalt eller privat regi. KP og VIAs aftale om samarbejde ved godkendelse af diplomuddannelsen og udbudsretten vil sikre, at man tilsammen kan dække både Øst- og Vestdanmark og dermed både regionale og nationale behov for dimittender. Konstruktionen sikrer en bred geografisk dækning samtidig med, at faglig viden på området deles på tværs af KP og VIA, helt i tråd med de opfordringer RUVU fremsatte i udvalgets seneste årsrapport omkring samarbejde i sektoren. Desuden er der etableret samarbejde med AUs Center for Rusmiddelforskning for inddragelse af nyeste forskning.


Uddybende bemærkninger

ikke relevant.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Tal fra foreningen for centerledere på rusmiddelcentre (FLOR) viser, at der er rusmiddelcentre i 71 kommuner. Det vurderes, at der i størstedelen af landets kommuner vil eksistere et behov for en uddannelse til disse behandlere. Derudover er der ansat rusmiddelbehandlere på både regionale og private behandlingstilbud.


Sundhedsstyrelsen har oplyst, at der i 2017-2019 har været i alt 255 deltagere på alkoholbehandleruddannelsen, hvoraf de 42 deltagere har været fra private udbydere. Behovet vurderes større end disse tal tilsiger, da nærværende diplomuddannelse har en større målgruppe i kraft af, at den dækker både alkohol- og stofmisbrugsområdet. Ligesom det vurderes at uddannelsesbehovet hos den samlede medarbejdergruppe vil være større, end det den hidtidige søgning har været udtryk for.


Der er i dag ikke præcise tal på, hvor mange der arbejder med rusmiddelbehandling i Danmark, men da diplom i rusmiddelbehandling afløser en eksisterende uddannelse/kurser på alkoholområdet, og derudover målrettes en bredere målgruppe på stofområdet, skønnes det - også qua Sundhedsstyrelsens vurdering - at der er et solidt behov for dimittender. 


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Både politisk og fagligt - i styrelserne såvel som hos kommuner og private behandlingssteder – er der et stort ønske om en ny uddannelse, der dækker hele rusmiddelbehandlingsområdet. Som et led i den samlede behovsanalyse blev der i 2022 udsendt 99 spørgeskemaer fordelt på både offentlige og private behandlingssteder. I udvælgelsen af respondenter på det offentlige område blev der sendt et spørgeskema ud til alle medlemmerne i Foreningen for Ledere af Offentlig Rusmiddelbehandling (FLOR). Yderligere blev skemaet sendt ud til de største landsdækkende private behandlingstilbud og leverandører af behandling på både stof- og alkoholområdet. Den samlede svarprocent var på 77 % - det vil sige 76 besvarelser i alt. 78 % af besvarelserne på spørgeskemaundersøgelsen kom fra kommunale ledere og 22 % fra ledere i private behandlingssteder. Både store, mellemstore og små kommuner er repræsenteret.


I alt har 17 personer deltaget i interview. Informanterne fra de kvalitative interview kommer fra to store, tre mellemstore og tre mindre kommuner. Derudover har der deltaget informanter fra et privat behandlingstilbud.


Aftagerne er yderligere beskrevet i behovsanalysen i bilag 1.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Komponents uddannelse/kurser i alkoholbehandling var den mest beslægtede uddannelse, men den indgår ikke som en del af det formelle uddannelsessystem og støttes ikke længere af Sundhedsstyrelsen grundet et behov og ønske fra Styrelsen om etablering af ny diplomuddannelse i rusmiddelbehandling.


Den sociale diplomuddannelse indeholder enkelte moduler indenfor rusmiddelbehandling, som langt fra dækker det samlede fagfelt, som diplomuddannelsen i rusmiddelbehandling skal dække. Der vil kunne sikres synergier og faglig vidensdeling mellem de to uddannelser, idet vi har eksisterende fagligt beslægtet viden- og uddannelsesmiljø i VIA.  


Der findes derfor ikke i dag en uddannelse i formelt uddannelsesregi målrettet rusmiddelbehandlere. Det er aftalt i professionshøjskolesektoren, at uddannelsen i en etableringsfase på 2 år udbydes udelukkende på KP og VIA, som udvikler og udbyder uddannelsen i tæt samarbejde, bl.a. med henblik på at sikre ensartethed.


Uddybende bemærkninger

Nej


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

I Sundhedsstyrelsens rapport om ”Stofmisbrugsbehandling, efterspørgsel og tilgængelighed” fra 2022, fremgår det, ”at antallet af personer med stofmisbrug i behandling har været støt stigende siden Sundhedsstyrelsen i 1996 begyndte at registrere personer med stofmisbrug indskrevet i behandling”. Den løbende stigning i antal rusmiddels misbrugere og kommunernes behandlingsgaranti koblet med styrelsernes ønske om en formel uddannelse, indikerer et nationalt såvel som regionalt behov for dimittender.


Diplomuddannelsen er målrettet medarbejdere i kommuner, regioner og privat regi med en professionsbacheloruddannelse, da størstedelen af rusmiddelbehandlerne har en baggrund som social- eller sundhedsfaglig professionsbachelor, men flere ansøgergrupper kan komme på tale. Sundhedsstyrelsen har oplyst, at der på alkoholbehandleruddannelsen i 2017-2019 har været i alt 255 deltagere. Behovet vurderes større end dette, da nærværende diplomuddannelse har en større målgruppe, da den dækker hele rusmiddelsområdet. Det vurderes ikke, at den sociale diplomuddannelse vil udfordres negativt, men at begge uddannelser kan drage nytte af synergier dem imellem.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Der igangsættes dialog med Aarhus Universitet for at sikre videreuddannelse og adgang med diplomuddannelsen i rusmiddelbehandling til AUs masteruddannelse i rusmidler.  


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Uddannelses- og forskningsstyrelsen yder deltagerstøtte i 2024-25.  Afholdelse sker i samarbejde mellem KP og VIA. Forventede deltagere optaget på landsplan:


2024: 50


2025: 150


2026: 150


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der indgår ikke praktik som en del af diplomuddannelsen.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Nej


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2023-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev B1 Diplomuddannelse i rusmiddelbehandling.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil
B1 Revideret bilag 2 til afgørelsesbrev.pdf