Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Master - Data Stewardship - Syddansk Universitet

Syddansk Universitet
14/09-2023 10:57
2023-2
Godkendt
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Odense

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
AC-fuldmægtig, Camilla Katrine Hollmann, camkat@sdu.dk, 65 50 18 58, Det Naturvidenskabelige Fakultetssekretariat, SDU

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Master

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Data Stewardship

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Data Stewardship

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Master i Data Stewardship

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Master in Data Stewardship

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Naturvidenskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

En bachelor- eller en professionsbacheloruddannelse fra en videregående uddannelsesinstitution.


Derudover skal ansøgere have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

En Data Steward skal arbejde for at sikre kvalitet og konsistens af data på tværs af processer og operationer i en organisation for dermed at optimere anvendelighed og reproducerbarhed af data.


En Data Steward skal også bidrage til at udvikle, optimere og implementere en organisations strategi for datahåndtering. En Data Steward skal således kunne håndtere data igennem dets livscyklus, hvilket omfatter: • Planlægning

 • Generering/indsamling og processering

 • Opbevaring

 • Analyse

 • Formidling og deling

 • Arkivering og/eller sletning/anonymisering


En Data Steward kan udfylde funktioner i private virksomheder i forskellige brancher, fx produktion, bygge- og anlæg, medicin, transport, energi, IT og software og konsulentvirksomheder. De kan også udfylde funktioner i offentlige organisationer som fx nationale, regionale og kommunale myndigheder, sygehuse, forskningsinstitutioner og biblioteker. Eksempler på Data Steward-roller er administrator, analytiker, udvikler og forandringsagent.


I takt med øget digitalisering er det blevet vigtigt for dansk erhvervsliv at samle og håndtere data, og der er herunder højere krav til virksomhedernes kompetencer til at sikre høj datakvalitet.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Masteruddannelsen i Data Stewardship består af fire semestre, hvor den studerende forventes at følge 15 ECTS undervisning per semester. Undervisningen forventes baseret delvis på e-læring og delvis på fysisk deltagelse.


De første to semestre giver de studerende et stærkt teoretisk grundlag kombineret med praktisk anvendelse. Det tredje semester har fokus på brug af data i forretningsprocesser, og her har de studerende også mulighed for at tone uddannelsen med 10 ECTS valgfag inden for en række relevante områder. Det fjerde semester består af et større afsluttende projekt.


Første semester giver de studerende fundamentet for at arbejde med data og indfører dem samtidig i emner som: • programmering

 • datastrukturer

 • databaser og SQL

 • datarensning

 • privathed og sikkerhed, herunder GDPR og compliance

 • pseudonymiserings- og anonymiseringsteknikker

 • dataetik


 


ECTS-fordeling • Programmering for datahåndtering - 10 ECTS

 • Grundlæggende privathed og sikkerhed - 5 ECTS


Andet semester bygger videre på de foregående kurser med en række praktiske anvendelser i arbejdet med data, herunder: • datavisualisering og rapportering

 • datas livscyklus

 • dataflow og data pipelines

 • metadata

 • datadrevne beslutningsprocesser


 


Kurserne vil også give de studerende viden om principper og konventioner for, hvordan man praktisk arbejder med data i erhvervslivet, herunder: • FAIR-principper

 • open science

 • licenser for data og software

 • statistisk web-analyse

 • formidling

 • dataintegration og ETL


ECTS-fordeling • Data i anvendelser - 10 ECTS

 • Praktisk data management - 5 ECTS


Tredje semester
Tredje semester består af 10 ECTS valgfag, hvor de studerende kan tone uddannelsen samt et obligatorisk kursus på 5 ECTS, der vil give de studerende viden om, hvordan data kan bruges til bl.a. at optimere forretningsprocesser og arbejdsgange. Den obligatoriske del af semestret vil dække emner som: • business intelligence-værktøjer

 • datastrategier og kommunikation af datastrategier

 • datadrevne forretnings- og beslutningsmetoder

 • dataindsamlingsmetoder og –teknikker

 • dataanalysemetoder og procesoptimering

 • organisationsudvikling og forandringsledelse


ECTS-fordeling • Data intelligence - 5 ECTS

 • Valgfag – 10 ECTS


Fjerde semester består af et større afgangsprojekt, hvor de studerende i samarbejde med en vejleder vil formulere en problemstilling, som bringer mange af uddannelsens fagelementer i spil. Projektet kan gennemføres i samarbejde med en virksomhed og tage udgangspunkt i en reel problemstilling den pågældende virksomhed står med.

ECTS-fordeling • Masterprojekt - 15 ECTS


Uddannelsens konstituerende elementer

Programmering for datahåndtering (konstituerende, 10 ECTS)
Dette programmeringskursus er designet specielt til at træne de studerende i at arbejde programmatisk med data. Deltagerne vil tilegne sig programmeringsfærdigheder og få viden om datastrukturer, data-baser, SQL og teknikker for at rense data.

Grundlæggende privathed og sikkerhed (konstituerende, 5 ECTS)
Dette kursus er designet til at udstyre de studerende med den viden og de færdigheder, der er nødvendige for at sikre privathed, sikkerhed og compliance, når man håndterer følsomme data. Deltagerne vil få en dyb forståelse af databeskyttelsesregler som GDPR, lære pseudonymiserings- og anonymiseringsteknikker og udforske bedste praksis for at opretholde databeskyttelse og sikkerhed. Gennem casestudier og praktiske øvelser vil deltagerne udvikle den nødvendige ekspertise til effektivt at håndtere privatlivs- og sikkerhedsproblemer i deres roller som dataforvaltere.

Data i anvendelser (konstituerende, 10 ECTS)
Dette kursus giver de studerende praktiske færdigheder, der er nødvendige for effektiv datahåndtering. Deltagerne vil udforske forskellige aspekter af datahåndtering, herunder datavisualisering og -rapportering, datalivscyklus, dataflow, datapipelines, metadatahåndtering og datadrevet beslutningstagning. Gennem praktiske øvelser og eksempler fra cases fra erhvervslivet, vil deltagerne lære, hvordan man omdanner rådata til værdifuld indsigt og understøtter informeret beslutningstagning i deres organisationer.

Praktisk data management (konstituerende, 5 ECTS)
På dette kursus vil den studerende møde metoder til at definere og etablere en gentagelig og forretningsorienteret ramme for levering af pålidelige data. Kursets omdrejningspunkter er dataorkestrering, dvs. processen med at koordinere udførelsen og overvågningen af de nødvendige dataarbejdsgange, og DataOps, dvs. metoder, der giver smidighed og hastighed til end-to-end pipeline-processen, begyndende med indsamling af data og sluttende med levering. Processen starter med adgang til og ud-træk af data fra forskellige kilder, data lakes og data warehouses på stedet eller i skyen, fortsætter med indlæsning og transformation af disse data for at integrere dem med nye data for dermed at låse op for nye indsigter, styring af compliance ved at kontrollere databeskyttelse og sikkerhed, hele vejen til oprettelse af rapporter og andre dataprodukter.


Data Intelligence (konstituerende, 5 ECTS)
Dette kursus fokuserer på at give de studerende viden og færdigheder til at udvikle datastrategier. Det kombinerer grundlæggende programmering, dataanalyse, business intelligence-værktøjer og kommunikationsfærdigheder for at gøre de studerende i stand til at maksimere værdien af data for forretningen, samtidig med at de overholder etiske og juridiske rammer.

Masterprojekt (konstituerende, 15 ECTS)
Masterprojektet tager udgangspunkt i en konkret problemstilling, som bringer mange af uddannelsens centrale elementer i spil, og som formuleres i samarbejde med en vejleder. Den studerende skal demonstrere selvstændig evne til at arbejde med denne problemstilling, planlægge og anvende metoder fra uddannelsens elementer til at løse de opstillede problemer samt formidle løsningerne samt den opnåede viden og indsigter.

Valgfag

Design af ontologier (valgfag, 5 ECTS)
Dette kursus giver de studerende en omfattende forståelse af konceptet og de praktiske anvendelser af ontologier i forbindelse med virksomhedssystemer. En forretningsontologi fungerer som en grundlæggende ramme, der definerer et fælles sæt af begreber, der er afgørende for, hvordan en forretnings-organisation fungerer. Ved at etablere et fælles sprog og en fælles forståelse kan virksomheder forbedre søgemulighederne, strømline dataprocesserne og lette harmoniseringen. Dette kursus udforsker fordelene ved at implementere forretningsontologier, herunder reduceret kompleksitet og øget fleksibilitet i forbindelse med udviklingen af virksomhedssystemer.

FAIRification-proces og datamanagement plans (valgfag, 5 ECTS)
Dette kursus udstyrer de studerende med vigtige færdigheder og viden til effektivt at håndtere forskningsdata på en ansvarlig og effektiv måde. I nutidens datadrevne akademiske landskab er det afgørende at overholde FAIR dataprincipper for at maksimere den potentielle effekt af forskning. Deltagerne vil lære, hvordan man implementerer de seks vigtigste FAIRificeringspraksisser, nemlig dokumentation, filformater, metadata, adgang til data, vedvarende identifikatorer og datalicenser, for at sikre datainte-gritet, reproducerbarhed og samarbejde.

Videregående visualisering (valgfag, 5 ECTS)
Visualiseringer er vigtige redskaber til at analysere data og opdage gængse datamønstre i en forståelig, intuitiv og visuel form. Formålet med kurset er at give den studerende mulighed for at udvikle avancerede visuelle grænseflader til at understøtte (domænespecifikke) brugeropgaver. Studerende vil opnå viden om metoder til design af visualiseringer, syn og menneskelig opfattelse, data- og opgaveabstraktion til visuelt design samt visuelle kodnings- og interaktionsmetoder. Derudover vil de opnå praktiske færdigheder til at udvikle systemer baseret på visualiseringer.


Database-systemer (valgfag, 5 ECTS)
Formålet med dette kursus er at give de studerende teoretiske færdigheder og praktisk erfaring i brug, design og implementering af en relationsdatabase. Et eksplicit fokus er at give kompetencer til at planlægge og designe en relationsdatabase, at definere strukturerede forespørgsler og at manipulere relationsdatabaser. De studerende får de praktiske færdigheder til at udvikle applikationer af et relationelt databasesystem til at modellere data fra den virkelige verden.


Web-udvikling (valgfag, 5 ECTS)
At opbygge og vedligeholde websites er vigtigt for at give webbaseret adgang til information og data for virksomheder og offentlige institutioner. Færdigheder inden for webudvikling er bredt anvendelige og udgør et vigtigt supplement til uddannelsen i data stewardship. Kurset vil fokusere på front-end udvikling (layout, design og interaktivitet) ved brug af HTML, CSS og JavaScript samt backend-udvikling med server-side sprog som PHP og Python. Dette vil gøre det muligt for studerende at udvikle og konfigurere effektive webbaserede applikationer.


Semantisk data (valgfag, 5 ECTS)
Studerende vil lære om semantiske datamodeller, der er velegnede til at organisere data, der afspejler den grundlæggende betydning af dataelementer og deres relationer. Dette omfatter praktiske anvendelser relateret til de abstraktioner, der anvendes i en semantisk datamodel (klassifikation, aggregering, generalisering). Den opnåede viden vil hjælpe de studerende med at udvikle applikationsprogrammer og opretholde datakonsistensen, når det opdateres.


Corporate FinTech (valgfag, 5 ECTS)
Financial Technology (FinTech) og de seneste finansielle innovationer forstyrrer den traditionelle finansielle industri. Studerende lærer de grundlæggende principper for, hvordan man formulerer et finansielt problem samt finansielle dataanalysemetoder, der er relevante for at løse problemer inden for virksomhedsfinansiering. Praktiske opgaver inkluderer indsamling af data fra databaser som Bloomberg, ThomsonReuters eller S&P Capital IQ (Compustat) ved hjælp af offentlige API'er eller web-scraping og udvikling af løsninger til finansielle problemer i Excel, R eller Python.


Vi forventer at udbyde alle eller en del af disse valgfag løbende, afhængigt af de studerendes behov og interesser. Vi forventer også, at repræsentanter fra hhv. industri og academia inviteres til at deltage i undervisningen og leverer cases og processer til disse valgfag.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Det foreslås at indplacere uddannelsen på takst 3 på linje med andre naturvidenskabelige IT-uddannelser i Danmark, da
ressourcetrækket vil være tilsvarende.


Forslag til censorkorps
Censorkorps for Datalogi

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil
Bilag_Arbejdsmarkedsbehovsundersøgelse_Data Stewardship.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Behov
Virksomheder og organisationer er i stigende grad datadrevne. I undersøgelsen til rapporten “National Coordination of Data Steward Education in Denmark” fra 2020 svarer 41% af de adspurgte virksomheder, at de forventer at ansætte en Data Steward inden for de næste par år. Vi forventer, at behovet er steget siden 2020.


Rapporten fandt, at der mangler efteruddannelsestilbud i data stewardship i Danmark, og derfor vil den ansøgte uddannelse udfylde et hul i uddannelseslandskabet, hvoraf enten en master- eller en kandidat-uddannelse blev anbefalet.


Derudover bekræfter SDUs aftagerundersøgelse, at der er et aktuelt behov, herunder at: • der er et konkret, aktuelt og stigende behov for data stewards på arbejdsmarkedet

 • der både er et regionalt og et nationalt behov, både for offentlige og private virksomheder

 • uddannelsens sammensætning imødekommer aftagernes behov ift. type og indhold

 • der er et behov for en efter-og videreuddannelse inden for data stewardship, og det kan ikke opfyldes af eksisterende uddannelser

 • der er et politisk og samfundsmæssigt fokus på at styrke digitale kompetencer


Redegørelsen af Danmarks digitale vækst angiver, at over 60 pct. af danske virksomheder oplever vanskeligheder ved at rekruttere it-specialister, og manglen på it-specialister har været stigende i mange år. Øget digitalisering i virksomhederne kræver flere it-specialister, herunder et specifikt fokus på dataetik.


Kompetencer
Uddannelsens indhold imødekommer aftagernes behov i forhold til de efterspurgte kompetencer.


Målgruppe
Aftagerundersøgelsen viser tydeligt, at der er behov for efter-videreuddannelse, da uddannelsen primært henvender sig til medarbejdere, der allerede er en del af erhvervslivet, både inden for den offentlige og private sektor.


Uddybende bemærkninger

Nedenstående kilder understøtter behovet for bredden i uddannelsen, der er relevant på tværs af brancher samt tydeliggør behovet for eftervidereuddannelse.


1) Digitale kompetencer hos humanistiske kandidater
Behovet for humanistiske kandidater med digitale kompetencer er stigende i de private virksomheder. Næsten halvdelen af alle jobopslag, der er rettet mod humanistiske kandidater i den private sektor, efterspørger en digital profil. Dermed er det ikke kun it-specialisterne, der skal drive den digitale omstilling i virksomhederne, men også andre fagligheder som f.eks. de humanistiske medarbejdere.


2) Viden om digital sikkerhed og beskyttelse af data inden for teknik, produktion og service
Mere end halvdelen (56 pct.) af virksomhederne har brug for, at deres medarbejdere med en videregående uddannelse får viden om digital sikkerhed og beskyttelse af data.


3) Massiv mangel på IT-specialister kræver nye løsninger
Virksomheder bør derfor i stigende grad satse på at uddanne eksisterende medarbejdere med de nødvendige IT-kompetencer ved eksempelvis i langt højere grad at investere i videre- og efteruddannelse.


4) National strategi for datahåndtering baseret på FAIR-principper
Strategien udstikker en række principper og identificerer handlinger og initiativer med henblik på at fremme processen mod en succesfuld implementering af strategien, herunder udviklingen af praksisser for håndtering af forskningsdata.


5) Strategi for Danmarks digitale vækst – Data som vækstdriver
Regeringen vil arbejde for, at danske virksomheder skal være blandt de bedste til at udnytte potentialet i datadrevet forretningsudvikling.6) Forberedt på Fremtiden I – Mulighed for at dygtiggøre sig hele livet
Der skal skabes bedre muligheder for at efter- og videreuddanne sig løbende og senere i livet ved at bygge videre på kandidatuddannelsen eller starte på en helt ny.


Kilder


1) https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2022/4/behov-for-digitale-kompetencer-hos-humanistiske-kandidater/


2) https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2022/3/kompetenceudvikling-for-hojtuddannede-medarbejdere-inden-for-teknik-produktion-og-service/


3) https://www.berlingske.dk/opinion/massiv-mangel-paa-it-specialister-kraever-nye-loesninger


4) https://www.deic.dk/sites/default/files/documents/PDF/EN_National%20strategi%20for%20data%20management%20baseret%20p%C3%A5%20FAIR-principper.pdf


5) https://em.dk/media/11925/strategi-for-danmarks-digitale-vaekst_online.pdf 6) https://ufm.dk/publikationer/2023/forberedt-pa-fremtiden-1 


 


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Vi forventer at uddanne 60 dimittender årligt. Derudover er der studerende, der følger enkelte eller flere moduler.


Masteruddannelsen i Data Stewardship henvender sig primært til medarbejdere, der allerede er en del af erhvervslivet. Aftagerundersøgelsen bekræfter også, at der både i den offentlige og private sektor sidder medarbejdere, der kan have gavn af en opkvalificering inden for it og data. Enkelte aftagere kan se værdi i at sende et helt team afsted på uddannelsen, hvorimod andre aftagere har enkelte medarbejdere. Derudover bekræftes det i undersøgelsen, at det er svært at rekruttere medarbejdere inden for it og data, og at kompetencerne er efterspurgte på arbejdsmarkedet.


Der er desuden et politisk fokus på muligheden for eftervidereuddannelse af medarbejdere, der allerede er en del af erhvervslivet og med et stigende behov for medarbejdere med digitale kompetencer, kan masteruddannelsen i Data Stewardship være med til at imødekomme dette.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Den samlede behovsundersøgelsen består af 1) Rapporten ” National Coordination of Data Steward Education in Denmark ”, 2) SDUs egen aftagerundersøgelse 3) Støtteerklæringer samt 4) Sekundære kilder


1) Aftagerundersøgelsen bygger først og fremmest på en undersøgelse fra 2020 om netop behovet for Data Stewards. Undersøgelsen består af en spørgeskemaundersøgelse, interviews, en screening af Data Steward-profiler på LinkedIn samt en oversigt over andre Data Steward-uddannelser i Europa.


2) SDUs aftagerundersøgelse består af 15 interviews og 1 skriftlig tilbagemelding fra store, mellemstore og små danske virksomheder; SDU Analytics (Pilottest), Fjernvarme Fyn, Esoft, Energinet, Socialstyrelsen, Pandora, Orifarm, Bestseller, Foreflight, Deloitte, Ordbogen, Novo Nordisk, Danfoss og en virksomhed, der har ønsket at være anonym.


3) Støtteerklæringer fra Orifarm, Bestseller og Pandora, indhentet maj 2023 og Energinet, juni 2023


4) Sekundære kilder


Der henvises desuden til behovsundersøgelsen, der er vedlagt som bilag.


Hvordan er det konkret sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

For at imødekomme aftagernes behov, er uddannelsens indhold revideret:


1) Øget fokus på forandringsledelse og -forståelse
Uddannelsen indeholder nu et obligatorisk kursus i Data Intelligence, der bl.a. indeholder business intelligence-værktøjer, organisationsudvikling og forandringsledelse.


2) Mulighed for at tone uddannelsen med relevans for virksomheden
Profilerne er omlagt til 10 ECTS valgfag inden for en række relevante emner. Dette understøtter også behovet for en bred uddannelse, da medarbejderne ofte allerede er specialister inden for andre domæne-områder, men efterspørger opkvalificering inden for it og data.


3) Masteruddannelsen – fleksibilitet
Aftagerne bekræfter, at uddannelsen skal udbydes som en masteruddannelse med mulighed at tage et enkelt modul, da en hel uddannelse kan være en ressourcemæssig udfordring for virksomheden. Vigtigheden af en fleksibel uddannelse blev bekræftet.


4) Case-baseret og praksisnær undervisning
Det var et gennemgående ønske i resultaterne, at undervisningen på uddannelsen i høj grad bliver case-baseret og praksisnær. Dette var allerede tænkt ind i uddannelsen, men vigtigheden heraf er blevet bekræftet


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der findes ikke et uddannelsestilbud på master-niveau i Danmark svarende til den ansøgte uddannelse.


KU: AO i Data Stewardship
Uvist om den udbydes
Et-årig akademisk overbygningsuddannelse (AO) på 60 ECTS for studerende med en akademisk bachelor. Der er et indholdsmæssigt overlap mellem de to uddannelser. Uddannelsen har bl.a. fokus på domænespecifikke kurser, der supplerer de studerendes bachelorfaglighed, og dermed giver domæne-specifikke datakompetencer.


SDUs masteruddannelse i Data Stewardship har en bredere målgruppe og henvender sig både til en bachelor- eller en professionsbachelor fra en videregående uddannelsesinstitution og er tiltænkt medarbejdere, der allerede er en del af erhvervslivet.


SDU: KA i Data Science
Uddannelsen giver kompetencer i at processere og analysere data samt praktisk og teoretisk træning i programmering. KA i Data Science har et tydeligt fokus på avancerede og forskningsbaserede metoder for dataanalyse, inkl. et matematisk grundlag, hvilket ikke er en del af den ansøgte uddannelse. I KA i Data Science er der mindre fokus på praktisk data management, der er et hovedtema i den ansøgte uddannelse.


Uddybende bemærkninger

Der findes desuden online kurser i data management og data stewardship og en del tilbud i form af workshops og sommerskoler i Europa. Få steder tilbydes en officiel certificering med en deltidsuddannelse over 2 semestre svarende til 30 ECTS.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Uddannelsen retter sig hovedsageligt mod personer med erhvervserfaring, som ønsker at styrke deres kompetencer inden for data stewardship, mens de er i arbejde, både inden for den private og offentlige sektor.


Uddannelsen forventes især at tiltrække studerende med en samfundsvidenskabelig eller humanistisk baggrund, der ønsker at dreje karrieren i retning af datahåndtering og digitalisering. Den kan desuden tiltrække studerende fra naturvidenskab, sundhedsvidenskab og teknik, som har brug for at arbejde mere med data, men ikke på et højt matematisk niveau.


Den ansøgte uddannelse er åben for alle dem, med en afsluttet bachelor eller professionsbachelor. Således vil uddannelsen skabe nye muligheder for personer med en række forskellige baggrunde for enten at skifte uddannelsesretning eller komplementere deres studier med et mere dataorienteret perspektiv.


Vi forventer ikke, at den ansøgte uddannelse vil få konsekvenser for den eksisterende AO i data stewardship på KU eller andre kandidatuddannelser i data science, da den, som en deltids-efteruddannelse, henvender sig til en anden målgruppe, og da vores uddannelse er bred og har et øget fokus på forretningsledelse- og forståelse.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Ikke relevant for en masteruddannelse. 


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Pga. et øget behov for Data Stewards og Data Managers inden for både forskning og i erhvervslivet, forventer vi et stigende optag fra 25 det første år, til 40 det andet år og 60 derefter.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Uddannelsen udbydes på dansk, men der kan indgå et eller flere obligatoriske fagelementer på engelsk, afhængigt at underviseren. Som det ses af aftagerundersøgelsen, så kan virksomhedernes ar-bejdssprog både være på dansk og engelsk, og det kan dermed være en fordel, at der på uddannelsen indgår fagelementer, der undervises på engelsk.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2023-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev A4 Master i Data Stewardship.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil