Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Kandidat - Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab - Syddansk Universitet

Syddansk Universitet
14/09-2023 10:56
2023-2
Godkendt
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
SDU Odense

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Områdeleder Per Æbelø pabelo@health.sdu 2048 8717

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Kandidat

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Master of Science in Public Health

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Cand.scient. i Folkesundhedsvidenskab (cand.scient.san.publ.)

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Master of Science (MSc) in Public Health

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Sundhedsvidenskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Der kan søges om optagelse på kandidatuddannelsen, hvis man har en af følgende universitetsbacheloruddannelser: • Bachelor i Folkesundhedsvidenskab fra SDU (retskravs BA)

 • Bachelor i Folkesundhedsvidenskab fra øvrige danske universiteter

 • Idræt og sundhed - eller Idræt

 • Sundhedsfremme

 • Klinisk biomekanik

 • Antropologi

 • Humanbiologi

 • Odontologi

 • Biomedicin

 • Farmaci

 • Psykologi

 • Sociologi

 • Økonomi

 • Medicin

 • Diplom- eller civilingeniørDer kan også søges om optagelse, hvis man har en tilsvarende bacheloruddannelse. Efter ansøgning vil Studienævnet vurdere, om den pågældende uddannelse er adgangsgivende.


Der kan endvidere søges om optagelse, hvis man har en af følgende professionsbacheloruddannelser: • Professionsbachelor i sygepleje

 • Professionsbachelor i fysioterapi

 • Professionsbachelor i ergoterapi

 • Professionsbachelor i radiograf

 • Professionsbachelor i ernæring og sundhed

 • Professionsbachelor i jordemoderkundskab

 • Professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik

 • Professionsbachelor Global Nutrition and Health

 • Lærer med linjefag/specialisering i idræt/sundhed


Krav til sprogkundskaber


Hvis der søges på baggrund af en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal man dokumentere danske sprogkundskaber.


Udvælgelseskriterier


Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen. Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er studiepladser, udvælges ansøgere uden retskrav baseret på et pointsystem, der tager udgangspunkt i indholdet af den adgangsgivende bacheloruddannelse:


Hvert fag á minimum 3 ECTS for følgende fagområder giver hvert et point • Kvantitativ analyse (biostatistik, statistik, matematik etc.)

 • Epidemiologi

 • Kvalitative metoder

 • Generelle forskningsmetoder/videnskabsteori

 • Sundhedsfremme/sundhedspædagogik/adfærdsvidenskab
  Samfundsvidenskab/økonomi

 • Biologi/fysiologi/medicin

 • Karakteren 10 eller derover (ECTS-karakter B eller A) i statistik eller lignende fag (min. 3 ECTS)


Ansøgere prioriteres efter det samlede pointtal. I tilfælde af pointlighed tildeles pladserne på baggrund karaktergennemsnit for den adgangsgivende uddannelse.


Er uddannelsen ikke afsluttet ved ansøgningstidspunktet, udregnes et gennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Ja

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Erasmus Udvekslingsaftaler


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Uddannelsen tager udgangspunkt i eksisterende profil ved Folkesundhedsvidenskab, SDU Esbjerg (intervention and evaluation), der nedlægges og oprettes i justeret udgave ved SDU Odense (øvrige to profiler ved SDU Esbjerg opretholdes). Det faglige indhold er implementering og evaluering (med øget digitalt fokus). Den nye geografiske placering giver bedre muligheder for fremme af digitaliseringsfokus og forankring til relevante aftagere og forskningsmiljø. Uddannelsen er skærpet i retning af implementering, sundhedsdigitalisering og evaluering. Uddannelsen målrettes sundhedsvæsenets udfordringer i at sikre kvalificeret grundlag for indsatser på tværs af fagområder og sektorer – navnlig i relation til digitalisering. Dimittenderne vil kunne afhjælpe betydelige og samfundskritiske udfordringer i sundhedsvæsenet irt. personalemangel, digitalisering, samarbejde mellem sundhedsvæsenets aktører, ulighed i sundhedsvæsenet og ressourceknaphed både i form af tid, personale og økonomi. Dimittenderne vil mestre evnen til at kunne forstå, identificere og implementere indsatser inden for sundhedsområdet, herunder med særlig kvalifikationer inden for det digitale område.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Se bilag


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab ønskes placeret i takstgruppe 2 som de øvrige folkesundhedsvidenskabsuddannelser


Forslag til censorkorps
Censorkorpset i Folkesundhedsvidenskab og relaterede uddannelser ønskes tilknyttet uddannelsen.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil
Bilag FSV KA Odense (sep. 23).pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Sundhedsvæsenet er udfordret i relation til digitalisering og ny teknologi, borgernær digital kommunikation, sammenhængen mellem det primære og sekundære sundhedsvæsen, ulighed i borgernes anvendelse af sundhedsydelser, rekrutteringsproblemer, opgaveglidninger, kroniske sygdomme, epidemier mm.


Der er mangel på kandidater der, med afsæt i viden om sundhedsvæsenet, kan implementere og evaluere fremtidens sundhedsløsninger, navnlig i relation til digitalisering og teknologi.


SDU ønsker ikke at øge antallet af nye dimittender. SDU ønsker at placere en tilpasset version af uddannelsen ved SDU Odense, hvor mulighederne for at optimere fokus på implementering og evaluering sammen med eksterne er bedre.


Uddannelsen er tilpasset sammen med eksterne samarbejdspartnere og vil i indhold og undervisning tage udgangspunkt i aktuelle problemstillinger og eksternt samarbejde.


SDU anser uddannelsens placering ved SDU Odense som nødvendigt for at: • Optimere uddannelsens samarbejde med eksterne partnere (især OUH, Center for Digitalt Psykiatri, Odense og Svendborg Kommune) samt de samarbejdsrelationer, der er indgået med tilsvarende aktører i Region Sjælland. Herunder også fokus på ny Novo Nordisk etablering tæt på SDU Odense.

 • Samle et folkesundhedsvidenskabsmiljø, hvor både bachelor- og kandidatuddannelse udbydes fra SDU Odense (suppleret af Global Heath and Equity og Heath Ecopnomy and Policy, SDU Esbjerg)

 • Optimere uddannelsens nærhed til understøttende forskningsmiljøer (Center for Innovativ Medicinsk Teknologi og Center for Clinical Artificial Intelligence - SDU Odense).


Uddybende bemærkninger

Fremtidens sundhedsvæsen står over for markante udfordringer, og viden, færdigheder og kompetencer til at understøtte udvikling, implementering og evaluering er allerede nu efterspurgt. Særligt fokus i uddannelsen vil i fremtiden være, at mange løsninger vil komme til at indeholde elementer af digitalisering, kunstig intelligent (AI), Medicinsk Teknologivurdering (MTV), teknologi, automation mm. Områder hvor SDU sammen med OUH, Region Syddanmark og Region Sjælland har udbyggede samarbejdsrelationer og integrerede forskningsmiljøer (hvor fokus ved SDU Esbjerg og Sydvestjysk Sygehus er et andet).


Dimittender fra nærværende kandidatuddannelse i Folkesundhedsvidenskab vil mestre at arbejde i komplekse problemfelter, omsætte viden til løsninger og lede tværsektorielle processer. Dimittenderne vil mestre at udvikle, implementere og evaluere indsatser med udgangspunkt i en grundlæggende viden om sundhedsvæsenet, dets dynamikker, udfordringer og muligheder. Fokus er praksisnært med fokus på, at dimittenderne kan overtage administrative, kvalitetssikrende, udviklende og evaluerende arbejdsprocesser, der så kan frigøre sundhedspersonel til i højere grad at fokusere på kerneopgaverne. Studerendes ophold i den kliniske hverdag indtænkes derfor løbende gennem uddannelsen. Sidstnævnte understøtter endvidere den geografiske placering ved SDU Odense, der er tættere på relevante samarbejdspartnere ved OUH, større fynske kommuner samt på Region Sjælland.


Uddannelsen tilvejebringer endvidere viden, færdigheder og kompetencer i relation til det digitale og tekniske område både i relation til etik, MTV, AI, datasikkerhed, teknologisk grundforståelse og digitale og teknologiske muligheder og begrænsninger. Dette med fokus på udvikling, implementering og evaluering af sundheds- og velfærdsteknologiske og digitale løsninger – et fokus der i høj grad underbygger Danmarks Digitaliseringsstrategi (Regeringen, 2022), og som ikke kobles så direkte med sundhedsvæsenet i andre uddannelser.


Der er faldende ledighed for alle kandidatuddannelser i folkesundhedsvidenskab i Danmark - således er GNS K4-7 ledigheden for seneste årgang (2020): • KU - 1,5 %

 • SDU - 6,6 %

 • AAU - 7,5 %

 • AU - 8,6 %


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

SDU’s eksisterende kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab (SDU Esbjerg med tre profiler) er dimensioneret til 59 studerende. Nærværende uddannelsesforslag tænkes inden for denne gældende dimensionering således, at de to kommende SDU-kandidatuddannelser i folkesundhedsvidenskab (SDU Odense med en profil og SDU Esbjerg med to profiler) samlet set ikke vil uddanne mere end 59 dimittender årligt.


Med henvisning til behovsargumentation samt faldende ledighed vurderer SDU, at 59 dimittender årligt fra kommende to SDU kandidatuddannelser i Folkesundhedsvidenskab (SDU Esbjerg og SDU Odense - med hver deres faglige fokus) er realistisk i forhold til samfundets behov.


For et samlet billede af kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab på SDU bemærkes desuden at kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab (SDU Esbjerg) fortsat udbydes på engelsk, hvor typisk en tredjedel af de studerende har international baggrund. SDU ønsker fremadrettet at man i højere grad udbyder kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab (SDU Esbjerg) til oversøiske (ikke EU og Norden), selvbetalende ansøgere, der, efter endt uddannelse, returnerer til deres hjemlande.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

SDU har i behovsafdækningen taget udgangspunkt i allerede veletablerede dialog (aftagerpanel mm.) om den eksisterende uddannelse (SDU Esbjerg).


Derudover er der i den første prækvalifikationsrunde (foråret 2022) afviklet:


Ti bilaterale møder i maj og juni 2022 med: Region Sjælland, Hjerteforeningen, Dansk Selskab for Folkesundhed, Slagelse Kommune, Nykøbing Falster Sygehus, Holbæk Sygehus, OUH, KL, VIVE, Novo Nordisk.
Et dialogmøde med deltagelse fra COWI, Dansk Epidemiologisk selskab, Komiteen for Sundhedsoplysning, LEO Pharma, Lundbeck, Novo Nordisk, Professionshøjskolen Absalon, Region Sjælland, Slagelse Gymnasium, Vidensråd for Forebyggelse, VIVE, Slagelse Sygehus, Steno Diabetes Center, Slagelse Erhvervscenter.


I foråret 2023 blev yderligere syv bilaterale møder afviklet med Steno Diabetes Center (Odense), Danish Life Science Cluster, Odense Kommune, Svendborg Kommune, OUH (CIMT og Data og Automatisering), Center for Digital Psykiatri. Disse møder bidrog med fokus, der dels var mere geografisk centreret omkring SDU Odense dels havde et øget fokus på digitalisering.


Endelig har størstedelen af ovenstående indsendt høringssvar. Der henvises til bilag.


Hvordan er det konkret sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Indholdet i nærværende justerede kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab er resultatet af dels erfaringer fra den eksisterende uddannelse samt en omfattende dialog med eksterne i Region Sjælland og Region Syddanmark (geografisk centreret omkring SDU Odense), der er afviklet gennem 2022 og foråret 2023.


SDU vurderer, at dialogen i høj grad har skærpet nærværende nye monoprofilære kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab (med udbudssted fra SDU Odense). Dialogen har etableret en række samarbejdsmuligheder, hvilket er centralt i relation til uddannelsens praksisnære fokus og undervisningsform.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ansøgte uddannelse vil ikke bidrage med flere dimittender, idet SDU fortsat vil overholde uddannelsens samlede dimensionering på 59 dimittender – men fordelt på to kandidatuddannelser i folkesundhedsvidenskab (SDU Esbjerg og SDU Odense) (ledighed 6,6%).Af beslægtede uddannelser findes primært (Ledighed GNS K4-7 i parantes): • KU: Fokus på epidemiologi og statistik og ikke primært på implementering, evaluering og digitalisering (1,5%).

 • AU: Bred uddannelse, der tilbyder fag i intervention og evaluering, men ikke med specifikt fokus på implementering, digitalisering og det tværsektorielle arbejde (8,6%).

 • AAU: Bred uddannelse med fokus på forebyggelse og sundhedsfremme. Uddannelsen inddrager viden om de organisatoriske, strukturelle, økonomiske, sociale og politiske faktorer (7,5%).


Forventeligt er der et vist overlap mellem uddannelserne, da kompetencer inden for f.eks. kvalitative og kvantitative metoder er generiske for alle folkesundhedskandidater.


SDU har anmodet KU og AU om at kommentere næverende uddannelsesforslag – hverken KU eller AU er negativt indstillet.


Uddybende bemærkninger


Udover ovenstående primært beslægtede uddannelser skal fremhæves: • Kandidatuddannelsen Tværvidenskabelige Sundhedsstudier i Roskilde (RUC), som bl.a. arbejder med at fremme lighed i sundhed og undersøge de sociale betingelser for sundhed. Kvantitativ metode fylder mindre på studiet og studieformen er i høj grad projektorienteret. Uddannelsen har endvidere ikke samme fokus på implementering, data og digitalisering.

 • SDU’s kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab (SDU Esbjerg), der fremadrettet vil udbyde profilerne Global Health and Equity og Health Economy and Policy. 

 • Internationalt findes der masterprogrammer i evaluation and implementation science. Ved uddannelsen i ‘Implementation Science to Improve Global Health’ ved Melbourne School of Population and Global Health er et program udviklet sammen med WHO og rettet mod internationale interventioner, Ved University of Manchester findes uddannelsen ‘Management and Implementation of Development Projects’, der er rettet mod udvikling, håndtering og evaluering af udviklingsprojekter, igen rettet mod internationale fora. Begge uddannelser er beslægtede og har et fokus på international sundhed. Den nye danske kandidat adskiller sig ved at have et fokus på implementering og evaluering i en dansk kontekst.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Kandidatuddannelsen forventes i høj grad at appellere til dimittender fra bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab, der udbydes fra SDU Odense. Såfremt nærværende ambition realiseres, vil de studerende nu få en længe ønsket mulighed for at følge bachelor- og kandidatuddannelsen på et og samme campus. Uddannelsen forventes desuden at appellere til ansøgere til kandidatuddannelsen på KU, som har et større antal ansøgere, end de kan optage. Af denne årsag forventes udbud af en ny uddannelse ikke at have negative konsekvenser for KUs optag.


Kandidatuddannelsen vil også appellere til dimittender fra andre bacheloruddannelser (primært sundheds- og samfundsvidenskabelige, men også ingeniører) på SDU, KU og DTU, der ønsker en stærk profil inden for implementering og evaluering.


Endelig vil kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab appellere til ansøgere fra sundhedsfaglige professionsuddannelser som eksempelvis sygepleje, fysioterapi, ergoterapi m.fl. - og hvor SDU har et udbygget samarbejde med UC Lillebælt, Odense.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Uddannelsen i Folkesundhedsvidenskab er forskningsbaseret, og det vil derfor være oplagt og naturligt for en del studerende at gå videre i et ph.d.-forløb. Andre relevante (deltids) efteruddannelsesforløb, fx Master i offentlig ledelse er også en mulighed.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

35 - 40 studerende fra første udbudsår (2024) (bacheloruddannelsen udbydes allerede fra SDU Odense)


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Uddannelsen indeholder ikke et obligatorisk praktikforløb.


Derimod er der i specialet mulighed for, at specialet gennemføres i et samarbejde med praksis, hvor de studerendes speciale og empiri skal udgå fra en praksisnær kontekst.


Endvidere er der i studieordningen mulighed for, at den studerende kan gennemføre et virksomhedsophold, hvor en faglig aktivitet gennemføres fysisk i og med nært samarbejde til en relevant aftager.


Samtlige af aftagerne inkluderet i behovsanalysen har givet en positiv tilbagemelding i forhold til at indgå proaktivt i ovenstående, hvilket bekræfter SDU’s antagelse om, at kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab med et fokus på implementering og evaluering optimeres i relation til erhvervssamarbejde ved et udbud fra SDU Odense.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2023-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev A2 Kandidat i folkesundhedsvidenskab.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil