Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Diplomuddannelse - Power-to-X - Fredericia Maskinmesterskole

Fredericia Maskinmesterskole
13/09-2023 08:25
2023-2
Godkendt
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Fredericia Maskinmesterskole

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Robin Fulgsig Schjødt Uddannelseskonsulent hos Fredericia Maskinmesterskole Mail: rfs@fms.dk Telefon: 20654303

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Diplomuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Power-to-X

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Power-to-X

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Diplomuddannelse i Power-to-X

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Diploma of Power-to-X

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Maritime område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Optagelse på Diplomuddannelse i Power-to-X eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt at ansøger har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. For relevant erhvervserfaring henvises desuden til pkt. 2.2 i studieordningen.Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i § 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (1038 af 30/08/2017) har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. 


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Formålet med Diplomuddannelse i Power-to-X er at give den studerende den teoretiske og praktiske viden der skal til for at drive og udvikle PtX teknologier optimalt.Erhvervssigtet er, at den studerende bliver i stand til at deltage i såvel det strategiske som det daglige arbejde med PtX teknologier i egen organisation, samt at kunne indgå i faglige og tværfaglige samarbejder omkring PtX.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Diplomuddannelse i Power-to-X udbydes så den lever op til kravene fastsat i bekendtgørelsen for diplomuddannelser (BEK nr. 933 af 13/6/2022)


Uddannelsen er normeret til et studenterårsværk på 60 ECTS-point. Uddannelses tilrettelægges som deltidsuddannelse med fagligt afgrænsede moduler. 


Uddannelsesen indeholder følgende moduler og valgfag:


Grundmoduler:
Power-to-X - Teknologier, værdikæder og sektorkoblinger (10 ECTS)
Asset Management i PtX (10 ECTS)
Regulativer, lovgivnng og sikkerhed i PtX (10 ECTS)


Valgfag:
CO2, CCS og CCUS (10 ECTS)
Kemi og kemiske processer i PtX (5 ECTS)
Energibalancering og -produktion i PtX (5 ECTS)
(Der skal vælges ialt 15 ECTS valgfag)


Afgangsprojekt (15 ECTS)


Formål og læringsmål fra modulbeskrivelser:


Power-To-X - Teknologier, værdikæder og sektorkoblinger (10 ECTS)
Formålet:
Formålet er at give den studerende en forståelse for værdikæden i PtX samt skabe en fælles kommunikationsramme omkring PtX. 
Den studerende får forståelse for de klima- og bæredygtighedsmål, der er med til at drive udviklingen af PtX teknologierne. 
Den studerende bliver i stand til at deltage i såvel det strategiske som det daglige arbejde med PtX teknologier i egen organisation, samt kunne indgå i faglige og tværfaglige samarbejder omkring PtX. 
Den studerende får en forståelse for de nødvendige sektorkoblinger, der er krævet for at kunne optimere produktion, drift og konvertering af energistrømme. 


Mål for læringsudbytte:
Viden: 
Den studerende skal opnå • viden om PtX-værdikæden fra vedvarende energi til PtX slutprodukter, 

 • viden om udvikling og teknologier i PtX, 

 • viden om nye brændstoffers produktion, anvendelse og lagring og 

 • viden om relevante sektorkoblinger. 


Færdigheder: 
Den studerende skal kunne   • redegøre for Danmarks klimamål og klimastrategier, 

 • redegøre for de energistrømme, der er involveret i PtX værdikæden, samt deres indbyrdes afhængighed og 

 • kommunikere fagligt om PtX. Kompetencer: 
Den studerende skal kunne   • se sammenhænge imellem værdikædens forskellige sektorer for derved at kunne bidrage med udviklingen i egen organisation og 

 • bidrage til egen organisations planlægning og gennemføring af PtX-aktiviteter i egen organisation. 


Asset Management i PtX (10 ECTS)
Formålet:
Formålet er at give deltagerne teoretisk og praktisk viden omkring Asset Management som et værktøj til at planlægge, styre og arbejde systematisk med PtX i en organisation, således at deltagerne kan deltage i og udmønte disciplinen Asset Management i både det offentlige og private erhvervsliv. 


Mål for læringsudbytte: 
Viden: 
Den studerende skal opnå • indsigt i Asset Management filosofien, den grundlæggende teori, principper, metoder, værktøjer, roller og styring, 

 • kendskab til og forståelse for Asset Management værktøjerne i en driftsorganisation, der arbejder med PtX og 

 • kendskab til og forstå de forskellige roller og tanker bag Asset Management filosofien. 


Færdigheder:
Den studerende skal kunne • etablere Asset Management i praksis som styringsværktøj i virksomheder inden for PtX, 

 • formulere, analysere, auditere, samt organisere efter gældende Asset Management principper, 

 • kommunikere og indgå i dialog omkring strukturering og implementering af Asset Management standarden i offentlige såvel som private virksomheder og 

 • anvende Asset Management som proces og optimeringsværktøj i en organisation, der arbejder med PtX. 


Kompetencer:
Den studerende skal kunne • organisere og drive en organisation efter Asset Management standarden, 

 • formidle metoden bag Asset Management og dens konsekvenser for en organisation, der arbejder med PtX, 

 • styre og organisere en driftsorganisation, der arbejder med PtX, så den fungerer efter Asset Management standarden og 

 • reflektere og udøve god tilbagemelding i en organisation, der arbejder med PtX, omkring Asset Management filosofien. 


Regulativer, lovgivning og sikkerhed i PtX (10ECTS)
Formålet:
Formålet med modulet er, at den studerende erhverver forståelse for de lovmæssige rammer der er inden for PtX området. Herunder hvilke aktører og instanser der er relevante under såvel etableringsfasen, drift, eftersyn og vedligehold af PtX anlæg, distributions- og lagringssystemer på både lokalt, nationalt og internationalt niveau. 
Den studerende får en forståelse for de sikkerhedsfaktorer, der er i spil inden for de forskellige sektorområder og kan operationalisere de lovgivningsfastsatte rammer. 
Den studerende bliver i stand til at kunne bidrage til opbygningen og vedligeholdelsen af et sikkerhedsledelsessystem i egen organisation og være i stand til at kommunikere omkring dette både internt og eksternt. 


Mål for læringsudbytte:
Viden: 
Den studerende skal opnå • viden om relevant lovgivning, der dækker PtX området og hvorledes dette er systematiseret på både lokalt, nationalt og internationalt niveau, 

 • viden om hvilke myndigheder og instanser der er relevante inden for PtX området og 

 • viden om relevante myndigheders resortområder, og hvilket ansvar der påhviler ejer/bruger af PtX anlæg. 


Færigheder:
Den studerende skal kunne • omsætte lov og myndighedskrav i egen organisation på en struktureret måde i samarbejde med både interne og eksterne aktører. Dette både under etableringsfasen, drift, eftersyn og vedligehold, 

 • opbygge et struktureret sikkerhedsstyringssystem i samarbejde i egen organisation ud fra relevant lovgivning samt et system der sikrer vedligeholdelse af dette og 

 • udføre sikkerhedsrelateret dokumentation i samarbejde i egen organisation ud fra relevant lovgivning. 


Kompetencer:
Den studerende skal kunne • se sammenhænge mellem de forskellige lovmæssige områder og deres samlede kompleksitet samt at kunne påpege behovet for ændringer/oprettelse af regulativer, bestemmelser og vejledninger mm., 

 • kommunikere tværfagligt på et professionelt niveau både internt og eksternt vedrørende gældende dokumentationskrav inden for PtX området og

 • anvende harmoniserede standarder tilknyttet EU direktiver/forordninger. 


CO2, CCS og CCUS: (10 ECTS)
Formålet: 
Formålet er at give den studerende en forståelse af begreberne CCS (Carbon Capture and Storage) og CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage), samt skabe en fælles kommunikations-ramme omkring emnet. 
Den studerende får forståelse for de delelementer der vedrører både anvendelse og lagring af produkter skabt igennem anvendelse af PtX teknologierne. 
Den studerende bliver i stand til at deltage i såvel det strategiske som det daglige arbejde med PtX teknologier i egen organisation, samt kunne indgå i faglige og tværfaglige samarbejder omkring PtX. 
Den studerende får en forståelse for de nødvendige lagringsmuligheder og behov, der er krævet for at kunne optimere produktion, drift og konvertering af energistrømme. 


Mål for læringsudbytte:
Viden: 
Den studerende skal opnå • viden om CCS og CCUS som koncepter for lagring og udnyttelse af CO2, 

 • viden om udvikling og teknologier indenfor CCS/CCUS samt relevante reduktioner af CO2, 

 • viden om relevante driftskompetencer indenfor CCS/CCUS og 

 • viden om de økonomiske perspektiver for CCS/CCUS. 


Færdigheder:
Den studerende skal kunne • redegøre for virkemåde og konceptuelle forskelle mellem CCS og CCUS, 

 • foretage relevante energitekniske og økonomiske beregninger i forbindelse med drift og projektering af CCS og CCUS teknologierne og 

 • kommunikere fagligt om CCS og CCUS. 


Kompetencer:
Den studerende skal kunne • identificere muligheder for lagring af CO2 i forbindelse med både eksisterende anlæg samt ved nyprojektering af anlæg, for derved at kunne bidrage med udviklingen i egen organisation og 

 • bidrage til egen organisations planlægning og gennemføring af CCS/CCUS aktiviteter i egen organisation. 


Kemi og kemiske processer i PtX (5 ECTS)
Formålet:
Formålet er at give den studerende en forståelse for de oftest forekommende kemiske processer indenfor PtX teknologien, samt skabe en fælles kommunikationsramme omkring disse. 
Den studerende får forståelse for de kemiske processer samt disses styring og produktudkomme i forbindelse med udviklingen af PtX teknologierne. 
Den studerende bliver i stand til at deltage i såvel det strategiske som det daglige arbejde med PPtX teknologier i egen organisation, samt kunne indgå i faglige og tværfaglige samarbejder omkring PtX. 


Mål for læringsudbytte:
Viden: 
Den studerende skal opnå • viden om relevante kemiske processer indenfor PtX værdikæden fra vedvarende energi til PtX slutprodukter (Grundlæggende kemi), 

 • viden om relevante komponenters anvendelse og virkemåde indenfor PtX værdikæden. Herunder vandbehandling og vandkvalitet og 

 • viden om metaniseringsprodukternes produktion og lagring. Viden om de risici der opstår ved PtX processerne (Eksplosionsfarlige gasser, gasser uden ilt). 


Færdigheder:
Den studerende skal kunne • redegøre for virkemåden af de hyppigst forekommende kemiske processer indenfor PtX, 

 • forstå de energistrømme, der er involveret i PtX processerne, samt deres virkningsgrader (Endoterme eller exoterme), 

 • angive relevante forhold omkring vandbehandlingen til metaniseringsprocessen og 

 • kommunikere fagligt om de kemiske processer indenfor PtX. 


Kompetencer:
Den studerende skal kunne • se sammenhænge imellem værdikædens forskellige kemiske reaktioner for derved at kunne bidrage med udviklingen i egen organisation og 

 • bidrage til drift og driftsoptimering af kemirelaterede PtX aktiviteter i egen organisation. 


Energibalancering og-produktion i PtX (5 ECTS)
Formålet:
Formålet med modulet er, at den studerende erhverver forståelse for samspillet mellem det overordnede energisystem og det enkelte PtX anlæg. Den studerende erhverver forståelse for konsekvenserne af variationerne i det overordnede energisystem og dermed for driften af det enkelte PtX anlæg. Ligeledes at den studerende får forståelse for de krævede ressourcer for energikonverteringer, deres tab og evt. udnyttelse heraf samt hvilke slutprodukter der er mulige med henblik på forbrugerens behov. Dette både for det enkle produktionsanlæg samt lokale, nationale og internationale forhold, herunder nødvendige politiske tiltag. 


Mål for læringsudbytte:
Viden: 
Den studerende skal opnå • forståelse for relevante energiformer fra kilder, konvertering og tab samt slutprodukter herunder afsættelse og lagringsmuligheder i forløbet, 

 • forståelse for problematikkerne vedrørende varierende energikilder samt konsekvenserne heraf og 

 • viden om de mekanismer der ligeledes kan have indflydelse på PtX energikonverteringen. 


Færdigheder:
Den studerende skal kunne • udføre beregninger vedrørende energikonvertering, tab og virkningsgrader med henblik på energiformer og deres energiindhold ud fra standardiserede måleenheder, 

 • vurdere og beregne på energilagringsformer ud fra masse, volumen, tryk og temperatur set i forhold til forbrugerne og

 • forklare omkring de reguleringsmuligheder der er i et PtX system for at opnå optimal drift med henblik på totaløkonomi og kundetilfredshed. 


Kompetencer:
Den studerende skal kunne • se nuværende og fremtidige problematikker for PtX vedrørende ressourcemangel og forbrugerbehov og hvorledes økonomi og politik kan have indflydelse herpå både på nationalt og internationalt niveau og 

 • kommunikere tværfagligt på et professionelt niveau både internt og eksternt vedrørende strategier, aftaler og problematikker mm. inden for PtX området. 


Afgangsprojektet (15 ECTS)
Formålet:


At udarbejde et tværfagligt projekt, som med udgangspunkt i en konkret PtX relateret problemstilling og på baggrund af teorier, metoder og modeller fremsætter løsningsforslag til den valgte problemstilling. At fremkomme med forslag til løsninger på virksomhedens konkrete PtX mæssige udfordringer, kendetegnet ved praktisk og anvendelsesorienteret relevans samt nuanceret teoretisk fundering. 


Mål for læringsudbytte:
Viden: 
Den studerende skal opnå • forståelse for videnskabsteoretisk erkendelsesgrundlag relateret til de metoder og teorier der anvendes i afgangsprojektet, 

 • forståelse for at flere metoder rigtigt anvendt giver højere samlet validitet i undersøgelser og 

 • anvendelse af viden om PtX - samt regulering- og proces/kemiske teorier og dertilhørende metoder på en reflekteret måde 


Færdigheder:
Den studerende skal kunne • relevant udvælge og anvende flere metoder til indsamling af empiri, 

 • relevant udvælge teorier og modeller, der kan give projektet befrugtende perspektiver, 

 • indsamle empiri, der opbygger det nødvendige argumentationsgrundlag, 

 • vurdere resultaterne af analyserne i forhold til valgte teorier og metoder samt forholde sig reflekterende til resultaternes mulighed for anvendelse i egen praksis og 

 • formidle komplekse problemstillinger i forhold til organisationen. 


Kompetencer:
Den studerende skal kunne • formulere et konkret projektformål kort og præcist, 

 • konkludere på det foreliggende argumentationsgrundlag og komme med anbefalinger til initiativer, der kan tage hånd om de udfordringer projektet søger løsninger på, 

 • bringe uddannelsens færdigheder i anvendelse i egen virksomhed/hverdag og 

 • perspektivere og diskutere anvendte teorier og metoder i forhold til egen praksis. 


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

På linje med Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold, da der skal inddrages teknisk udstyr i undervisningen.


Forslag til censorkorps
Ikke relevant

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil
Behovsundersøgelse.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

På baggrund af den gennemførte behovsundersøgelse konkluderes det, at der findes et omfangsrigt nuværende og stigende behov for kompetenceudvikling af medarbejdere, der arbejder både med den praktiske og den strategiske håndtering af udvikling, drift og vedligehold af PtX anlæg og de aktiviteter, der knytter sig til værdikæden og omkranser denne.


Analysen viser, at der både findes kompetenceudviklingsbehov hos medarbejdere, der arbejder i virksomheder, der indgår i værdikæden for PtX og i de aktiviteter, der relateres til værdikæden for PtX. Desuden viser analysen, at medarbejdere, der ikke har tekniske opgaver i deres arbejde, men er involveret i planlægning, udvikling, drift eller arbejder med andre strategiske perspektiver på PtX aktiviteter har behov for viden om og kompetenceudviklingen inden for PtX området. I den forbindelse er kompetencer inden for sektorkobling og kommunikation med PtX aktører, myndigheder og interesseorganisationer efterspurgt.


Både i virksomheder på tværs af og i organisationer uden for PtX værdikæden findes et behov for grundlæggende forståelse for opdrag, hensigt og indflydelse af PtX teknologi og PtX rolle i grøn omstilling hos medarbejdere. Analysen identificerer desuden en omfattende pulje med temaer og fagområder, aftagervirksomheder og organisationer anser for områder med behov for kompetenceudvikling. Disse er analyseret med henblik på kategorisering af behov, således at det blev tydeliggjort, hvilke behov der er størst og mest aktuelle på tværs af de repræsenterede virksomheder, organisationer og myndigheder.


Uddannelsesprofilen er sammensat på baggrund af egen analyse sammenholdt med eksterne undersøgelser.


Uddybende bemærkninger

I rapporten Fremtidens Grønne Kompetencer Skabes Sammen beskrives det, at det er “de maritime uddannelser, som primært er maskinmesteruddannelsen, der har den stærkeste grønne uddannelsesprofil med 90% grønt læringsudbytte (Fremtidens Grønne Kompetencer Skabes Sammen, s. 10). Maskinmesteruddannelsens stærke tekniske fundering og bredden i de tekniske kompetencer, studerende oparbejder gennem maskinmesteruddannelsen må derfor betragtes som nødvendige for varetagelsen af den grønne omstilling i industrien. Ligeledes beskrives det i interviewene foretaget til indeværende analyse, at maskinmesterens grundfaglighed og brede tekniske forståelse er særdeles værdifuld i organisationer, der arbejder med PtX. Der uddybes nærmere, at denne faglighed er grundlaget for at kunne begribe de aktiviteter, der gør sig gældende i virksomheder, der placerer sig i og omkring PtX værdikæden. I forlængelse af dette, fortælles det, at maskinmestres kompetencer specificeres når de ansættes i organisationer, der befinder sig i og omkring PtX værdikæden. Derved vil maskinmesterens grundfaglighed og brede tekniske viden appellere til virksomheder, der efterspørger disse behov. Maskinmesterens brede tekniske faglighed kan dog konkretiseres i relation til PtX og de tilhørende aktiviteter i relation til analysens tidligere pointe, vedrørende behov for medarbejdere med konkret viden om de teknologier, der udgør PtX værdikæden og de relaterede aktiviteter.


Med ovenstående in mente er forankringen af Diplomuddannelse i Power-to-X på Fredericia Maskinmesterskole særdeles værdifuld både i kraft af institutionens brede tekniske videngrundlag, fokus på grønne kompetencer i eksisterende uddannelsesudbud og erfaring med drift af diplomuddannelse.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Et gennemgående træk hos de adspurgte er, at de ønsker, at aftage dimittender med de kompetencer, Diplomuddannelse i Power-to-X giver.


Manglen På Arbejdskraft Risikerer At Blive En Hindring For Den Grønne Omstilling beskriver, at jobefterspørgslen frem mod 2030 stiger fra 30.000 til 50.000 nye jobs årligt, som følge af de investeringer i grønne teknologier, der er nødvendige. Der beskrives, at der som minimum forventes en fordobling indenfor alle uddannelsesniveauer.


Jf. Power-to-X-teknologier Kan Skabe 22.000 Job Over Ti År vil PtX over en periode på 10 år skabe 5.100 årsværk inden for bygge og anlæg, 9.700 inden for industri og 6.800 inden for servicebranchen.


Fremtidens Grønne Kompetencer Skabes Sammen konkretiserer kompetencebehovene i relation til uddannelsesniveauer og regioner. I 2030 vil der være en overefterspørgsel på 7.000 personer med en teknisk og IT-faglig mellemlang videregående uddannelse. Region Syddanmark i 2030 vil opleve en overefterspørgsel på diplomingeniører, maskinmestre og andre med en teknisk mellemlang videregående uddannelse.


Det nationale og regionale behov for dimittender uddybes i behovsredegørelsens afsnit 4.1.1.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Gennem møder i uddannelsesudvalget på Fredericia Maskinmesterskole har udvalget været inddraget i behovsundersøgelsen.


 


Interviewene er gennemført med repræsentanter fra nedenstående virksomheder, organisationer og myndigheder:


Energinet


Skovgaard Energy


Jysk Energi


HØST PtX Esbjerg


Aalborg Forsyning


Associated Danish Ports


Crossbridge Energy Fredericia


Ballard Power Systems


NGF Nature Energy Biogas


Advent Technologies


Airco Process Technology


GreenLab


Danish Bio Commodities


Triangle Energy Alliance


Rambøll


COWI


Maskinmestrenes Forening


Green Hub Denmark


Sikkerhedsstyrelsen


Arbejdstilsynet


Shell Canada Limited


InnoTech Alberta


NH3 Canada Inc.


Stantec


UMOE Advanced Composites AS


Tall Grass Ventures


Samson Controls AG


 


I behovsredegørelsens afsnit 2.1 er vedlagt et eksempel på interessetilkendegivelse. Nedenstående virksomheder og organisationer har indgivet interessetilkendegivelser:


Crossbridge Energy Fredericia


ADP Energy Infrastructure


COWI


Energinet


Nature Energy


Airco Process Technology


Triangle Energy Alliance


Everfuel


Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping


DELPRO


Erhvervsakademi Kolding


Hvordan er det konkret sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Tilkendegivelserne af kompetenceudviklingsbehov er analyseret på tværs af interviewene, hvor der er samlet fælles områder og temaer, der i forskellige kategorier udgør forskellige moduler. Analytiske nedslag fra analysen fra interviewene er drøftet i gruppen af interviewere. På baggrund af drøftelse af temaer og udsagn, er disse nedslag samlet i områder med blik for de nødvendige didaktiske perspektiver, således at informanternes pointer blev omsat til rammer for det indhold, der udgør modulerne i Diplomuddannelse i Power-to-X.


Diplomuddannelsen tager udgangspunkt i den værdikæde, der udgør PtX fra produktion af grøn elektricitet til færdige e-fuel produkter. Desuden inddrager diplomuddannelsens fokusområder omkringliggende aktiviteter, der knytter sig til PtX værdikæden.


Tilrettelæggelsen af modulerne imødekommer, at ikke alle studerende har samme uddannelsesmæssige baggrund. Det anbefales, at studerende starter med modulet “Power-to-X - Teknologier, værdikæder og sektorkoblinger”. Modulet har en bredere målgruppe end de resterende moduler, der retter sig mod forskellige dele i og uden for PtX værdikæden, men har større grad af specialisering på enkelte områder.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der findes pt. kun én diplomuddannelse inden for det maritime fagområde: "Diplomuddannelsen i Maritim Drift og Bæredygtig Udvikling" som udbydes af SIMAC i Svendborg. Denne uddannelse er målrettet personer beskæftiget i den maritime branche og som arbejder med maritime tekniske anlæg. 
Den nye uddannelse i Power-to-X er målrettet virksomheder og organisationer som arbejder indenfor den grønne sektor og omkring PtX-værdikæden og som har et behov for efteruddannelse af tekniske og administrative medarbejdere så disse får en grundliggende forståelse for drift, vedligehold, lovgivning og sikkerhed indenfor PtX området.
Den nye diplomuddannelse i Power-to-X adskiller sig derfor væsentligt fra nævnte eksistenede maritime diplomuddannelse.


Ledighedstallet for henholdsvis maskinmestre og ingeniører opgjort i juni 2023 er på 1,1 og 1,8%, og det forventes at hovedparten af studerende på den nye Power-to-X uddannelse vil have denne grunduddannelse.        


Uddybende bemærkninger

Ingen uddybende bemærkninger.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Vi forventer, at de studerende kommer med forskellige baggrunde og har forskellige indgangsvinkler til at arbejde med PtX.  Diplomuddannelsen vil tilbyde muligheden for at få både en generel og mere specialiseret viden, så vi imødekommer forskellige behov for viden om PtX.
Hovedmålgruppen vil være studerende med en teknisk videregående uddannelse eks. maskinmestre og ingeniører, men også nøglepersoner i administrative funktioner vil være en målgruppe.


Diplomuddannelsen i Power-to-X vurderes ikke at have konsekvenser for eksisterende udbud, hverken regionalt eller nationalt, da uddannelsen er den første af sin slags indenfor dette område, og adskiller sig markant fra allerede udbudte uddannelser på væsentlige punkter.


Direktøren for efter-videreuddannelse på IBA Kolding udtaler at diplomuddannelsen vil være en styrke for Trekantområdets udbud af kompetencegivende uddannelser.


Alle uddannelsesinstitutioner indenfor det maritime område er inviteret med i udviklingen af uddannelsen og Aarhus Maskinmesterskole har således deltaget aktivt i hele processen og vil ligeledes være samarbejdspartner fremover.


 


 


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Der findes en række tekniske kandidat og masteruddannelser, ved særligt AAU og SDU, som vil være forventlige videreudannelsesmuligheder.  


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

15 studerende pr. semester, og der vil være start af nyt semester 2 gange årligt.
Forventet årligt optag vil således være 25-30 studerende, som efter 3 års drift vil give ialt ca. 75 studerende.


 


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2023-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev A9 Diplomuddannelse i power-to-X Værdikæder og produktion af grønne brændsler.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil
A9 - Revideret bilag 2 til afgørelsesbrev.pdf