Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Professionsbachelor i e-commerce og digital marketing - Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus
15/09-2023 05:06
2023-2
Godkendt
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Erhvervsakademi Aarhus, Viby J

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Anette Bache abac@eaaa.dk 72286003

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Professionsbachelor i e-commerce og digital marketing

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Bachelor’s Degree Programme in E-commerce and Digital Marketing

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor i e-commerce og digital marketing

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor in E-commerce and Digital Marketing

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomiske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgangskrav: • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux), eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)

 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

 • Erhvervsuddannelse: En erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed: Kontor, handel og forretningsservice


Derudover
Specifikke adgangskrav uanset ovenstående:


• Matematik B eller virksomhedsøkonomi B


De specifikke adgangskrav skal være bestået.


Supplering:
De fag eller niveauer, som en ansøger evt. mangler kan tages som supplering.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Formålet med uddannelsen er at uddanne dimittender til alle slags virksomheders digitale forretning.
Dimittenden bliver kvalificeret til selvstændigt at varetage opgaver i forhold til drift, optimerering og vækst af forretningen primært inden for det private erhverv herunder B2C, B2B samt D2C. Den studerende opnår igennem uddannelsen både tekniske og merkantile kompetencer. Derudover vil det på uddannelsen være muligt at uddanne sig til enten at blive generalist eller specialist. Generalisten vil uddanne sig til at blive e-commerce koordinator/manager, mens specialisten bliver uddannet til at kunne varetage specialistområder som f.eks. UX/konverteringsoptimering, dataanalyse, digital annoncering eller søgemaskineoptimering (SEO). Den uddannede kan desuden selvstændigt indgå i faglige og tværprofessionelle samarbejdsrelationer.


Eksempler på erhvervssigte /jobfunktioner: • E-commerce assistent/koordinator/manager

 • Digital marketing assistant/coordinator/manager

 • Specialist for eksempel inden for et af følgende områder: SEO, PPC, E-mail, UX/CRO, SoMe, paid social, markedspladser, e-eksport eller content marketing


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Uddannelsen er en 3½ årig professionsbacheloruddannelse, som er normeret til 210 ECTS-point, der omfatter: 1. Uddannelseselementer på et samlet omfang af 160 ECTS-point, heraf 35 ECTS-point lokale fagelementer og 35 ECTS-point er valgfrie, mens 90 ECTS-point er obligatoriske uddannelseselementer.

 2. Praktik på 30 ECTS-point.

 3. Bachelorprojekt på 20 ECTS-point


Uddannelsen er opbygget af to konstituerende fagområder: • Digital forretning, kundeforståelse og udvikling – 90 ECTS-point 

 • Optimering, data og teknologier – 70 ECTS-point 


Fagelementerne i uddannelsen (grafisk oversigt og ECTS-beskrivelse i behovsanalysen):


1. Semester


Brobygning
Faget introducerer de studerende til faglig viden, som sidestiller de studerende i forhold til den ungdomsuddannelse, de kommer fra. Studerende fra HHX har et omfattende kendskab til det merkantile, som de øvrige studerende også skal bibringes, mens studerende der kommer fra HHX skal have en dybere forståelse for problemløsning.


Forretningsforståelse
Faget dækker over en række nøgleemner inden for virksomhedsdrift og ledelse, således den studerende får godt købmandskab ind under huden. Den studerende skal lære at analysere forskellige forretningsmodeller, virksomhedens kerneaktiviteter, intern/ekstern situationsanalyse i en national og international kontekst ved hjælp af bl.a. Business Model Canvas. CSR og cirkulær økonomi vil også indgå ift. at forstå, hvad der skal til for at have en sund forretning.


Økonomi
Den studerende vil lære om økonomiske metoder og værktøjer til at analysere og træffe beslutninger i en e-handelsvirksomhed, inklusiv omkostningsstyring, budgettering, økonomisk analyse og rapportering. Faget vil også dække specifikke økonomiske aspekter af e-handel, såsom transaktionsudgifter, prissætning, lagerhåndtering samt emner som investeringsanalyse og risikostyring i en e-handelskontekst.


Den professionelle studerende
Dette fag vil omfatte følgende emner: Udvikling af personlige kompetencer og karakteregenskaber, viden om de 6 karakteregenskaber, der er vigtige for at lykkedes på det 21. århundredes arbejdsmarked, evne til at reflektere samt værktøjer til at fortsætte sin personlige udvikling.


E-handelsteknologier I
Faget er et grundlæggende introduktionsfag til webproduktion, front-end webudvikling. Fokusset er at analysere, producere og redigere webindhold ved hjælp af gængse teknologier til web (særligt: HTML, CSS og JavaScript). Her introduceres også server-client forhold og brug af webhoteller.2. Semester


Metode & Videnskabelse
Dette fag beskæftiger sig med samfundsvidenskabelige metoder til at indsamle, analysere og arbejde med valid viden med henblik på at kunne træffe valg af relevante kvalitative og kvantitative metoder med fokus på en kritisk kildeanvendelse til forskellige løsninger af en problemstilling. Faget vil også omfatte anvendelse af teknologi og værktøjer til at analysere og bearbejde data. Formålet med faget er at give den studerende de nødvendige færdigheder og viden til at kunne planlægge og udføre egen dataindsamling ift. at anvende ny viden inden for en e-handelskontekst.


Customer Experience
Faget dækker emner ift. at skabe positive og engagerende kundeoplevelser. I faget vil følgende emner indgå: Kundebehovsanalyse, brugerrejse og -adfærd, datadrevet kundeindsigt, personalisering, kundeservice, feedback og loyalitet. Den studerende vil lære om forskellige metoder og værktøjer til at analysere, designe, implementere og optimere kundeoplevelser på tværs af digitale og fysiske kanaler. Faget vil også fokusere på at forstå, hvordan kundeoplevelser kan påvirke virksomhedens brand og omdømme, samt hvordan man kan måle og evaluere effekten af kundeoplevelsesindsatser.


User Experience & Konverteringsoptimering
Faget beskæftiger sig med designmetoder og UX-værktøjer til at forbedre den digitale brugeroplevelse, brugertest, arbejde i praksis med UX-principperne, udarbejde prototyper samt arbejde med design thinking. Desuden vil der være fokus på sammenhæng mellem UX og konverteringsoptimering, som har til hensigt at forbedre effektiviteten og øgning af indtjeningen af en webshop. Faget hænger meget sammen med både Metode og Videnskabelse samt Customer Experience.


Mediefag
Fagets formål er at klæde den studerende på til indholdsproduktion særligt inden for grafik og visuelle domæner. Her arbejder den studerende med produktion af video, foto og redigering, for at kunne producere indhold til andre fag. Der vil også være fokus på nye medier ift. at udforske nye at udforske nye teknologier, i takt med at de opstår, med henblik på at eksperimentere og potentielt inddrage dem i e-handelsdomænet.


Dataanalyse I
Faget dækker de grundlæggende principper og teknikker for dataanalyse i en e-handelskontekst. Kurset vil dække emner som dataopsamling og -opbevaring, grundlæggende statistik, datavisualisering og grundlæggende maskinlæringsalgoritmer. Den studerende være i stand til at håndtere og analysere små til mellemstore datasæt fra en e-handelsforretning.


 


3. Semester


Digital forretningsforståelse
Faget fokuserer specifikt på digitale aspekter af virksomhedsdrift og ledelse herunder digitale transformationer og innovationer, CAC/CLV og indvirkning på kort og lang sigt, digitale forretningsmodeller og -strategier, juridiske og etiske aspekter af digital forretningsudvikling. Faget dækker også over specifikke digitale teknologier og deres anvendelse i e-handelsvirksomheder. På denne måde vil faget supplere faget Forretningsforståelse og give den studerende en mere specialiseret viden om digitale aspekter af forretningsforståelse.


E-handelsteknologier II
Faget er en progression fra e-handelsteknologier I og bygger på at skabe en solid forståelse for brugen af E-commerce platforme med henblik på at etablere og drifte større webapplikationer. Faget udvikler sig henimod et større fokus på E-handelsspecifikke systemer og applikationer, specifikt relevant for webshops.


Dataanalyse II
Faget fokuserer på mere avancerede teknikker for anvendelse af dataanalyse i en e-handelskontekst. Emner kan omfatte avancerede statistiske metoder, datamining, prædiktiv modellering og anvendelser af maskinlæring og AI i e-handelsvirksomheder. Ved afslutningen af kurset vil den studerende have den nødvendige viden og færdigheder til at arbejde med store og komplekse datasæt i en e-handelsforretning.4. Semester


Digital marketing
Faget dækker over emner som søgemaskineoptimering, digital annoncering, social media marketing, e-mail marketing og content marketing. Den studerende vil lære at udvikle digitale marketingstrategier, hjælpe med at øge trafik og konverteringer på en e-handelsplatform. Faget vil også fokusere på måling af effektiviteten af digitale marketingaktiviteter og optimering af marketingindsatserne baseret på resultaterne. Ved afslutningen af faget vil den studerende have en dyb forståelse af, hvordan man strategisk kan planlægge, implementere og optimere digitale marketingkampagner og -aktiviteter for at øge online synlighed, trafik og konverteringer for en e-handelsvirksomhed.


E-eksport
Faget giver en forståelse af, hvordan en virksomhed kan nå ud til flere internationale markeder både B2C eller B2B ved hjælp af egne digitale platforme og markedspladser. Faget vil også fokusere på, hvordan man håndterer ordrebehandling, kundesupport og logistik samt internationale handelsregler. Den studerende vil lære at forstå de juridiske og økonomiske konsekvenser af e-eksport.


Specialisering
Den studerende kan vælge 3 specialiseringsfag. Der vil udvikles valgfag ift. de behov der opstår ude i markedet og dermed klæde den studerende på, der ønsker at bliver generalist eller specialist. Specialiseringsfag kan være følgende: SEO, E-mail marketing, Betalt digital annoncering, Sociale medier, Automation, Branding, User psychology, influencer marketing, neuromarketing, logistik, konverteringsoptimering, driftsøkonomi samt Content marketing.5. Semester


Praktik6. Semester


Dataanalyse III
Faget er en progression fra faget Dataanalyse II og fokuserer på at anvende avancerede metoder og teknikker til brugen af dataanalyse i en e-handelskontekst. Emner kan omfatte personalisering af kundeoplevelser, segmentering af kundegrupper, optimering af prissætning og produktanbefalinger, kundechurn og kundeloyalitet, og analyse af kunde- og brugeradfærd. Den studerende vil få specialiseret viden om, hvordan man anvender dataanalyse til at optimere og forbedre en e-handelsforretning.


Fordybelsesspor
I fordybelsessporet vil den studerende kunne fordybe sig i et selvvalgt emne, hvor den studerende skal indsamle forskellige valide kilder, ift. at få nye indsigter i det valgte emne, som er relevant for en e-handelsvirksomhed. Den studerende lærer her at tilegne sig ny viden og omsætte det til praksis.


Specialisering
Den studerende kan vælge 3 specialiseringsfag, som beskrevet under 4. semester specialisering.7. Semester


Personligt lederskab
Faget vil fokusere på udviklingen af den enkelte studerende og samtidig give den studerende ledelsesmæssige kompetencer. Faget vil omfatte emner som selvrefleksion, personlig udvikling og målsætning, men vil også omfatte emner som kommunikation, konflikthåndtering og teambuilding ift. at indgå i en konstruktiv og produktiv arbejdskultur.


Projektstyring
Faget vil fokusere på at lære den studerende at planlægge og styre projekter på en effektiv måde. Faget vil omfatte emner som projektplanlægning, risikostyring, tidsplanlægning og ressourceallokering, og de studerende vil også lære at anvende forskellige værktøjer og teknikker til at administrere projekter, herunder agile metoder, Gantt-diagrammer og Scrum. Ved at forstå de grundlæggende principper for projektstyring vil den studerende være i stand til at lede effektive og succesfulde projekter i deres fremtidige e-handelskarriere.


Bachelorprojekt
Som det sidste element på uddannelsen skal den studerende tage udgangspunkt i en virksomheds digitale problemstilling, som den studerende skal løse ved at anvende teorier og metoder, som den studerende har tilegnet sig gennem uddannelsen. Som en del af projektet skal den studerende udarbejde og inddrage empirisk materiale til løsning af den konkrete problemstilling.


 


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Praksisnær undervisning i e-commerce samt digital marketing kræver adgang til værktøjer ift. opsætning og udvikling af webshop, redigeringsprogrammer for video og grafisk produktion, samt diverse tools og plug-ins til data-analyse, -behandling og -visualisering som bliver anvendt i branchen.


Uddannelsen er en merkantil uddannelse med et væsentlig it-fagligt/teknisk fundament vi foreslår derfor at uddannelsen bliver indplaceret i samme niveau som logistikøkonom.


 


Forslag til censorkorps
Handel og logistik

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil
BEHOVSANALYSE PB E-COMMERCE_EAAA inkl. bilag.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Der er et stor behov for at dygtiggøre medarbejdere inden for e-commerce og digital marketing. Erhvervet angiver, at det er svært at rekruttere kvalificerede medarbejdere. Undersøgelser, foretaget af Dansk Erhverv, viser at ca. hver femte e-handelsvirksomhed har opgivet at ansætte medarbejdere grundet mangel på kompetente medarbejdere inden for dette område.


Både nationalt og regionalt er det dokumenteret, at der er en stor efterspørgsel af medarbejdere med kompetencer inden for e-commerce og digital marketing, dog er efterspørgslen markant højere i region Midtjylland sammenlignet med hele landet. 84,2% af de 171 adspurgte virksomheder mener at der er et behov for en ny uddannelse indenfor e-commerce og digital marketing.


Mie Bilberg fra Dansk Industri udtaler: "… etableringen af den foreslåede bacheloruddannelse vil have potentiale til at øge talentmassen og dermed løse en af de største barrierer danske virksomheder står med, at de ikke i tilstrækkelig grad kan få de folk, som de har behov for. De virksomheder, der ikke selv kan oplære folk i digitalt salg, har pt. ikke mulighed for at komme i gang.” Regeringen har fastslået, at "Dimittender og arbejdsstyrkens digitale viden, forståelse og kompetencer skal styrkes gennem en forstærkning af de videregående uddannelser." Finansministeriet, 2022D, Danmarks digitaliseringsstrategi, link: https://www.regeringen.dk/media/11324/danmarks-digitaliseringsstrategi-sammen-om-den-digitale-udvikling.pdf


Efterspørgslen efter medarbejdere med specialiserede kompetencer inden for e-commerce og digital marketing er stigende og påkrævet. Det er afgørende at etablere en relevant uddannelse for at opfylde dette behov og hjælpe danske virksomheder med at konkurrere og innovere samt fremme vækst og udvikling i en digital tidsalder.


Uddybende bemærkninger

På Erhvervsakademi Aarhus planlægger vi at erstatte den eksisterende PBO i e-handel med den nye uddannelse PBA i e-commerce og digital marketing. Dette betyder, at den nuværende PBO i e-handel nedlægges på Erhvervsakademi Aarhus, når studerende fra den nye uddannelse PBA i e-commerce og digital marketing begynder at afslutte uddannelsen. Vores mål er at åbne for optagelse af studerende på den nye PBA i e-commerce og digital marketing i september 2024, og de første studerende forventes at dimittere i januar 2028. Det sidste optag til den eksisterende PBO i e-handel vil være i september 2026, med forventet dimission i januar 2027.


Dette planlægningsforløb sikrer, at der ikke vil være nogen afbrydelse i tilførelsen af nyuddannede til virksomhederne.


Vi forventer, at lukningen af PBO i e-handel, i Aarhus, vil betyde, at der vil komme et marginalt bedre optag på PBO i e-handel i Skive, Kolding og Aalborg som følge af, at uddannelsen ikke længere udbydes i Aarhus.


Det er vigtigt at uddannelsen har benævnelsen e-commerce og ikke e-handel. Ved kørsel i jobdatabasen Jobtrend (alle stillingsopslag i første halvår 2023) er 26 % af stillingsopslag med e-commerce manager stillinger, mens det kun er 2 % af stillingerne med titlen e-handel. Det betyder, at e-handel i erhvervet primært er brugt til stillinger på et lavere niveau, mens e-commerce mere er brugt til stillinger på et højere niveau. Det samme gør sig gældende for specialist stillinger. De er udelukkende betegnet e-commerce. Dette afspejles også i den feedback vi har fået fra virksomhederne.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der er en markant efterspørgsel efter medarbejdere, der har kompetencer inden for ’e-commerce’ eller ’digital marketing’. I jobdatabasen jobtrend er der analyseret på efterspørgslen efter tilsvarende medarbejdere i perioden 2018–22 både nationalt og i Region Midt. Nationalt ligger efterspørgslen gennemsnitligt i index 110,63 for ”E-commerce” og 124,56 for ”Digital marketing”. For region Midt er de tilsvarende tal på 143,4 og 192,5, altså markant højere. I forhold til søgningen på e-handel på LinkedIn Talent Insights, er der en meget høj efterspørgsel efter profiler med den kombination af skills i Aarhus, København, Vejle og Silkeborg, mens efterspørgslen er høj i Odense, Horsens, Kolding og Herning.


På baggrund af nationale undersøgelser fra Dansk Erhverv og Dansk Industri, jobtrend, LinkedIn Talent Insights sammenholdt med de kvalitative interviews, kvantitativ undersøgelse samt interessetilkendegivelser, samt vores optag på 80 på PBO-e-handel, er det vores forventning, at der vil kunne optages 134 studerende lokalt, ud fra at halvdelen af vores nuværende studerende går e-commerce vejen og halvdelen digital marketingvejen - uden at medtage den forventede vækst fremadrettet.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Interesseerklæringer: Dansk Erhverv, Dansk Industri, HK, PROSA og Aarhus Kommune
Kvalitative interview: Digital Dogme, Sinful, F&H Group, Firtal Web, Rito, DSV, Bolia.com, Sport24, Trendhim, Truestory, S360, Vertica, Kynetic, Web2media
Fokusgrupper(dimittender): Aros Kunstmuseum, Better Nætter, S360, F&H gruppen, Aarhus Tandcenter, Adlab Aps, Soft rebels og Esmé Studios, Obsidian Digital, Difento
Spørgeskemaundersøgelse (i alt 171 virksomheder): Admil, Aros Kunstmuseum, Axel Kaufmann Aps, Bilhandel Aps, Conversio, DAWN Designs, Grejfreak, Hannibal Travel, ILVA, Kompetencekanalen, Kynetics, Music Group Denmark, Møblér, Natulique, No Zebra, Outsource.dk A/S, Proshop, RAINS, S360, Searchmind, Sinful, Truestory, Vibholm gulv & sølv, Whiteaway Group, By Green Cotton, EYDA, F&H Group, Hej.dk, JBS Textile Group, Normal, Nu Danmark, PEJ Gruppen, Pilgrim, Plantorama,Sinnerup, Sports Group Denmark, Topas Explorer Group, Kvik A/S, Davidsen, Lazza WEB, Skechers Nordic, Global Equstrian Group, Good Food Group, Ackermann, Obsidian Digital, PLAZA Ure & Smykker, Royal Copenhagen, Trifork, Dentsu, Valtech, Represented, The Marketing Guy, Inbound CPH A/S, Advetia Accrease, Besa Digital, Flizz m.fl.


Hvordan er det konkret sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Aftagernes behov i dækningsområdet Region Midtjylland er et centralt omdrejningspunkt. Erhvervsakademi Aarhus har et stort netværk af praktikvirksomheder i dækningsområdet, hvilket vi har taget udgangspunkt i. Vi har gennemført 14 interviews med relevante informanter/virksomheder i april 2023. I alle interviews indgik spørgsmål omkring virksomheden, kompetencer inden for e-handel, digital marketing og virksomhedernes input til indhold på uddannelsen. Derefter har vi lavet en kvantitativ undersøgelse om behovet og input til det faglige, hvor 171 respondenter har svaret på undersøgelsen. Vi har sikret os, at flere af virksomhederne har aktiviteter i flere dele af regionerne. I udarbejdelsen af fagelementerne og opbygningen af uddannelsen har vi også lavet fokusgruppeinterview med tidligere studerende, og har brugt input fra interviews samt kvantitativ undersøgelse. Derudover har vi også brugt det input, som vi har fået fra Dansk Industri, Borgmester Jakob Bundsgaard, Aarhus Kommune, Dansk Erhverv, Prosa og HK Østjylland. Derudover har vi orienteret os blandt stillingsannoncer og LinkedIn Talent og ladet dette informeres os i udviklingen af den nye uddannelse.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Det særlige ved uddannelsen er at det er en hybrid imellem it-uddannelse og en merkantil uddannelse fra start til slut. En uddannelse med en kombination af to fagligheder. Målet med integrationen af faglighederne er at uddanne de faglige specialister/generalister som virksomhederne og interesseorganisationerne efterspørger. Når man kombinerer to fagligheder, vil der være mange beslægtede uddannelser. I uddybende bemærkninger, er de vigtigste beslægtede uddannelser beskrevet. Det er uddannelserne, som fremgår af afsnit 4.6, tabel 9 på side 21 – 23 i behovsanalysen, hvor ligheder og forskelle uddybes i forhold til de beslægtede uddannelser. Læs yderligere i afsnittet Uddybende bemærkninger.


Uddybende bemærkninger

De beslægtede uddannelser i relation til uddannelsen, er primært uddannelser der beskæftiger sig med merkantile fagligheder eller informationsteknologi. Se tabel 9 på side 21 - 23 i behovsanalysen for en udtømmende liste over beslægtede uddannelser. Her er det primært følgende uddannelser:


Markedsføringsøkonom: Uddannelsen har nogle af de samme merkantile fagelementer, men de studerende får en bred indføring i faglighederne, frem for en dyb. Samtidig er der, som nævnt i behovsanalysen, siden 21-22, en del, primært tekniske, fagligheder der ikke dækkes på markedsføringsøkonom. Der er ikke særskilt fokus på digitale(it/tekniske) fagelementer.


Multimediedesigner: Uddannelsen har, som markedsføringsøkonom, nogle af de samme fagelementer. Her er det dog de tekniske og ikke de merkantile. Og denne uddannelse er også en bred uddannelse, hvor de ikke går i dybden med faglighederne.


Handelsøkonom: Uddannelsen har nogle af de samme merkantile fagelementer, men de studerende får en bred indføring i faglighederne, frem for en dyb. Samtidig er der, som nævnt i behovsanalysen, siden 21-22, en del, primært tekniske, fagligheder der ikke dækkes på handelsøkonom. Uddannelsen har kun 60 ECTS faglige elementer. Det resterende er praktik og afsluttende projekt, så der er ikke mulighed for at gå i dybden med faglighederne. Der er ikke særskilt fokus på digitale fagelementer.


PBO-e-handel: Uddannelsen er en top-up bachelor og bygger ovenpå EA uddannelser. Uddannelsen giver en god grundig indføring i e-commerce, men der er ikke plads til at man på uddannelsen kan dykke ned i fagligheder og det er derfor alene muligt at lave et generalistspor.


PBO i digital konceptudvikling: Uddannelsen bygger ovenpå multimediedesigner eller en anden EA-uddannelse. Uddannelsen har fokus på udvikling af koncepter indenfor digitale platforme. Uddannelsen har fokus på virksomhedens kreative processer, hvor fokus på PBA er på det forretningsmæssige/tekniske.


Bachelor i informationsteknologi: Uddannelsen er en teoretisk bacheloruddannelse, der har fokus programmering, kommunikation og udvikling af digitale produkter. Uddannelsen mangler hele den forretningsorienterede side.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Det primære rekrutteringsgrundlag vil være studenter/udlærte fra ungdomsuddannelserne, der ønsker en uddannelse på professionsbachelorniveau med interesse for forretningen og specifikt e-commerce og digital marketing.


Rekrutteringsgrundlaget udgøres af ansøgere fra hele Danmark med en gymnasial/ anden adgangsgivende eksamen eller en erhvervsuddannelse. Konsekvenser for eksisterende udbud:Se under uddybende bemærkninger ved ”Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse”.  Det er vores vurdering, på baggrund af vores erfaring med finansøkonom/finansbachelor, samt datamatiker/IT arkitektur, at der er en meget lille effekt på eksisterende uddannelser ved oprettelse af ny beslægtet uddannelse. Det er derfor vores forventning, at oprettelsen af PBA i e-commerce og digital marketing ikke vil have betydning for de beslægtede uddannelser nævnt i afsnit 4.6 i behovsanalysen.


Rekrutteringsgrundlaget fra de gymnasiale uddannelser er på 8.904 i 2021 og 9.041 i 2022 i vores snævre dækningsområde i Syddjurs, Aarhus og Samsø kommuner (Danmarks Statistik).


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Dimittenderne fra Professionsbachelor i e-commerce og digital marketing vil kunne videreuddanne sig på kandidatuddannelser indenfor marketing og IT, fx cand ITKO.


Der er ligeledes videreuddannelsesmuligheder med kandidatuddannelser indenfor teknologibaseret forretningsudvikling, hvis dimittenden ønsker en forretningsudviklings vej.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Optag år 1: 130 studerende


Optag år 2: 130 studerende


Optag år 3: 130 studerende


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Behovsundersøgelsen omfatter også en afdækning af virksomheders interesse og mulighed for at indgå praktikaftaler for studerende på en professionsbachelor i e-commerce og digital marketing. De studerende, som tager en PBO i e-handel, er meget attraktive og får let praktikpladser og efterfølgende ansættelse.


Virksomhederne er, som illustreret i det uploadede dokument, meget interesserede i at tage studerende fra uddannelsen i praktik. Hele 88,9 % er interesseret eller meget interesseret i at få en praktikant fra den nye uddannelse Baseret på antal af aftagere i spørgeskemaundersøgelsen, vil der være flere praktikpladser til rådighed end der er studerende det første år.


Den store interesse for at tage praktikanter, kombineret med at Erhvervsakademi Aarhus allerede i dag har et godt samarbejde med mange lokale og regionale praktikvirksomheder, vurderes det derfor absolut muligt at kunne tiltrække et dækkende antal praktikpladser.


Generelt har vi på Erhvervsakademi Aarhus let ved at skaffe praktikpladser, og på baggrund af vores stærke virksomhedssamarbejde er det forventningen, at det samme vil gøre sig gældende for Professionsbachelor i e-commerce og digital marketing.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Rekrutteringsgrundlaget ses i tabel 8, side 21 i Behovsanalysen. Heraf fremgår de nationale og regionale tal.


På baggrund af det fremlagte rekrutteringsgrundlag vurderer vi, at der kan rekrutteres ind på et udbud af Professionsbachelor i e-commerce og digital marketing i Aarhus fra eget dækningsområde; og derudover også tiltrække fra resten af Vestdanmark og måske Østdanmark.


Udbuddet af uddannelsen vurderes ikke at have konsekvenser for øvrige beslægtede udbud, da det forventes at øge interessen for området.Erhvervsakademi Aarhus har modtaget en stærk opfordring fra betydningsfulde interesseorganisationer som DI og Dansk Erhverv. Disse organisationer efterspørger en specialiseret uddannelse, der fokuserer på digitalt salg og marketing. Målet er at uddanne kandidater, der kan accelerere den digitale omstilling, fremme innovation og styrke væksten i dansk erhvervsliv. Den ønskede uddannelse skal kombinere teknisk ekspertise (herunder webudvikling, e-handelsplatforme, betalingssystemer, dataanalyse og digital markedsføring) med merkantile færdigheder (herunder forretningsudvikling, optimering, salgs- og marketingstrategier, økonomi, projektledelse og kundeoplevelse).


 


E-commerce er ikke en forbigående trend; det er kommet for at blive. Ifølge en rapport fra World Economic Forum er kun 36 % af de danske virksomheder i øjeblikket aktive online, men inden for de næste 5 år forventes hele 75 % af virksomhederne at have en online tilstedeværelse. Dette indikerer en stærk og uforløst digitaliseringsmulighed, som repræsenterer en markant omvæltning for dansk erhvervsliv. Det er værd at bemærke, at virksomheder allerede nu står over for udfordringer med at rekruttere kvalificerede medarbejdere inden for e-commerce og digital marketing. Ifølge analyser fra Dansk Erhverv oplever næsten hver femte e-handelsvirksomhed vanskeligheder med at besætte stillinger på grund af manglende kompetente ansøgere. Vores egne kvantitative undersøgelser med svar fra 171 virksomheder viser, at mere end hver tredje virksomhed regelmæssigt har rekrutteringsudfordringer.


 


Desuden lider små og mellemstore virksomheder under udfordringer med at videreuddanne deres medarbejdere inden for e-commerce. Disse mindre virksomheder mangler ofte både kompetencer og ressourcer til at stå for videreuddannelse, hvilket skævvrider konkurrenceforholdet mellem små og store virksomheder. E-commerce og digital marketing udvikler sig hurtigt, og virksomhederne kan have svært ved at holde trit med denne udvikling. Som en løsning benytter 43 % af virksomhederne eksterne bureauer til at løse opgaver inden for e-commerce og digital marketing. Den fælles udfordring for alle virksomheder er, at de mister konkurrencekraft, når de ikke har adgang til medarbejdere med de nødvendige kompetencer.


 


Formålet med en ny uddannelse er at uddanne medarbejdere med de nødvendige færdigheder til at imødekomme virksomhedernes stigende behov for digital udvikling. Der er akut brug for medarbejdere, der kan kombinere teknisk know-how med forretningsforståelse inden for e-commerce og digital marketing. Den eksisterende uddannelse, PBO i e-handel, varer kun 1½ år, hvor den studerende i ½ år er i praktik, hvorfor det er begrænset hvad uddannelsen kan indeholde. I en tid med hastig digitalisering er dette ikke tilstrækkeligt. Den nye uddannelse vil løbe over 3½ år og give de studerende mulighed for at dygtiggøre sig inden for e-commerce og digital marketing på en langt mere omfattende måde. Dimittender fra denne uddannelse vil være velrustede til at arbejde med e-handelsteknologier, dataanalyse, e-eksport, SEO, betalt annoncering, konverteringsoptimering og meget mere.


Regeringen har også gjort det til et mål at styrke digitale kompetencer gennem videregående uddannelser. Den nye uddannelse er derfor i overensstemmelse med regeringens ambitioner og har potentiale til at påvirke positivt på vækst, innovation og eksportmuligheder for dansk erhvervsliv.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2023-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev A7 Professionsbachelor i E-commerce og digital marketing.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil