Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Professionsbachelor i radiografi - VIA University College

VIA University College
11/09-2023 11:35
2023-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Herning

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Chefkonsulent Helle Bækkelund Sørensen, hbas@via.dk, 87554030 Uddannelsesdekan Helle Kruuse-Andersen, hkru@via.dk, 87552347

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Professionsbachelor i radiografi

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Bachelor's Degree Programme of Radiography

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor i radiografi

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor of Radiography

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det sundhedsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Generelle adgangskrav


En af følgende:  • En gymnasial eksamen

  • Relevant erhvervsuddannelse: Social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2, hvis tidligere trindelt social- og sundhedsuddannelse)

  • Anden adgang med 4 gymnasiale enkeltfag


Specifikke adgangskrav


Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:


Gymnasial eksamen:  • Ingen specifikke adgangskrav

  • Fra 2024 indføres dansk A som adgangskrav


Relevant erhvervsuddannelse: Dansk C og engelsk D samt to af følgende fag: bioteknologi A eller biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller matematik B


Anden adgang med 4 gymnasiale enkeltfag: Dansk A og engelsk C samt to af de følgende fag: Bioteknologi A eller biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller matematik B


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorkorps for radiografuddannelsen

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Bilag 1_Radiograf-VIA.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

En prognose udarbejdet af Cowi for Radiograf Rådet (nov. 2022) viser, at der vil mangle mellem 337 og 505 radiografer på landsplan i 2032, hvis efterspørgslen efter radiografer udvikler sig med samme årlige gennemsnitlige vækstrate som de sidste 10 år. Manglen vil slå igennem fra 2024. I samme analyse konkluderes, at der i 2032 forventes at mangle 264 radiografer i Midtjylland.


Det regionale behov dokumenteres bl.a. i en netop udarbejdet interviewundersøgelse iværksat af VIA i samarbejde med Region Midtjylland. De interviewede radiografer peger på, at der i fremtiden vil være en stadigt stigende efterspørgsel på radiografer, dels pga flere ældre og flere med langvarige sygdomsforløb, dels da der udføres langt flere eksplorative undersøgelser (OutcomesStar 2023). I samme undersøgelse fremgår, at den geografiske afstand mellem uddannelsesinstitution og praktiksted opleves som en udfordring for de studerende. De studerende skal derfor enten pendle til studiet eller til praktik. Det betyder endvidere, at det kan være svært at besætte alle praktikpladser, hvis hospitalet ligger langt fra studiestedet i Aalborg, men også, at de nyuddannede har en tilbøjelighed til at foretrække ansættelse tæt på Aalborg. Dette bekræftes i Cowis analyser, hvoraf det fremgår, at der er færre uddannede radiografer i Midtjylland end det realiserede behov, og at behovet dækkes ved nettoindpendling.


VIAs analyser af tal fra UFMs datavarehus understøtter dette, idet andelen af ansøgere til radiografuddannelsen fra Midtjylland af samtlige 1. prioritetsansøgere til videregående uddannelse er markant lavere i Midtjylland end i resten af landet (2022 søger 0,3% i Øst- og Vestjylland, 0,8% i gnst. for øvrige landsdele). Geografisk nærhed ser således ud til at spille en rolle for valg af uddannelsen.


Uddybende bemærkninger

Ingen


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Region Midtjyllands seneste opgørelse over ubesatte fuldtidsstillinger pr. 1. november 2022 viser 18 ubesatte radiografstillinger samt 16 ubesatte lægestillinger inden for specialet diagnostisk radiologi. Samtidig viser de aktuelle ledighedstal for radiografer for såvel DSA som Radiograf Rådet en meget lav ledighed. Pr. juni 2023 er der på landsplan 1,2% fuldtidsledige svarende til 45 fuldtidsledige, heraf 7 i Midtjylland. Der er således ikke en arbejdskraftreserve til at dække det nuværende og det fremtidige behov for radiografer.


VIA søger om et udbud af uddannelsen i Herning på 30 studiepladser årligt. Dette vil imødekomme et regionalt behov for flere uddannede radiografer med lokal tilknytning, så arbejdsstyrken kan udvides og fastholdes i Midtjylland. En bosætningsanalyse fra Danske Regioner 2021 viser, at en høj andel af dimittender fra professionshøjskolerne bor i den region, hvor de er uddannet. 10 år efter dimission er 71% af dimittenderne fra Midtjylland stadig bosiddende i regionen. Det er derfor afgørende med en radiografuddannelse i Midtjylland, idet langt de fleste dimittender forventes at blive boende og arbejde i regionen. Se bilag 1.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

VIA har i 2022 gennemført en kvalitativ interviewundersøgelse med 11 radiografer på de midtjyske sygehuse fordelt på alle hospitalsenheder i Midtjylland og med deltagelse af såvel chefradiografer som radiografer og uddannelsesansvarlige radiografer. Undersøgelsen har været forankret i en fælles arbejdsgruppe mellem VIA og Region Midtjylland, som har haft en tæt løbende koordinering om undersøgelsens udformning og gennemførelse. Arbejdsgruppen blev etableret i sommeren 2022 med det fælles formål at etablere et data- og vidensgrundlag. Undersøgelsens konklusioner er præsenteret for Region Midtjyllands Uddannelsesudvalg bestående af de sygeplejefaglige direktører. Desuden indgik undersøgelsens konklusioner i Region Midtjyllands politiske behandling af sagen i Hospitalsudvalget, Forretningsudvalget og Regionsrådet, hvor Region Midtjylland gav tilsagn om støtte til VIAs ansøgning om radiografuddannelsen samt om praktikpladser i Regionsrådet i foråret 2023. Se bilag 1 for yderligere.


Radiograf Rådet udtrykker sin uforbeholdne opbakning til VIAs ansøgning


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Radiografuddannelsen udbydes p.t. i alle andre regioner end Midtjylland. Samlet er uddannelsen dimensioneret til 287 pladser i 2023/2024: KP: 98, Absalon: 35, UCL: 84 og UCN: 70 (UFM, 2023).


Radiografuddannelsen er fagligt beslægtet med bioanalytikeruddannelsen, som begge har diagnostik som kerneopgave og baserer sig i høj grad på avanceret sundhedsteknologi. Endvidere er der et fagligt slægtskab med sygeplejerskeuddannelsen, særligt for dialog og rådgivning med behandlingskrævende patienter. Bioanalytikere arbejder med nuklearmedicin, og flere sygeplejersker efteruddanner sig som stråleterapeuter. VIA ønsker i det ansøgte udbud for radiografuddannelsen indtil videre at udbyde det billediagnostiske speciale og dermed supplerende faglighed. VIA udbyder sygeplejerskeuddannelsen på 7 campusser, mens bioanalytikeruddannelsen udbydes i Aarhus. Endvidere udbyder VIA uddannelserne ergoterapeut, fysioterapeut, ernæring og sundhed, psykomotorik samt sundhedsfaglig efter- og videreuddannelse, og en radiografuddannelse i VIA vil indgå i et uddannelses- og forskningsfagligt samt ledelsesmæssigt samarbejdende miljø med disse uddannelsesmiljøer


Uddybende bemærkninger

Ingen


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Et udbud i Herning vil qua central placering i regionen tiltrække studerende fra hele Midtjylland, måske især fra det midt- og vestjyske. VIA har evalueret filialen for sygeplejerskeuddannelsen i Herning. Her ses, at 77% af de studerende fra Herning har vægtet beliggenhed af uddannelsen i Herning i valg af uddannelse og uddannelsessted. Tal fra KOT viser, at i alt 285 studerende bosiddende i Midtjylland søgte radiografuddannelsen i 2016-2022, og 71 af disse var bosiddende i Vestjylland. Der er således basis for at rekruttere flere studerende til en uddannelse i Herning.


Flere søger radiografuddannelsen i 1. prioritet på landsplan end der er studiepladser. Ved ansøgningsrunden 2023 var der 436 1.-prioritetsansøgere til radiografuddannelsen pr. 5. juli 2023. UCN havde en fremgang i 1.-prioritetsansøgere på 36% svarende til 105 ansøgere mod 77 året før.


Ved etablering af radiografuddannelse i Herning vil 15 praktikpladser i Midtjylland stillet til rådighed for UCN og 4 stillet til rådighed for UCL overgå til VIAs udbud. Derfor skal UCN indgå aftale med Region Nordjylland og UCL indgå aftale med Region Syddanmark om oprettelse af tilsvarende praktikpladser.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Som radiograf kan man videreuddanne sig med følgende tre typer uddannelse:


Kandidatuddannelser: f.eks. den sundhedsfaglige kandidatuddannelse eller kandidatuddannelsen i klinisk videnskab og teknologi.


Diplomuddannelser: Man kan efteruddanne sig med en relevant diplomuddannelse, f.eks. inden for det sundhedsfaglige område.


Masteruddannelser: f.eks. Master of Public Health.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

VIA forventer at optage 30 studerende pr. år og dermed 90 studerende i uddannelsens første 3 år med forventet studiestart 2024.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Regionsrådet i Region Midtjylland har givet tilsagn om, at der stilles 30 praktikpladser til rådighed for VIAs radiografuddannelse. Praktikpladserne er tilvejebragt ved såvel oprettelse af nye praktikpladser i regionen samt en omfordeling af nuværende praktikpladser der historisk har været stillet til rådighed for hhv. UCNs og UCLs radiografuddannelser. Se bilag 1 for dokumentation fra Region Midtjylland.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

VIA henvendte sig medio april 2023 til UCN med henblik på at etablere et samarbejde om radiografuddannelsen mellem de to institutioner, særligt om forberedelse af koordinering af praktikken i Midtjylland til gavn for de studerende, uddannelserne og hospitalsafdelingerne. Som det fremgår af bilag 1, deler UCN ønsket om at indgå i samarbejde, og VIA har derfor inviteret til dialogmøde.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2023-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev C1 Professionsbachelor i radiografi.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil