Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen - Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon
31/01-2023 13:26
2023-1
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Vallekilde

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Magdalena Barbara Persson, mabp@pha.dk, tlf.72482318

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Bachelor’s Degree Programme in Education

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor of Education

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Pædagogiske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgangsgivende eksamener: • Studentereksamen (STX)

 • Højere forberedelseseksamen (HF)

 • Højere teknisk eksamen (HTX)

 • Højere handelseksamen (HHX)

 • Erhvervsuddannelse (EUX)

 • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)

 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen (Kun gældende ved at søge Kvote 2).


For optagelse gennem kvote 1 er der krav om et karaktergennemsnit på mindst 7,0 i den adgangsgivende eksamen.


Hvis karaktergennemsnittet er lavere end 7,0 eller ved usikkerhed på at få et gennemsnit på 7,0 eller derover, skal der søges via kvote 2 og efterfølgende optagelsessamtale. Har ansøger ikke en adgangsgivende eksamen kan ansøger også søge Kvote 2 via en Individuel Kompetencevurdering (IKV), der kan gøre ansøger optagelsesberettiget.


Der gælder endvidere specifikke adgangskrav for undervisningsfagene. Disse fremgår af Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen (BEK1068), bilag 6.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

(-)


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
240

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

(-)


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

(-)


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

(-)


Forslag til censorkorps
Læreruddannelsens censorkorps

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Samlet_bilag_LU_Vallekilde_31.1.2023_PDF_A_exp.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Professionshøjskolen Absalon (herefter Absalon) ønsker at udbyde uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen i Vallekilde på Vallekilde Højskole. Udbuddet i Vallekilde vil ikke alene supplere Absalons eksisterende udbud i Roskilde og Vordingborg geografisk, men vil via den særlige toning i retning af højskolekulturen også kunne øge ansøgerfeltet. Udbuddet vil dermed bidrage til at løse rekrutteringsudfordringen i de nordvestsjællandske kommuner og øge det samlede antal lærerstuderende i Danmark.


En stadig stigende andel af lærerne på de nordvestsjællandske folkeskoler har ingen læreruddannelse, da skolerne ikke kan rekruttere et tilstrækkeligt antal uddannede lærere. Behovet for at uddanne og rekruttere flere lærere i det nordvestsjællandske område er stort. De seneste tal viser, at andelen af uddannede lærere i Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner ligger henholdsvis på omkring 77, 75 og 70 procent (Arbejdernes Erhvervsråd, 2021), men udfordringen er aktuel i hele Region Sjælland. Dette har alvorlige konsekvenser for de nordvestsjællandske folkeskolers kvalitet, og derfor er det vigtigt, at Nordvestsjælland dækkes bedre ind uddannelsesmæssigt.


I de ”uddybende bemærkninger” gennemgås følgende: • Stort behov for nyuddannede lærere i Nordvestsjælland og nationalt

 • Et bredt ønske i Region Sjælland om et nyt udbud af læreruddannelsen

 • Demografien nødvendiggør en lokalt forankret uddannelse.


Uddybende bemærkninger

Stort behov for nyuddannede lærere i Nordvestsjælland og nationalt


Mangel på læreruddannede undervisere generelt


Ifølge en prognose udarbejdet af Damvad Analytics for Danske Professionshøjskoler, vil der i 2030 på landsplan mangle omkring 13.100 uddannede lærere i Danmark. Manglen vil være særligt udtalt i Nord-, Vest- og Sydsjælland, hvor der i 2030 vil mangle 2.200 uddannede lærere (Damvad Analytics, 2021).


Lav andel af læreruddannede undervisere i Nordvestsjælland


En analyse fra Arbejdernes Erhvervsråd viser, at 18,1 pct. af de ansatte i kommunale lærerstillinger i folkeskolen ikke har en læreruddannelse. Sammenlignet med Fyn og Jylland er andelen af lærere uden en læreruddannelse størst på Sjælland og Lolland-Falster. Ifølge tallene er det mere end 20 pct. af lærere i kommunerne Holbæk (23,4 pct.), Odsherred (29,6 pct.), Kalundborg (25,4 pct.), der ikke har en læreruddannelse (Arbejdernes Erhvervsråd, 2021).


Bedre ser det ikke ud blandt de nyansatte lærere, hvor mere end hver tredje de seneste to år ikke har en læreruddannelse på landsplan. Også her er det - set i forhold til hele landet - særligt de sjællandske kommuner, der har en høj andel af nyansatte uden læreruddannelse. I mange kommuner er det mere end 40 pct. af de nyansatte, heriblandt Holbæk (43,9 pct.) og Kalundborg (53,3 pct.), der ikke har en læreruddannelse. Andelen af nyansatte i lærerstillinger uden læreruddannelse er ligeledes høj i Odsherred Kommune (31,3 pct.) (Arbejdernes Erhvervsråd, 2022).


Samlet set falder antallet af læreruddannede undervisere i folkeskolen samtidig med, at antallet af undervisere uden en læreruddannelse stiger (EVA, 2021a).


Lav kompetencedækning i kommunerne i Nordvestsjælland


Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet, er kompetencedækningsgraden i kommunerne i Nordvestsjælland lav. Med den politiske aftale: Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed, som blev indgået i 2019, er der fastsat en målsætning om fuld kompetencedækning i 2025/26, hvilket vil sige, at 95 pct. af alle undervisningstimer på tværs af fag og klassetrin skal varetages af en lærer, som har undervisningskompetencer i det fag, som de underviser i (Børne- og undervisningsministeriet, 2022a). Mens en tredjedel af de danske kommuner opfyldte delmålet for skoleåret 2020/21 om 90 procents kompetencedækning allerede i 2019/20, halter kommunerne i Nordvestsjælland bagefter. Særligt udfordrede er Odsherred og Holbæk kommune med en kompetencedækning på hhv. 80 pct. og 81 pct. i skoleåret 2021/22. Lidt bedre ser det ud i Kalundborg Kommune, hvor kompetencedækningen er på 87 pct., hvilket dog stadig er en del fra målsætningen (Børne- og Undervisningsministeriet, 2022b).


Effekten af lærernes undervisningskompetencer og uddannelse på elevernes faglige præstationer


VIVE har undersøgt betydningen af kompetencedækning og læreruddannelsesbaggrund og har i den forbindelse fundet frem til, at elevernes faglige resultater løftes, når de undervises af en lærer, som har undervisningskompetence i det givne fag (VIVE, 2019 a). Resultaterne peger overordnet på, at elever som undervises af en lærer med undervisningskompetence, opnår mellem 0,08 og 0,39 karakterpoint højere ved afgangsprøven i 9. klasse i fagene dansk, historie, fysik/kemi, biologi, geografi og idræt sammenlignet med elever, som undervises af en lærer uden undervisningskompetence (VIVE, 2019 b). Det kan således have negative konsekvenser for kvaliteten af undervisningen i grundskolen – og dermed for skoleleverne, hvis underviserne ikke besidder undervisningskompetence i det eller de fag, de underviser i.  


Forholdsvis høj forgæves rekrutteringsrate for lærere og undervisningsbranchen i Region Sjælland


Ifølge de nyeste tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) var der i perioden december 2021 til maj 2022 en forgæves rekrutteringsrate på 15 pct. for stillingsbetegnelsen folkeskolelærer og 13 pct. for undervisningsbranchen i Region Sjælland. Det vil sige, at 15 pct. af kommunernes rekrutteringsforsøg endte med, at stillingen ikke blev besat. Den forgæves rekrutteringsrate inden for undervisningsbranchen i Sjællandsområdet ligger over landsgennemsnittet på 10 pct. og er den næsthøjeste efter Nordjylland, som også ligger på 15 pct. (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, 2022).


Et bredt ønske i Region Sjælland om et nyt udbud af læreruddannelsen


Etablering af udbuddet af læreruddannelsen i Vallekilde efterkommer et stort ønske fra en række kommuner, lokalpolitikere, folketingsmedlemmer, foreninger m.m., der igennem flere år har ønsket at få et nyt udbud af læreruddannelsen i Region Sjælland, herunder i Nordvestsjælland.


Med jævne mellemrum bliver manglen på et uddannelsessted i lokalområdet omtalt i pressen som én af årsagerne til, at bl.a. kommunerne Holbæk, Odsherred og Kalundborg i stadig stigende grad har meget svært ved at kunne besætte de ledige stillinger med læreruddannede undervisere.


Som konsekvens af det markante behov for uddannede lærere i de vestsjællandske kommuner, er ønsket om etablering af en ny læreruddannelse på Vestsjælland, et gentaget budskab i flere politiske udmeldinger fra folketingskandidater på tværs af rød og blå blok (Revsbech, T., Olsen M, 2022). Fælles for dem er, at de ønsker, at læreruddannelsen skal tilbage til de områder, hvor kompetencedækningen er lavest, herunder til Nordvestsjælland.


De tre nordvestsjællandske kommuner Holbæk, Odsherred og Kalundborg, som Absalon har været i dialog med, ser derfor oprettelsen af udbuddet af læreruddannelsen i Nordvestsjælland som et væsentligt bidrag til at afhjælpe den alvorlige lærermangel.


Demografien nødvendiggør en lokalt forankret uddannelse


Et udbud af læreruddannelsen i Vallekilde er demografisk fastholdende , idet vi ved, at den geografiske placering af uddannelser har stor betydning for de unges uddannelsesvalg (EVA, 2021b). En nyere bosætningsanalyse (Danske Regioner, 2021) viser endvidere, at en høj andel af dimittender fra landets professionshøjskoler bor i den region, hvor de er uddannet, uanset hvor i landet, de er uddannet. I Region Sjælland bliver 76 pct. boende, mens landsgennemsnittet er 73 pct. Desuden viser analysen, at der er flest dimittender fra professionshøjskolerne, som bor i samme kommune, som de er uddannet i. På landsplan er næsten hver tredje dimittend fra en professionshøjskole bosat i dimittendkommunen 10 år senere.


Det er særligt vigtigt at tiltrække flere unge til uddannelserne, idet flere undersøgelser peger på, at vi vil opleve en negativ demografisk udvikling blandt unge, hvilket både nationalt og regionalt på Sjælland bliver en stor udfordring i de kommende år. Ifølge Danmarks Statistik vil Region Sjælland opleve den største tilbagegang på 17 pct. i antallet af 15-17-årige frem mod 2030 sammenlignet med landets øvrige regioner. Særligt flere kommuner i Nordvestsjælland vil opleve en betydelig tilbagegang, herunder Kalundborg (-22 pct.), Holbæk (-16 pct.) og Lejre (-15 pct.) (Region Sjælland, 2022).


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Et årligt optag på 30 studerende vil, med et frafald svarende til hvad der gælder for de øvrige udbud på landsplan, betyde, at Absalon samlet vil uddanne 21 dimittender mere årligt fra 2029 (for forudsætninger se bilag 6, tabel 1 og 2). Derudover regner Absalon med, at det særlige højskoletonede, traditionsbundne, mindre og mere intime udbud, hvor de studerende følger deres stamhold gennem uddannelsen, vil bidrage til at mindske frafald og styrke gennemførelsen yderligere. På den baggrund skønner Absalon, at vi samlet vil uddanne 25 dimittender mere årligt fra 2029.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Absalon baserer sin ansøgning på en kvalitativ afdækning af behovet i dialog med sine nøgleinteressenter, dvs. kommunerne Holbæk, Kalundborg og Odsherred, som alle sammen udtrykker en opbakning og anerkendelse af, at Absalon tager skridtet til at etablere læreruddannelsen i det nordvestsjællandske område.


Absalons bestyrelsesformand og rektor har været i dialog med: • Borgmester i Holbæk Kommune, Christina Krzyrosiak Hansen,

 • Kommunaldirektør i Holbæk Kommune, Rasmus Søren Bjerregaard,

 • Borgmester i Odsherred Kommune, Karina Vincentz,

 • Kommunaldirektør i Odsherred Kommune, Claus Steen Madsen,

 • Borgmester i Kalundborg Kommune, Martin Damm samt

 • Kommunaldirektør i Kalundborg Kommune, Jan Lysgaard Thomsen.


Vi har vedlagt støtteerklæringer fra Odsherred og Kalundborg kommune (bilag 2 og 3). Holbæk Kommune har en drøftelse i kommunalbestyrelsen om udbuddet i Vallekilde i februar måned, og derfor har de ikke kunnet give en støtteerklæring inden ansøgningstidspunktet. I vores dialog med dem har de imidlertid forholdt sig positivt til et nyt udbud i Nordvestsjælland.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Absalons læreruddannelse udbydes pt. i Vordingborg og Roskilde. Uddannelsens optag er reguleret til 4.767 studerende på landsplan, heriblandt KP 1.425, Absalon 580, UC Syd 462, UCN 446, VIA 1.093 og UCL 741 (Uddannelses- og Forskningsstyrelsen ,2022). Absalon har plads til det ansøgte udbud inden for rammerne af den nuværende dimensionering.


Det nye udbud vil supplere Absalons eksisterende udbud ikke kun geografisk men også via den særlige toning i retning af højskolekulturen, som beskrevet i bilag 5.


Etablering af udbuddet sikrer en regional forsyning af dimittender til hele det nordvestsjællandske område, hvilket forventes at have en positiv effekt på rekrutteringsmuligheder i området. Der forventes ikke at være negative konsekvenser i forhold til  eksisterende udbud af videregående uddannelser i området.


Uddybende bemærkninger

(-)


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Et udbud i Vallekilde vil tiltrække studerende fra hele Nordvestsjælland, særligt fra de nærliggende kommuner Holbæk, Odsherred og Kalundborg. Vi har beregnet rekrutteringsgrundlaget i disse kommuner til at være 4.325 personer, svarende til ca. 17 pct. af Absalons samlede rekrutteringsgrundlag i regionen (bilag 6, tabel 3, 4a og 4b). Der er derfor potentiale for at tiltrække ansøgere til uddannelsen.


Udover at tiltrække studerende, som bor i nærområdet, vil udbuddet i Vallekilde også appellere til studerende, som gerne vil opleve højskolekulturen og samtidig læse til lærer samt til dem som gerne vil noget mindre og intimt. Modellen taler dermed ind i den nuværende debat om tiltrækningskraften i mere fortættede og traditionsbundne uddannelsesmiljøer.


Den særlige lokale, højskoleinspirerede og intime model betyder, at den negative effekt på optaget til Absalons udbud af uddannelsen i Roskilde og Vordingborg forventes at være begrænset, da udbuddet i Vallekilde tiltrækker andre studerende end udbuddene i Roskilde og Vordingborg. Desuden vil udbuddet have et optag på maksimalt 30 studerende pr. år.


For uddybning af modellen henvises der til bilag 5.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Læreruddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Læreruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, som giver adgang til en række kandidat- og masteruddannelser, ligesom der er mulighed for at tage uddannelse på diplomniveau. Uddannelsen giver bl.a. adgang til Pædagogisk Filosofi og Pædagogisk Sociologi på Aarhus Universitet, samt Læring og Forandringsprocesser på Aalborg Universitet. Endvidere giver uddannelsen adgang til masteruddannelser som fx.  Børne- og Ungdomskultur på SDU eller Læreprocesser på Aalborg Universitet. Den Pædagogiske Diplomuddannelse samt Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik er efteruddannelsesmuligheder efter 2 års relevant erhvervserfaring.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Absalon ønsker at etablere 30 studiepladser om året fra 2024 med ét årligt optag i september.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Som det fremgår af støtteerklæringerne fra Odsherred og Kalundborg kommuner, stiller kommunerne de nødvendige praktikpladser til rådighed for det forventede årlige optag på 30 studerende (bilag 2 og 3). Dette ved vi tilsvarende vil gælde for Holbæk Kommune, selvom de pt. ikke har formuleret en støtteerklæring, jf. afsnit: ”Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?”.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Der er indgået en partnerskabsaftale mellem Vallekilde Højskole og Absalon, som skaber rammerne for et fælles, stærkt fagligt, didaktisk og socialt læringsmiljø (bilag 4).


Aftalen sikrer, at udbuddet lever op til regelgrundlaget for læreruddannelsen. Herunder er det præciseret, at Absalon tilknytter en fast uddannelsesleder til udbuddet, har underviserne ansat, står for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisningen og sikrer, at udbuddet lever op til Absalons kvalitetssikringskrav, herunder akkrediteringskrav. 


Partnerskabsaftalen vil blive suppleret med en kontrakt, når udbuddet er godkendt, som bl.a. omfatter økonomi, brug af lokaler m.v.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2023-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev C1 Absalon PB som lærer i folkeskolen.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil