Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Socialpædagogik - Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon
31/01-2023 13:13
2023-1
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Roskilde

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Magdalena Barbara Persson, mabp@pha.dk, tlf.72482318

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Socialpædagogik

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Social Education

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Akademiuddannelse i socialpædagogik

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Academy Profession (AP) Degree in Social Education

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Velfærd, undervisning og sundhed

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til optagelse på Akademiuddannelsen i socialpædagogik eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse, eller en relevant uddannelse på samme niveau som de førnævnte adgangsgivende uddannelser.


Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring opnået efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, f.eks. en relevant erhvervsuddannelse.


Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne (videreuddannelsessystemet) har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

(-)


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

(-)


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

(-)


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

(-)


Forslag til censorkorps
Akademiuddannelsen i socialpædagogik benytter det af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen godkendte censorkorps for fagområdet for velfærd, undervisning og sundhed

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Samlet bilag AU i socialpædagogik 31.1.2023.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Professionshøjskolen Absalon (herefter Absalon) ønsker at udbyde akademiuddannelsen i socialpædagogik i Roskilde, hvor der på nuværende tidspunkt bl.a. udbydes to professionsbacheloruddannelser inden for det pædagogiske område: pædagog- og læreruddannelsen. Desuden udbyder Absalon diplomuddannelser inden for det pædagogiske område, herunder den pædagogiske diplomuddannelse samt diplomuddannelsen i specialpædagogik.


Udbuddet af akademiuddannelsen i socialpædagogik vil bidrage til at løse væsentlige rekrutterings – og fastholdelsesudfordringer af socialpædagogisk personale i Region Sjælland samt indfri et stort behov for socialpædagogiske kompetencer ved at løfte personalets videns- og kompetenceniveau og dermed styrke kvaliteten i de sociale tilbud.


Etableringen af akademiuddannelsen i socialpædagogik adresserer uddannelsesbehovet i Region Sjælland ved samtidigt at udvide Absalons pallette af efter- og videreuddannelser og bidrage til at skabe et sammenhængende kompetenceforløb på tværs af akademi- og diplomniveau, der i høj grad efterspørges på det pædagogiske område.


I de ”uddybende bemærkninger” gennemgås følgende: • Massive rekrutteringsudfordringer for socialpædagogisk personale i Region Sjælland

 • Et markant behov for videns- og kompetenceløft blandt det socialpædagogiske personale i Region Sjælland

 • Behov for efter- og videreuddannelse, herunder sammenhængende kompetenceforløb på tværs af akademi- og diplomniveau i Region Sjælland.


Uddybende bemærkninger

Massive rekrutteringsudfordringer for socialpædagogisk personale i Region Sjælland


Det nye udbud af akademiuddannelsen i socialpædagogik vil i høj grad bidrage til at imødegå de massive rekrutteringsudfordringer, som man oplever inden for det socialpædagogiske område.


Når arbejdsgivere i kommuner og regioner søger efter en socialpædagog, lykkes det i mange tilfælde ikke. De nyeste tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) viser, at der i Region Sjælland i september 2022 var en forgæves rekrutteringsrate for socialpædagoger på 27 pct. med 60 forgæves forsøg på rekruttering (Styrelsen for Arbejdsmarked- og Rekruttering, 2022). Det svarer til en stigning på 15 procentpoint sammenlignet med året før. Samtidig giver knap hver tredje leder på socialområdet udtryk for, at de oplever store udfordringer med at rekruttere kvalificeret socialpædagogisk personale (Epinion, 2019).


Rekrutteringen ser samtidigt ikke ud til at blive nemmere i de kommende år. Siden 2014 er der sket markante stigninger i antallet af udsatte borgere og man regner med, at denne stigning fortsætter (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2021 og Socialpædagogerne, 2020). Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd vil der i Danmark mangle ca. 1.300 socialpædagoger i 2030, hvis andelen af udsatte fortsætter med at stige, som den har gjort siden 2014. Hvis man samtidig indfører uddannelseskrav på området, som Socialpædagogerne har foreslået, kan der mangle hele 24.100 socialpædagoger i 2030.


Et markant behov for videns- og kompetenceløft blandt det socialpædagogiske personale i Region Sjælland


Massiv mangel på socialpædagoger kalder på alternative rekrutteringsløsninger, herunder en opkvalificering af den store andel af ikke-uddannet personale i de sociale tilbud. Et nyt udbud af akademiuddannelsen i socialpædagogik vil være med til at imødekomme aftageres ønske om at opkvalificere personale, der er uden pædagogisk uddannelse og dermed bidrage, dels til at styrke kvaliteten af de sociale tilbud, dels til at fastholde ansatte, der er uddannede socialpædagoger.  


Ifølge en analyse fra Socialpædagogerne, har de sociale tilbud i Region Sjælland den næstlaveste andel af ansatte med en socialpædagogisk uddannelse (40 pct.) og samtidig den højeste andel af personale uden relevant uddannelse (36 pct.) sammenlignet med landets øvrige regioner. Analysen viser også, at andelen af uddannede socialpædagoger i regionens socialpædagogiske tilbud er faldet med 3 procentpoint siden november 2018, mens andelen af ufaglærte i samme periode er steget med 1 procentpoint (Socialpædagogerne, 2022). Behovet for opkvalificering via en formelt anerkendt uddannelse er med andre ord stort.


At sørge for videns- og kompetenceløft blandt det socialpædagogiske personale er især vigtigt af hensyn til at sikre en høj kvalitet i de sociale tilbud, hvor borgere skal mødes af høj faglig kvalitet leveret af uddannede socialpædagoger. En undersøgelse fra Rambøll konkluderer bl.a., at der er en positiv sammenhæng mellem andelen af socialpædagogisk uddannet personale i den enkelte kommune og anbragte børns trivsel. Andelen af socialpædagogisk personale har ligeledes en effekt på de anbragte børns fraværsdage i grundskolen, børnenes grundskolekarakterer i dansk samt har betydning for sandsynligheden for at gennemføre folkeskolens afgangseksamen som 16-årig (Rambøll, 2021). Det kan således have store konsekvenser for kvaliteten af de sociale tilbud for anbragte børn, hvis en stor andel af medarbejderne ikke har en socialpædagogisk uddannelse. 


I socialpsykiatrien, hvor socialpædagogiske indsatser spiller en helt central rolle for mange mennesker med psykiske lidelser, ser Socialpædagogerne også et behov for at sikre, at medarbejdere er fagligt rustet til at håndtere opgaven, hvilket kræver en relevant uddannelse (Socialpædagogerne, 2021). Socialpædagogerne ønsker af den grund, at der indføres et uddannelseskrav om socialpædagogiske kompetencer på sociale tilbud.  


Undersøgelsen fra Rambøll finder desuden en positiv sammenhæng mellem andelen af ansatte med en socialpædagogisk uddannelse i borgernære stillinger og sandsynligheden for at fastholde personale (Rambøll, 2021). Ifølge rapporten, er sandsynligheden for, at ansatte på socialpædagogiske tilbud skifter job mindre, når medarbejderen har flere kolleger med en socialpædagogisk uddannelse. Resultaterne tyder på, at en høj grad af faglighed skaber gode faglige arbejdsfællesskaber og dermed et mere attraktivt arbejdsmiljø, hvilket i sidste ende bidrager til fastholdelse af medarbejderne.


Konklusionerne understøttes af interviews med en række aftagere, som Absalon har gennemført. Der er bred enighed om, at der er behov for et videns- og kompetenceløft på det socialpædagogiske område, hvilket også afspejler sig i indsamlede støtteerklæringer. Der henvises til afsnittet om ”Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen”.


Behov for efter- og videreuddannelse, herunder sammenhængende kompetenceforløb på tværs af akademi- og diplomniveau i Region Sjælland


Ud over det specifikke behov for socialpædagogiske kompetencer, som det er redegjort ovenfor, er der generelt et stort uddannelsesbehov i Region Sjælland. Region Sjælland er den region i Danmark med den laveste andel af borgere med en videregående uddannelse (Region Sjælland, 2022).


Akademiuddannelsen i socialpædagogik vil indgå i Absalons samlede portefølje af grunduddannelser samt efter- og videreuddannelser på det pædagogiske område, som omfatter den pædagogiske diplomuddannelse, diplomuddannelsen i specialpædagogik, samt pædagog- og læreruddannelsen med solide pædagogiske videns- og studiemiljøer. Etablering af akademiuddannelsen i socialpædagogik i Roskilde vil betyde, at Region Sjælland får mulighed for at tilbyde regionens og kommunernes medarbejdere et samlet kompetenceløft inden for det pædagogiske område, herunder særligt pædagogmedhjælpere og vikarer ansat på regionens bosteder, autismecentre m.m., der i dag oplever manglende formelle efter- og videreuddannelsesmuligheder, som andre faggrupper, heriblandt pædagogerne har.


Behovet for efter- og videreuddannelse understøttes desuden af, at arbejdskraften i regionen er meget lidt mobil (Danske Professionshøjskoler, 2016; Danske Regioner, 2021). Uddannelsen vil medvirke til at øge den regionale sammenhængskraft via bedre adgang til uddannelse og større attraktivitet i forhold til at bo, efter- og videreuddanne sig samt arbejde i regionen.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Som det er klarlagt i ovenstående afsnit, er der et stort behov for løbende opkvalificering og kompetenceudvikling af socialpædagogisk personale i Region Sjælland.


Absalon forventer, at der vil blive udbudt forløb til omkring 30 personer inden for det første år. Det forventes at aktiviteten på uddannelsen efterfølgende vil være stigende, dels på baggrund af den store efterspørgsel på socialpædagoger, dels fordi uddannelsen vil imødekomme det markante behov for videns- og kompetenceløft blandt det socialpædagogiske personale ansat på bosteder, væresteder eller på andre socialpædagogiske tilbud i Region Sjælland.


Det bemærkes, at der ikke er risiko for overforsyning af dimittender eller ledighed ved udbud af uddannelsen, da der er tale om en akademiuddannelse, hvor stort set alle studerende tager uddannelsen som led i deres eksisterende ansættelsesforhold.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Absalon baserer sin ansøgning på en kvalitativ afdækning af behovet i dialog med sine nøgleinteressenter. Ifm. forberedelsen af ansøgningen har vi været i dialog med en række institutioner i Region Sjælland samt Guldborgssund, Næstved, Roskilde og Kalundborg kommune for at få afdækket det nuværende og fremadrettede behov for videns- og kompetenceløft blandt det socialpædagogiske personale. Deres tilbagemeldinger underbygger, at der er et klart behov for uddannelsen.


Der har været dialog med: • Stabsleder på Autisme Center Vestsjælland i Slagelse, Martin Visby,

 • Centerleder på Center for Specialundervisning i Slagelse, Niels Petterson,

 • Centerleder på Center for Socialpædagogik i Vordingborg, Birgit Hansen,

 • Centerleder på Autismecenter Storstrøm i Vordingborg, Helle Riis,

 • Viceforstander på den sikrede institution Stevnsfortet, Søren Olsen,

 • Socialchef i Roskilde Kommune, Christine Vendel Jensen,

 • Centerchef for Socialområdet i Guldborgsund Kommune, Bodil Pedersen,

 • Direktør for dagtilbud og skoler, børn og unge i Næstved Kommune, Jan Milandt,

 • Centerchefer for Det Sociale Voksenområde i Kalundborg Kommune, Rie Christensen og Randi Brodin.


Der henvises til bilag 2-9.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Udbuddet af akademiuddannelsen i socialpædagogik skaber de bedst mulige rammer for sammenhængende kompetenceforløb i synergi med Absalons portefølje af grund- og efter- og videreuddannelser. Ydermere udvides viften af videregående uddannelsesmuligheder i regionen, hvilket styrker både uddannelsesniveauet og kvaliteten i de sociale tilbud i regionen.


Det nærmeste udbudssted af akademiuddannelsen i socialpædagogik er Københavns Professionshøjskole. Den nærmeste beslægtede uddannelse til akademiuddannelsen i socialpædagogik er diplomuddannelse i specielpædagogik, som Absalon udbyder. Uddannelserne ligger dog på forskellige kvalifikationsniveauer.


Der forventes ikke være negative konsekvenser i forhold til de øvrige udbudssteder.


Udbud af uddannelsen vil have en positiv effekt på fremtidige fastholdelses- og rekrutteringsmuligheder på det socialpædagogiske område, hvilket der er stort behov for.


Uddybende bemærkninger

Absalon har den 12. januar 2023 fremsendt en høringsanmodning vedrørende etablering af det nye udbud til KP’s rektor. Der er ikke kommet nogle bemærkninger i høringsperioden.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Behovet for opkvalificering inden for det socialpædagogiske område er stort. De studerende vil ofte allerede være i beskæftigelse med opgaver inden for området og have behov for opkvalificering.


Absalon forventer, at rekrutteringsgrundlaget til uddannelsen primært findes på bosteder, væresteder eller på andre socialpædagogiske tilbud i Region Sjælland. Målgruppen anses primært at være omsorgs- og pædagogmedhjælpere på social- og specialpædagogiske institutioner, social- og sundhedsassistenter samt fagprofessionelle ansat i funktioner med tilknytning til hjemløshedsproblematikker, i socialpsykiatrien eller mennesker med fysiske/psykiske funktionsnedsættelser.


Derudover er rekrutteringsgrundlaget medarbejdere, der har en anden faglig baggrund eksempelvis som håndværker og efter et karriereskifte mangler den faglige ballast til at udføre socialpædagogisk arbejde af høj kvalitet og som opfylder adgangskravene.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Uddannelsen giver adgang til relevante diplomuddannelser, fx. den pædagogiske diplomuddannelse samt diplomuddannelsen i specialpædagogik, som Absalon udbyder.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Baseret på de tilkendegivelser Absalon har modtaget, forventes der et årligt optag på 30 studerende pr. år og dermed 90 studerende på uddannelsen efter 3 år.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

(-)


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2023-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev C5 Absalon AU i socialpædagogik.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil