Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Kandidat - Biosolutions - Københavns Universitet

Københavns Universitet
27/01-2023 13:01
2023-1
Godkendt
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Kalundborg

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Kristine Schultz Olsen, kso@science.ku.dk, 35324202

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Kandidat

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Biosolutions

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Biosolutions

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Cand. scient. i Biosolutions

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Master of Science (MSc) in Biosolutions

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Naturvidenskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Retskravsbachelorer til uddannelsen


Ingen bacheloruddannelse har retskrav til denne kandidatuddannelse.


Direkte adgangsgivende uddannelser


Følgende bachelorgrader er direkte adgangsgivende til kandidatuddannelsen: • Diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi fra Professionshøjskolen Absalon

 • Diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi fra Aarhus Universitet

 • Bacheloruddannelsen i bioteknologi fra Københavns Universitet

 • Bacheloruddannelsen i bioteknologi (civilingeniør) fra Aarhus Universitet

 • Bacheloruddannelsen i bioteknologi fra Aalborg Universitet

 • Bachelor i Life Science og Teknologi specialisering i Bioteknologi, DTU

 • Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring fra Københavns Universitet

 • Bacheloruddannelsen i Kemi og Bioteknologi (civilingeniør) fra Syddansk Universitet


Adgangskrav for øvrige uddannelser


Ansøgere med en bachelorgrad fra øvrige danske, nordiske eller internationale universiteter kan optages på kandidatuddannelsen, såfremt ansøgeren kan dokumentere, at uddannelsen opfylder specifikke krav. Der vil her være tale om uddannelser indenfor biologi, produktionsteknologi, fødevareteknologi og/eller i kombination med bioteknologi. Her vil det være bachelordimittender, som har valgt fagpakker, der kan adressere følgende: • 7,5 ECTS indenfor et biologisk system (micro-organismer eller planter)

 • 15 ECTS indenfor biokemi/organisk kemi

 • 15 ECTS indenfor bioteknologiske metoder

 • 15 ECTS statistik/matematik


Ansøger skal have gennemført min. 30 ECTS eksperimentelle laboratorieøvelser, evt. sammenlagt fra flere kurser.


Sprogkrav til uddannelsen


Engelskkundskaber på et niveau svarende til gymnasiets 'Engelsk B' med et samlet gennemsnit på mindst 3 eller 'Engelsk A' med et samlet gennemsnit på mindst 2 på den danske karakterskala eller bestået IELTS Academic, TOEFL, Cambridge Advanced English eller Cambridge English: Proficiency (CPE) test. Minimumscore: IELTS 6.5, TOEFL IBT 83, CAE/CPE levels C1 or C2.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Uddannelsens formål er at uddanne kandidater med ekspertise i at udvikle og tilpasse biologiske organismer og processer til en bæredygtig produktion af bio-baserede produkter i industrien.


Kandidater i Biosolutions får stærke tværfaglige kompetencer og kan bygge bro mellem videnskab og industri, der sikrer vækst på biosolutionsområdet. Kandidaterne vil være kvalificerede til at arbejde med følgende: • Industriel produktion af biobaserede produkter og processer i produktionsøjemed

 • Raffinering og anvendelse af biologiske råstoffer og enzymer til forarbejdning og optimering af biobaserede produkter

 • Optimering af kvalitet og bæredygtighed i processer, teknologier og produkter

 • Digitale færdigheder og kompetencer til at analysere og anvende data fra sensorer mhp. at bearbejde data til at kontrollere kvalitet, optimere processer og designe nye produkter

 • Lovgivning, regulering af produktioner og produkter

 • QA og QC samt mere generelle kompetencer som projektledelse og patentering


Der lægges vægt på, at kandidaterne udvikler et innovativt mindset og businessforståelse, så de kan bidrage til nytænkning ved et tæt samarbejde med virksomheder i løbet af uddannelsen.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Uddannelsen består af 30 ECTS obligatoriske fagelementer, 30 ECTS begrænset valgfrie fagelementer, 15 ECTS valgfrie fagelementer samt et speciale på 45 ECTS.


De obligatoriske fagelementer er placeret i blok 1+2, 1. år. Begrænset valgfrihed er placeret i blok 3, 1. år og blok 1, 2. år. Valgfrihed er placeret i blok 4, 1. år. Specialet er placeret i blok 2-4 på 2. år. Mobilitetsvindue er placeret i blok 3+4 på 1. år af uddannelsen.


 


Obligatoriske fagelementer


Biosolution in Industrial Application, 7,5 ECTS (blok 1)


From research to key concepts in industrial biosolution – from process design to optimization and product quality assessment. • Common knowledge and vocabulary

 • Industrial innovation concepts and methods

 • Introduction to circular economy and LCA (sustainability)

 • Raw materials, enzymes and product – from a unit operation perspective

 • Cases from the Industry to highlight the qualification needed


Introduction to Biorefining and Bioproduction, 7,5 ECTS (blok 1)


Introduction to the chemical analytical assays and technologies to ensure the quality of the raw material and end products. • Referring of biological raw materials into food, feed, fiber, fuel and industrial feed stocks – examples of 3-5 different materials used in the different industries and their final products.

 • How to test all steps to be able to optimize.

 • Enzymology and enzyme discovery to refine and transform the raw material to product.

 • Measuring the necessary parameters for the process – ph, temperature, enzyme concentrations and how to optimize these.


Experimental Design Data Science and Digital Twins, 7,5 ECTS (blok 2)


Based on real world case examples, the students will learn to use digital twins to design, evaluate, optimize and sustainable industrial processes. The students will be introduced to general principles of data management and quality, data infrastructure, processing, visualization, and analysis and how to use digital twins of industrial processes. This includes usage of Python programming.


Biological Production Hosts: Bench to Pilot Scale, 7,5 ECTS (blok 2)


The aim of the course is to educate students in different specially designed host organisms, production hosts and how a process developed in the lab can be scaled up to pilot scale manufacturing. A key step in the development of a new industrial protein- and peptide-based products is the choice of host system for the production of e.g. technical enzymes as well as of peptide- and protein-based pharmaceuticals. The ultimate goal is for students to gain an in depth understanding of how lab-based processes can be translated to a full manufacturing scale process for sustainable and efficient production of recombinant proteins, peptides and metabolites. The students will upon completion of this course be able to design and perform a strategy for choosing the right host for expression of a given gene.


Speciale (45 ECTS)


Det forventes, at specialet tager udgangspunkt i en konkret udfordring indenfor biosolutions samt at en stor del af specialerne vil have form af specialeforløb i samarbejde med virksomheder.


 


Begrænset valgfrie fagelementer


Uddannelsen indeholder 5 kurser af 7,5 ECTS. Herudover er det muligt at vælge de tre projektorienterede fagelementer Project outside course scope, Project in practice og Thesis preparation project i et omfang på max 22,5 ECTS på uddannelsen. De begrænset valgfrie fagelementer er:


Fermentation at Scale, 7,5 ECTS


The course will familiarize the students with the concepts principles, the different types of fermentation and challenges of fermentation at industrial production scale. The teaching will be based in industrial case studies.


The key contents of the course include: • Principles of the different types of fermentation e.g. traditional and precision fermentation

 • Organism growth requirements

 • Growth and stress physiology

 • Fermentation process monitoring

 • Operation, hygiene and cycling

 • Downstream processing

 • Quality and regulatory compliance specific to fermentation

 • By-products and waste streams: opportunities for valorisation in industrial symbiosis


Production Systems, 7,5 ECTS


The students will through cases from the industries be acquainted with how to set testing for raw materials, process steps and the quality analysis of the final products. Including working with mass balances, Life Cycle Analyzes, purity all measured with the chemical and expand the knowledge of analytic assays taught in the introduction course. Optimization for wanted changes in the products. Introduction to production is prerequisite for this course.


Legislation and Quality Control 7,5 ECTS


The course will give the students knowledge on different relevant legislation relative to the biotechnological production. Further to understand the establishment and assessment regarding the quality assurance and control systems. This will include the management responsibility, organization, documentation, and auditing. This will comprise the introduction to the standards in different international and national accreditation and certification protocols. The students will be introduced to the relevant GMP regulation as regulated in EU. The students will get an insight in the market and the demands for the products.


The students will work with examples from production on how to set up and implement quality systems. In addition, the student will get insight into intellectual property rights, and know the requirements set be the legislation.


Sustainable Production Ecosystems, 7,5 ECTS


This course will give the students knowledge about circular production systems, Life Cycle Analyzes, upcycling and zero waste processes. They will be able to understand and address the major societal challenges we face and be able to analyze, design and address possible solutions for a more sustainable management, processing and exchange of resources with natural systems in a way that restores the planetary boundaries.


Introduction to Project Management, 7,5 ECTS


The course will introduce the basic concepts and models in project management. The students will also be introduced to the factors influencing the different phases in a project - definition, planning, execution, and closure. Likewise, the students will work with following elements from planning the project to implementation and evaluation.


Project outside course scope, Project in practice, Thesis preparation project


Project outside course scope, 7,5 ECTS eller 15 ECTS


Project in practice, 15 ECTS


Thesis preparation project, 7,5 ECTS


 


Uddannelsens forskningsmæssige basering


Uddannelsens fagelementer er forskningsbaserede, og undervisningen foretages fortrinsvis af forskere fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab (PLEN) samt Institut for Fødevarevidenskab (FOOD). Disse institutter er førende inden for biosolutionsområdet. 


 


Kompetenceprofil for uddannelsen


Viden: • Viden om relevante produktionsorganismer samt enzymer og biologiske råmaterialer til forskellige produktionsmetoder baseret på den nyeste forskning

 • Viden om teori bag metoder og processer, der ligger bag bioraffinering, fermentering, syntetisk biologi

 • Forstå produktets kvalitet, herunder en viden om kvalitetskontrol (QA og QC)

 • Forstå praksis indenfor Business - herunder kendskab til markeder og disses krav til produkterne

 • Viden om lovgivning, regulering og de nødvendige tilladelser fra myndigheder, i produktionen og for produktet

 • Viden om patentering relateret til forskning og til forretningsudvikling

 • Kendskab til eksisterende programmeringssprog, digitale platforme og software


Færdigheder: • Kunne vurdere og vælge ud fra forskningsbaseret viden, metoder og redskaber til at skabe nye produkter og optimerede processer inden for biosolutionsområdet

 • Kunne udvælge og optimere brug af forskellige organismer i produktionsøjemed

 • Kunne designe nye processer ud fra viden om blandt andet råvarerne, enzymatiske processer, sidestrømme og produktets kvalitetskrav

 • Anvende selvstændig viden om dataanalyse til at opstille nye løsningsmodeller i forsknings- og produktionssammenhæng Analysere, reflektere over og forstå sammenhængen mellem forsknings- og produktionsvilkår

 • Forholde sig kritisk til fagområdets teori og ud fra dette vælge de relevante af produktionsorganismer samt enzymer og råmaterialer til forskellige produktionsmetoder

 • Kunne vurdere og anvende forskellige produktionsprocesser. Herunder definere problemstillingen, dataindsamling og valg af eksperimenterende og empiriske metoder

 • Kunne vurdere og anvende analyse- og modelleringsværktøj i datascience og have indsigt i nye teknologier

 • Kunne fortolke, håndtere og se sammenhænge i store datamængder - og sammenstille dette med biologisk viden til at opstille nye løsningsmodeller

 • Analysere, fortolke og forholde sig kritisk til test af nye løsninger samt resultater

 • Kunne vurdere og vælge blandt videnskabelige metoder for at udvikle produktionen ud fra en holistisk tankegang, der inkluderer cirkulære processer og bæredygtighed

 • Identificere, analysere og diskutere, hvordan nye løsninger kan få betydning for sammenhængene i produktionsprocesser

 • Identificere, vurdere og redegøre for, hvilke markedskrav og lovgivning nye løsninger/produkter inden for biosolutionsområdet skal kunne leve op til

 • Kommunikere klart om problemstillinger og anvendelsesmuligheder inden for biosolutions kerneområde


Kompetence: • Håndtere store datamængder fra produktion og biologiske omics.

 • Skabe overblik over sammenhængene i produktionsprocesser inklusive viden om brug af sidestrømme.

 • Arbejde individuelt og i samarbejde og teams med andre fagdiscipliner

 • Selvstændigt kunne planlægge og organisere udviklingsarbejde

 • Reflektere over hvordan man optimerer og udvikler produktionen bæredygtigt ift. samfundets behov

 • Vurdere eget behov for at søge ny viden for at kunne planlægge og starte nye relevante tiltag


 


Uddannelsens fysiske placering


Uddannelsen placeres fysisk i Kalundborg. Kalundborg er et område i en rivende udvikling og huser allerede store biotek- og biosolutionsvirksomheder som Novo Nordisk, Novozymes, Chr. Hansen, UniBio, 21stBio og ReMilk samt en række mindre virksomheder.  


Biotek- og biosolutionsbyen Kalundborg huser ud over de store biotekindustrier også startup- og scale-up-virksomheder. Det forventes, at Kalundborg vil tiltrække flere startupvirksomheder, på grund af den basale infrastruktur under Kalundborg Forsyning og Kalundborg Symbiose.


Kalundborg har flere uddannelser, der understøtter udviklingen af industrien og byen som en uddannelsesby. Professionshøjskolen Absalon har allerede etableret diplomingeniøruddannelser i maskinteknologi og bioteknologi med hhv. 23 og 89 i optag i 2022. Desuden vil der komme andre nye uddannelser som MSc Biomanufacturing (DTU) og Tech Management and Marine Engineering (Maskinmesterskolen). DTU arbejder tillige på etablering af en uddannelse i Industrial Design i samarbejde med Det Kongelige Akademi, der fra 2023 vil etablere en arkitektuddannelse (byplanlægning) i Kalundborg. Maskinmesterskolen i København vil fra 2023 tilbyde den teoretiske del af uddannelsen i Kalundborg. Endelig påtænker IT-Universitetet at etablere uddannelse i Kalundborg.


Igennem uddannelsen vil der være et tæt samarbejde med virksomheder, især de virksomheder, der ligger i Kalundborg, så de studerende tidligt i uddannelsen præsenteres for jobmuligheder. Virksomhederne i Kalundborg vil være involveret i uddannelsen og i de enkelte fagelementer. De vil give praksisnær gæsteundervisning, så de studerende får indblik i, hvorfor læringsmålene i de enkelte kurser er vigtige. Der vil være praksisintegration, hvor de studerende i kurser kan arbejde med cases fra virksomhederne og projekter i samarbejde med virksomhederne, herunder specialer. Det forventes, at størstedelen af specialerne vil ske i samarbejde med virksomheder. Dette vil give de studerende indsigt i de efterfølgende jobmuligheder og sikre dem direkte adgang til virksomheder, som efterspørger dimittender fra Biosolutions.


Samlet set vil KU’s kandidatuddannelse i Biosolutions i Kalundborg således blive en del af et voksende og levende studiemiljø med undervisere og studerende fra Professionshøjskolen Absalon, DTU, Det Kongelige Akademi, Maskinmesterskolen København og KU samt måske IT-Universitetet.


Uddannelsen vil også være relevant for andre virksomheder og organisationer som fx styrelser og kommuner på hele Sjælland og resten af Danmark. Fx har CP Kelko Køge vist stor interesse og givet input til uddannelsen.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Uddannelsen foreslås indplaceret på heltidstakst 3.


Taxameterindplacering er på det højeste trin, da denne uddannelse i høj grad indeholder laboratorieundervisning og adgang til og drift af laboratorier er omkostningstungt.


Forslag til censorkorps
Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil
Ny KA Biosolutions_Bilag til prækvalansøgning.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Biosolutionsområdet bidrager til udvikling af nye processer, der vil være med til at sikre produktion af fødevarer, energi og materialer-baseret på biologiske organismer og materialer. Derudover vil løsninger inden for biosolutionsområdet muliggøre markante reduktioner i CO2-udledningen nationalt og globalt.


Danske virksomheder er globalt førende inden for bl.a. industrielle enzymer, kulturer, biorafinering af planter til ingredienser, foder og fødevarer, bioenergi og bio-baseret miljøteknologi.


Dansk Industri, Dansk Erhverv og en række førende virksomheder i Kalundborg har et stigende behov for kandidater, gerne uddannet lokalt og i samarbejde mellem universitet og virksomhed. Placering af uddannelsen i Kalundborg afspejler, at der her er et levende innovationsmiljø, uddannelser og en underskov af opstarts- og scale-up-SMV’er inden for biotek og biosolutionsområdet. Det vil derfor skabe yderligere synergi og øge udviklingen på dette område.


Virksomheder inden for biosolution har sammen med Dansk Industri og Dansk Erhverv sendt et støttebrev (Bilag 1). Citat: Vi er overbeviste om, at etableringen af en kandidatuddannelse i biosolutions vil udgøre et vigtigt skridt i den videre udvikling i Kalundborg og i regionen, skabe endnu større sammenhæng i uddannelsesudbuddet og understøtte det fremtidige behov for højtkvalificeret arbejdskraft.


Det forventes, at uddannelsen tiltrækker både internationale og nationale kandidater, hvilket stemmer med aftagernes behov for netop både nationale og internationale kandidater. Flere virksomheder giver udtryk for, at de studerende gerne må beherske flere sprog.


Dimittenderne vil f.eks. kunne ansættes inden for procesudvikling og optimering fra enzymanvendelse, mikrobielle processer til produktudvikling, kvalitetskontrol og styrelser.


Uddybende bemærkninger

Dimittenderne fra Biosolutions vil blandt andet ansættes indenfor: • Engineering og anlægsdesign

 • Procesudvikling og optimering – automatisering og robotteknologi

 • Regulatoriske processer

 • Enzymanvendelse og optimering af mikrobielle processer

 • Analyse og systemoptimering

 • Produktudvikling og produktkvalitet

 • Kvalitetskontrol


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Dansk Erhverv anslår, at markedet for danske biosolutions vil mere end 3-dobles og antallet af ansatte i industrien forventes at stige fra 6.800 til 14.000 i 2030 (Bilag 2).


Sammen med den eksisterende industri og den forventede udvikling vil der være behov for en kandidatuddannelse dedikeret til biosolutions. MSc i Biosolution vil uddanne kandidater med de nødvendige kvalifikationer til at sikre den nødvendige udvikling i danske virksomheder, så de kan fastholde og øge den globale position.


Under udvikling af uddannelsen har der været behovsanalyser blandt virksomheder indenfor biosolution. Undersøgelsernes formål var at afdække behov og kapacitet for en ny biosolutions-uddannelse, samt at få input til de kvalifikationer virksomhederne har brug for.


Virksomhederne fra behovsanalyserne angiver, at de ser en stor relevans for biosolutionsuddannelsen og et voksende behov for disse kandidater. 13 ud af 21 virksomheder finder uddannelsen i Biosolution højst eller meget relevant (Bilag 3. figur 1 og figur 2). Samlet set anslår virksomhederne, at de har behov for 79 kandidater inden for det næste år, og om 5 år er dette behov steget til 92 dimittender pr år (Bilag 3, tabel 1).


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der har været løbende kontakt til virksomhederne i Biotekcity i Kalundborg. Der er afholdt målrettede workshops/møder og virksomhedsbesøg, for at afdække hvilke kvalifikationer aftagerne har behov for, og hvor mange dimittender der er brug for nu og i fremtiden.
Der har blandt andet været følgende aktiviteter: • Workshop for afklaring af behov for kompetencer, viden og færdigheder 9.juni 2022

  • Deltagelse af repræsentanter fra virksomhederne Novo Nordisk, Novozymes, CP Kelko, Chr. Hansen og Kalundborg Forsyning (Bilag 4) • Spørgeskema til at afdække behov og relevans for kandidater, sommeren 2022

  • Spørgeskemaet blev sendt ud til 69 virksomheder og besvaret af 23, som fordeler sig over følgende brancher: bioteknologi, fødevareindustri, cleantech, forsyningsbranchen, offentlig virksomhed og rådgivning (Bilag 5) • Aftagerpanel for Det Biologiske Område og Aftagerpanel for Fødevarer, Human ernæring og Idræt

  • Input til kvalifikationer og uddannelsen generelt • Løbende møder med Dansk Industri, Dansk Erhverv, KnowledgeHub Zealand

  • Input fra organisationerne til behov og ønskede kvalifikationer. Støttebrev fra 16 virksomheder er vedlagt (Bilag 1)
Hvordan er det konkret sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Virksomhederne har angivet, at kandidaterne skal kunne arbejde på højt niveau inden for proces- og produktudvikling, dataanalyse og businessforståelse (Bilag 4). Derfor indeholder biosolutionsuddannelsen fagelementer, der eksplicit imødekommer de behov.


Fagelementerne sikrer, at kandidaterne erhverver tværfaglige kompetencer inden for proces, produkt og businesskendskab på biosolutionsområdet, herunder bl.a. viden om råvarer, deres kvalitet, optimering og opskalering af processer til en bæredygtig produktion. Desuden imødeses aftagernes behov for kandidater, der har indsigt i dataanalyse samt at kunne vurdere produkter kvalitet og optimeringspotentiale i samarbejde med kunder.  


Undervisere og vejledere i uddannelsen er hovedsageligt fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab og Institut for Fødevarevidenskab, der har både erfaring med udvikling og undervisning på kandidatuddannelser inden for plantebiologi, produktoptimering, datascience og fødevareprocesser.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Biosolutions adskiller sig fra beslægtede uddannelser: Biotechnology (KU og DTU), Biochemistry (KU), Biology (KU) og Food Science and Technology (KU), ved at kandidaterne erhverver en procesforståelse for produktionen, fra pilotskala til produktionstanke kombineret med bioteknologisk viden om produktionsformer og produktkvalitet. De får indsigt i råmaterialer, produktionsorganismer, enzymer og kvalificering af produkter. Kandidaterne får en bred tilgang til at anvende deres viden og tværfaglige kompetencer i industriel sammenhæng. De får kompetencer til at anvende machine learning til at designe og optimere processer. 


I bioteknologiuddannelsen erhverver kandidaterne viden om fermentering i pilotskala i forskningsøjemed. Kandidater i Food Science and Technology er specialiserede i en af fire hovedretninger, bryggeri, mejeri, plantebaserede fødevarer eller selvvalgt. Med en uddannelse i biokemi får de studerende kompetencer til at arbejde med kemien bag organismernes stofskifte og opbygning især indenfor grundforskning. En uddannelse i biologi giver de studerende kompetencer til at mestre vigtige naturvidenskabelige teknikker, men ikke nødvendigvis i industriel sammenhæng.


Uddybende bemærkninger

-


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Uddannelsen vil tiltrække både nationale og internationale studerende, der vil bidrage til at skabe bæredygtige processer for produktion af fremtidens fødevarer, energiforsyning eller øvrige plantebaserede produkter.


Internationale studerende har stor interesse i at tage en kandidatuddannelse i Danmark. Denne interesse, sammen med at virksomhederne i Kalundborg allerede nu rekrutterer kandidater fra Europa, indikerer, at der vil være stor søgning fra internationale studerende. DI har udført en analyse, der viser, at internationale studerende bliver i Danmark, hvis de tilbydes job umiddelbart efter endt uddannelse.


Der vil også være muligt at rekruttere diplomingeniører i Bioteknologi (Absalon, Kalundborg), som årligt uddanner 60-80 danske og internationale studerende. Absalon har en dispensation, der tillader dem at rekruttere mange europæiske studerende, hvilket betyder, at der allerede er mange internationale kandidater til stede i Kalundborg.


De beslægtede kandidatuddannelser har specifikke profiler. Da uddannelserne har et andet sigte, forventes det ikke, at oprettelsen af kandidatuddannelsen i Biosolutions vil få konsekvenser for disse uddannelsers rekrutteringsgrundlag.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

De studerende forventes sammen med ansættelse i virksomheder at fortsætte med livs lang læring (eftervidereuddannelse) indenfor dette område som er i fortsat udvikling. Der kan også være mulighed for erhvervs-ph.d.-forløb.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Der forventes et årligt optag på 40 studerende og et optag på 120 de første tre år af uddannelsen.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Tværuniversitært samarbejde


Det forventes, at DTU opretter en erhvervskandidatuddannelse i Biomanufacturing, hvor det er muligt at samarbejde om flere fagelementer, ligesom tanken er, at specialestuderende fra hver uddannelse, kan arbejde om samme firmaprojekter. Dette har industrien udtrykt stor interesse for. Der er dialog om hvilke kurser, der er relevante for begge uddannelser, og derfor vil uddannelserne blive planlagt efter samme struktur, så det er muligt for de studerende at vælge kurser udbudt fra DTU og KU i Kalundborg.


Der vil være tæt samarbejde med Helix Lab i Kalundborg, som er et specialesamarbejde betalt af Novo Nordisk Fonden. Der vil foregå projektsamarbejde mellem diplomingeniøruddannelsen i Bioteknologi udbudt af professionshøjskolen Absalon i Kalundborg ligesom auditorier, mødefaciliteter etc. forventes at kunne udnyttes af flere uddannelser.


Parallelt med denne ansøgning om prækvalifikation har KU også indsendt ansøgning om dispensation for loft over internationale studerende.


 


Bilagsoversigt • Bilag 1 Støttebrev: Oprettelse af en kandidatgrad i biosolutions i Kalundborg

 • Bilag 1.1 Dansk Industri_Notat

 • Bilag 1.2 Samfundsøkonomisk bidrag af internationale DTU-dimittender

 • Bilag 1.3 Grafik Kalundborg. Oversigt over investeringer, uddannelser og infrastruktur i Kalundborg

 • Bilag 2 Rapporter om Biosolutions vækstpotentiale og dimittendbehov

 • Bilag 3 Data fra spørgeskemaanalyse

 • Bilag 4 Workshop i Kalundborg: Input fra aftagere

 • Bilag 5 Spørgeskema: Aftagerbehov for biosolutionsuddannelsen i Kalundborg


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2023-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev A4 KU kandidat i Biosolutions.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil