Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Kandidat - Dyrevidenskab - Aarhus Universitet

Aarhus Universitet
01/02-2023 10:12
2023-1
Godkendt
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Aarhus Universitet, AU Viborg

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Navn: Marianne Kjær Email: mjk@au.dk Tlf.: 2134 2986

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Kandidat

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Dyrevidenskab

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Animal Science

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
cand.scient. i dyrevidenskab

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Master of Science (MSc) in Animal Science

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Naturvidenskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Optagelse på kandidatuddannelsen i Animal Science kan ske på baggrund af en gennemført bacheloruddannelse i Dyrevidenskab fra Aarhus Universitet (retskrav), en bacheloruddannelse i Agrobiologi med speciale i Husdyrbiologi- og produktion fra Aarhus Universitet eller en bachelorgrad i Husdyrvidenskab fra Københavns Universitet.


Følgende andre bacheloruddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen Animal Science:


• En naturvidenskabelig, jordbrugsvidenskabelig eller teknisk-videnskabelig bacheloruddannelse, der indeholder væsentlige fagelementer med biologisk indhold. Dette inkluderer minimum 60 ECTS indenfor områderne dyrefysiologi, mikrobiologi, cellelære, etologi, organisk og uorganisk kemi samt statistik.

• En professionsbachelor i Jordbrug med speciale i husdyr og minimum 60 ECTS inden for dyrefysiologi, mikrobiologi, cellelære, etologi, organisk og uorganisk kemi, statistik samt videnskabsteori vil ligeledes være adgangsgivende.


Da uddannelsen udbydes på engelsk, kræves engelskkundskaber svarende til det gymnasiale B-niveau.


Hvis der er flere ansøgere end der er pladser, gælder følgende kriterier ved udvælgelsen af studerende:


- Karakterniveau for bachelorgraden
- Karakterer for kurserne biokemi, mikrobiologi, statistik, cellelære og videnskabsteori
- Relevante* kurser (målt i ECTS) indeholdt i bacheloruddannelsen


* biokemi, mikrobiologi, statistik, cellelære og videnskabsteori.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Formålet er at give kandidater ekspertise i dyrevidenskab med fokus på arbejdet med sunde dyr i menneskers varetægt og i en bæredygtig kontekst. Uddannelsen er baseret på anvendt naturvidenskab og giver dyb indsigt i det biologiske grundlag for levende dyrs præstationsevne, sundhed og velfærd og forståelse af, hvordan det omgivende miljø og interaktion med mennesker og andre dyr vil kunne påvirke det enkelte dyr, og hvordan dyrene påvirker miljø og mennesker.


Et tiltagende fokus på den grønne omstilling og udvikling af en højteknologisk primær produktion skaber en stigende efterspørgsel på specialister – ikke mindst i forhold til animalsk produktion, dyrevelfærd og sundhed. Denne efterspørgsel vil imødekommes af kandidater i dyrevidenskab, som kan ansættes inden for blandt andet rådgivning, landbrugs- og veterinære støttecentre, foderstofindustri, avlsvirksomheder, offentlig forvaltning, forskning og undervisning.


Uddannelserne i dyrevidenskab ved AU Viborg vil fremover være eneste universitetsuddannelse i dyrevidenskab i DK. Placeringen ved AU Viborg giver mulighed for at opbygge et unikt og dynamisk studiemiljø, hvor studerende integreres med erhverv og forskning.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Kandidatuddannelsen Animal Science er en 2-årig engelsksproget uddannelse, forankret i projektbærende kurser, som er opbygget i en blokstruktur med mulighed for profilering inden for fem specialiserede spor. Der skal således vælges tre overordnede ”spor” – og fravælges to. Der skal vælges tre af de fem spor; Animal Welfare, Sustainable Livestock farming, Animal Nutrition, Livestock herd management og Animal Breeding. Disse specialiseringsspor er rettet mod at understøtte centrale arbejdsområder indenfor produktionsrådgivning i primærproduktionen (Livestock herd management), fodererhvervet (Animal Nutrition), rådgivning indenfor familiedyr-området (Animal Welfare, Animal Nutrition), Avlsarbejde (Animal Breeding) og den grønne omstilling (Sustainable Livestock farming).


1. Animal Welfare; 2 kurser på 1. og 2. semester a 10 ECTS
Fagområder: Begrebet dyrevelfærd, interessenter, måling og vurdering af dyrevelfærd. Etologi, håndtering og træning af heste, familiedyr, service- og terapidyr

2. Sustainable Livestock Farming; 2 kurser på 1. og 2. semester á 10 ECTS
Fagområder: Fødevaresikkerhed, Bioetik, One health, One welfare, Miljø og Klima, Livscyklusanalyser (LCA)

3. Animal Nutrition; 2 kurser på 1. og 2. semester á 10 ECTS
Fagområder: Kvantitativ dyrefysiologi- og ernæring. Foderevaluering og -optimering i en bæredygtig kontekst.

4. Livestock Herd Management; 2 kurser på 1. og 2. semester á 10 ECTS
Fagområder: Bæredygtig produktion, dyresundhed, dyrevelfærd, produktionsøkonomi og produktionsstyring i primærproduktionen samt kommunikation mellem diverse interessenter.

5. Animal Breeding; 2 kurser på 1. og 2.semester á 10 ECTS
Fagområder: Kvantitativ bæredygtig avl. Integrativ genomics og computional biologi.


Et kassogram for uddannelsens opbygning er givet i dokumentationsbilaget.


Specialet på 3. og 4. semester er 60 ECTS, hvilket giver mulighed for at lave forsøgsdesign, eksperimentielt arbejde og databehandling af egne forsøgsresultater. Der vil således være sammenlagt 60 ECTS profileringsskurser på 1. og 2. semester og et 60 ECTS speciale med en yderligere mulighed for at opnå en tydelig faglig profil på 3. og 4. semester. Tidsperspektivet gør det muligt for de studerende at deltage i både planlægning, dataopsamling, databehandling og afrapportering af de videnskabelige forsøg, som foregår i det akademiske miljø på AU Viborg eller andre steder i verden. De studerende kan på denne måde kombinere deres egen unikke profilering indenfor uddannelsens samlede kompetenceprofil.Kompetenceprofil for Master in Animal Science:
En kandidat i Animal Science har efter endt uddannelse tilegnet sig følgende:


Viden: Kandidaten har...
• Bred forskningsbaseret viden om de faktorer, der påvirker dyrs præstation, velfærd og sundhed
• Specialiseret forskningsbaseret viden inden for en eller flere af uddannelsens profiler
• Solid indsigt i de dyrevidenskabelige metoder, der anvendes inden for uddannelsens fagområder og i særdeles i metoder inden for egen specialisering.
• Bred forståelse for hvordan dyresektoren påvirker bæredygtigheden (økonomisk, miljø- og klimamæssigt såvel som etisk) i en national og international kontekst.
• Forståelse for dyrs rolle i og samspil med det omgivende miljø og samfund, herunder en forskningsbaseret forståelse det cirkulære samspil mellem foder, dyr, fødevarer og mennesker.


Færdigheder: Kandidaten kan...
• Med en forskningsbaseret tilgang identificere, analysere og løse komplekse problemstillinger inden for dyrevidenskab samt praktisk hold af dyr, og på informeret grundlag designe, programmere og udvikle innovative løsninger på disse udfordringer
• På videnskabeligt grundlag mestre helhedsorienterede vurderinger af løsningsmodellers potentialer og begrænsninger, under hensyntagen til dyrevelfærdsmæssige, klima- og miljømæssige, etiske, økonomiske og praktiske konsekvenser.
• På videnskabeligt grundlag håndtere komplekse samarbejds- og rådgivningssituationer, herunder udvise respekt og empati for andre deltageres personlige og professionelle udgangspunkt.
• Skriftligt og mundtligt formidle faglige problemstiller og indgå i faglige diskussioner på en præcis og velstruktureret måde, herunder tilpasse kommunikationen til den relevante målgruppe - det være sig forskningsmiljøet nationalt og internationalt, erhvervet, politikerne og/eller borgeren.


Kompetencer: Kandidaten kan...
• Planlægge og udføre arbejdet med komplekse dyrevidenskabelige problemstillinger, og påtage sig fagligt ansvar både i individuel opgaveløsning og i projektteams.
• Vurdere sine faglige og personlige kompetencer i forbindelse med såvel individuel opgaveløsning og samarbejde - indenfor såvel eget fagområde som i tværfaglige sammenhænge.
• Tage ansvar for egen faglige og professionelle udvikling med henblik på at bidrage til en vidensbaseret bæredygtig udvikling af dyrevidenskaben og dennes praksisfelt


 


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Uddannelsen ønskes placeret under det naturvidenskabelige område og foreslås indplaceret på takst 3, svarende til den indplacering, der er godkendt for den eksisterende uddannelse i Agrobiologi i Aarhus med speciale i husdyrvidenskab, samt KUs nuværende uddannelse i husdyrvidenskab, som erstattes af den nye bacheloruddannelse i dyrevidenskab med efterfølgende kandidatuddannelse i Animal Science.


Forslag til censorkorps
Uddannelsen ønskes tilknyttet Censorkorps for Veterinær- og Husdyrvidenskab (https://censorvet-husdyr.dk/).

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil
Dokumentationsbilag BA Dyrevidenskab og KA Animal Science.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Danmark oplever en stigende opmærksomhed på grøn omstilling, et fokus der forventes at accelerere i fremtiden, hvor særligt den animalske produktion forventes at være udfordret. I en økonomisk analyse i 2017 foretaget af Landbrug & Fødevarer konkluderes det, at utilstrækkelig arbejdskraft er en begrænsende faktor i forhold til den grønne omstilling. Begrænsningen drejer sig ikke kun om faglært arbejdskraft men i høj grad også specialistviden i relation til arbejdskraft kommende fra lange videregående uddannelser. I Landbrug & Fødevarers virksomhedspanel svarer 27 % af virksomhederne, at de har svært ved at finde arbejdskraft med en lang videregående uddannelse. Erhvervet efterspørger således kandidater indenfor husdyrproduktionen med mere fokus på bæredygtighed og miljø. Aftagerpanelet bemærkede, at der skal uddannes medarbejdere til både de klassiske og nye problemstillinger inden for dyrevidenskab, herunder livscyklusanalyser og certificeringsopgaver.


AU’s behovsafdækning dokumenterer et behov for den nye kandidatuddannelse i Animal Science og at uddannelsen kan imødekomme en stigende efterspørgsel på dimittender med en akademisk tilgang til en omstilling mod en mere bæredygtig animalsk fødevareproduktion.


Kandidatuddannelsen udbydes på engelsk, fordi fagsproget primært er engelsk. Dimittendernes arbejdsfelt er områder, hvor Danmark skal være førende på verdensplan, og derfor skal dimittender også kunne begå sig naturligt på engelsk i faglige sammenhænge. Det var ligeledes et ønske, at medarbejdere kan formidle faglig viden på engelsk – dels fordi flere har engelsk som koncernsprog, men især fordi megen rådgivning ude i primærproduktionen foregår på engelsk til internationale medarbejdere. Støtteerklæringer fra relevante aftagere er vedlagt i Dokumentationsbilaget.


Uddybende bemærkninger

Ingen uddybende bemærkninger - yderligere herom i dokumentationsbilaget.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der forventes en produktion på ca. 50 kandidater pr. år fra 2029. Størstedelen af disse forventes rekrutteret fra bacheloruddannelsen i dyrevidenskab (ansøges parallelt), resten fra beslægtede uddannelser.


Der er en meget lav ledighed blandt medlemmer af jordbrugsakademikernes fagforening (medio 2022 under 3 pct.) og i tråd hermed udtrykker både erhvervsorganisationer og det eksisterende aftagerpanel for Agrobiologi en klar mangel på mangel på arbejdskraft inden for området, hvilket blev bekræftet på den afholdte workshop med aftagere i forbindelse med udviklingen af den nye uddannelse.


AUs behovsafdækning viser endvidere et skønnet behov (blandt 16 virksomheder) for 67-79 kandidater inden for dyrevidenskab hvert år. Som anført ovenfor og uddybet i dokumentationsbilaget er det vurderingen at arbejdsmarkedets behov samlet overstiger dette antal kandidater. AUs spørgeskemaundersøgelse blandt 27 private og offentlige virksomheder tyder endvidere på, at behovet findes inden for alle områder, ikke mindst til produktionsdyr og i Jylland.


Det vurderes derfor, at det antal kandidater, som AU forventer at kunne uddanne inden for dyrevidenskab, ligger i underkanten af markedets behov.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

21 virksomheder på det jordbrugsvidenskabelige område tog imod invitationen til en workshop for mulige aftagere af dimittender fra Dyrevidenskab den 17. november 2022.


Der var repræsentanter fra små, mellemstore og store private virksomheder, andelsselskaber, offentlig forvaltning og uddannelsesinstitutioner og man drøftede behovet for uddannelser/dimittender og kompetencer på det dyrevidenskabelige område.


I forlængelse af workshoppen er der endvidere lavet en spørgeskemaundersøgelse, som supplerer workshoppens konklusioner. Spørgeskemaet er sendt til 25 virksomheder. 21 har besvaret. Alle deltagere og referatet fra workshoppen fremgår af Dokumentationsbilaget.


Hvordan er det konkret sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Uddannelsen har været drøftet med AUs aftagerpanel på det jordbrugsvidenskabelige område og på aftagermøde med 21 virksomheder i november 2022. Aftagerne lagde vægt på, at dyrenes bidrag til at reducere klimaaftrykket og styrke bæredygtigheden skal gennemsyre hele uddannelsen fra bachelor til kandidat. Der blev fra aftagerne ligeledes udtrykt behov for integrering af ”big data” i undervisningen. På AU Viborg er der gode muligheder for at involvere de studerende i forsøgsplanlægning, dataopsamling, databehandling og afrapportering af forskningsprojekter, ligesom håndtering af store datamængder er indtænkt i uddannelsens konstituerende studieaktiviteter og i specialet.


Derudover har en dimittendundersøgelse fra KU 2020 indgået i overvejelserne. Denne viser at jobmulighederne inden for specialiseringerne familiedyr, eksotiske dyr og heste endnu er begrænsede. I uddannelsesevalueringen af kandidatuddannelsen i Husdyrvidenskab 2020 på KU foreslås det derfor at indføre korte praktikophold samt øget brug af gæsteforelæsere fra erhvervet. Begge tiltag er indtænkt kandidatuddannelsen i Animal Science på AU.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Kandidatuddannelsen i Animal Science (den gamle ”husdyr-agronom”) på KU planlægges at have sidste optag i sommeren 2026. Det samme gælder kandidatuddannelsen i Agrobiologi med speciale i husdyr på AU. Fra sommeren 2027 er den ansøgte uddannelse således den eneste kandidatuddannelse i dyrevidenskab i Danmark.


Uddannelserne i veterinærvidenskab på AU og KU er beslægtede uddannelser, idet de studerende også her skal have cellelære, husdyranatomi, husdyrfysiologi, kemi, biokemi samt dyr og samfund. En anden nært beslægtet uddannelse er den traditionelle uddannelse i biologi. Derudover findes en række uddannelser, der i mindre grad er beslægtet med uddannelsen:


• Bioteknologi
• Environmental Biology
• Biomedicin
• Biokemi
• Bioteknologi
• Life Science og teknologi
• Biokemi og molekylær biologi
• Naturressourcer
• Molekylærbiologi
• Bioprocess Science


Kandidatuddannelsen i Animal Science adskiller sig fra alle disse ved at fokusere på det raske dyr i menneskers varetægt, hvor mennesker træffer afgørende valg om deres levevilkår og hvor der findes et erhverv eller en branche/jobfunktion i direkte eller indirekte tilknytning til dyret.


Uddybende bemærkninger

Ingen uddybende bemærkninger.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Kandidatuddannelsen i dyrevidenskab vil primært rekruttere fra bacheloruddannelsen i dyrevidenskab (ansøges parallelt).


Der vurderes, at være stor interesse for uddannelse inden for klima, miljø, natur og biologi og således et solidt grundlag for rekruttering til nye uddannelser på AU Viborg. Vurderingen baseres på forudgående analyse foretaget af AU, som estimerer et rekrutteringsgrundlag på ca. 1300 pr. år for bacheloruddannelserne i plante- og fødevarevidenskab (ansøges parallelt) samt dyrevidenskab.


Uddannelsen erstatter eksisterende linje på kandidatuddannelse i Agrobiologi, samt KUs eksisterende kandidatuddannelse i Animal Science. Det forventes derfor ikke, at udbuddet vil påvirke rekruttering til andre uddannelser i væsentlig grad.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Kandidater i Animal Science har med to års relevant erhvervserfaring adgang til masteruddannelsen 'Vurdering af husdyrvelfærd i primærproduktionen' på AU.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Uddannelsen forventes startet op i sommeren 2027 med et optag på 30 studerende, herefter 50 studerende, hvilket vil udgøre det fremadrettede niveau for årligt optag.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Ingen øvrige bemærkninger.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2023-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev A1 AU - kandidat i Animal Science.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil