Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Bachelor - Medicin - Københavns Universitet

Københavns Universitet
09/01-2023 07:15
2023-1
Godkendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Fra København til Region Sjælland/Køge

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Maria Novrup, Specialkonsulent. Københavns Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet - Fakultetsservice, Afdeling for uddannelse og studerende. Tlf. dir. 35 32 60 58, mobil 23 71 26 48. E-mail: mno@sund.ku.dk

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Bachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Medicin

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Medicine

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor (BSc) i medicin

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor of Science (BSc) in Medicine

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Sundhedsvidenskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

En adgangsgivende eksamen med mindst 6,0 i gennemsnit eller med en bestået KU kvote 2-prøve (kun i kvote 2).


Ansøgere skal desuden have bestået disse fag, når de søger i kvote 1 og kvote 2:  • Dansk A

  • Engelsk B

  • Matematik A


En af følgende kombinationer:  • Fysik B og Kemi B

  • Fysik B og Bioteknologi A

  • Kemi B og Geovidenskab A

  • Kemi B, Biologi A og Fysik C


Bacheloruddannelsen i medicin (Region Sjælland/Køge) vil få eget optagelsesområdenummer (KOT-nr.), således at ansøgere forud for optagelse på bachelorniveau har valgt Region Sjælland/Køge som uddannelsessted for såvel bachelor- som kandidatuddannelsen. De studerende, der på bachelorniveau er optaget på optagelsesområdenummer for bacheloruddannelsen i Region Sjælland/Køge, har retskrav på kandidatuddannelsen i Region Sjælland/Køge.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
180

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant (dublering).


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant (dublering).


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant (dublering).


Forslag til censorkorps
Censorkorpset for lægeuddannelsen i Danmark

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Behovsanalyse KU dublering Medicin til Region Sjælland_Køge.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

I 2021 vedtog et bredt politisk flertal i Folketinget aftalen ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark”. Her fremgår det, at KU i samarbejde med Region Sjælland skal ”styrke(.) forankringen af medicinuddannelsen i Køge og på Sjælland”. I PLO’s analyse fra 2016 af ”Sammenhæng mellem uddannelsessted og praksissted” fremgår det: "Tidligere erfaringer fra Danmark og udlandet viser, at læger typisk bliver boende og får arbejde i det område, de er uddannet i. (…) 58 procent af medlemmerne arbejder i den region, de er uddannet i. Yderligere 28 procent arbejder i naboregionen til den region, de er uddannet i.” I Sundhedsstyrelsens Lægeprognose 2021-2045 fastslås det (s. 13): ”Geografi i forhold til uddannelsessted har en betydning for, hvor lægerne på sigt etablerer sig som læge og speciallæge. Det gør sig gældende både for læger under uddannelse og for færdiguddannede speciallæger.” S. 42: ”Tendensen er tydeligst for læger, der har gennemført deres kandidatuddannelse fra Aalborg Universitet, hvor 81,6 pct. efterfølgende arbejder som læge i Region Nordjylland. For læger uddannet fra Københavns Universitet arbejder 69,4 pct. efterfølgende som læger i Region Hovedstaden og 18,8 pct. i Region Sjælland…”


Baseret på disse klare indikationer af, at uddannelsessted har betydning for fremtidigt ansættelsessted, ønsker KU at dublere medicinuddannelsen til Region Sjælland/Køge for at fremme rekruttering af læger i regionen – både til sygehuse og til almen praksis. Dette skal ske ved at optage studerende på medicinstudiet, som allerede fra deres bacheloruddannelse vil være tilknyttet regionen, og som igennem studiet i stigende grad vil have regionens sygehusvæsen og almen praksis som omdrejningspunkt for deres studieforløb. Denne vision deles af relevante aktører i regionen.


Uddybende bemærkninger

Københavns Universitet har siden efteråret 2018 samarbejdet med Region Sjælland om at oprette et frivilligt spor på kandidatuddannelsen i medicin. Det såkaldte Region Sjælland-spor havde første optag i 2019 og var i efteråret 2021 fuldt ud implementeret med 24 studerende på hvert semester, svarende til 144 studerende. Fra efteråret 2023 øges antallet af studerende til 48 pr. semester. Der har været stor interesse for Region Sjælland-sporet og alle pladser er besat. Tilbagemeldinger fra de studerende og de løbende evalueringer viser stor tilfredshed med Region Sjælland-sporet, både i forhold til kvaliteten af undervisningen, undervisningsmetoder, muligheden for at følge det samme hold, den tætte kobling mellem teori og klinisk undervisning, den tætte kontakt mellem studerende og undervisere, de særlige muligheder der er i forhold til indflydelse på undervisning og placering af klinikophold og muligheden for at få del i de særlige sammenhængende uddannelsesforløb i den efterfølgende lægelige videreuddannelse.


Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvorvidt lægerne, som har været tilknyttet Region Sjælland-sporet, vælger en hoveduddannelse i regionen. Foreløbigt viser tallene, at stort set alle har valgt at tage imod et af de sammenhængende uddannelsesforløb.


Med baggrund i den succesfulde udrulning af Region Sjælland-sporet, og det allerede eksisterende tætte samarbejde mellem KU og relevante aktører i hele regionen om at udbyde sporet, er der således et solidt grundlag for at udrulle et formaliseret udbud af medicinuddannelsen i Region Sjælland/Køge.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Som led i udmøntningen af den politiske aftale om rammerne for ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark” har KU indmeldt en tilpasning i optaget på medicinuddannelsen med forslag om dublering i Region Sjælland med et optag på 110 studerende på bacheloruddannelsen og 100 studerende på kandidatuddannelsen pr. år.


Forslaget om dublering af medicinuddannelsen blev sendt i skriftlig høring i september 2022; dertil blev forslaget drøftet på møde i aftagerpanelet for medicinuddannelsen ved KU d. 26. oktober 2022.


Langt størstedelen af de afgivne høringssvar er positive over for forslaget og har givet værdifulde input og vurderinger, mens kun få af de adspurgte ikke har set sig i stand til at vurdere effekten af dubleringen. Der er bred enighed om, at dubleringen vil medvirke til at sikre en tidlig forankring af medicinstuderende og læger og dermed styrke rekruttering og fastholdelse af læger og speciallæger i Region Sjælland.


Der er således stor opbakning til at gennemføre en dublering af medicinuddannelsen. Samtidig har høringen affødt en række kommentarer og forslag til, hvordan man bedst opnår det ønskede mål om at tiltrække flere læger til stillinger i regionen.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Den vedhæftede behovsanalyse rummer en oversigt over de aktører og interessenter, som er blevet kontaktet. KU har indhentet skriftlige høringssvar fra en række interessenter, som sammen med de adspurgte medlemmer af aftagerpanelet for medicinuddannelsen ved KU repræsenterer relevante kommuner, regioner, organisationer og foreninger.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Påvirkning af beslægtede uddannelser: Ingen af de adspurgte høringsparter vurderer, at BA - og KA-uddannelsen i medicin i Region Sjælland/Køge vil påvirke rekrutteringen til beslægtede uddannelser i nærområdet negativt; flere har derimod påpeget, at det sandsynligvis vil påvirke uddannelses- og arbejdsmiljøet for andre sundhedsuddannelser positivt. Der er i det hele taget store forventninger blandt høringsparterne til, at en dublering af medicinuddannelsen vil have stor positiv indvirkning på hele regionens uddannelsesmiljø og til rekruttering til de regionale sundhedsuddannelser.


Dimensionering: Bachelor- og kandidatuddannelsen i medicin udbydes i dag på Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet i Odense samt Esbjerg (kun kandidatuddannelse). De 110 pladser på bacheloruddannelsen i medicin, som foreslås udbudt i Region Sjælland/Køge, indgår i den samlede dimensionering på 606 studiepladser på bacheloruddannelsen i medicin ved KU.


Ledighed: Ledigheden på bacheloruddannelsen i medicin på KU over de seneste fem målte årgange har en ledighedsprocent på 0,0 (målt som gennemsnittet af ledigheden 4.-7. kvartal efter dimission).


Uddybende bemærkninger

Region Sjælland er den eneste region i Danmark uden egen medicinuddannelse. En dublering af medicinuddannelsen til Region Sjælland/Køge vil betyde, at uddannelsesmulighederne inden for medicinstudiet bliver udbredt til et større område i Østdanmark. Dette forventes både at medføre fordele for rekruttering til medicinstudiet og at styrke rekruttering og fastholdelse af læger og speciallæger i Region Sjælland.


Dubleringen bliver støttet af regionale aktører, som står klar i 2024 til at modtage de nye medicinstuderende og tilbyde dem undervisning og klinikophold på regionens sygehuse og i almen praksis - herunder et nyetableret Videnshus på Sjællands Universitetshospital i Køge med undervisningslokaler, gruppe- og opholdsrum til de medicinstuderende og et stærkt studiemiljø. Køge Kommune forventes at kunne bidrage med attraktive tilbud om studieboliger.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Rekrutteringsgrundlaget for medicinuddannelsen på KU er uændret, idet det samlede optag på medicinuddannelsen ved KU ikke øges med det foreslåede udbud. Da Region Sjælland ikke har et udbud af medicinuddannelsen i dag, må studerende, som ønsker at studere medicin, søge uddannelsen ved KU eller et andet universitet. Region Sjælland og KU forventer derfor, at et regionalt udbud af medicinuddannelsen vil have et solidt rekrutteringsgrundlag inden for regionen, sådan som det bl.a. fremgår af høringssvarene fra Region Sjælland og Køge Kommune.


Som bekræftet af behovsanalysen, forventes uddannelsen ikke at have negativ indflydelse på rekrutteringen til eksisterende uddannelsesudbud; tværtimod kan den bidrage positivt til rekruttering til regionens andre sundhedsuddannelser.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Dimittender fra bacheloruddannelsen i medicin ved Københavns Universitet, Region Sjælland/Køge vil have retskrav til kandidatuddannelsen i medicin ved Københavns Universitet, Region Sjælland/Køge.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Bacheloruddannelsen vil optage 55 studerende til studiestart hvert semester svarende til 110 studerende hvert år.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Uddannelsen omfatter ikke praktik, men en række kliniske kurser, der omfatter ophold på hospital, almen praksis m.m.


KU har et tæt samarbejde med Region Sjælland om forberedelse af dubleringen af uddannelsen, og Region Sjælland har givet tilsagn om at modtage alle studerende på bachelor- og kandidatuddannelsen på kliniske ophold. Region Sjælland har allerede i dag studerende fra KU i kliniske ophold på bachelor- og kandidatuddannelsen i medicin, og en dublering ligger inden for den nuværende kapacitet.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Den foreslåede bachelor- og kandidatuddannelse i medicin i Region Sjælland/Køge vil følge samme studieordning som den eksisterende uddannelse ved KU i København.


Bemærkninger om økonomi og udflytning
Til det samlede arbejde med ’styrkelse af forankringen’ og påbegyndelse af ’videre arbejde hen imod en udbygning af medicinuddannelsen’ har Folketinget bevilget en økonomisk
ramme på 10,1 million kroner til etablering og 4 millioner kroner årligt samt forhøjet taxameter-takst til opgaven. Den økonomiske ramme skal dække, at Københavns Universitet i forbindelse med det selvstændige KOT-optag overtager de økonomiske forpligtelser til at drive kandidatuddannelsen i Region Sjælland. Region Sjælland forventes at stille undervisnings- og studiemiljøfaciliteter mv. til rådighed. Desuden forventes det, at Region Sjælland udbygger de nødvendige kliniske forskningsmiljøer mv. som en faglig forudsætning for uddannelsen.


Der etableres en selvstændig bachelor- og kandidatuddannelse i medicin med særskilt optagelsesområdenummer (KOT-nr.), forankret i Region Sjælland/Køge. Bacheloruddannelsen i medicin (Region Sjælland/Køge) vil have et optag på 110 studerende pr. år fra 2024, mens kandidatuddannelsen i medicin (Region Sjælland/Køge) vil have et optag på 100 studerende pr. år fra 2027.
Af de dublerede kurser på BA-uddannelsen, er det i første omgang primært kliniske kurser, der udflyttes. Hermed får de studerende blandt andet en tæt tilknytning til regionens sygehuse tidligt i deres uddannelsesforløb. På KA er hovedparten af kurserne allerede etableret i Region Sjælland i regi af Region Sjælland-sporet. Baseret på resultatet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra KU og Region Sjælland er det pt. planlagt at udflytte følgende kurser:  • På bacheloruddannelsen: Introduktionskursus, Tidlig patientkontakt og førstehjælp, Tidligt klinisk ophold, Kliniske sygdomsenheder, Diagnostiske fag og Bachelorprojekt (i alt 32,5 ECTS)

  • På kandidatuddannelsen: Alle kurser på nær Retsmedicin (i alt 177,5 ECTS).


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2023-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev D1 og D2 KU bachelor og kandidat i medicin.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil