Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) - Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
15/09-2021 06:59
2021-2
Godkendt
Ansøgningstype
Ny filial

Udbudssted
Cphbusiness City til Cphbusiness Hillerød

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Jon Olsen joao@cphbusiness.dk 3054 8874

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK)

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Academy Profession Degree in Financial Management

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Ikke relevant.

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Ikke relevant.

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til uddannelsen forudsætter gymnasial eksamen eller en 3-årig erhvervsuddannelse samt opfyldelse af område- og uddannelsesspecifikke krav. De område- og
uddannelsesspecifikke adgangskrav, jf. bilag til adgangsbekendtgørelsen er Engelsk C
og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.


Opfyldelse af ovenstående adgangskrav er nødvendige, men ikke i sig selv tilstrækkelige for optagelse. Cphbusiness fastsætter og offentliggør nærmere regler for, efter hvilke kriterier ansøgere i kvote 2 optages, hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er studiepladser til rådighed. Cphbusiness offentliggør sådanne kriterier for udvælgelsen på erhvervsakademiets hjemmeside under hensyntagen til frister krævet af Uddannelses- og Forskningsministeriet.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant da der ansøges om uddannelsesfilial.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant da der ansøges om uddannelsesfilial.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant da der ansøges om uddannelsesfilial.


Forslag til censorkorps
Det eksisterende censorkorps for uddannelsen.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Samlede bilag_13.09.21.pdf

Kort redegørelse for det lokale behov for uddannelsesfilialen. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

I dag udbydes uddannelsen kun to steder på Sjælland: I København og i Næstved. På Cphbusiness mener vi, at der er behov for en ny uddannelsesfilial i Nordsjælland.
Uddannelsen har generelt en lav ledighed i København:


2016: 5,3%
2017: 4,3%
2018: 3,7%


Som det fremgår af ovenstående skema, har ledigheden været faldende, hvilket stemmer overens med den generelle tendens i branchen, som går mod øget anvendelse af personale med videregående uddannelse. Dette er beskrevet i de uddybende bemærkninger nedenfor.


Eftersom det allerede i dag er en udfordring at ansætte personale, der er uddannet på det rette niveau, vurderer vi, at behovet vil være stigende i Nordsjælland fremover. 42% af de beskæftigede dimittender har fået ansættelse i deres praktikplads (uddannelseszoom). Derfor vurderer vi, at vi skal have flere studerende til at søge praktikpladser i Nordsjælland, hvis vi skal gøre det nemmere for virksomhederne at ansætte uddannet personale. Derfor har Cphbusiness længe været i dialog med arbejdsmarkedet i regionen gennem Dansk Ejendomsmæglerforening (DE), Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), C4, Hillerød Kommune og Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland om etablering af et udbud af uddannelsen i Nordsjælland. Dette har ført til, at Cphbusiness siden 2015 har haft et Nordsjælland-hold, hvor alle studerende kommer fra Nordsjælland. Dette er beskrevet i de uddybende bemærkninger nedenfor.


Ved etablering af en uddannelsesfilial i Nordsjælland, vil Cphbusiness ikke længere udbyde Nordsjælland-hold i København, men de lokale samarbejder, som er etableret i denne forbindelse, fortsætter på filialen. Udbuddet vil således fra første færd være forankret lokalt med virksomheder, som har fungeret som oplægsholdere, deltaget i case-arbejde med de studerende og lignende.


Uddybende bemærkninger

Cphbusiness har gennem en årrække været i dialog med Dansk Ejendomsmæglerforening (DA) og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) om muligheden for at styrke udbuddet af uddannet personale til særligt ejendomsmæglere, banker, pensions- og forsikringsselskaber i Nordsjælland.


Årsagen til dette er, at særligt disse brancher i Nordsjælland gennem længere tid har oplevet udfordringer med at besætte ledige praktikpladser og stillinger til uddannet personale.


For at løse dette problem etablerede Cphbusiness i 2015 et Nordsjælland-hold i samarbejde med Nordea Hillerød og Dansk Ejendomsmæglerforenings Kreds 2, der inkluderer stort set alle ejendomsmæglere i regionen. På dette hold blev studerende med adresse i Nordsjælland samlet, og Nordea Hillerød og forskellige lokale ejendomsmæglere indgik efterfølgende som samarbejdspartner i dele af undervisningen. Ledelsen af finansøkonomuddannelsen orienterede første gang om Nordsjælland-holdet på uddannelsesudvalgsmøde d. 26. august 2015 (Se bilag 1, nederst side 2).


Dette samarbejde har også været anvendt i undervisningen, hvor relevante repræsentanter fra Nordsjællandske virksomheder, har været anvendt: • Samarbejde med Mikkel Bjerrum, Nordea, Filialdirektør Helsingør, nu Direktør, Nordea, Hillerød. Valgfaget Organisation og ledelse. Mikkel er oprindeligt uddannet finansøkonom.

 • Maria Lindholm, Danbolig Espergærde, Obligatorisk læringselement – ”Hvordan er det at arbejde som ejendomsmægler?”

 • Anja Ege Hansen, PWC, Hillerød, Erhvervsøkonomi på 3. semester. Anja er oprindeligt uddannet finansøkonom.

 • Line Thøgersen, Danske Bank, Hillerød, Salg og Rådgivning sammen med Privatøkonomi, Obligatorisk læringselement. Line er oprindeligt uddannet finansøkonom.

 • Lektor på Nordsjællandsholdet Lasse Dahlberg været i praktik i Danbolig, Espergærde, 3 dages ophold.


Denne lokale forankring af uddannelsen i Nordsjælland vil fortsætte og vil også forsøges udvidet efter uddannelsen etableres i Hillerød.


Ordningen med Nordsjælland-hold har eksisteret siden 2015 og op til i dag, og omfatter nu to hold. Ideen med Nordsjælland-hold har vist sig at være god, men det har ikke løst alle udfordringerne. Vi kan se, at der fortsat er en del af de studerende, der hellere vil have en praktikplads i København end i Nordsjælland, når de følger undervisningen i København. Derfor ønsker vi nu at flytte de to Nordsjælland-hold til Hillerød, hvor vi i forvejen har en række merkantile uddannelser samt financial controller. Formålet med at flytte de to Nordsjælland-hold til Hillerød er, at de studerende i langt større grad, end det i dag er tilfældet, vil tage deres praktikperiode og efterfølgende søge ansættelse hos virksomheder i Nordsjælland.


For at vise, at der er et større behov i Nordsjælland end i Danmark generelt, har Cphbusiness undersøgt om en større andel af de opslåede stillinger i regionen vedrører brancher, der er relevante for finansøkonomuddannelsen, end i resten af landet.


Cphbusiness har gennem sit samarbejde med IBM's supercomputer Watson lavet et udtræk på vores jobdatabase, der indeholder mere end 474.000 jobannoncer. Den samlede database er gennemsøgt for følgende ord: • Bank

 • Pengeinstitut

 • Sparekasse

 • Realkredit

 • Forsikringsselskab

 • Pensionsselskab

 • Ejendomsmægler

 • Ejendomsadministration

 • Property (management)


Udtrækket viste, at der på landsplan var 14.866 jobannoncer hvor et eller flere af disse ord indgik i perioden september 2019 til juli 2021. Samlet set indgik et eller flere af disse søgeord i 3,13% af alle jobannoncer på landsplan.


Isoleret på Nordsjælland var forekomsten 3,74%. Forekomsten var med andre ord 19% større i Nordsjælland end i Danmark samlet. Selvom vi ikke kan se, hvor mange af disse annoncer der specifikt er målrettet finansøkonomer, så viser det tydeligt, at der er en større efterspørgsel på personale i brancher, der er relevante for finansøkonomuddannelsen, end i resten af landet. 


Herudover står Danmark over for en generel vækst på finansområdet, som på sigt vil øge behovet yderligere for arbejdskraft med en relevant videregående uddannelse.


Dette fremgår af en analyse fra FA fra 2019, der viser, at andelen af faglært personale er faldende og andelen af personale med videregående uddannelse er stigende i finanssektoren. Dette er en generel tendens, men tal for 2000 til 2019 viser, at begge tendenser har været mere tydelige i finansbranchen end på det generelle arbejdsmarked. Ifølge FA’s analyse fra 2019 er andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse på det generelle arbejdsmarked steget med 14% i perioden 2000-2019, imens den er steget med 34% i finansbranchen. På det generelle arbejdsmarked stod 55% af denne stigning af personer med en lang videregående uddannelse, imens dette var tilfældet for 45% af medarbejderne i den finansielle sektor (Se bilag 2).


På det generelle arbejdsmarked er der en tendens til, at der ansættes langt flere medarbejdere med en videregående uddannelse. Ser man alene på finansbranchen består en større andel af denne stigning dog fortsat af personer med kort eller mellemlang videregående uddannelse end på det generelle arbejdsmarked.   


Dette skyldes blandt andet, at særligt bankbranchen, men også ejendomsmægler, forsikrings- og pensionsbranchen tidligere i høj grad har anvendt kontoruddannet personale til stillinger, der i dag stort set udelukkende besættes af personale med kort eller mellemlang videregående uddannelse, herunder erhvervsakademiuddannelsen i finansøkonomi.


Sammenholdt med den generelle ledighed for nyuddannede fra finansøkonuddannelsen, som er vist ovenfor, peger dette på en tendens, der på sigt vil gøre det endnu sværere at ansætte uddannet personale i Nordsjælland. Efterspørgslen stiger i hele landet, og virksomheder i København, hvor størstedelen af den finansielle sektor befinder sig, vil fremover ansætte en større del af dimittenderne, der i forvejen har en meget lav ledighedsgrad.


Derfor er det Cphbusiness' vurdering, at det er nødvendigt at gøre en ekstra indsats for at pege dimittenderne i retning af Nordsjælland. Som tidligere nævnt er første skridt hertil at få flere studerende til at tage praktik i Nordsjælland, og dette vurderer vi vil være nemmere, hvis uddannelsesudbuddet befinder sig i regionen.


Underbygget skøn over det regionale og lokale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

I første omgang ønsker Cphbusiness at etablere to hold i regionen.


Som ovenfor beskrevet udbydes der allerede i dag to Nordsjælland-hold i København, som har haft til formål at få flere studerende til at søge praktikplads og efterfølgende job i Nordsjælland. Dette er til dels lykkedes, men der er fortsat virksomheder i Nordsjælland, som har vanskeligt ved at få praktikanter og ansætte kvalificerede dimittender.


Derfor vurderer vi, at der ikke vil opstå udfordringer hverken med at finde praktikpladser til de studerende eller ansættelse til dimittenderne. 


Hvilke aftagere og øvrige interessenter har været inddraget i behovsafdækningen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Cphbusiness har gennem en længere periode løbende været i dialog med følgende interessenter om at styrke de nordsjællandske virksomheders muligheder for at ansætte finansøkonomer både som praktikanter og dimittender: • Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) (se bilag 3)

 • Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) (Se bilag 4)

 • C4 (Se bilag 5)

 • Hillerød Kommune (Se bilag 6)

 • Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland (Se bilag 6)


Uddybende bemærkninger

Eftersom der længe har været konstateret et behov for uddannelsen i Nordsjælland, og der allerede er etableret et samarbejde med lokale virksomheder gennem Nordsjælland-holdet, har vi ikke fundet det nødvendigt at inddrage interessenter yderligere.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser lokalt og regionalt, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Som det er lige nu, bliver finansøkonomuddannelsen udbudt i København K og Næstved.


Regionalt er følgende lignende uddannelser som Cphbusiness selv udbyder: • PBA i Finans (København K)

 • Financial controller (AK) (Hillerød)

 • Markedsføringsøkonom (AK) (Hillerød)

 • Handelsøkonom (AK) (Hillerød)


og følgende uddannelse som Cphbusiness ikke er udbyder af: • Administrationsøkonom (AK) (København N)


Cphbusiness vurderer ikke, at et udbud af finansøkonom-uddannelsen vil påvirke lignende udbud i området. Sammenlignet med Cphbusiness' egne udbud i Hillerød, er finansøkonomuddannelsen, ud over også at være en merkantil uddannelse, fokuseret på de finansielle brancher. Dette fokus gennemstrømmer ikke de andre uddannelser i Hillerød.


Cphbusiness vurderer ikke, at et udbud af finansøkonomuddannelsen vil påvirke udbuddet af administrationsøkonom. Finansøkonom retter sig mod den finansielle sektor og de brancher der tilhører denne, hvor administrationsøkonom er målrettet administrative og forvaltningsretlige funktioner i offentlige og private virksomheder.


Uddybende bemærkninger

I denne ansøgningsrunde søger Cphbusiness også om at flytte financial controller fra Cphbusiness Lyngby til Cphbusiness City, hvilket vil betyde, at der etableres to lokationer, hvor både finansøkonom og financial controller udbydes. Synergien mellem de to udbud i både Hillerød og København vil skabe bedre grobund
for samarbejdet og muligheden eksepelvis for underviserudveksling på tværs af de to lokationer og vil på sigt betyde, at de to uddannelser forankres bedre i Hillerød og får et stærkere fagligt miljø.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Rekrutteringsgrundlaget for dubleringen af finansøkonom-uddannelsen vil være uændret ift. de Nordsjælland-hold der bliver oprettet på Cphbusiness City i dag. For den gruppe af studerende som bor i Nordsjælland, vil uddannelsen flytte tættere på dem.


Dette understøttes også i bilag 7: Studerendes bopæl 6 måneder før tilgang til studiet. Heri fremgår det, at 84 af de studerende der blev optaget på finansøkonomuddannelsen i 2020, havde bopæl i kommuner i Nordsjælland 6 måneder før de blev optaget på studiet.


Cphbusiness vurderer derfor ikke, at der vil være konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Videreuddannelsesmulighederne for finansøkonomer: • Professionsbachelor i sport management

 • Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

 • Professionsbachelor i international handel og markedsføring


Ved nogle uddannelser og uddannelsesinstitutioner er der forskellige muligheder for videreuddannelse med merit. For finansøkonomer kan der fx være merit til bacheloruddannelsen erhvervsøkonomi (HA).


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

2022: 60


2023: 60


2024: 60


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

De lokale samarbejder, som er etableret i forbindelse med Nordsjælland-holdene der har eksisteret siden 2015, fortsætter på filialen. Udbuddet vil således fra det første optag være forankret lokalt med praktikvirksomheder.


Dette kan lade sig gøre, fordi Cphbusiness indtil nu haft en særlig indsats med fokus på, at sørge for praktikpladser i Nordsjælland til alle de studerende der gerne vil i praktik i Nordsjælland. Grundet denne indsats er der allerede et godt samarbejde med lokale virksomheder i Hillerød og Nordsjælland og et bredt netværk af mulige praktikvirksomheder.


Hvilke institutioner med beslægtede uddannelser eller udbud er blevet hørt i forbindelse med institutionens ansøgning?

Der er ikke nogen institutioner med beslægtede udbud der er blevet hørt, da Cphbusiness selv er udbyder af de beslægtede uddannelser.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2021-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
F7 Godkendelsesbrev.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil