Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Master - Arbejdsmiljøledelse - Syddansk Universitet

Syddansk Universitet
14/09-2021 13:41
2021-2
Godkendt
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
SDU Odense

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Chefkonsulent Per Æbelø pabelo@tek.sdu.dk 6550 7306 / 2049 8717

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Master

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Arbejdsmiljøledelse

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Occupational Safety and Health Management

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Master i arbejdsmiljøledelse

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Master of Occupational Safety and Health Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Teknisk videnskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Ansøgte masteruddannelse i arbejdsmiljøledelse ønskes placeret under det tekniske videnskabelige hovedområdet.


SDU ønsker nedenstående adgangskrav til uddannelsen:


En mellemlang eller lang videregående uddannelse
Mindst to års relevant erhvervserfaring. I vurderingen af erhvervserfaringens relevans vil der blive lagt væk på, at ansøgere som led i dennes arbejdsopgaver har beskæftiget sig med arbejdsmiljøområdet i minimum to år. Dette kan være som arbejdsmiljøleder, -koordinator, -repræsentant, -konsulent eller på anden måde arbejdsmiljøprofessionel.


Adgangskravene begrundes i dels ønsket om en bred faglig og uddannelsesmæssig baggrunnd blandt de studerende; dels at arbejdsmiljøfagligheden spænder over mange uddannelses- og erhvervsretninger.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Der er ikke international samarbejde


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Masteruddannelse i arbejdsmiljøledelse henvender sig til medarbejdere og ledere i både offentlige og private virksomheder der arbejder professionelt med arbejdsmiljø i bred forstand. Uddannelsen giver den arbejdsmiljøprofessionelle kompetence til – på et videnskabeligt, tværfagligt og professionelt niveau – systematisk at designe, implementere og evaluere arbejdsmiljøindsatser som virker i praksis. Det gælder både i en strategisk sammenhæng med kobling til FN’s verdensmål, ud-vikling af business cases og løsnings- eller reguleringskoncepter og i gennemførelse af de konkrete forandringsprocesser.


Uddannelsens dimittender optimeres i deres professionelle hverdags arbejde med arbejdsmiljø – og får kompetencer til at bestride arbejdsmiljørelaterede problemstillinger på et bredere og højere niveau i organisationen / virksomheden.


Der udbydes ikke tilsvarende uddannelser i Danmark


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Masteruddannelsen i arbejdsmiljøledelse er bygget op omkring tre grundlæggende og konstituerende horisontale hovedelemter, der hver tager et semester: • Design af arbejdsmiljøindsatser

 • Gennemførelse af arbejdsmiljøindsatser

 • Evaluering af arbejdsmiljøindsatser


Den studerende udarbejder afsluttende projekter inden for ovennævnte tre områder med inddragelse af fagligheder for vertikale søjler: • Samfund og virksomhed

 • Virksomhed og organisation

 • Krop, sundhed og arbejde

 • Forskningsbaseret metode


I afgangsprojektet udføres et selvstændigt projekt i egen arbejdsmiljøkontekst med fokus på både design, gennemførelse og evaluering.


En oversigt over uddannelsens opbygning og indhold ses som bilag 1.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant når det er en masteruddannelse


Forslag til censorkorps
Uddannelsen er tværfakultær. Den er forankret i det teknisk videnskabelige hovedområde, men med markant bidrag fra det sundhedsvidenskabelige hovedområde og sekundært bidrag fra det samfundsvidenskabelige hovedområde. Flere censorkorps kan således blive inddraget alt efter de enkelte afgangsprojekters fokus.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil
BILAG til prækvalifikationsansøgning for masteruddannelsen i arbejdsmiljøledelse.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Hovedargumentationen er: • Der ses et markant behov i navnlig det private – og der italesættes en mangel siden DTU nedlagde masteruddannelsen i teknisk miljøledelse. Der er en vækst i antallet af fuldtids arbejdsmiljøprofessionelle i både mellemstore og store virksomheder – en vækst der understøttes dels af nye og mere komplekse arbejdsmiljøstandarder (f.eks. ISO45001); dels af et globalt fokus på bæredygtigt arbejdsmiljø, som internationale danske virksomheder ønsker til at adressere. Endeligt er det blandt flere virksomheder blevet italesat, at der et besparelsespotentiale i relation til certificeringer og forsikringer ved, at virksomheden selv har medarbejdere der er kvalificeret til sådanne opgaver.

 • Der er en tiltagende awareness i det offentlige om behovet for efter- og videreuddannelse i relation til arbejdsmiljøområdet. Der italesættes et snarligt ’generationsskifte’ og at områdets kompleksitet gradvist øges. Dette er især udtalt i større kommuner, på det regionale område (sygehuse eksempelvis) og i større statslige organisationer, styrelser mm.

 • Ny lovgivning giver fra 2022 arbejdstilsynet mulighed for at pålægge private og offentlige aktører kompetenceudvikling i relation til arbejdsmiljøområdet. Arbejdstilsynet har indgået i følgegruppen til ansøgte uddannelse og de kompetenceudviklingskrav de kan pålægge offentlige og private aktører, er allignet med indholdet og kompetenceprofilen for masteruddannelsen i arbejdsmiljøledelse

 • Ny teknologi implemneteres i stigende grad i den arbejdsmiljøprofessionelle sfære. Der er brug for en teknisk-videnskabelig kvalificering af de arbejdsmiljøprofessionelle.


Endeligt skal det pointeres, at Danmark er det eneste Nordeuropæiske land, der ikke har uddannelsesmuligheder i relation til arbejdsmiljø på akademisk niveau.


Uddybende bemærkninger

Ansøgte masteruddannelse i arbejdsmiljøledelse er produktet af en omfattende og bred udviklingsproces med op mod 200 inddragede aktører fra både offentlige og private virksomheder og organisationer i hele Danmark.


Det er første gang SDU ansøger om prækvalifikation af en uddannelse inden for arbejdsmiljøområdet, men forskningsmæssigt har området i mange år været prioriteret på især Det Tekniske Fakultet og Det Sundhedsvidenskablige Fakultet - de to hovedområder der er primære bidragsydere til ansøgte uddannelse.


Supplerende hertil understøtter også SDUs Samfundsvidenskabelige Fakultet den ene søjle i ansøgte uddannelse med forskning og undervisning inden for fagmråderne samfund, organisation, forandringer m.fl.


DTU har ind til 2015 udbudt masteruddannelsen i teknisk mil-jøledelse, der var beslægtet med ansøgte SDU masteruddannel-se i arbejdsmiljøledelse, men dog med et bredere teknisk-miljøfunderet fokus (og derved ikke direkte målrettet kun ar-bejdsmiljø). DTU nedlagde uddannelsen som led i et fokusskift - uddannelsen blev ikke nedlagt grundet manglende ansøgere.


Afslutningsvis skal det nævnes, at ansøgte masteruddannelse i arbejdsmiljøledelse opfylder kravene til den europæiske certificering af arbejdsmiljøledelre (EurOSHM).


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

I den skriftlige høring SDU gennemførte som led i uddannelsesudviklingen blev høringspartnerne spurgt til, hvor mange medarbejdere de forventede at sende på uddannelsen i de kommende år. Af de 87 % positive svar svarede kun halvdelen på dette svar - og det bør også bemærkes, at undersøgelsen kun dækkede kommuner i Region Syddanmark. Alligevel opsummerede deltagerantallet sig til 16 medarbejdere årligt.


Ud fra denne 'stikprøve' vurdere SDU det derfor som meget sandsynligt, at uddannelsen vil tiltrække 20 - 25 studerende årligt.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

SDU har gennemført en omfattende udviklingproces, der startede i januar 2020. I processen har været: • En arbejdsgruppe bestående af VIP nøglepersoner fra alle tre indvolvede fakulteter samt udvalgte eksterne bidragsydere

 • En ekstern følgegruppe, der har mødtes seks gange i forløbet

 • 11 indledende bilaterale møder med toneangive aktører i starten af processen mhp. en indledende identifikation af behov for ansøgte uddannelse

 • 7 online (pga. Corona) dialogmøder i efteråret 2020 med i alt 35 eksterne interessenter fordelt på både offentlige og private aktører

 • Høring i vinteren 2020-21 med 97 indkomne høringssvar hvoraf 87% var positive,  8% negative og resten neutrale.

 • Ekstra dialogrunde med størtedelen af arbejdsmiljøledere og -koordinatorer i danske kommuner gennem fem dialogmøder arrangeret af KL


En oversigt over inddragne ses i bilag 2


Hvordan er det konkret sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Udviklingsprocessen for masteruddannelsen i arbejdsmiljøledelse har være omfattende og bredt indvolveret relevante private og offentlige virksomheder og organisationer i hele Danmark - i alt knapt 200 aktører.


I processen er uddannelsen gradvist blevet udviklet ved at det ghrundlæggende behov først blev adresseret, dernæst fokus på kernekompetencer i dialogmøderne (se oversigt over prioriterede kompetencer i bilag 2) hvorefter uddannelsens hele indhold og struktur blev drøftet, identifiseret og prioriteret og dette blev sendt i høring. Sideløbende hermed er følgegruppen kontinuerligt blevet inddraget.


Den afsluttende ekstra dialogrunde med det kommunale område (nationalt set) blev initieret idet høringen viste at nogle mindre kommuner rejste indholdsmæssige tvivlsspørgsmål, som SDU gerne ville adressere og medtænke.


Det er SDU's klare vurdering, at udviklingsprocessen dels har tydeliggjort behovet derigennem sikret fremtidige 'kunder' til ansøgte uddannelse; dels har sikret matchet mellem uddannelsens kompetenceprofil og indhold over for samfundets behov.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der findes ikke andre uddannelser målrettet arbejdsmiljøområdet på master / akademisk niveau i Danmark


Der findes ej heller andre uddannelser, der adressere arbejdsmiljøområdet og den arbejdsmiljøprofessionelles sfære og opgaver i et helhedsperspektiv og inddrager både desgin-, gennemførelsen- og evalueringsfasen af en arbejdsmiljøindsats.


Der findes en række mindre kurser, fag, forløb, konsulentydelser mm. der adressere enkeltelementer og fagligheder i den arbejdsmiljøprofessionelles virke. Dette er f.eks. elementer udbudt gennem Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), TeamArbejdsliv og AMPRO - nøgleaktører der alle har været inddraget tæt i udviklingen af ansøgte uddannelse og som påtænkes en aktiv rolle i realiseringen af uddannelsen.


På enkelte masteruddannelser (f.eks. masteruddannelsen i offentlig ledelse) kan et fokus på arbejdsmiljø indgå som et valgfag i størrelsen 5-10 ECTS.


Uddybende bemærkninger

Intet yderligere at bemærke


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

I den skriftlige høring SDU gennemførte som led i uddannelsesudviklingen blev høringspartnerne spurgt til, hvor mange medarbejdere de forventede at sende på uddannelsen i de kommende år. Af de 87 % positive svar svarede kun halvdelen på dette svar - og det bør også bemærkes, at undersøgelsen kun dækkede kommuner i Region Syddanmark. Alligevel opsummerede deltagerantallet sig til 16 medarbejdere årligt.


Ud fra denne 'stikprøve' vurdere SDU det derfor som meget sandsynligt, at uddannelsen vil tiltrække 20 - 25 studerende årligt - ansøgere som forventes rekrutteret nationalt.


Siden pressen omtalte nærværende initiativ (Ugebladet A4) har SDU modtaget omkring 20 henvendelser fra interesserede ansøgere.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Masteruddannelsen i arbejdsmiljøledelse vil ikke i sig selv være adgangsgivende til andre uddannelser eller forløb.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

2022: 20 studerende


2023: 25 studerende


2024: 25 studerende


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Praktikaftaler er ikke relevant for en masteruddannelse.


Masteruddannelsen i arbejdsmiljøledelse vil dog, som den praksisnære uddannelse den er, i høj grad være baseret på et samspil mellem det faglige indhold og undervisningen på uddannelsen i relation til den studerendes arbejdsmiljøprofessionelle hverdag.


Den studerende vil i alle tre tværgående fokusområder (design, gennemførelse og evaluering af arbejdsmiljøindsatser) skulle tage udgangpunkt i cases fra egen kontekst - og ligeledes skal det afsluttende masterprojekt udarbejdes i egen kontekst.


I udviklingsarbejdets omfattende dialog med eksterne interessenter er dette netop blevet set som både en styrke og en forudsætning.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Udviklingsarbejdet bag næværende prækvalifikationsansøgning har været omfattende - for omfattende til at SDU eksempelvis kan medsende 97 høringssvar, referater fra syv dialogmøder mm.


Processen er søgt illustreret dels i næsværende ansøgning; dels i bilagsmaterialet, hvor en oversigt over inddragede findes samt udvalgte høringssvar er vedlagt.


Det skal bemærkes, at SDU indledningsvist i høringen prissatte masteruddannelsen i arbejdsmiljøledelse til mellem 130.000 - 150.000. Prisen er efterfølgende revuderet til nu 98.000 DKR med mulighed for at opdele uddannelsen semestervis (24.995 pr. semester).


SDU står gerne til rådighed såfremt det samlede materiale ønskes fremvist.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2021-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
A6 Godkendelsesbrev.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil