Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Master - Ansvarlig Virksomhedspraksis - Syddansk Universitet

Syddansk Universitet
14/09-2021 13:13
2021-2
Afslag
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
SDU, Campus Odense

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Lektor Julie Emontspool, juli@sam.sdu.dk, +4565503239 Chefkonsulent Morten Vestergaard-Lund, movl@sam.sdu.dk, +4565501518 Kvalitetskonsulent Julie Nauerby Kristensen, juna@sdu.dk, +4565509481

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Master

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Ansvarlig Virksomhedspraksis

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Responsible Business Practice

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Master i Ansvarlig Virksomhedspraksis

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Master of Responsible Business Practice

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsvidenskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

For at blive optaget på Master i Responsible Business Practice skal ansøgeren have:


En relevant kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse eller en tilsvarende mellemlang videregående uddannelse eller diplomuddannelse. For eksempel:



 • Professionsbacheloruddannelse inden for erhvervsøkonomi, diplomingeniør, kommunikation eller og økonomi.

 • Bachelor eller kandidatuddannelse inden for erhvervsøkonomi, produktudvikling, og innovation.


Mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført, adgangsgivende uddannelse. Relevant erhvervserfaring kan udgøres af, at ansøgeren enten tidligere eller for nuværende beskæftiger sig for eksempel i områderne virksomhedsledelse og markedsføring.


Tilstrækkelige færdigheder i engelsk til at følge og forstå faglitteratur på engelsk og følge engelsksproget undervisning


Ansøgere med udenlandsk eksamen skal endvidere have bestået Studieprøven i dansk som andetsprog (tidligere Dansk Prøve 2). Det er et krav, at alle Studieprøvens 4 delelementer er bestået med karakteren 6 eller derover på 13-skalaen eller 02 på 7-trinsskalaen.


Ansøgere, der ikke opfylder de formelle adgangskrav kan også søge om optagelse. Optagelse vil her være betinget af en konkret individuel vurdering. Der kan søges om dispensation for ansøgere, som opfylder kravet om minimum to års relevant erhvervserfaring, men ikke opfylder uddannelseskravet.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Uddannelsens formål er at opfylde private og offentlige organisationers voksende behov for efteruddannelse til deres medarbejdere med fokus på bæredygtighed. Dansk Erhvervsliv forventer stor vækst inden for hele bæredygtighedssektoren, men mangler kvalificeret arbejdskraft. Arbejdsgiverne har et behov for en mere holistisk og samtidig praksisorienteret tilgang til udøvelsen af ansvarlig virksomhedspraksis, hvilket eksisterende uddannelser kun i begrænset omfang kan honorere.


Vores MRBP tilbyder medarbejdere i den private og offentlige sektor en banebrydende uddannelse, der gør dem i stand til at analysere komplekse ledelsesudfordringer relateret til ansvarlig forretningspraksis og at udvikle handlingsrettede løsninger til disse udfordringer. Foruden tilvejebringelsen af ny forskning i bæredygtig ledelse skaber uddannelsen også rammerne om et mentorsamarbejde, hvor specialister i bæredygtig ledelse tilbyder vejledning og sparring til de studerende på uddannelsen, når de står over for at implementere bæredygtige initiativer på deres egen arbejdsplads.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Masteruddannelsen er rettet mod nuværende og kommende ledere i private og offentlige virksomheder, der sigter mod at udvikle, ekspandere eller rekonstruere ansvarlig virksomhedspraksis. Kompetenceprofilen er som følger:


Viden & Forståelse



 • Masteren besidder viden om forskellige områder af virksomheden, hvor det er muligt at udvikle bæredygtig virksomhedspraksis.

 • Masteren kan forstå og reflektere teoretisk over forskningsbaseret viden med henblik på at identificere relevante problematikker.  

 • Masteren kan reflektere kritisk over strukturelle miljømæssige, sociale og økonomiske problematikker indenfor områder, der er relateret til virksomhed, marked og forbrug.  

 • Masteren har fået viden om og kompetence til at analysere de sociale og kulturelle logikker, der ligger til grund for udfordringerne i relation til global bæredygtighed samt deres konsekvenser for markeder, virksomheder og forbrugere.  


Færdigheder



 • Masteren kan udvikle beslutningsgrundlag og kreative løsninger til organisationer, som er relateret til organisationens miljømæssige, sociale og økonomiske udfordringer.

 • Masteren kan identificere og respondere konstruktivt på komplekse problematikker og etiske dilemmaer indenfor virksomheds-, markeds- og forbrugsområder.

 • Masteren kan om nødvendigt, kommissionere, anvende og forstår videnskabelig metode og teori til at gennemføre analyser af (u)ansvarlige virksomheds-, markeds og forbrugspraksisser.

 • Masteren kan selvstændigt udvikle, begrunde og facilitere fagligt relaterede beslutninger til organisationens øjede bæredygtighed


Kompetencer



 • Masteren kan håndtere komplekse og uforudsigelige arbejds- og udviklingssituationer og selvstændigt igangsætte og implementere samarbejde samt påtage sig et professionelt ansvar i forhold til at vurdere etiske og miljømæssige problemer. 

 • Masteren kan tage ansvar for sin egen faglige udvikling.  

 • Masteren har kompetencer til at integrere forskningsresultater og praksiserfaring, og dermed udvikle innovative løsninger i forhold til global bæredygtighed.

 • Masteren kan varetage højt kvalificerede funktioner i organisationen med sigt for at udvikle organisationens ansvarlig virksomhedspraksis.

 • Masteren kan samarbejde med relevante stakeholdere om at adressere og forhandle løsninger i forhold til konkrete miljømæssige, sociale og økonomiske udfordringer i organisationen.


 


Struktur og konstituterende fagelementer


Uddannelsen består af fire obligatoriske komponenter, som den studerende supplerer med 10 ECTS valgfagskurser i forårssemestret for at tone sin uddannelse i en bestemt retning.


 


 















1. år

 


KOMPONENT 1
(Kritisk fundament)


Den ansvarlige forbruger-borger (5 ECTS)


Etik, bæredygtighed og global udvikling (5 ECTS)


Organisationer & Samfund (5 ETCS)


 



KOMPONENT 2
(Ledelsesværktøjer)


Strategisk Marketing (5 ECTS)


Bæredygtig Value Chain Management (5 ECTS)


 


 


KOMPONENT 3
(Hands-on erfaring)


2. år

KOMPONENT 4
(Dybdegående forskning)


Masterprojekt (15 ECTS)



Samfundsorienteret samarbejdsprojekt (10 ECTS)


 


 


 


 


Valgfag (10 ECTS)


 


 



 


Den første komponent (Kritisk fundament – 15 ECTS) introducerer grundlæggende teorier og perspektiver, som gør den studerende i stand til at reflektere kritisk over de etiske dilemmaer og muligheder, som erhvervslivet står overfor. Fx hvilken rolle den ansvarlige virksomhed har i en bæredygtig udvikling, og hvordan virksomheden er forankret i en bredere social, lovgivnings- og rammesættende kontekst samt virksomhedens ansvar i forhold til forbrugere og borgere.

Den anden komponent (Ledelsesværktøjer – 10 ECTS) udstyrer den studerende med de værktøjer, der er nødvendige for at kunne lede en ansvarlig virksomhed. Her lærer den studerende at integrere ansvarlighed i marketing- og brandingstrategi, i forretningsmæssige aktiviteter og value chain management, samt andre områder, der dækkes via valgfag. Kurserne giver den studerende en række nyttige redskaber, som der kan trækkes på i det efterfølgende projektarbejde og masterprojekt.

Den tredje komponent (Hands-on erfaring - 10 ECTS) fokuserer på udviklingen af førstehånds erfaring i forhold til at identificere og adressere de udfordringer, som en ansvarlig virksomhed skal kunne tackle. Den studerende lærer bl.a. at samarbejde med kolleger og partnerorganisationer omkring anvendelsen af relevant teori og forskning i sin tilgang til konkrete udfordringer og muligheder.

Den fjerde komponent (Dybdegående forskning – 15 ECTS) fokuserer på at styrke den studerendes egen forskningskompetence og evne til kritisk tænkning gennem selvstændige undersøgelser, der tager udgangspunkt i de teorier, metoder og praktiske erfaringer, som er blevet præsenteret i løbet af de forudgående kurser.

KOMPONENT 1: Kritisk fundament (15 ECTS)

Kursusbeskrivelse: Den ansvarlige forbruger-borger (5 ECTS)
Kurset introducerer teoretiske værktøjer og perspektiver, som gør den studerende i stand til at reflektere kritisk over ansvar i forhold til forbrugere og borgere. Vi vil udforske, hvorfor og hvordan vi (ikke) engagerer os i sociale og miljømæssige problemer og ansvar som forbrugere og borgere. Der vil være særlig opmærksomhed på de socio-kulturelle dynamikker, som former ’ansvarliggørelsen’ af forbruger-borgere - dens grænser, forhindringer og effekt på samfundet og på forbruger-borgerens velbefindende. Kurset benytter et tværfagligt perspektiv, som bygger på sociologiske, antropologiske og lignende forskningstraditioner inden for samfundsvidenskab og humaniora.

Kursusbeskrivelse: Etik, bæredygtighed og global udvikling (5 ECTS)
Kurset sammenfatter begrebet bæredygtighed, giver et overblik over de grundlæggende etiske livssyn og værditeorier, og præsenterer udvalgte teoretiske opfattelser af individuelt og kollektivt ansvar. Sammen med en teoretisk og casebaseret introduktion til centrale spørgsmål og problematikker indenfor global udvikling vil det gøre den studerende i stand til at vurdere både de etiske spørgsmål og den strukturelle kompleksitet i den globale udvikling – og hvordan de to interagerer.

Kursusbeskrivelse: Organisationer & Samfund (5 ETCS)
Alle virksomheder er forankret i sociale kontekster. For at kunne fungere er en organisation nødt til skiftevis at tilpasse sig omgivelserne og prøve at påvirke dem. Dette modul giver den studerende en teoretisk basis for at forstå og kritisk analysere en virksomheds juridiske, økonomiske og menneskelige relationer til de sociale omgivelser, idet der lægges særlig vægt på bæredygtighedselementet i disse relationer. Kurset vil også præsentere og diskutere aktuelle organisatoriske svar på krav og ønsker fra de sociale omgivelser.

KOMPONENT 2: Ledelsesværktøjer (10 ECTS)

Kursusbeskrivelse: Strategisk Marketing (5 ECTS)
På dette kursus introduceres (e-learning) og drøftes (i klassen) state of the art forskning i socialt ansvarlige marketingstrategier. Strategiudvikling relateres til praksis via business cases (eksempelvis andre studerendes præsentationer). Kursusindholdet dækker: Strategisk planlægning (inkl. Benchmarking), brand positionering (fx socialt ansvarlige brands), produktet (fx bæredygtige produktkvaliteter), promotion (fx public relations i forhold til alle sociale stakeholders), performancemåling (fx KPIs), samt ansvarlige strategiers betydning (fx brand value, økonomi).

Kursusbeskrivelse: Ansvarlig management og bæredygtig Supply Chain Management (5 ECTS)
Kurset giver et overblik over drivkræfter, barrierer, mekanismer og udbytte af et bæredygtigt value chain management og præsenterer en række innovative redskaber og praksisser, som inddrager og navigerer en bred vifte af stakeholdere i en tid med en hurtigt voksende global sourcing. Vi udforsker bl.a., hvorfor indkøbere og leverandører i den globale supply chain (ikke) reagerer på social og bæredygtig ansvarlighed og hvordan effektiv (global) value chain management kan bidrage til social, miljømæssig og operationel performance gennem hele værdikæden.

KOMPONENT 3: Hands-on erfaring (10 ECTS)

Kursusbeskrivelse: Samfundsorienteret samarbejdsprojekt (10 ECTS)
På dette kursus får den studerende førstehåndserfaring med udfordringerne for en ansvarlig virksomhed gennem et udvalgt, konkret projekt i ”egen” virksomhed. For at styrke den studerendes forskningskompetence vil der være fokus på at skærpe evnen til at anvende state of the art forskningsviden fra uddannelsens pensum på de virkelige udfordringer, som den ansvarlige virksomhed står overfor. Projektet vil derfor bistås gennem peer support fra andre studerende, vejledning fra relevante undervisere samt eventuelle alumner med relevant kompetence på det konkrete område.

KOMPONENT 4: Dybdegående forskning (15 ECTS)

Kursusbeskrivelse: Masterprojekt (15 ECTS)
Masterprojektet vil give den studerende lejlighed til at fordybe sig i specifikke spørgsmål i relation til den ansvarlige virksomhed. Studerende har muligheden for at videreudvikle på deres projekt i ”hjem virksomheden”-projektet (komponent 3). I den skriftlige opgave kan de studerende dermed bygge videre på de erfaringer, der er indsamlet gennem det konkrete projekt i ”egen” virksomhed. Gennem uafhængig forskning kan de styrke deres beherskelse af relevante teoretiske og metodiske værktøjer, som kan hjælpe dem med at formulere klare forskningsspørgsmål, undersøge dem systematisk og diskutere resultaterne af deres undersøgelse kritisk.


 


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Som en masteruddannelse med afsæt i det samfundsvidenskabelige hovedområde ønskes uddannelsen indplaceret under deltidstakst 1.


Forslag til censorkorps
Det erhvervsøkonomiske censorkorps

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil
Aftagerundersøgelse - Ansvarlig virksomhedspraksis.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Vores analyse indikerer, at dansk industri står over for en række udfordringer, når det kommer til at opfylde potentialet på omtrent 60 milliarder USD om året i 2030. Resultaterne fra en undersøgelse fra 2020 viser, at danske virksomheder oplever en betydelig efterspørgsel på bæredygtige løsninger fra en bred vifte af stakeholders. Mere præcist bekræfter 68,7% af respondenterne, at deres kunder bekymrer sig om bæredygtighed, og at 78,2% om, hvorvidt deres leverandører tænker herpå. Mere end 90% af respondenterne forventer en forøgelse i arbejdet med bæredygtige problemstillinger inden for de næste 4 år, samt et skift i forretningspraksis mod et fokus på sådanne udfordringer.
Vores undersøgelse påpeger også at Danmark har behov for specialister med stærke kompetencer inden for virksomheder og samfundsvidenskab, idet disse kompetencer spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling (jf. Aftagerundersøgelse, s. 11). Vores undersøgelse viser, at 58,8% af respondenterne savner god og konkret rådgivning i, hvordan de bedst arbejder med bæredygtig forretningspraksis, og 70,1% af respondenterne identificerer manglen på professionelle kompetencer som en barriere mod at fremdrive udviklingen af bæredygtighedsfokuseret arbejde. Vores respondenterne påpeger, at mange ledere, som egentlig burde løse de komplekse udfordringer med udvikling og implementering af bæredygtige løsninger, mangler afgørende viden på dette område (jf. Aftagerundersøgelse, s. 16). Vores respondenter lagde dog også vægt på, at det skulle være en grundig uddannelse i bæredygtig ledelse, der kombinerer teoretiske og praktiske aspekter. Disse respondenter nævner specifikt, at der på nuværende tidspunkt ikke eksisterer en uddannelse i Danmark, som dækker dette behov.


Uddybende bemærkninger

Ingen


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Respondenterne fra vores aftagerundersøgelse forventer, at en bred vifte af medarbejdere vil være interesserede i den beskrevne uddannelse, afhængigt af, hvad de ønsker i forhold til deres karriereudvikling. Set fra dette perspektiv, forventer virksomheder, afhængigt af størrelse og industri, at 1-5 medarbejdere vil tage uddannelsen. Majoriteten af vores respondenter viser tydelig interesse i Master in Responsible Business Practice og bekræfter dens relevans for virksomheder og medarbejdere, se for eksempel udtalelserne fra respondenterne fra E-soft og Caneline på s. 17. Større konsulentvirksomheder såsom Rambøll og Lufthansa Consulting ser også uddannelsen som relevant for et stort antal medarbejdere. Lufthansa estimerer, at 1-2 medarbejdere blandt 200 administrative medarbejdere kunne være interesseret (jf. Aftagerundersøgelse, s. 28).
På basis af dette finder vi det derfor rimeligt at antage, at danske aftagere vil tage imod omtrent 30 dimittender fra denne uddannelse årligt.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Vi analyserede sekundære data om den danske bæredygtighedsagenda, inklusiv rapporter fra Regeringen, Finansministeriet, World Business Council for Sustainable Development, Regionsrådet Syddanmark, Deloitte Insights, Djøf med flere. Vi gennemførte en kvantitativ undersøgelse i 2020 blandt 136 virksomheder. De fleste af deltagerne var fra farmaceutindustrien, servicesektoren, offentlig administration, sundhedssektoren, uddannelsessektoren og medierne. 53,2% af respondenterne arbejdede i private virksomheder,431% i den offentlige sektor. 54,7% af respondenterne var CEO, leder, chef, grundlægger eller ejer. Størstedelen af de deltagende virksomheder var små og mellemstore virksomheder. Vi gennemførte også kvalitative interviews i 2020 med repræsentanter fra 19 danske virksomheder, som besad ledelsesstillinger i HR, kommunikation og virksomhedsudvikling. Vi gennemførte yderligere interviewrunder mellem marts og maj 2021 med repræsentanter fra 21 virksomheder, hvoraf de fleste besad ledelsesstillinger og arbejdede med forskellige områder af bæredygtighed (tabel 1 i aftagerundersøgelse, s. 4). Tre respondenter repræsenterede udenlandske virksomheder, der trækker på danske talenter.


Hvordan er det konkret sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Vi har udviklet uddannelsen i tæt samarbejde med aftagerne og har taget deres behov og feedback i betragtning i forhold til uddannelsens forventede indhold.
Generelt har vi modtaget meget positiv feedback omkring uddannelsen fra respondenterne (jf. Aftagerundersøgelse, s. 19). Respondenterne understreger, at uddannelsens indhold passer perfekt til medarbejdere, der påbegynder deres arbejde med bæredygtighedsledelse. Respondenterne gav en række forslag til, hvad der kunne gøre uddannelsen mere relevant i forhold til dem selv, hvilket blev taget i betragtning, da uddannelsens indhold blev justeret. Der blev især efterspurgt følgende elementer: bæredygtig rapportering, mere fokus på miljøperspektivet, indsigt i juridiske aspekter af bæredygtighed. For at adressere denne efterspørgsel har vi inkorporeret disse elementer i uddannelsens fag (se s. 24 og 25 i rapporten for at få et overblik). Vores fokus på at integrere respondenternes forespørgsler ses i tilvejebringelsen af fremtidige bæredygtighedsledere, der har fundamental forståelse af de forskellige vidensområder og ved at tilbyde valgfag har de ligeledes muligheden for at øge deres forståelse af et bestemt interesseområde.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der eksisterer ikke en uddannelse i Danmark, der tilbyder samme kompetenceprofil som vores master i ansvarlig forretningspraksis. Vi har identificeret to 60 ECTS EVU-uddannelser med fokus på ledelse og markedsføring, som adresserer bæredygtighed gennem de valgfag, de tilbyder: EMBA i Management of Technology (DTU/AAU) og Master of Business Development (CBS). En Master i Bæredygtig og sikker fødevareproduktion (DTU) er blevet godkendt i 2020, men fokuserer på fødevareproduktion uden at indeholde erhvervsøkonomiske elementer, som vores aftagere efterspurgte. Yderligere eksisterer der et fåtal af dagskurser. Det kan derfor konkluderes, at der ikke eksisterer en fuldkommen, holistisk masteruddannelse i Danmark med fokus på bæredygtighed. Vi har i samme omgang undersøgt uddannelser på kandidatniveau og har fundet, at ingen uddannelsestilbud helt dækker områderne, som vores uddannelse tilbyder. Da vi desuden ikke anser disse uddannelser for konkurrenter, da de er målrettet forskellige målgrupper, kan vi på baggrund heraf konkludere, at aftagernes behov for medarbejdere med viden, værktøjer og kompetencer inden for ansvarlig forretningspraksis ikke bliver mødt af eksisterende uddannelser.


Uddybende bemærkninger

I europæisk kontekst, er den eneste uddannelse, som tilbyder en kombination af holistisk tilgang og praksisorientering lig vores, en MSt in Sustainability Leadership (Cambridge University 90 ECTS). Der findes ikke en lignende EVU-uddannelse i nordisk eller tysk kontekst. Andre EVU-uddannelser i europæisk kontekst udgøres af MBA’er med specialiseringer i bæredygtighed inden for bestemte virksomhedsområder (tourisme, fashion), som primært udbydes af schweiziske handelsskoler, der mangler den holistiske vinkel, som Cambridge University og SDU tilbyder. Med en holistisk tilgang efterkommer vi således ikke kun et vigtigt lokalt behov i det danske uddannelseslandskab, men støtter ligeledes Danmarks image som frontløber på det internationale uddannelsesmarked


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Vores respondenter forventer, at en bred vifte af medarbejdere vil være interesseret i uddannelsen (i udvikling, logistik, marketing og salg). Vi forventer, at disse fagfolk vil være mellemledere i alle danske industrier, som arbejder for virksomheder, der allerede har implementeret en bæredygtig vinkel på deres aktiviteter eller som søger at udvikle deres virksomhed i denne retning inden for de næste 5 år.
I forhold til manglen på lignende uddannelser i nordisk kontekst forventer vi ikke at påvirke andre danske uddannelser negativt. Tværtimod er det vores forventning, at vi ved at tilbyde denne supplerende uddannelse kan styrke eksisterende masteruddannelser på SDU, idet vores uddannelses fagpakke også kan benyttes som valgfag på disse andre masteruddannelser.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Dimittender fra masteruddannelsen forventes primært at bruge uddannelsen som kompetenceløft i forbindelse med nuværende job. Dimittenden kan dog vælge at søge videre studier, idet masteruddannelsen formelt kvalificerer til en ph.d.-uddannelse.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Vi forventer at optage 15 studerende det første år og herefter 20 det andet år og 25 det tredje år i takt med, at de danske virksomheders fokus på bæredygtighed vokser.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ingen


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Respondenterne i aftagerundersøgelsen påpeger vigtigheden af, at denne type uddannelse forefindes på engelsk eller som et minimum indeholder engelske kursuselementer, da de fremtidige opgaver, som de studerende skal løse sammen med arbejdsgiverne, nødvendigvis vil udspille sig i internationale miljøer. Udover at opfylde arbejdsgivernes ønske vil integration af kurser på engelsk også betyde, at vi kan udnytte instituttets store akademiske netværk og invitere ansete eksperter fra hele verden til at dele deres viden med vores studerende.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2021-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
A9 Afgoerelsesbrev.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil