Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor (overbygning) - PBA i innovation og entrepreneurship - Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
15/09-2021 06:56
2021-2
Godkendt
Ansøgningstype
Ny filial

Udbudssted
Cphbusiness Bornholm

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Jon Alix Olsen joao@cphbusiness.dk 3054 8874

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor (overbygning)

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
PBA i innovation og entrepreneurship

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Bachelor's Degree Programme in Innovation and Entrepreneurship

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Ikke relevant.

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Ikke relevant.

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomiske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til uddannelsen forudsætter en adgangsgivende eksamen samt opfyldelse af område- og uddannelsesspecifikke krav, som fastlagt i adgangsbekendtgørelsens bilag. Der er ikke område- og uddannelsesspecifikke adgangskrav på det dansksprogede udbud af uddannelsen, mens der til det engelsksprogede udbud af
uddannelsen er krav om kundskaber i engelsk svarende til B-niveau.


Opfyldelse af ovenstående adgangskrav er nødvendige, men ikke i sig selv tilstrækkelige for optagelse.
Cphbusiness fastsætter og offentliggør nærmere regler for, efter hvilke kriterier ansøgere til professionsbacheloruddannelsen optages, hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er studiepladser til rådighed.
Cphbusiness offentliggør sådanne kriterier for udvælgelsen på erhvervsakademiets hjemmeside under hensyntagen til frister krævet af Uddannelses- og Forskningsministeriet.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
90

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant da der søges om uddannelsesfilial.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant da der søges om uddannelsesfilial.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant da der søges om uddannelsesfilial.


Forslag til censorkorps
Det eksisterende censorkorps for uddannelsen.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Samlet ansøgning_14.09.21.pdf

Kort redegørelse for det lokale behov for uddannelsesfilialen. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Cphbusiness har siden 2018 udbudt PBA(O) Innovation og entreprenørship som uddannelsesstation i Rønne. Eftersom uddannelsesstationer ophører ved udgangen af året, ønsker Cphbusiness nu at fortsætte med at udbyde uddannelsen i Rønne som uddannelsesfilial.


At uddannelsen allerede i dag udbydes som uddannelsesstation betyder, at uddannelsesfilialen i praksis kommer til at fortsætte uden ændringer. Således eksisterer der allerede i dag et samarbejde mellem uddannelsen og det lokale erhvervsliv, som blandt andet dyrkes gennem de studerendes praktik, undervisernes samarbejde med virksomheder om udvikling og løsning af cases og lignende.


Siden etableringen af uddannelsen, har Cphbusiness haft samarbejde med følgende virksomheder, som også har haft praktikanter:  • Skrædderen og skomageren

  • Lykkelund Mejeri

  • Bornholms Regionskommune

  • Spektakel

  • Rideture Bornholm

  • Værftet

  • Møbelfabrikken

  • Business Center Bornholm

  • Ailefo


Cphbusiness ser i dag et lokalt behov for uddannelsen, og vil med etableringen af en uddannelsesfilial kunne bibeholde muligheden for at tage en merkantil videregående uddannelse på Bornholm.


Uddybende bemærkninger

Ud over det eksisterende lokale behov for dimittender fra videregående tekniske og merkantile uddannelser, ser Cphbusiness også et stigende behov behov for dimittender med relevante uddannelser. 


Som der er redegjort for i den vedhæftede behovsanalyse, vil der de kommende år ske en stigning i behovet for dimittender med kompetencer indenfor innovation og entreprenørskab. Dette skyldes blandt andet Regeringens Klimaaftale 2020, hvor Bornholm er udpeget til energi-ø. Ligeledes viser vi i den vedhæftede behovsundersøgelse, at der på Bornholm er en kultur for at etablere små virksomheder, særligt indenfor service og oplevelse, men at mange ikke har de fornødne kompetencer. Derfor vil det være en hjælp, hvis disse tager uddannelsen i Innovation og entreprenørship, hvor de også lærer at etablere og drive en virksomhed.


Underbygget skøn over det regionale og lokale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

I dag optages der et hold om året. Der har indtil nu været ca. 15 studerende pr. hold. 2021-optaget har været noget mindre, men vi forventer, at vi fremover vil optage mellem 15-20 studerende om året.


Hvilke aftagere og øvrige interessenter har været inddraget i behovsafdækningen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Vi har inddraget et udsnit af virksomheder med kendskab til uddannelsen og uddannelsesorganisatiner samt borgmesteren på Bornholm - navnligt Boost Bornholm, Bornholms Landbrug & Fødevarer, Uddannelse Bornholm og Campus Bornholm.


Uddybende bemærkninger

Eftersom uddannelsen allerede i dag eksisterer og har et netværk blandt virksomheder på Bornholm, har vi ikke foretaget os yderligere for at inddrage interessenter i behovsafdækningen.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser lokalt og regionalt, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Det at PBA(O) i innovation og entrepreneurship allerede i dag udbydes som uddannelsesstation betyder, at uddannelsesfilialen i praksis kommer til at fortsætte uden ændringer og dermed også uden ændringer ift. beslægtede uddannelser lokalt og regionalt.


Uddybende bemærkninger

Der er ingen beslægtede uddannelser på erhvervsakademi- eller professionsbachelorniveau på Bornholm.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Uddannelsen i innovation og entreprenuership forventes at appellere til bornholmere, som gerne vil skabe og drive egen virksomhed eller arbejde med innovationsprojekter.


At uddannelsen allerede i dag udbydes som uddannelsesstation betyder, at uddannelsesfilialen i praksis kommer til at fortsætte uden ændringer og derfor ikke har nogle eventuelle konsekvenser for beslægtede udbud.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Uddannelsen kvalificerer til at fortsætte relevant uddannelse på kandidatniveau såvel i Danmark som udlandet.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Cphbusiness forventer et optag på 15-20 nye studerende hvert år.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Det har indtil videre ikke været et problem at finde praktikpladser til de studerende, og Cphbusiness har gode samarbejder med en række virksomheder på Bornholm, som også har haft praktikanter fra Uddannelsen. Derudover er der flere studerende, der gerne vil i praktik i egen virksomhed. Dette er beskrevet i den vedhæftede behovsanalyse.


Eftersom vi ikke planlægger at optage markant flere
studerende, end det i dag er tilfældet, forventer vi heller ikke, at der vil opstå udfordringer med at finde praktikpladser til de
studerende.


Hvilke institutioner med beslægtede uddannelser eller udbud er blevet hørt i forbindelse med institutionens ansøgning?

Ikke relevant da der ansøges om uddannelsesfilial grundet udfasningen af uddannelsesstationer.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Den vedhæftede behovsanalyse behandler både ansøgningen til innovation og entrepreneurship og datamatiker-uddannelsen.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2021-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
F5 Godkendelsesbrev.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil