Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Uddannelsen til Professionsbachelor som lærer i folkeskolen - VIA University College

VIA University College
15/09-2021 07:41
2021-2
Godkendt
Ansøgningstype
Ny filial

Udbudssted
Nr. Nissum, Holstebro

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Helle Bækkelund Sørensen, hbas@via.dk, 87554030

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Uddannelsen til Professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Bachelor's Degree Programme in Education

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor of Education

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Pædagogiske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgangsgivende eksamener:
Studentereksamen (STX)
Højere forberedelseseksamen (HF)
Højere teknisk eksamen (HTX)
Højere handelseksamen (HHX)
Erhvervsuddannelse (EUX);
Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)
En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen


For optagelse gennem kvote 1 er der krav om karaktergennemsnit på mindst 7,0 i den adgangsgivende eksamen.


Hvis karaktergennemsnittet er lavere end 7,0 eller ved usikkerhed på at få et gennemsnit på 7,0 eller derover, skal der søges via kvote 2 og efterfølgende optagelsessamtale.


Der gælder endvidere specifikke adgangskrav for undervisningsfagene. Disse fremgår af Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen (BEK1065), bilag 6.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Ja

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Nordplus Netværk (studieophold i Norden)


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
200

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant. 


Forslag til censorkorps
Læreruddannelsens censorkorps (https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/eksamen-og-censorer/censorkorps-professionsbacheloruddannelserne)

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
bilag1_uddannelsesfilial_læreruddannelsen.pdf

Kort redegørelse for det lokale behov for uddannelsesfilialen. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

I EVAs notat ”Undervisere i folkeskolen og deres uddannelse” (aug. 2021) fremgår, at andelen af undervisere i folkeskolen uden læreruddannelse er stigende, at efteruddannelsesaktiviteten er faldende, og der fortsat er behov for at øge andelen af undervisere med fagundervisningskompetence. Tallene viser, at der ikke kan tilbydes tilstrækkelig kompetenceudvikling til lærerne, og at der ikke er nok uddannede lærere til at dække undervisningen, når kolleger skal på efteruddannelse.


For Holstebro Kommune, som er hjemkommune for den ansøgte uddannelsesfilial på Læreruddannelsen, viser undersøgelsen, at andelen af undervisere uden uddannelse er 10%, mens 14 % af undervisningstimerne varetages af lærere uden undervisningskompetence i det pågældende fag.  Andelen af lærere på årlig efteruddannelse er 8 %, hvor landsgennemsnittet er 13 %.  Tilsvarende tendens fremgår af EVAs undersøgelse også for de vestjyske nabokommuner, særligt mod vest og nord (se bilag 1).


Uddannelsesfilialen er med sin foreløbige og fleksible konstruktion en velegnet ramme for at afprøve en model for bedre at imødekomme det lokale behov med en bedre udbudsstruktur sideløbende med VIAs øvrige udbud af læreruddannelsen.


På basis af ovenstående ansøger VIA University College om omlægning af uddannelsesstationen for læreruddannelsen i Holstebro til en uddannelsesfilial med henblik på fortsat at sikre rekrutteringsgrundlag af uddannede folkeskolelærere i det lokale område af regionen.


 


Uddybende bemærkninger

På Campus Holstebro udbyder VIA bl.a. uddannelserne til pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske, og studiemiljøet for velfærdsuddannelserne vil således styrkes yderligere med filialen for læreruddannelsen. Desuden vil uddannelsesfilialen indgå i den nuværende forankring med VIAs læreruddannelse i Nr. Nissum, som er hovedudbudssted for uddannelsesfilialen i lighed med VIAs nuværende uddannelsesstation.


I rapporten ”Professionshøjskolernes tiltrækning og fastholdelse af dimittender” (Damvad, november 2018) fremgår det, at mange dimittender bliver boende i den kommune, hvor uddannelsen er placeret. Ca. 85 % af lokale dimittender bliver i kommunen efter endt uddannelse, mens ca. 43 % af tilflytterne bliver boende (se bilag 1)


Underbygget skøn over det regionale og lokale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

VIA forventer at kunne uddanne 20-30 dimittender pr. år over de kommende 3 år fra uddannelsesfilialen.


I Arbejdsmarkedsbalancens historiske data 2011-2021 (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) ses, at efterspørgslen på uddannede folkeskolelærere i Vestjylland veksler mellem omfattende mangel på arbejdskraft, mangel på arbejdskraft og gode jobmuligheder. Alle scenarier dækker over, at der mangler uddannede lærere lokalt, og det understøtter et lokalt behov for uddannelsesfilialen. Variationen i arbejdskraftefterspørgslen kan blandt andet forklares med gennemsnitsalderen på nuværende lærere og antallet af lærere, som går på pension. Desuden er der en øget strukturel efterspørgsel på uddannede lærere, når der iværksættes rotationsordninger samt efteruddannelses- og udviklingsforløb, hvor undervisningen skal dækkes ind.


Tilsvarende billede tegnes i COWI-rapporten ”Behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland (nov. 2018), hvor en fremskrivningsmodel for det vægtede branchescenarie baseret på ADAM-modellen viser, at der kan opstå mangel på folkeskolelærere i Vestjylland frem mod 2028. (bilag 1).


Der er således et underbygget lokalt behov for dimittender fra læreruddannelsen.


Hvilke aftagere og øvrige interessenter har været inddraget i behovsafdækningen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Den ansøgte uddannelsesfilial i Holstebro er beliggende i et geografisk område i Region Midtjylland, hvor aftagere og samarbejdspartnere er de nærmest omkringliggende kommuner. Samtidig rekrutterer den nuværende uddannelsesstation størstedelen af sine studerende fra det nære lokalområde i Lemvig samt særligt Holstebro, Struer og Ringkøbing-Skjern kommuner.


Der er generelt en løbende dialog med og inddragelse af aftagerkommunerne for VIAs læreruddannelse, og i relation til uddannelsesfilialen i Holstebro, udtrykker de tre kommuner alle opbakning til, at den nuværende uddannelsesstation for læreruddannelsen i Holstebro omdannes til en uddannelsesfilial og giver tilsagn om at indgå i samarbejde om praktikpladser mv. (Se bilag 1)


Uddybende bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser lokalt og regionalt, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

VIA udbyder læreruddannelsen i Region Midtjylland med udbud i Aarhus, Silkeborg, Skive og Nr. Nissum. Den ansøgte uddannelsesfilial i Holstebro forventes at omfatte undervisning og studieaktiviteter i moduler af Lærerens Grundfaglighed, op til to undervisningsfag, praktik og bachelorprojekt samt opgaveskrivning og -vejledning, samlet op til 200 ECTS. Undervisning i særlige faglokaler og laboratorier samt eksamensafholdelse afvikles på udbudsstedet i Nr. Nissum.


I dialog og samarbejde med lokale aftagere og studerende vil der løbende udvikles på profilering af den ansøgte uddannelsesfilial med henblik på at styrke dimittendprofilens relevans hos de lokale aftagere.


Uddybende bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

I 2018 – 2020 optog VIA i gennemsnit 29 studerende pr. år på uddannelsesstationen i Holstebro. I 2021 er 26 optaget på uddannelsesstationen.


Tal fra KOT 2009-2021 peger på at størstedelen af ansøgerne til Nr. Nissum og Holstebro kommer fra Holstebro, Ringkøbing-Skjern og Struer samt Lemvig. Læreruddannelsen i Skive søges overvejende af ansøgere fra Skive og Viborg. Der har i perioden været stabile søgetal fra Holstebro til Skive og omvendt, mens tallene samtidig peger på, at flere i Holstebro søger ind på læreruddannelsen i Nr. Nissum/Holstebro, som ellers ikke ville være søgt ind på læreruddannelsen. I samme periode er ca. 65% af optagede kvinder. Ansøgerne er typisk lidt ældre end gennemsnitsalderen for læreruddannelsen i VIA.


I UVMs Profilmodel ses for de pågældende kommuner, at det i høj grad er pigerne, der påbegynder videregående uddannelse samt at professionsbacheloruddannelser er det foretrukne valg.


På den baggrund er det VIAs vurdering, at der fortsat er et tilstrækkeligt studentergrundlag lokalt til at kunne fastholde en uddannelsesfilial uden, at det vil have væsentlig indflydelse på de øvrige udbud af Læreruddannelsen i VIA.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Der vil være mulighed for efter- og videreuddannelse på relevante diplom-, master- og kandidatuddannelser. Eksempelvis Pædagogisk Diplomuddannelse, herunder Læsevejleder, Matematikvejleder og Praktikvejleder, kandidatuddannelser i Pædagogisk Filosofi, Pædagogisk Sociologi samt Læring og Forandringsprocesser. Endvidere masteruddannelser som fx Børne- og Ungdomskultur, Naturfagsundervisning og Læreprocesser.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

VIA ønsker at etablere 35-40 studiepladser om året de kommende tre år. Der ansøges om etablering af uddannelsesfilialen for en 6-årig periode.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

I støtteerklæringer fra Holstebro, Ringkøbing-Skjern og Struer Kommuner er der tilkendegivet, at kommunerne står til rådighed med praktikpladser.


Hvilke institutioner med beslægtede uddannelser eller udbud er blevet hørt i forbindelse med institutionens ansøgning?

De nærmeste udbydere af læreruddannelsen er UCN og UC Syd. Begge institutioner er blevet hørt i forbindelse med denne ansøgning og har ingen forbehold ift. VIAs ansøgning om en uddannelsesfilial i Holstebro.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Der er ikke yderligere bemærkninger.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2021-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
F4 Godkendelsesbrev.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil