Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Datamatiker - Erhvervsakademi Syd-Vest

Erhvervsakademi Syd-Vest
14/09-2021 19:12
2021-2
Godkendt
Ansøgningstype
Ny filial

Udbudssted
Esbjerg, Sønderborg og Tønder

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Berit Tange bta@easv.dk Tlf. 41775708

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Påbegyndt

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Datamatiker

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Computer Science

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Datamatiker AK

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
AP Graduate in Computer Science

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
It-faglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)

  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

  • En erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed

  • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne


Specifikke adgangskrav: Matematik B. Faget skal være bestået.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
150

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorkorps for Datamatiker, Erhvervsakademiernes Censorsekretariat, Hobrovej 85, 9100 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Datamatiker Tønder_dokumentation.pdf

Kort redegørelse for det lokale behov for uddannelsesfilialen. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Den politiske aftale om uddannelser i hele Danmark – kombineret med udflytning af statslige arbejdspladser – skal medvirke til at modvirke den stigende fraflytning. I den politiske aftale er EASV anmodet om at vurdere mulighederne for at etablere og gennemføre en videregående uddannelse i Tønder. Efter tæt dialog med Tønder Kommune, erhvervslivet i Tønder Kommune og ungdomsuddannelsesinstitutionerne er det vurderet, at uddannelsen til datamatiker både er relevant og attraktiv for kommende studerende og samtidig er en særdeles efterspurgt arbejdskraft.


Den efterspurgte arbejdskraft på IT området har hidtil kun delvist kunne dækkes af dimittender fra EASV’s to afdelinger i Esbjerg og Sønderborg. Det er ikke vores hensigt, at der skal uddannes flere datamatikere på EASV, vi ønsker således at flytte studiepladser fra uddannelsen i Sønderborg og Esbjerg til Tønder. Rekrutteringsudfordringerne med højtuddannede i det sydvestlige hjørne af Danmark ønsker vi at imødekomme ved at uddanne datamatikere i lokalområdet.


Tønder Kommunes Forvaltning og Tønder Erhvervsråd har udarbejdet den vedhæftede behovsanalyse, hvori de belyser fire elementer:


1.       Uddannelsesniveau og -tendenser i Tønder Kommune, der viser potentiale for, at flere får en uddannelse


2.      Det lokale erhvervslivs efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft inden for det informationsteknologiske felt


3.      Optagsgrundlaget fra de lokale ungdomsuddannelser og øvrige kanaler


4.      Et attraktivt studiemiljø i fortsat udvikling


Hertil kommer en række interessetilkendegivelser, Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd har indhentet ved både offentlige og private virksomheder, for at dokumentere behovet for den specialiserede arbejdskraft i Tønder og omegn.


Uddybende bemærkninger

Det sydvestlige hjørne af Danmark har i adskillige år været uden lokale muligheder for videregående uddannelse. Dette er antageligt en væsentlig årsag til, at mange unge fraflytter området, og befolkningsudviklingen i Tønder Kommune har i adskillige år været negativ.


Danmarks Evalueringsinstitution (EVA) udarbejdede i 2020 rapporten ”Geografiske bevægelser for studerende på erhvervsakademiuddannelserne”. Rapporten dokumenterer, at generelt så bliver 2 ud af 3 tilflyttere boende, hvor de har taget deres uddannelse, hvilket vi i det sydvestlige hjørne af Danmark mærker blandt andet i forhold til udfordringer med rekruttering af færdiguddannede inden for IT området.


Rekrutteringsudfordringerne adresseres også af Stephanie Lose, regionsrådsformand i Region Syddanmark, der udtrykker: ”Et af de områder, der er udfordret i forhold til adgangen af højtuddannede, er Sydvestjylland. Hvis den nuværende situation i Sydvestjylland fortsætter, sakker landsdelen yderligere efter det øvrige Danmark, både i forhold til økonomi og uddannelsesniveau. Det viser rapporten ”Samfundsøkonomiske konsekvenser af uddannelsesniveauet i Sydvestjylland” (2020) udarbejdet for Region Syddanmark. Rapporten viser også, at virksomheder i Sydvestjylland oplever betydeligt større udfordringer med rekrutteringen end resten af Danmark.” Hun lægger vægt på, at Region Syddanmark støtter et solidt, bredt og bæredygtigt uddannelsesudbud af videregående uddannelser i denne del af landet.


Arbejdsmarkedsbalancen viser, at der inden for IT branchen er gode jobmuligheder i det sydvestjyske hjørne af Danmark. Et opslag i jobdatabaserne viser også, at der søges efter arbejdskraft – både i Tønder og omegn, men også flere remote stillinger. Vi vedlægger eksempler på jobannoncerne.


Underbygget skøn over det regionale og lokale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Det er vores forventning, at på baggrund af den vedhæftede behovsanalyse og den tætte dialog med Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd, vil der være et årligt optag på 15-18 studerende, og heraf er det forventeligt, at 12-15 studerende vil færdiggøre uddannelsen.


Hvilke aftagere og øvrige interessenter har været inddraget i behovsafdækningen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd har gennemført vedhæftede behovsanalyse, og i den forbindelse har de inddraget en række offentlige og private virksomheder, herunder ECCO SKO A/S, Hydro Precision Tubing Tønder A/S, ITAGIL ApS, VK Data ApS, Ballum IT ApS, Brdr. Hartmann, Okholm Lighting A/S, WNB A/S, Kjelkvist A/S samt Tønder Kommunes IT afdeling.


Derudover er de fortsat i dialog med det lokale erhvervsliv med henblik på indhentning af yderligere tilkendegivelser, herunder også virksomheder i grænselandet.


Udover inddragelse af aftagere, har vi været i dialog med Region Syddanmark, der også udtrykker udfordringer med rekruttering af højtuddannede i lokalområdet, og derfor giver opbakning til denne ansøgning.


Uddybende bemærkninger

-


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser lokalt og regionalt, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Uddannelsen vil indgå som en del af det faglige miljø med IT uddannelserne, herunder datamatiker, i Esbjerg og Sønderborg. Uddannelsen tilrettelægges og gennemføres generelt som i Esbjerg og Sønderborg. Det påtænkes at inkorporere et internationalt element i form af studietur eller udveksling i samarbejde med udenlandske partnere (formentlig i USA) med henblik på at gøre uddannelsen særlig attraktiv.


Eftersom EASV er dimensioneret på IT uddannelserne, er det ikke vores ambition at uddanne flere datamatikere i det sydvestlige Danmark, men vi ønsker at uddanne dem i lokalområdet, hvor der er efterspørgsel efter dem. Det betyder, at vi flytter studiepladser fra Esbjerg og Sønderborg til Campus Tønder.


Uddybende bemærkninger

-


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

I Tønder er der fem ungdomsuddannelser, stx, eux, htx, hhx og hf, der alle er adgangsgivende til datamatikeruddannelsen.


Afsnit 3 i vedlagte behovsanalyse beskriver rekrutteringsgrundlaget fra lokale ungdomsuddannelser, herunder hvordan der er et stabilt grundlag for optag på uddannelsen.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Lokalt er det muligt at fortsætte på top-up uddannelserne professionsbachelor i  webudvikling eller professionsbachelor i softwareudvikling på EASV Esbjerg. PB i softwareudvikling udbydes både fysisk og som online udbud for at sikre vores studerende i Sønderborg og Tønder mulighed for videreuddannelse.


Derudover ansøger vi i denne ansøgningsrunde også om top-up uddannelsen i innovation og entrepreneurship, hvilket vi også anser som en mulighed for dimittender fra datamatikeruddannelsen, særligt for de datamatikere, der er entreprenante eksempelvis inden for udbud af serviceydelser eller som konsulentvirksomhed.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

På baggrund af rekrutteringsgrundlaget, forventes det at optage 15-18 studerende årligt de kommende tre år. Dermed opfylder EASV forventningen om en bestand på minimum 25 studerende.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Vi er i tæt dialog med Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd omkring praktikpladser til kommende datamatikerstuderende. I forbindelse med indhentning af interessetilkendegivelser, har flere virksomheder angivet de stiller sig til rådighed som praktikplads, herunder ECCO SKO A/S, Ballum IT ApS, Hydro Precision Tubing Tønder A/S, ITAGIL ApS, Brdr. Hartmann, Tønder Kommunes IT afdeling, VK Data ApS med flere.


På baggrund af det gode samarbejde med det lokale erhvervsliv, samt efterspørgslen efter arbejdskraft, ser vi det ikke som en udfordring at skaffe praktikpladser til alle studerende.


Der er ingen beslægtede uddannelser i området, hvorfor der ikke vil være konsekvenser heraf.


Hvilke institutioner med beslægtede uddannelser eller udbud er blevet hørt i forbindelse med institutionens ansøgning?

Ikke relevant


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2021-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
F9 Godkendelsesbrev.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil