Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Offentlig forvaltning og administration - University College Syddanmark

University College Syddanmark
14/09-2021 12:41
2021-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
UC SYD, Campus Haderslev

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Mikkel Roberts mtro@ucsyd.dk 72665052

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Offentlig forvaltning og administration

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Public Administration

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Academy Profession (AP) Degree in Public Administration

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Forvaltning og administration

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Fra Bekendtgørelse om akademiuddannelser:


§ 5. Adgang til en akademiuddannelse er betinget af, at ansøgeren har gennemført en af følgende uddannelser:


1) Relevant erhvervsuddannelse.


2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU).


3) Gymnasial uddannelse.


4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3.


Stk. 2. Ansøgere skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse, jf. dog stk. 3.


Stk. 3. Relevant erhvervserfaring, som er opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, jf. stk. 1, nr. 1, medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.


Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen optager ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til § 15 a i lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne i stk. 1. Relevant erhvervserfaring, som er opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, når denne anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne efter stk. 1, kan samtidigt anerkendes.


Stk. 5. Institutionerne kan i studieordningen fastsætte regler om krav til ansøgerens særlige faglige forudsætninger, og institutionerne skal offentliggøre reglerne på deres hjemmesider.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Formålet med Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at varetage funktioner og håndtere udviklingsorienterede situationer inden for offentlig administration og forvaltning, samt forstå centralt anvendt teori og metode inden for det samfundsfaglige og retlige område. Endvidere er formålet at kvalificere den studerende til at kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang samt til i en struktureret sammenhæng at kunne udvikle egen praksis. Formålet ligger inden for fagområdets formål, som fastsat i bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Uddannelsen består af to obligatoriske moduler, tre valgmoduler og et afgangsprojekt. Hvert modul vægter 10 ECTS. De valgfrie moduler svarer til 30 ECTS. Heraf skal man have mindst 20 ECTS inden for fagområdet for administration og forvaltning og højst 10 ECTS fra et andet fagområde.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Samme som andre udbydere.


Forslag til censorkorps
Censorkorpset for "Administration og forvaltning"

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Akademi i Offentlig Forvaltning - samlet.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

UC SYD ønsker at udvide udbuddet af videreuddannelser indenfor administration og forvaltning på baggrund af en stigende regional efterspørgsel, der bunder i et behov for opkvalificering af medarbejdere hos offentlige arbejdsgivere med beliggenhed i Syd- og Sønderjylland. UC SYD udbyder allerede Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration, men der opleves en efterspørgsel på akademiniveauet fra vores aftagerfelt. Modulerne for akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration kan indgå på tværs af beslægtede akademiuddannelser som vi udbyder, og passer ind som en del af UC SYDs faglige miljø og uddannelsesportefølje på området. Akademiuddannelsen udbydes af de fem andre professionshøjskoler, samt Erhvervsakademi Dania, og dermed er Syd- og Sønderjylland ikke geografisk dækket af de eksisterende udbud. Ved at udbyde uddannelsen, vil UC SYD således kunne styrke helhedsdækningen af efter- og videreuddannelser i Syddanmark.


Uddybende bemærkninger

UC SYD samarbejder med offentlige organisationer i sit dækningsområde om kurser, temadage, forsknings- og udviklingsprojekter samt efter- og videreuddannelse inden for hele det administrative og forvaltningsmæssige område. Uddannelsen tilknyttes dermed til et velfunderet og stærkt fagligt miljø.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Det er UC SYDs opfattelse, at der er et stigende behov for opkvalificering og kompetenceudvikling hos medarbejdere i offentlige forvaltninger i Sydjylland. Det er UC SYDs forventning at behovet øges i takt med at muligheder for efter- og videreuddannelse stiger. Behovet for dimittender viser sig ofte først, når der reelt er et tilgængeligt uddannelsestilbud.


Der er derfor usikkerheder forbundet med vurderingen af antallet, men på baggrund af de gennemførte interviews, anslår UC SYD, at der vil være behov for 20-30 dimittender/år fra UC SYD.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der er gennemført interviews på baggrund af en semistruktureret spørgeguide med en række respondenter fra repræsentative og relevante offentlige organisationer i UC SYDs dækningsområde. 


Forud for interviewet har respondenterne fået tilsendt et faktaark, der kort fortæller om målgruppen, adgangskrav, indholdet i, strukturen og tilrettelæggelsen af uddannelsen.


Respondenterne har ligeledes fået tilsendt spørgeguiden, der omfatter følgende emner: • Kort beskrivelse af egen organisation, volumen og kunder/brugere

 • Omfanget af den potentielle deltagergruppe til uddannelsen

 • Formål og forventninger til outcome af efter- og videreuddannelse

 • Stillingtagen til digital læring/e-læring

 • Stillingtagen til deltagelse i aftagerpanel til uddannelsen.


I behovsundersøgelsen var der følgende respondenter: • Haderslev Kommune

 • Billund Kommune

 • Varde Kommune

 • Sønderborg Kommune

 • HK Kommunal Sydjylland

 • Ribe Stift

 • Sønderjyllands Politi

 • Landbrugsstyrelsen

 • Færdselsstyrelsen


UC SYD har udarbejdet en støtteerklæring, som interessenter i uddannelsen har kunnet rekvirere og underskrive.


Der er modtaget støtteerklæringer fra: • HK Kommunal Sydjylland

 • Landbrugsstyrelsen

 • Færdselsstyrelsen


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration – beslægtede uddannelser og udbydere i Region Syddanmark: • Kommunomuddannelsen – udbydes af Komponent (COK)

 • Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration – udbydes af UCL og UCSYD


Den nærmeste beslægtet uddannelse til Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration er Kommunomuddannelsen, der er på akademiniveau og ligeledes fokuserer på offentlig forvaltning. Den udbydes af Komponent, det tidligere Center for Offentlig Kompetenceudvikling, og er derfor primært målrettet kommunerne og regionerne, hvilket også afspejles i behovsundersøgelsens interviews. Både grund- og valgmoduler på Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration er anderledes betonet, med et bredere fokus der gør den mere relevant for statslige organisationer.


Uddybende bemærkninger

Se venligst vedlagte behovsanalyse.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

UC SYD oplever at behovet for opkvalificering indenfor offentlig forvaltning og administration er stigende. Ifølge vores behovsafdækning ansætter de udflyttede statslige styrelser ofte fra den private sektor, og de nye medarbejdere har derfor brug for opkvalificering i grundlæggende forvaltningsmæssige kompetencer. Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration skal således bidrage til at dække dette kompetenceudviklingsbehov. Uddannelsen udvider udbuddet af relevante uddannelser og fagmoduler til aftagerorganisationerne, og UC SYD vurderer eventuelle konsekvenser for beslægtede udbud udelukkende vil være positive.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration giver adgang til relevante diplomuddannelser, fx. Diplom i offentlig forvaltning og administration.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

På baggrund af interviewene i behovsundersøgelsen forventer UC SYD fordelt på sine fire campusser at kunne optage:


2022: 20-25 studerende


2023: 20-30 studerende


2024: 25-35 studerende


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2021-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C10 12 13 14 Godkendelsesbrev.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil