Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik - University College Nordjylland

University College Nordjylland
14/09-2021 10:52
2021-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Hjørring

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Anja Lyager Degn, 72690348, ajd@ucn.dk

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Bachelor's Degree Programme of Biomedical Laboratory Science

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
-

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
-

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det sundhedsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Ansøger skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse: • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF). Specifikke adgangskrav: matematik C og enten kemi C eller bioteknologi A


 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Specifikke adgangskrav: matematik C og enten kemi C eller bioteknologi A

 • Erhvervsuddannelse til Hospitalsteknisk assistent med speciale i neurofysiologi eller Social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2, hvis den tidligere trindelte social- og sundhedsuddannelse): Specifikke adgangskrav: matematik C, dansk C, kemi C, naturfag C og engelsk D


 • Anden adgang med 4 eller 5 gymnasiale enkeltfag. Specifikke adgangskrav: dansk A, engelsk B, matematik C og enten bioteknologi A eller både biologi C og kemi C.


De specifikke adgangskrav skal være bestået.


Opfylder ansøger ikke kravene, kan han/hun tage de fag eller niveauer, som han/hun mangler, som supplering.


Hvis ansøger har en gymnasial eksamen, kan der søges op optag i både kvote 1 og kvote 2. Har ansøger en erhvervsuddannelse eller de 5 gymnasiale enkeltfag, kan der kun søges i kvote 2.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
UCN ønsker, at eksisterende censorkorps for professionsbacheloruddannelsen Bioanalytiker tilknyttes det nye udbud.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
2021 Behovsanalyse Bioanalytiker - Endelig rapport.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

I Nordjylland er der markant mangel på bioanalytikere, hvilket Region Nordjylland som væsentligste aftager bekræfter jf. behovsanalysen. Dette understøttes af fremskrivninger foretaget af COWI og ledighedstallene. Den aktuelle udfordring med rekruttering og fastholdelse af bioanalytikere i Nordjylland skyldes ifølge Region Nordjylland og COWI en kombination af en rækker faktorer, som bunder i at uddannelsen ikke er placeret i Nordjylland. Disse er bl.a.:


-At potentielle nordjyske studerende må søge om optagelse andre steder i landet, hvorved de enten må pendle eller flytte for at studere.


-At den store del af rekrutteringen sker fra nyuddannede ansøgere bosat uden for regionen, som ikke ønsker at flytte tættere på arbejdspladsen. Det har meget ofte den konsekvens, at de nyansatte efter kort tids ansættelse søger og får en stilling tættere på bopælen. Det giver en uhensigtsmæssig stor gennemstrømning af nyuddannet personale i laboratorierne.


-At der er en høj gennemsnitsalder blandt de ansatte bioanalytikere i Region Nordjylland, hvilket betyder at en større gruppe må forventes at stoppe på arbejdsmarkedet inden for de kommende år. Dette vil blot øge efterspørgslen.


-At rekrutteringsudfordringerne betyder, at de nordjyske hospitalslaboratorier i stigende grad må anvende andre faggrupper end bioanalytikere som substitution, hvilket ikke er hensigtsmæssigt


Ved at etablere et uddannelsesudbud i Nordjylland, er det forventningen, at der vil være flere nordjyske ansøgere til uddannelsen, at de vil bo i Nordjylland, mens de studerer, og at de vil søge beskæftigelse i området efter endt uddannelse. Professionshøjskolen UCN vælger at placere uddannelsen i Hjørring, for at efterkomme Regeringens ønske om at etablere nye uddannelser uden for de store byer.


Uddybende bemærkninger

Ingen.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

I tæt samarbejde med Region Nordjylland som væsentligste aftager og på baggrund af COWI’s analyse, vurderer Professionshøjskolen UCN, at der er behov for at uddanne 60 dimittender årligt på bioanalytikeruddannelsen i Hjørring for at tilfredsstille det nuværende og fremtidige behov for bioanalytikere i Nordjylland. Der henvises til behovsanalysen for yderligere.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der henvises til den vedhæftede behovsanalyse, hvor Region Nordjylland som væsentligste aftager er blevet inddraget idet hovedparten af nyuddannede bioanalytikere efterfølgende ansættes på hospitaler.


Region Nordjyllands vurdering suppleres med: • En analyse af den nuværende mangel på bioanalytikere samt en række fremskrivninger af behovet for bioanalytikere, gennemført af COWI. Fremskrivningerne er sket gennem COWI’s fremskrivningsmodel, FREMAD, der bl.a. inddrager data fra Danmarks Statistik.


 • Data fra UFM vedr. ledighed og optag


 • Hørringsvar fra VIA


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Beslægtede uddannelser er:


- Medicin med industriel specialisering. Bacheloruddannelse (180 ECTS) + kandidatuddannelse (120 ECTS). Kernefaglighed: udvikling og implementering af lægemidler og behandlingsformer.


- Laborant. Erhvervsakademiuddannelse (150 ECTS). Kernefaglighed: kemisk og mikrobiologisk analysearbejde.


- SOSU-assistent. Erhvervsuddannelse. Kernefaglighed: professionel helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering.


Bioanalytikeruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse (210 ECTS), og en bioanalytikers kernefaglighed er bioanalyse til diagnostik, herunder at kvalitetssikre bioanalysens tre dele: prøvetagning, analyse og svarafgivelse. De beslægtede uddannelsers kernefaglighed divergerer herfra. De beslægtede uddannelser giver ikke adgang til autorisation som bioanalytiker, da uddannelserne ikke har tilstrækkeligt meget eller nødvendigvis relevant klinisk uddannelse. Den manglende autorisation resulterer i, at den ansatte ikke kan udføre alle bioanalytikerens arbejdsfunktioner i laboratorierne. Nogle laboratorier ansætter derfor ikke medarbejdere uden autorisation.


Uddybende bemærkninger

Ingen. 


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

VIA’s udbud optager ca. 25 studerende med bopæl i Nordjylland 6 måneder før optagelse. De seneste ansøgertal for uddannelsen i DK viser, at der i 2020 var 95 ansøgere med bopæl i Nordjylland, og at 46 heraf havde uddannelsen som 1. prioritet. Derfor kan der formentlig uddannes langt flere nordjyske bioanalytikere, end det er tilfældet i dag. Region Nordjylland stiller pt. 58 praktikpladser til rådighed for VIA’s udbud, og disse overflyttes til UCN plus 2 ekstra. I VIA’s høringssvar fremgår: vi mister praktikpladser i Nordjylland. Det vil vi søge at løse lokalt i Region Midtjylland for at fastholde antallet af studiepladser på VIAs udbud af uddannelsen. Samlet forventer vi dog, at der for VIAs vedkommende sandsynligvis vil blive tale om en fremtidig reduktion af antallet af studiepladser.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Der er rig mulighed for efter- og videreuddannelse for bioanalytikere. En bioanalytiker kan fx tage: • sundhedsfaglig diplomuddannelse


 • master i sundhedspædagogik


 • master i professionsudvikling


 • diplom- eller masteruddannelse i ledelse


 • Den sundhedsfaglige Kandidatuddannelse (cand. scient.san) eller kandidatuddannelsen i biomedicinsk teknik (cand.scient.med)
(jf. http://www.dbio.dk/uddannelse-og-karriere/karriere/Efter-og-videreuddannelse/Sider/side.aspx)


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

UCN forventer at optage i alt 180 studerende i løbet af de første tre år, idet der optages 30 studerende pr. semester (sommer- og vinteroptag). Der forventes optag på uddannelsen fra september 2022. 


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Region Nordjylland stiller 60 praktikpladser til rådighed årligt for Professionshøjskolen UCN's udbud af bioanalytikeruddannelse. Disse pladser er tidligere blevet stillet til rådighed for Professionshøjskolen VIA’s udbud, som derfor vil have et reduceret antal praktikpladser til rådighed. Det vil som anført ovenfor kunne få betydning for antallet af studiepladser på VIA’s uddannelsesudbud.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Ingen. 


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2021-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C1 Godkendelsesbrev.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil