Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Professionsbachelor i finans - Erhvervsakademi Syd-Vest

Erhvervsakademi Syd-Vest
14/09-2021 19:10
2021-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Erhvervsakademi SydVest Esbjerg

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Berit Tange, bta@easv.dk, tlf. 41775708

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Påbegyndt

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Professionsbachelor i finans

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Bachelor's Degree Programme in Financial Management and Service

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor i finans (Finansbachelor)

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor of Financial Management and Service

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomiske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)

 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

 • En af følgende erhvervsuddannelser:

  • Finansuddannelsen

  • Handelsuddannelse med specialer

  • IT-supporter

  • Kontoruddannelse med specialer
Specifikke adgangskrav:
Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.
Alle specifikke adgangskrav skal være bestået.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorkorps for Finans, Erhvervsakademiernes Censorsekretariat, Hobrovej 85, 9100 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Finansbachelor_dokumentation.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Vi har gennem en årrække uddannet finansøkonomer til banker og revisionsfirmaer. Vores hovedaftagere ønsker i stigende grad også at ansatte finansbachelorer, men har udfordringer med at rekruttere dem fra andre steder i landet. Mobiliteten mod vest er for finansbachelorer begrænset, og vi ønsker derfor at forsyne erhvervslivet med den arbejdskraft, der efterspørges ved at uddanne finansbachelorer lokalt.


Danmarks Evalueringsinstitution EVA udarbejdede i 2020 rapporten ”Geografiske bevægelser for studerende på erhvervsakademiuddannelserne”. Rapporten dokumenterer, at generelt så bliver 2 ud af 3 tilflyttere boende, hvor de har taget deres uddannelse, hvilket erhvervslivet i det sydvestlige hjørne af Danmark mærker i forhold til udfordringer med rekruttering af færdiguddannede finansbachelorer.


Hensigten med at udbyde finansbacheloruddannelsen i Esbjerg er ikke at øge antallet af studiepladser inden for det finansielle område, men vi ønsker at sprede vores studerende på to uddannelser med henblik på at kunne dække aftagernes behov; den eksisterende finansøkonom (erhvervsakademiuddannelse) og den nye finansbachelor (professionsbacheloruddannelse).


Som det fremgår af de vedhæftede støtteerklæringer, er der stor opbakning fra både banker og revisionsfirmaer til at få uddannelsen til Esbjerg, da der er et behov for finansbachelorer, der i dag ikke kan dækkes af dimittender fra andre steder i landet. Et opslag i forskellige jobdatabaser viser også, at der søges massivt efter finansbachelorer i vores lokalområde. Enkelte af opslagene er vedlagt i dokumentationen.


Uddybende bemærkninger

På baggrund af vores lokale erhvervslivs kontinuerlige og markante efterspørgsel, genansøger vi om dette udbud.


Rekrutteringsudfordringerne i vores dækningsområde bekræftes af Karen Frøsig, adm. direktør i Sydbank, der udtaler: ”For at vi kan tiltrække det nødvendige antal Finansbachelorer i hele landet, er det nødvendigt, at disse også uddannes i hele landet – og derfor mangler vi uddannede finansbachelorer til ansættelse i det sydvestjyske område.” Hun bakkes op af Palle H. Jensen, der er partner i PWC, og han udtrykker i deres støtteerklæring til finansbacheloruddannelsen i Esbjerg, at ”På vores kontorer i Syddanmark ansætter vi årligt 2-4 finansbachelorer. Dette begrænser sig alene til vores kontorer i Kolding og Odense, da vi oplever at kandidaterne ikke søger mod vest, når der skal søges praktikplads og fast job efter endt studie.”


Udviklingen i finanssektoren betyder, at behovet for finansbachelorer er stigende. Således siger Kim Nikolajsen, der er områdedirektør for Nordea Erhvervscenter Jylland Syd-Vest, at: ”Udviklingen i den finansielle sektor går imidlertid mod mere og mere komplekse rådgivningsopgaver, og det er derfor Nordeas forventning, at vi i fremtiden i stigende grad vil ansætte finansbachelorer frem for finansøkonomer i vore afdelinger, og erfaringsmæssigt ved vi, at det er vanskeligt at tiltrække finansbachelorer fra andre byer til vores område.”


Rekrutteringsudfordringerne adresseres også af Stephanie Lose, regionsrådsformand i Region Syddanmark, der udtrykker: ”Et af de områder, der er udfordret i forhold til adgangen af højtuddannede, er Sydvestjylland. Hvis den nuværende situation i Sydvestjylland fortsætter, sakker landsdelen yderligere efter det øvrige Danmark, både i forhold til økonomi og uddannelsesniveau. Det viser rapporten ”Samfundsøkonomiske konsekvenser af uddannelsesniveauet i Sydvestjylland” (2020) udarbejdet for Region Syddanmark. Rapporten viser også, at virksomheder i Sydvestjylland oplever betydeligt større udfordringer med rekrutteringen end resten af Danmark.” Region Syddanmark støtter et solidt, bredt og bæredygtigt uddannelsesudbud af videregående uddannelser i denne del af landet.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

De seneste ledighedstal for vores finansøkonomer viser, at der for dimittender fra EASV er en lav ledighedsgrad for 4.-7. kvartal på 6,9%, hvilket viser, at der er aftagere til finansielt uddannede. Vi oplever en mere diversificeret efterspørgsel efter finansiel arbejdskraft, og således efterspørger områdets store aftagere i stigende grad finansbachelorer fremfor finansøkonomer. Det er derfor ikke ambitionen at uddanne flere inden for det finansielle område, men at uddanne den relevante arbejdskraft. Det samlede antal dimittender på området forventes derfor ikke at stige mærkbart.


I dag optager vi 80 finansøkonomstuderende i Esbjerg, og forventningen er, at det fremadrettet vil fordele sig med ca. 50 studerende på finansøkonomuddannelsen, og de resterende 30 studerende vil blive optaget på finansbachelor uddannelsen.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Vi har været i dialog med en række af de store aftagere i vores dækningsområde, herunder deltagere i uddannelsesudvalg, praktikvirksomheder og ledelsens erhvervsnetværk, og har herigennem gentagne gange drøftet udviklingen i den finansielle sektor, og særligt det stigende behov for finansbachelorer.


I bilaget er vedlagt støtteerklæringer fra: • Sydbank

 • Danske Bank

 • Nordea

 • PWC

 • Deloitte


Støtteerklæringerne er fra udvalgte af de store virksomheder, men mange mindre banker og revisionsfirmaer udtrykker det samme behov.


Dertil kommer støtte fra borgmester Jesper Frost Rasmussen og Erling Petersson, leder af  Education Esbjerg, som vi har et tæt samarbejde med. På baggrund af deres kontakt med erhvervslivet og de unge i området, bekræfter de behovet for at finansbacheloruddannelsen kommer til Esbjerg.


Udover inddragelse af aftagere, har vi været i dialog med Region Syddanmark, der også udtrykker udfordringer med rekruttering af højtuddannede i lokalområdet, og derfor giver opbakning til denne ansøgning.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Som tidligere nævnt, forventes det, at det nuværende antal studerende på finansøkonomuddannelsen falder svarende til det antal, der bliver optaget på finansbacheloruddannelsen.


Finansbacheloruddannelsen udbydes på nuværende tidspunkt vest for Storebælt af UC Nordjylland, Aarhus Erhvervsakademi, UC Lillebælt, Erhvervsakademi Kolding og Erhvervsakademi Midtvest (EAMV).


EAMV har udbudt finansbacheloruddannelsen de seneste to år, men det har ikke påvirket optaget af finansøkonomstuderende i Esbjerg. Vi forventer derfor ikke nogen synlig effekt på optaget på de øvrige udbydere, hvis der kommer et udbud af finansbacheloruddannelsen i Esbjerg.


Uddybende bemærkninger

-


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Optaget forventes at komme fra gymnasier og erhvervsskoler i Erhvervsakademi SydVests dækningsområde. Erfaringen er, at langt størstedelen af vores studerende på finansøkonomuddannelsen kommer fra det umiddelbare nærområde (Esbjerg, Varde, Ribe og omegn), og det forventes, at billedet vil være det samme for optaget på finansbacheloruddannelsen.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Finansbacheloruddannelsen giver adgang til relevante kandidatuddannelser (fx cand.merc.) på et universitet i Danmark eller i udlandet, hvis der suppleres med visse fag. Finansbacheloruddannelsen er på niveau med HD 2. del i finansiel rådgivning, og giver derfor direkte adgang til en finansiel masteruddannelse.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Vi forventer at optage ca. 30 studerende årligt.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Vi har et stærkt samarbejde med en lang række praktikvirksomheder inden for det finansielle område, og en stor del af dem tilkendegiver – og efterspørger – at få finansbachelorer i praktik. Liste over praktikvirksomheder er vedlagt i dokumentationen.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2021-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Endelig godkendelse af C6 Finansbachelor SydVest Esbjerg-.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil