Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Energiteknolog - Erhvervsakademi Syd-Vest

Erhvervsakademi Syd-Vest
15/09-2021 07:40
2021-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Erhvervsakademi Sydvest Esbjerg

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Berit Tange bta@easv.dk 41775708

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Påbegyndt

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Energiteknolog

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Energy Technology

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Energiteknolog AK

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
AP Graduate in Energy Technology

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF) alle med fysik C og matematik C

  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen med fysik C og matematik C

  • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer og trin 2), anlægsstruktør, brolægger, bygningsstruktør, ejendomsservicetekniker, elektriker (med specialer), elektronik- og svagstrømsuddannelsen, køletekniker (trin 2), maskinsnedker, murer (trin 2), procesoperatør (trin 2), smed (med specialer), snedker (med specialer), træfagenes byggeuddannelse, teknisk designer, teknisk isolatør, vvs-uddannelsen, vvs-energiuddannelsen med specialer eller plastmager

  • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed samt matematik C

  • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne


De specifikke adgangskrav skal være bestået.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

-


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorkorps for Energiteknolog, Erhvervsakademiernes Censorsekretariat, Hobrovej 85, 9100 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Energiteknolog_dokumentation.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Esbjerg har ambition om at være Danmarks bæredygtige energimetropol, og missionen er i den sammenhæng at få aktørerne i Esbjerg-området til sammen at kreere fremtidens energiløsninger. I Esbjerg arbejder vi for at skubbe på den generelle udvikling inden for nye energiformer ved blandt andet at have stort fokus på offshore/vind, cirkulær økonomi og andre grønne energiløsninger som fx verdens største biogasanlæg, der er etableret lige uden for Esbjerg. Offshore-industrien i Esbjerg inde i en transformationstid, og det giver et kæmpe potentiale for energibranchen.
I 2018 underskrev Danmark en energiaftale om tre nye havvindmølleparker, og i 2020 kom der endvidere aftale om to energiøer. Esbjerg er porten til Nordsøen, og projekterne i Nordsøen vil være med til at sikre et meget stort antal energirelaterede arbejdspladser i Esbjerg i fremtiden. Ambitionen er, at hele Danmarks elproduktion i 2030 skal være grøn, og der er planer om flere nye havvindmølleparker – op mod 15 gange så mange som eksisterende over de næste ti år. Der er en høj koncentration af virksomheder i Esbjerg, der er beskæftiget i energibranchen – til eksempel kan nævnes, at Esbjerg allerede har omkring 250 leverandører til Offshore Wind sektoren. Siden 2001 har Esbjerg Havn været involveret i mere end 50 europæiske havvindmøllepark-projekter, og aktiviteterne fortsætter.


Det er planen at etablere Europas største Power-to-X (PtX) anlæg i Esbjerg i 2026, og flere store anlæg er på vej; fx planlægger Energiselskabet H2 Energy et stort PtX anlæg i 2024. Det forventes, at anlæggene hver især vil skabe mellem 100 og 200 permanente arbejdspladser, og her ser vi også muligheder for kommende energiteknologer. Dertil kommer den arbejdskraft, der skal være med til at etablere anlæggene samt forsyningskæden.


Uddybende bemærkninger

I 2020 blev rapporten ”Socio-economic impact study of offshore wind” udarbejdet af Danish Shipping, Wind Denmark og Danish Energy med support fra The Danish Maritime Foundation med henblik på at afdække cost-benefits ved den massive udvikling inden for sektoren. I rapporten er der blandt andet lavet forecasts på, hvor mange full time equivalents (FTE), der forventes at skulle bruges inden for de forskellige professioner i de forskellige faser af etableringen af en 0,5GW havvindmøllepark. I dokumentationen er vedlagt et uddrag fra rapporten, hvor forventet FTE fremgår.


Med rapporten beskrives i høj grad behovet for faglært arbejdskraft og behovet for arbejdskraft på videregående niveau generelt. De tekniske akademiuddannelser har som efterfølgende arbejdsstyrke traditionelt placeret sig som det driftsmæssige bindeled mellem den faglige arbejdsstyrke og det ingeniørniveau der er ansvarlige for de udviklingsorienterede aktiviteter, hvilket vi også forventer vil være tilfældet her. Den samlede rapport kan tilgås på link: https://winddenmark.dk/sites/winddenmark.dk/files/media/document/Technical%20report-Socioeconomic%20impacts%20of%20offshore%20wind-01.07.2020.pdf


En af de store aktører inden for Offshore Wind er Semco Maritime. De udtrykker i deres støtteerklæring til uddannelsen, at de har brug for de kompetencer, energiteknologuddannelsen kan forsyne dem med. Semco Maritime beskriver således, at de har stærkt brug for tekniske kompetencer, der kan bringe viden og færdigheder ind i CO2 reduktionen på deres Offshore Sub Stations, og de derfor både kan aftage færdiguddannede energiteknologer samt praktikanter. Siemens Gamesa Renewable Energy A/S, der også er en stor aktør inden for energisektoren, giver udtryk for, at de kommer til at mangle ressourcer og kompetencer i forbindelse med den stigende aktivitet i Nordsøen, og de ser muligheder for energiteknologer, blandt andet i forbindelse med projektstyring.


I dokumentationen vedlægger vi enkelte artikler omhandlende udviklingen inden for energiøer, havvindmølleparker og PtX.


Behovet for såvel faglig arbejdskraft som medarbejdere med videregående uddannelse, vil være stærkt stigende i forbindelse med de planlagte aktiviteter på det grønne område i såvel Esbjerg som Sydjylland generelt.


Energiteknologuddannelsen er på den baggrund relevant, og det er ikke kun erhvervslivet i Esbjerg, men i hele EASV’s dækningsområde er der fokus på, at erhvervslivet skal forsynes med kompetencer inden for den grønne omstilling.


I Sønderjylland er det en særlig styrkeposition, at der er et stort energiteknologifokus, og UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) har med strategi ”Grøn Landsdel 2030” fokus på den grønne omstilling og FN’s Verdensmål. I strategien redegøres for, at andelen af beskæftigede i den grønne sektor vil blive større og større, særligt inden for produktion af vedvarende energi, energieffektivitet og vandteknologi. Med strategien ønsker URS at løfte uddannelsesniveauet inden for den grønne omstilling for at sikre, at fremtidens arbejdskraft har de relevante kompetencer. Strategien kan læses på link: https://www.soenderjylland.dk/wp-content/uploads/2018/04/Gr%C3%B8n-Landsdel-2030_LOW.pdf


Allerede i april 2021 indsender URS et brev til uddannelses- og forskningsministeren blandt flere, hvor de gør opmærksomme på, at energiteknologuddannelsen vil gavne området, da der er en række erhvervsmæssige styrkepositioner inden for blandt andet energi- og produktionsteknologi. Vi vedlægger brevet fra URS i dokumentationen.


Energiteknologuddannelsen appellerer også til byggeindustrien med fokus på indeklima, byggeteknik og energianalyse. Vi forudser, at en del af dimittenderne vil have interesse i at arbejde for byggebranchen, ligesom branchen også har et behov for at kunne rekruttere energiteknologer. I Esbjerg og hele EASV’s dækningsområde er der et stort fokus på omlægningen fra sort til grøn energi, og derfor er fokus for ansøgningen primært de forsynende energiløsninger.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Lokalt, regionalt og nationalt er der behov for flere kompetencer inden for energioptimering, energiøkonomi og miljø, energirigtig projektering og bæredygtighed efter eksisterende dansk energipolitik og planlægning.


På landsplan uddannes der i dag under 60 energiteknologer årligt, og der er, jf. UFM’s datavarehus, en ledighedsgrad for 4.-7. kvartal på 10,1%. Hvis man isolerer dimittender fra de jyske udbydere (Professionshøjskolen UC Nordjylland og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole) er ledighedsgraden på henholdsvis 6,3% og 4,6% og næsten halveret for dimittender fra 2018 sammenlignet med året før.


Med udgangspunkt i rapporten ”Socio-economic impact study of offshore wind” udarbejdet af Danish Shipping, Wind Denmark og Danish Energy med support fra The Danish Maritime Foundation kan vi se et behov for kompetencer inden for bæredygtig energi. Rapporten er ikke målrettet energiteknologuddannelsen, men energiteknologer indgår som en betydelig del af FTE i rapporten. Link til rapporten: https://winddenmark.dk/sites/winddenmark.dk/files/media/document/Technical%20report-Socioeconomic%20impacts%20of%20offshore%20wind-01.07.2020.pdf


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Vi har blandt andet været i kontakt med Semco Maritime og Siemens Wind Power, der er to af de helt store aktører inden for den grønne omstilling og Offshore Wind. Vi vedlægger støtteerklæring fra Semco Maritime.


Vi vedlægger støtteerklæring fra Education Esbjerg med borgmester Jesper Frost Rasmussen og Erling Petersson, leder af Education Esbjerg, i spidsen. De medgiver deres støtte til uddannelsen i Esbjerg på baggrund af vigtigheden for Esbjergs udvikling, herunder den grønne omstilling.


Derudover støtter regionsrådsformand Stephanie Lose, Region Syddanmark, også ønsket om at udbyde uddannelsen til energiteknolog i Esbjerg. Støtte erklæring er vedlagt i dokumentationen.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

I Esbjerg har der traditionelt været fokus på den sorte energi (olie og kul), hvor blandt andet driftsteknologuddannelsen har forsynet erhvervslivet med relevante kompetencer. Der vil være behov for kompetencer inden for den sorte energi frem mod 2050, hvorfor energiteknologuddannelsen ikke skal erstatte driftsteknologuddannelsen. Det er vigtigt, at uddannelsen ikke tænkes som en omskoling af arbejdet med den sorte energi – men som et supplement og en fremtidssikring af kompetenceforsyningen inden for den grønne energi.


Uddybende bemærkninger

-


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Udover de faglærte, der traditionelt søger de tekniske uddannelser, vil vi søge at gøre energiteknologuddannelsen attraktiv for unge med gymnasial baggrund. Uddannelsen er en aktiv måde at arbejde med klimaforbedringer og den grønne omstilling. Energiteknologuddannelsen appellerer bredere end de traditionelle tekniske uddannelser, og med ungdomsårgange, hvor mere end 80% tager en gymnasial uddannelse, er det essentielt, at uddannelsen også målrettes studerende herfra. For at skabe en uddannelsesmæssig succes, er det oplagt at arbejde med praktikum for studerende med et ikke-erhvervsfagligt adgangsgrundlag. I den sammenhæng medtager vi erfaringerne fra vores egen forsøgsordning med praktikum på driftsteknologuddannelsen, samt fra sektoren og de udbydere, der har arbejdet med praktikum på energiteknologuddannelsen.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Energiteknologuddannelsen giver adgang til top-up uddannelsen Teknisk Manager Offshore PB, hvor EASV Esbjerg er eneudbyder.


Derudover ansøger vi i denne ansøgningsrunde også om top-up uddannelsen i innovation og entrepreneurship, hvilket vi anser som en mulighed for dimittender fra energiteknologuddannelsen, særligt for de energiteknologer der tænker innovative energiløsninger eller er entreprenante inden for bæredygtighed og energirigtig projektering.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Det forventes at optage 15-20 studerende pr. år de første tre år.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

På EASV har vi et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv, der efterspørger studerende fra vores tekniske uddannelser. Energiteknologuddannelsen vil blive forankret sammen med vores øvrige tekniske uddannelser, herunder top-up uddannelsen til Teknisk Manager Offshore PB. Det er vores klare forventning, at der ikke vil være udfordringer med praktikpladser til vores studerende, da vi i Esbjerg har tradition for at virksomhederne konkurrerer om at få vores tekniske studerende i praktik, så der er mulighed for at fastholde dem til job efterfølgende.


Vi vedlægger en liste i dokumentationen med praktikpladser for vores øvrige tekniske uddannelser: Teknisk Manager Offshore PB, driftsteknolog, produktionsteknolog, el-installatør, byggekoordinator samt bygningskonstruktør PB.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

-


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2021-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C9 Godkendelsesbrev.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil