Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Diplom - Diplom i Offentlig Forvaltning og Administration - University College Syddanmark

University College Syddanmark
13/09-2019 11:56
2019-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
UC SYD, Campus Aabenraa

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Lotte Cortsen

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Diplom

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Diplom i Offentlig Forvaltning og Administration

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Diploma of Public Administration

Den uddannedes titel på dansk
Diplom i Offentlig forvaltning og administration (adm.d)

Den uddannedes titel på engelsk
Diploma Degree in Public Administration

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

 


Adgang til optagelse på Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse samt at ansøger har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.


 


Institutionen optager endvidere ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse som nævnt ovenfor, men som ud fra en individuel realkompetencevurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger svarende til adgangsbetingelserne.  


 


Voksne udlændinge skal have bestået Studieprøven i dansk eller Danskprøve 2 (DP2). Denne betingelse skal være opfyldt inden 1. juli ved studiestart i august.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Det social- og samfundsfaglige fagområde


 


§ 14. Diplomuddannelser inden for det social- og samfundsfaglige fagområde har til formål at kvalificere den uddannede til selvstændigt at varetage funktioner og udviklingsorienterede opgaver inden for forvaltning, socialt arbejde, kriminologi, familieterapi, vejledning og beskæftigelsesindsats samt udvikle egen praksis. Endvidere er formålet at kvalificere den studerende til selvstændigt at indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i såvel offentlige som private virksomheder, institutioner, forvaltninger m.v.


 


Uddannelsens formål er


 


·        at kvalificere den uddannede til funktioner og udviklingsorienterede opgaver inden for administration og offentlig forvaltning


 


·        at kvalificere den studerende til selvstændigt at indgå i tværfaglige og tværsektorielle samarbejder


 


·        at den studerende opnår en dybere teoretisk indsigt i områder af betydning for den offentlige forvaltning


 


·        at den uddannede kan bruge samfundsvidenskabelige metoder og anvende den teoretiske viden i praksis for derved kritisk at kunne analysere, vurdere og løse forskelligartede problemstillinger


 


·        at den uddannede kan bidrage og medvirke til udviklingsaktiviteter i en organisation og i et tværfagligt perspektiv og kan dokumentere disse aktiviteters effekt


 


·        at den uddannede lærer at udvikle egen praksis Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration.


 


Uddannelsen gennemføres på niveau 6 i den nationale kvalifikationsramme for livslang læring. Niveauet på uddannelsen svarer til niveauet på en mellemlang videregående uddannelse, herunder professionsbacheloruddannelse, eller en bacheloruddannelse.


Forvaltningsmæssige og administrative opgaver varetages ofte af medarbejdere, der har solidt kendskab til organisationens formål, strategier og struktur. Behov for opkvalificering opstår ofte undervejs i karriereforløbet i takt med at virksomhedens/organisationens formål strategier og strukturer ændrer sig. De studerende vil som regel allerede være i beskæftigelse med forvaltningsmæssige og administrative opgaver på et komplekst niveau, der fordrer selvstændighed i opgaveløsningen. Diplom i Offentlig Forvaltning og Administration skal således bidrage til, at virksomhederne og deres forvaltnings- og administrative medarbejdere kvalificerer udførelsen af deres opgaver.    


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

 


Uddannelsens struktur


 


Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfri moduler samt et afgangsprojekt, der afslutter uddannelsen.


 


Uddannelsens obligatoriske moduler, der er fælles for alle studerende, omfatter i alt 25 ECTS point. De tre moduler er:


 


·        "Samfundsvidenskabelig analyse og metode" (10 ECTS)


 


·        "Forvaltningsret" (10 ECTS)


 


·        "Styring i den offentlige sektor" (5 ECTS).


 


Uddannelsen omfatter valgfrie moduler, der for den enkelte studerende skal udgøre i alt 20 ECTS.


 


De valgfri moduler er:


 


·        Juridisk metode (10 ECTS)


 


·        Personalejura i den offentlige sektor (10 ECTS)


 


·        Kommunalret (5 ECTS)


 


·        Kommunalt regnskab (10 ECTS)


 


·        Økonomisk analyse (10 ECTS)


 


·        Offentlig økonomi og samfundets økonomi (10 ECTS)


 


·        Offentlig budgetlægning og økonomistyring (5 ECTS)


 


·        HR i den offentlige sektor (5 ECTS)


 


·        Organisationspsykologi, -udvikling og -omstilling (10 ECTS)


 


·        Projektledelse (10 ECTS)


 


·        Digitaliseringsprojekter (5 ECTS)


 


·        Offentlig kommunikation (5 ECTS)


 


·        Personlighedspsykologi og mødet med borgeren (10 ECTS)


 


·        Innovation (10 ECTS)


 


·        Samskabelse (5 ECTS)


 


·        Servicedesign (5 ECTS)


 


·        Praktikvejledning for administrationsbachelorer (10 ECTS)


 


·        Samarbejde på tværs (10 ECTS).


Derudover et afgangsprojekt svarende til 15 ECTS-point.


 
Begrundet forslag til taxameterindplacering

Samme som øvrige udbydere


Forslag til censorkorps
Samme som øvrige udbydere

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Følgebrev - Behovsundersøgelse Diplom OFA til upload.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

 


Ansøgningen understøtter UC SYD’s strategiske mål om at styrke det regionale udbud af efterspurgte efter- og videreuddannelser.  


 


UC SYD har udbud af professionsbacheloruddannelsen i offentlig forvaltning på Campus Esbjerg og Campus Haderslev. Vi har desuden udbud af den beslægtede uddannelse til professionsbachelor i skat på Campus Haderslev. Udlægningen af flere statslige Styrelser medfører imidlertid, at der ud over behov for uddannelse af nye dimittender også er behov for efter- og videreuddannelse af personale, der kommer ind i Styrelserne fra beslægtede brancher, og aftagerne efterspørger i stadig stigende grad mulighed for meritgivende efter- og videreuddannelse inden for offentlig forvaltning og administration. UC SYD ansøger derfor om udbudsret til Diplomuddannelsen i Offentlig Forvaltning og Administration. 


 


Virksomhederne vil gerne fremstå som attraktive arbejdspladser, der tiltrækker kvalificerede medarbejdere, og efter- og videreuddannelsen skal i samme ånd være med til at fastholde medarbejderne og udvikle deres ressourcer, således at virksomheden også kan stå sig konkurrencen på markedet.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

 


Det er et gennemgående træk i UC SYD's behovsundersøgelse, at ingen af respondenterne kan eller vil udtale sig eksakt om antallet af medarbejdere, de vil sende eller opfordre til at deltage i en akademiuddannelse i ledelse. Behovet vil manifestere sig i takt med at udbuddet bliver en realitet.


 


 


På baggrund af de interviews, der er gennemført, anslår UC SYD, at der vil være behov for 20-30 dimittender/år fra UC SYD.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

 


Følgende har været inddraget og responderet i behovsundersøgelsen:


Offentlige organisationer: Sønderborg Kommune, Esbjerg Kommune, Kolding Kommune, Sygehus Sønderjylland, Fighter Wing Skrydstrup, Landbrugsstyrelsen og Energistyrelsen.


 


De udvalgte virksomheder og organisationer er repræsentative for de virksomheder og organisationer, som UC SYD samarbejder med i dag, og de er samtidig repræsentative for det relevante aftagerfelt, der findes i UC SYD’s dækningsområde.  


 


Metode 


 


Der er gennemført interviews på baggrund af en semistruktureret spørgeguide med en række respondenter fra repræsentative og relevante offentlige og private virksomheder i UC SYD’s dækningsområde. Interviewene er gennemført enten i forbindelse med besøg på virksomhederne eller som telefoninterviews. 


 


Forud for interviewet har respondenterne fået tilsendt et faktaark, der kort fortæller om målgruppen, adgangskrav, indholdet i, strukturen og tilrettelæggelsen af uddannelsen. 


 


Respondenterne har ligeledes fået tilsendt spørgeguiden, så de kunne være forberedte på indholdet i interviewet.


 


UC SYD har desuden udarbejdet en støtteerklæring, som interessenter i uddannelsen har kunnet rekvirere og underskrive. 


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

 


Diplom i Offentlig Forvaltning og Administration – beslægtede uddannelser og udbydere i Region Syddanmark:


 


·        AU i Offentlig Forvaltning og Administration – udbydes af UCL EA/PH


 


·        PB i Offentlig Forvaltning – udbydes af UCL EA/PH og UC SYD


 


·        PB som Socialrådgiver – udbydes af UCL EA/PH og UC SYD


 


·        PB i Skat – udbydes af UC SYD


 


·        Den Sociale Diplomuddannelse – udbydes af UCL EA/PH og UC SYD


 


·        Diplom i Ledelse – udbydes af IBA, UCL EA/PH og UC SYD


 


·        Master i offentlig ledelse og MPM – udbydes af SDU; desuden andre masteruddannelser på øvrige universiteter.


 


De nærmeste beslægtede uddannelse til Diplom i Offentlig Forvaltning og Administration er AU i Offentlig Forvaltning og Administration og PB i Offentlig Forvaltning. AU og diplom er på hver sit ansvars- og selvstændighedsniveau. Diplom henvender sig til målgrupper med grunduddannelse og erhvervserfaring på PB-niveau, og PB henvender sig til målgrupper med afsluttet gymnasial eller erhvervsuddannelse. Diplomuddannelsen i Offentlig Forvaltning og Administration henvender sig til personer, der er i eller på vej ind branchen med en solid forudgående erhvervserfaring. 


 


Forvaltningsmæssige og administrative opgaver varetages ofte af medarbejdere, der har solidt kendskab til organisationens formål, strategier og struktur. Behov for opkvalificering opstår ofte undervejs i karriereforløbet i takt med at virksomhedens/organisationens formål strategier og strukturer ændrer sig. De studerende vil som regel allerede være i beskæftigelse med forvaltningsmæssige og administrative opgaver på et komplekst niveau, der fordrer selvstændighed i opgaveløsningen. Diplom i Offentlig Forvaltning og Administration skal således bidrage til, at virksomhederne og deres forvaltnings- og administrative medarbejdere kvalificerer udførelsen af deres opgaver. 


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

 


Rekrutteringsgrundlaget udgøres fortrinsvis af medarbejdere i offentlige organisationer, der er i eller på vej ind i et karriereforløb med forvaltningsmæssige og administrative opgaver på et forholdsvis komplekst niveau. 


 


Udlægningen af flere statslige Styrelser medfører, at der ud over behov for uddannelse af nye dimittender også er behov for efter- og videreuddannelse af personale, der kommer ind i Styrelserne fra beslægtede brancher, og som har behov for op- og omskoling.


 


Aftagerfeltet efterspørger i stadig stigende grad mulighed for meritgivende efter- og videreuddannelse inden for forvaltning og administration.


 


Masteruddannelse kan komme på tale for dem, der hen ad vejen får interesse for mere teoretisk funderet overbygning.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

 


På baggrund af interviewene i behovsundersøgelsen forventer UC SYD fordelt på sine fire campusser at kunne optage:


 


2020: 20 studerende 


2021: 25 studerende


2022: 30 studerende


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Ikke relevant


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

-


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2019-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C12 - Godkendelse - Nyt udbud af DP i off. forvaltning og adm. - UCSYD (Aabenraa).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil