Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Akademiuddannelse i Ledelse - University College Syddanmark

University College Syddanmark
13/09-2019 12:00
2019-2
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
UC SYD, Campus Aabenraa

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Lotte Cortsen

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Akademiuddannelse i Ledelse

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Profession (AP) in Leadership and Management

Den uddannedes titel på dansk
AU i Ledelse

Den uddannedes titel på engelsk
AcademyProfession (AP) Degree in Leadership and Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

 


BEK nr 985 af 28/06/2018


 


Adgang


 


§ 5. Adgang til en akademiuddannelse er betinget af, at ansøgeren har gennemført en af følgende uddannelser:


 


1) Relevant erhvervsuddannelse.


 


2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU).


 


3) Gymnasial uddannelse.


 


4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3.


 


Stk. 2. Ansøgere skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse, jf. dog stk. 3.


 


Stk. 3. Relevant erhvervserfaring, som er opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, jf. stk. 1, nr. 1, medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.


 


Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen optager ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til § 15 a i lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne i stk. 1. Relevant erhvervserfaring, som er opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, når denne anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne efter stk. 1, kan samtidigt anerkendes.


Stk. 5. Institutionerne kan i studieordningen fastsætte regler om krav til ansøgerens særlige faglige forudsætninger, og institutionerne skal offentliggøre reglerne på deres hjemmesider.    


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

 


Fagområdet for ledelse


 


§ 11. Akademiuddannelse inden for fagområdet for ledelse har til formål at kvalificere den uddannede til selvstændigt at varetage funktioner i forhold til områderne: organisation, personale og ledelse i private som offentlige virksomheder samt forstå centralt anvendt teori og metode inden for ledelsesfeltet. Endvidere er formålet at kvalificere den studerende til at kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang samt til i en struktureret sammenhæng at kunne udvikle egen praksis.


Den uddannede har en praktisk og anvendelsesorienteret uddannelse i ledelse baseret på et teoretisk grundlag. Uddannelsen kvalificerer den uddannede til selvstændigt og i samarbejde med andre at kunne varetage centrale funktioner inden for ledelse på en måde, der understøtter organisationens situationsbestemte behov og strategiske målsætninger. 


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

 


Uddannelsens struktur 


 


Akademiuddannelse i Ledelse er opdelt i fagmoduler og omfatter i alt 60 ECTS-point, der har følgende fordeling: 


 


·       Tre obligatoriske konstituerende fagmoduler svarende til 30 ECTS-point 


 


·       Valgfrie moduler (på 5 eller 10 ECTS-point) svarende til 20 ECTS-point 


Et afgangsprojekt svarende til 10 ECTS-point  


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Samme som øvrige udbydere


Forslag til censorkorps
Samme som øvrige udbydere

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Følgebrev - Behovsundersøgelse AU Ledelse til upload.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

 


Ansøgningen understøtter UC SYD’s strategiske mål om at styrke det regionale udbud af efterspurgte efter- og videreuddannelser.  


 


 


 


Det er UC SYD’s opfattelse, at erkendelsen i aftagerfeltet af behovet for veluddannede ledere er stigende. Behovet forventes desuden at øges i takt med at kendskabet til og mulighederne, for at ledere kan erhverve lederuddannelse, øges.


 


Flere af respondenterne i UC SYD's behovsundersøgelse omtaler, at det er almindeligt, at deres medarbejdere, efterhånden som de erhverver praktisk erfaring, rykker opad i hierarkiet på arbejdspladsen og udfylder roller, der også omfatter ledelse. 


 


Virksomhederne og organisationerne vil gerne fremstå som attraktive arbejdspladser, der tiltrækker kvalificerede medarbejdere, og efter- og videreuddannelsen skal i samme ånd være med til at fastholde medarbejderne og udvikle deres ressourcer, således at virksomheden også kan stå sig konkurrencen på markedet.


 


UC SYD har allerede en stor aftager, Forsvarsakademiet/Sergentskolerne og pilotuddannelsen, som vi i samarbejde med erhvervsakademierne har oparbejdet er solid erfaring sammen med omkring akademiuddannelsen i ledelse. Også i UC SYD’s øvrige aftagerfelt både inden for det offentlige og det private område er der betydelig interesse og behov for akademiuddannelsen i ledelse – gerne tilrettelagt med inddragelse af digitale læringsmetoder, således at udbuddet kan tilrettelægges fleksibelt på måder, der spiller sammen med kravene på arbejdspladsen. Det er desuden kravet om fleksibilitet, der er årsagen til, at UC SYD ansøger om udbudsret af uddannelsen på alle sine fire campusser.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

 


Det er et gennemgående træk i UC SYD's behovsundersøgelse, at ingen af respondenterne kan eller vil udtale sig eksakt om antallet af medarbejdere, de vil sende eller opfordre til at deltage i en akademiuddannelse i ledelse. Behovet vil manifestere sig i takt med at udbuddet bliver en realitet.


 


På baggrund af de interviews, der er gennemført, og det samarbejde, der er med Forsvarsakademiet/Sergentskolerne og pilotuddannelsen, anslår UC SYD, at der vil være behov for 50-60 dimittender/år fra UC SYD. 


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

 


Følgende har været inddraget og responderet i behovsundersøgelsen:


 


Private virksomheder: Danfoss, Linak, Ecco, Tresu, ECM, Business Esbjerg og Provarde.


 


Offentlige organisationer: Sønderborg Kommune, Esbjerg Kommune, Sygehus Sønderjylland, Fighter Wing Skrydstryp, Landbrugsstyrelsen, EUC Syd.


 


De udvalgte virksomheder og organisationer er repræsentative for de virksomheder og organisationer, som UC SYD samarbejder med i dag, og de er samtidig repræsentative for det relevante aftagerfelt, der findes i UC SYD’s dækningsområde.  


 


Metode 


 


Der er gennemført interviews på baggrund af en semistruktureret spørgeguide med en række respondenter fra repræsentative og relevante offentlige og private virksomheder i UC SYD’s dækningsområde. Interviewene er gennemført enten i forbindelse med besøg på virksomhederne eller som telefoninterviews. 


 


Forud for interviewet har respondenterne fået tilsendt et faktaark, der kort fortæller om målgruppen, adgangskrav, indholdet i, strukturen og tilrettelæggelsen af uddannelsen. 


 


Respondenterne har ligeledes fået tilsendt spørgeguiden, så de kunne være forberedte på indholdet i interviewet.


 


UC SYD har desuden udarbejdet en støtteerklæring, som interessenter i uddannelsen har kunnet rekvirere og underskrive.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

 


AU i Ledelse – beslægtede uddannelser og udbydere i Region Syddanmark:


 


·                AU i HR – udbydes af EA Kolding/IBA og UCL EA/PH


 


·                Diplom i Ledelse – udbydes af IBA, UCL EA/PH og UC SYD


 


·                Master i offentlig ledelse og MPM – udbydes af SDU; desuden andre masteruddannelser på øvrige universiteter.


 


Den nærmest beslægtede uddannelse til AU i Ledelse er Diplom i Ledelse. Begge uddannelser er praktisk orienterede, men på hver sit ansvars- og selvstændighedsniveau.


 


 


 


AU i Ledelse er vejen ind i ledelsesprofessionen for den, der har et erhvervsfagligt grundlag og relevant erhvervserfaring. 


 


AU i HR har et mere strategisk kompetenceudviklende og forandringsprocesorienteret sigte på organisatorisk niveau end AU i Ledelse, der fokuserer på praktiske ledelsesopgaver i den daglige drift.


 


Ledelsesopgaver varetages ofte af medarbejdere, der har talent for og engagement i ledelsesopgaver. Vejen ind i ledelsesopgaver er ofte gennem koordinerende opgaver og/eller ledelse af afgrænsede projekter, og det er først undervejs i karriereforløbet, at såvel arbejdsgiver som medarbejder erkender nytten af og behovet for en egentlig lederuddannelse. De studerende vil som regel allerede være i beskæftigelse med forskellige ledelsesopgaver, når de begynder uddannelsen. AU i ledelse skal således bidrage til at virksomhederne og deres ledelsesmedarbejdere kvalificerer udførelsen af de ledelsesmæssige opgaver.


For så vidt angår sergenterne og piloterne er det en forudsætning for at kunne stige i graderne til senior- og chefsergent, at akademigraden erhverves, ligesom det er en forudsætning for at kunne kvalificere sig til at tage en overbygning på diplomniveau og derigennem kvalificere sig til optag på officersskolen.    


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

 


Rekrutteringsgrundlaget udgøres af medarbejdere både i private virksomheder og i offentlige organisationer af medarbejdere, der er i eller på vej ind i et karriereforløb med ledelsesmæssige opgaver. Aftagerfeltet efterspørger i stadig stigende grad mulighed for meritgivende efter- og videreuddannelse inden for ledelse på akademiniveau.


 


Diplomuddannelsen i Ledelse er næste trin på uddannelsesstigen, og masteruddannelse kan komme på tale for dem, der hen ad vejen får interesse for mere teoretisk funderet overbygning. For det militære personel er diplomniveauet forudsætning for at kunne gå officersvejen.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

 


UC SYD forventer fordelt på de fire campusser at kunne optage:


 


2020: 40 studerende


 


2021: 50 studerende


 


2022: 60 studerende


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Ikke relevant


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2019-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C15 - Endeligt afslag - AU i ledelse - UCSyd (Aabenraa).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil