Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Skat - VIA University College

VIA University College
30/09-2020 07:36
2020-2
Godkendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Herning og Randers

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Uddannelsesleder, Morten Dahl Bøhm, modb@via.dk, tlf. 87 55 33 46

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Skat

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Tax

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i skat

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of Taxation

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Kvote 1:


Gymnasiale uddannelser 


STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF samt specifikke adgangskrav:


Engelsk C


Samfundsfag C


Matematik B eller virksomhedsøkonomi B


Kvote 2:


Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse med specifikke adgangskrav:


Dansk C


Engelsk C


Samfundsfag C


Matematik B eller virksomhedsøkonomi B


4 gymnasiale enkeltfag og desuden specifikke adgangskrav


Dansk A


Engelsk C


Samfundsfag C


Matematik B eller virksomhedsøkonomi B


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Ja

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Uddannelsen er med i et vigtigt internationalt samarbejde, hvor der skal etableres en ny masterclass, der udbydes i udviklingslandene som led i kapacitetsopbygningen for at udvikle skattesystemer og modvirke hvidvask, international skatteunddragelse og korruption i disse lande. En kapacitetsopbygning som vil give udviklingslandene en permanent og bæredygtig udvikling.


Vi forventer, det på sigt resulterer i samarbejder, som mere direkte kommer de studerende i VIA til gode. VIAs deltagelse i det internationale samarbejde er desuden med til at understøtte og udbygge det faglige miljø på Professionsbacheloren (PB) i skat, ligesom det skaber nye, tætte samarbejder til omverden, aftagere og interessenter på det skattefaglige område.


Der er etableret en arbejdsgruppe, som er ansvarlig for den faglige kvalitet af udviklingen af en masterclass. VIA deltager i denne arbejdsgruppe, med uddannelseslederen fra professionsbachelor i skat, sammen med repræsentanter fra Massachusetts Institute of Technology, Ernst & Young, World Bank, Australien Taxation Organization, Kenya Revenue Authority, Nippon Tax Administration. VIA har påtaget sig rollen som Course Manager.


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Ikke relevant.


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant.


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant.


Forslag til censorkorps
Der er etableret fælles censorkorps med Professionsbachelor i offentlig administration.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag 1 - PB i skat.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Udviklingen i antallet af arbejdspladser på det skattefaglige område, der etableres i regionen i disse år, er så hastig og har så stor volumen, at det nuværende udbud af PB i skat i Herning ikke kan imødekomme aftagernes rekrutteringsbehov – se beskrivelse af Skatteministeriet ”En skatteforvaltning i hele Danmark” under afsnittet om det regionale behov.  VIAs udbud af PB i skat i Herning har netop gennemført sit andet optag. Analyse af søgemønstre og optag blandt VIAs studerende peger på, at der bør etableres endnu et udbud i den østlige del af regionen for at imødekomme behovet for kvalificerede skattefaglige medarbejdere i hele regionen. De studerende på udbuddet i Herning kommer hovedsageligt fra Midt- og Vestjylland og det ser derfor ud til, at udbuddet i Herning ikke kan tiltrække studerende fra hele regionen i tilstrækkeligt omfang.  En etablering af et udbud i den østlige del af regionen giver et bedre rekrutteringsgrundlag til uddannelsen. VIA ansøger derfor om at etablere et nyt udbud med placering i Randers.


Placering af et udbud af PB i skat i Randers er begrundet dels det fremadrettede behov i det øst- og nordjyske område dels et ønske om at placere udbuddet uden for de store uddannelsesbyer.


Efter udflytningen er Skatteforvaltningen organiseret med syv styrelser. De fem er geografisk placeret uden for hovedstaden og heraf to i Region Midtjylland: Toldstyrelsen er etableret i Aarhus og Administrations- og Servicestyrelsen i Herning hertil kommer, at Skattestyrelsen har placeret et underdirektørområde i Aarhus for international skatteunddragelse. Dette underdirektørområde er i stadig vækst via finanslovsbevillinger. Skatteforvaltningen er fremover repræsenteret i 26 byer, hvor de ni er i Region Midtjylland med Randers som ny på landkortet. Der er desuden en lokal efterspørgsel efter dimittender fra uddannelsen fra virksomheder, der arbejder med landbrugsrådgivning i det østjyske og nordlige del af regionen (se bilag 1 med interessetilkendelser).


Med placering i Randers understøtter VIA desuden det politiske mål om etablering af uddannelsestilbud uden for de store uddannelsesbyer. Etablering af et udbud af en forholdsvis ny uddannelse kræver et tæt lokalt samarbejde, som erfaringsmæssigt er stærkere i en mindre by. VIA har gode erfaringer med lokalt samarbejde med Herning Kommune og de omgivende aftagere og forventer at kunne overføre dette til Randers. Derudover ønsker skatteforvaltningen at rekruttere medarbejdere, der har vist sig fleksible i forhold til studie- og arbejdssted uden for de store byer, hvilket understøttes gennem placering i det østjyske uden for Aarhus.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

I 2017 iværksatte Skatteministeriet ”En skatteforvaltning i hele Danmark”, hvor der skulle oprettes i alt 1.500 arbejdspladser uden for hovedstadsområdet, heraf over 620 ekstra arbejdspladser i Region Midtjylland og over 220 arbejdspladser i Region Nordjylland. I Finansloven for 2020 valgte aftaleparterne yderligere at tilføre skatteforvaltningen 250 nye medarbejdere.


I forslag til finanslov for 2021 ligger derudover et forslag om at tilføre skatteområdet midler til at oprette yderligere otte kontrolcentre med i alt 1.000 ekstra medarbejdere. Modtager Region Midtjylland ca. en femtedel af disse sidstnævnte arbejdspladser, vil der i alt tilføres (620 + 250) i alt 870 ekstra arbejdspladser til Region Midtjylland i de kommende år. Skatteankestyrelsen afventer nyt IT system inden for de kommende år, og i forbindelse med implementering af dette, oprettes de planlagte arbejdspladser inden for denne styrelse.


I tillæg til de nye arbejdspladser vil der ifølge Teknologisk Institut, der har udarbejdet en uvildig rapport i 2016, være ca. 2.000 personer, der over de kommende år forlader arbejdsmarkedet på det skattefaglige område, svarende til 400 personer for Region Midtjylland. Suppleres disse estimater med behovet for skattefaglige medarbejdere i Region Nordjylland, øges behovet yderligere for et ekstra udbud i Region Midtjylland.


VIA har i løbet af kort tid etableret et meget stærkt skattefagligt miljø, som både forsyner det midt- og nordjyske område. Dette ses blandt andet i den kraftige vækst i antallet af diplommoduler på det skattefaglige område. Et udbud med placering i Randers skal således imødekomme efterspørgsel i den nordlige og østlige del af regionen, såvel som den nuværende efterspørgsel fra virksomheder og skatteforvaltningen i Region Nordjylland.


Det faglige miljø på uddannelsen er kendetegnet ved et højt fagligt niveau, men også et betydeligt og bredt branchekendskab. Der er undervisere med en cand.jur uddannelse og advokatbestalling samt med cand.merc.aud uddannelse. Underviserne har fx arbejdet som skattechefer i store private virksomheder, såvel som internt i selve skattestyrelsen. Underviserne har derudover også fungeret som eksterne lektorer, eksempelvis på Aarhus Universitet. De mange års erfaring både inden for den private samt offentlige sektor betyder også, at uddannelsen har et stort fagligt netværk både nationalt og internationalt på skatteområdet. Dette netværk bidrager bl.a. til praktikpladser, gæsteforelæsninger, virksomhedsbesøg samt eftervidereuddannelse på skatteområdet.


Det forventes, at udbuddet i Randers på sigt vil uddanne 40 dimittender årligt, når udbuddet er veletableret. Udbuddet i Herning forventes ligeledes at uddanne 40 dimittender årligt. Det samlede antal dimittender til den midt- og nordjyske region er således 80 årligt. Der er for første årgang på udbuddet i Herning 0 procent, der er frafaldet uddannelsen siden opstart i 2019.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

VIA fik i 2018 godkendt ansøgningen om etablering af PB i skat med udbud i Herning. Uddannelsen blev etableret i 2019 og havde første optag og efterfølgende opstart august 2019.


Denne ansøgning om et udbud af PB i skat i Randers bygger videre på det gode og tætte samarbejde, der blev etableret med aftagere på området i forbindelse med etablering af PB i skat i Herning. Efter VIA har etableret uddannelsen, har vi forsat dialogen og inddraget aftagere fra den østlige og nordlige del af den midtjyske region, herunder repræsentanter fra:  • Dansk Revision Randers

  • Landbo Limfjord

  • Agri Nord

  • Skatteforvaltningen

  • Djursland Landboforening


Alle interessenter og aftagere udtrykker samstemmende stor opbakning til VIAs ansøgning om udbud af PB i skat i Randers og viser interesse for at etablere praktikpladser for de studerende fra PB i skat i Randers samt interesse for at ansætte dimittender fra uddannelsen.


Se vedlagte interessetilkendegivelser fra ovenstående aftagere – Bilag 1.


VIA har endvidere været i dialog med Randers Kommune, som er positive overfor et udbud af PB i skat i Randers og ønsker at indgå i samarbejde derom.


Tilkendegivelserne fra aftagerne i Region Midtjylland bekræfter konklusionerne omkring fremtidens behov for rekruttering af medarbejdere med skattefaglige kompetencer, som fremgår af rapporten fra Teknologisk Institut, udmeldingerne fra Skatteforvaltningen bl.a. i pjecen: En skatteforvaltning i hele Danmark og af Aftaletekst til finansloven for 2020 samt i det fremlagte forslag til finanslov 2021.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

Sammenhæng i uddannelsessystemet
Det nye udbud af PB i skat i Randers bidrager til at øge sammenhængen mellem uddannelsesniveauerne regionalt, da der etableres endnu et uddannelsesudbud på professionsbachelorniveau på det skattefaglige område. Aftagerne rekrutterer i dag primært fra følgende lange videregående uddannelser: cand.jur., cand.merch.jur., cand.merc.aud., cand.oecon.agro. samt cand.oecon./cand.polit.


Aftagerne oplever som tidligere beskrevet et stort og voksende behov for at rekruttere skattefaglige medarbejdere. Dette mærkes blandt andet ved en stor øget aktivitet på den nye diplomuddannelse i skat, som udbydes i VIA, fordi det er vanskeligt at rekruttere medarbejdere med en grunduddannelse på det skattefaglige område. Det vurderes derfor ikke at medføre væsentlige forringelser af vilkårene for de eksisterende uddannelser og udbud, som nævnt ovenfor, at der etableres et udbud af PB i skat i Randers.


Ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser


Med etableringen af et udbud i Randers vil udbuddet bidrage med op til 40 ekstra dimittender på landsplan. Udbuddet i Randers vil derudover være det geografiske nordligste udbud af uddannelsen i Danmark. Uddannelsen udbydes i dag i Herning, Haderslev samt København.


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

Professionsbacheloren i skat, som VIA, UC Syd og Københavns professionshøjskole er udbydere af, er udelukkende en skattefaglig uddannelse. På den baggrund støtter Skatteforvaltningen udbuddet af PB i skat, jf. interessetilkendegivelsen i bilag 1. VIA har endvidere været i dialog med UC Syd, som er positive og forstående overfor VIAs begrundelse for at ansøge om udbud af PB i skat i Randers. Med placering i den nordøstlige del af Region Midtjylland forventes et udbud i Randers ikke at trække studerende fra UC Syd.


Der rekrutteres danske studerende med gymnasiale uddannelser samt studerende fra erhvervsuddannelser. Jf. afsnittet ”adgangskrav til uddannelsen” er det vurderingen, at PB i skat retter sig mod personer med en økonomisk, skattefaglig og juridisk interesse, hvilket er et mere specialiseret rekrutteringsgrundlag, end til de øvrige uddannelser på lavere eller samme uddannelsesniveau. PB i skat vurderes derfor i begrænset omfang at påvirke de eksisterende uddannelsers ansøgertal, og det vurderes at være usandsynligt, at alle ansøgere kommer fra én enkelt af disse uddannelsers eksisterende rekrutteringsgrundlag. Ansøgerne til PB i skat forventes således at komme fra et bredt felt af potentielle studerende.


Desuden vurderes det, at et udbud i Randers ikke vil have negative konsekvenser for rekrutteringsgrundlaget for udbuddet i Herning, idet efterspørgslen på personer med en mellemlang videregående skattefaglig uddannelse er markant i Region Midtjylland. Ansøger- og optagelsestal til udbuddet i Herning viser, som beskrevet tidligere, at de studerende hovedsageligt kommer fra den midt- og vestjyske del af Region Midtjylland.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

VIA vil oprette 40 studiepladser med ét årlig optag de første 3 år. VIA forventer at opnå at optage 40 studerende årligt i løbet af de første 2-3 år af udbuddet.


Der er efteråret 2020 23 studerende, der har bekræftet deres studieplads i Herning. Dette inkluderer data for optag og efteroptag.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Med de positive interessetilkendegivelser om praktikpladser, fra Skatteforvaltningen samt landbrugsorganisationer og revisionsbranchen, forventer VIA at etablere det nødvendige antal praktikpladser inden 2024, hvor den første praktikperiode skal gennemføres. Interessetilkendegivelserne er fra både offentlige og private aktører og fordeler sig i Region Midtjylland med specifikke tilkendegivelser fra området omkring Randers. Se venligst vedlagt dokumentation i bilag.


Behovet for de ekstra praktikpladser forventes ikke at få negative konsekvenser for det eksisterende udbud i Herning, idet det er hensigten at øge andelen af private praktikpladser betydeligt. Erfaring med at etablere disse i den vestlige del af regionen kan bruges positivt til at etablere disse i den østlige del.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Der er et stærkt samarbejde med aftagerfeltet, blandt andet skatteministeriet og skattestyrelsen. Aftagerfeltet har desuden været med til en stor del af arbejdet med at oprette uddannelsen.


Det er vores overbevisning, at den tætte kontakt til aftagerfeltet, både inden for den offentlige og private sektor, vil gøre overgangen til arbejdsmarkedet lettere for de studerende.


 


 


 


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2020-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
20_49052-44 D3 - Godkendelse af dublering - PB i Skat - VIA (Randers) 2032135_729855_0.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil