Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Professionsbachelor i it-arkitektur - Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus
03/02-2020 10:22
2020-1
Godkendt
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Erhvervsakademi Aarhus i Aarhus

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Kvalitetschef Anette Bache, e-mail: abac@eaaa.dk og tlf.nr: 7228 6003.

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Professionsbachelor i it-arkitektur

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Bachelor’s Degree Programme in IT Architecture

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i it-arkitektur

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of IT Architecture

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
It-faglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang via Gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Matematik B
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere
Specifikke adgangskrav: Matematik B
Anden adgang
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik B


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Formålet med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til at kunne tilrettelægge, udføre og udvikle komplekse konstruktions-, planlægnings- og implementeringsmæssige funktioner inden for it-arkitektur, hvor de forener forretningsarkitektur, informationssystemarkitektur og teknologisk arkitektur.
Gennem uddannelsen kvalificeres den uddannede til at varetage opgaver i relation til planlægning, udvikling og implementering af it-løsninger fra fastlæggelse af de funktionelle krav over logisk og fysisk datamodellering til arbejde med brugeroplevelsen, programmering og it-arkitekturen i både den private og offentlige sektor – nationalt som internationalt med øje for it-systemers kvalitet og sikkerhed.
Uddannelsen kvalificerer i overensstemmelse med den teknologiske, videnskabelige og samfundsmæssige udvikling den uddannede til selvstændigt at indgå i faglige og tværprofessionelle samarbejdsrelationer, herunder at kunne deltage i forsknings- og udviklingsarbejde.


Uddannelsens dimittender vil få mange forskellige titler. Jobtitler for de uddannede kunne være:
• Softwareudviklere - Backend og arkitektur
• Programmør / systemudvikler
• Løsningsarkitekt til IT Arkitektur
• Solution-arkitekt
• IT-arkitekt til agil udvikling
• Teknisk projektleder
• Informationsarkitekt
• IT-forretningskonsulent
• IT-projektleder
• User Experience Engineer


I forhold til uddannelsens relevans og sammenhæng til eksisterende uddannelsesudbud, henvises til kriterium 2 nedenfor samt det uploadede dokument med behovsundersøgelse.


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Uddannelsens overordnede mål for læringsudbytte:
Viden
Den uddannede har:
• udviklingsbaseret viden om praksis og anvendt teori og metoder i virksomheder og organisationers arbejde med it-arkitektur
• udviklingsbaseret viden om praksis og anvendt teori og metoder inden for forretningsarkitektur herunder agil systemudvikling og projektstyring
• udviklingsbaseret viden om praksis og anvendt teori og metoder inden for informationssystemsarkitektur herunder principper, teknikker og metoder inden for programmering af software samt algoritmer, datastrukturer samt gængse programmeringsparadigmer
• udviklingsbaseret viden om praksis og anvendt teori og metoder inden for teknologisk arkitektur herunder datamodellering, hardware, arkitekturdesign, sikkerhedsproblematikker, hosting samt integrering af netværksbaserede systemer.
• forståelse for praksis, anvendt teori og metode samt kan reflektere over professionen for it-arkitekters praksis og anvendelse af teori og metode inden for forretningsarkitektur, informationssystemarkitektur samt teknologisk arkitektur


Færdigheder
Den uddannede kan:
• anvende metoder og redskaber inden for forretningsarkitektur, informationssystemarkitektur og teknologisk arkitektur samt skal mestre de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for professionen for it-arkitekter herunder behovsafdækning, kravspecifikationer, applikationsudvikling samt styring, forankring og idriftsættelse af den teknologiske infrastruktur
• anvende tidssvarende programmeringssprog til udvikling af software ved brug af algoritmer, mønstre og abstraktioner til at programmere netværksbaseret systemintegration med flere tråde og processer, samt designe teknisk arkitektur for integrerede systemer
• vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger inden for it-arkitektur samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller herunder analysere og vælge databaseteknologi(er), der formålstjenstlig løser en given udviklingsopgave
• formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger inden for it-arkitektur til samarbejdspartnere og brugere


Kompetencer
Den uddannede kan:
• håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge inden for it-arkitektur herunder analysere, designe og konstruere teknisk- og informationssystemarkitektur i kontekst af en virksomheds forretningsmæssige situation og under hensyntagen til muligheder og begrænsninger i den tilgængelige teknologi
• selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for forretnings-, informationssystem- og teknologisk arkitektur herunder udvikling af større softwareløsninger samt påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik inden for it-arkitektur
• identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen for it-arkitektur


Uddannelsen vil blive tilrettelagt med udgangspunkt i 3 fagområder:
1. Forretningsarkitektur
2. Informationssystemarkitektur
3. Teknologisk arkitektur


Fagelementerne vil være følgende:


Organisation og projektstyring (15 ECTS) 1.–3. semester
Fagelementets formål er at kvalificere den studerende til at kunne forstå og agere i en organisatorisk kontekst i forbindelse med arbejdet med organisationens informationssystemer.
Den studerende får kompetencer til at arbejde målrettet og proaktivt med projekter som led i en virksomheds strategiimplementering.


Forretnings- og informationsarkitektur (15 ECTS) 1.–3. semester
Fagelementets formål er at sætte den studerende i stand til at forstå og arbejde helhedsorienteret med at udvikle organisationen og dens tilhørende informationsarkitektur.
Den studerende opnår kompetencer til at beskrive og designe såvel forretningsprocesser som de informationsstrømme, der understøtter dem.


Systemudvikling (20 ECTS) 1.–4. semester
Formålet med fagelementet er at sætte den studerende i stand til at arbejde proaktivt med planlægning, gennemførelse og implementering af it-udviklingsprojekter.
Den studerende kvalificeres til at vurdere, udvælge og anvende forskellige tidssvarende metoderetninger i systemudviklingen, samt værktøjer og modeller med relevans for metoderne.
Den studerende får kompetencer til at planlægge og styre it-udviklingsforløb omfattende foranalyse, design, udvikling, kvalitetssikring og test, samt implementering og idriftsættelse af det udviklede it-system.


Brugerinddragelse og design (15 ECTS), 4. semester:
Fagelementets formål er at sætte den studerende i stand til at facilitere designprocesser og designe komplekse, moderne, brugerfokuserede grænseflader. Den studerende opnår kompetencer til at arbejde med brugerinddragelse og brugeroplevelse, med udgangspunkt i etnografiskinspirerede metoder, forståelse af grundlæggende designprincipper og æstetik.


Softwarekonstruktion & Softwarearkitektur (30 ECTS), 1.-4.semester
Fagelementets formål er at kvalificere den studerende til at kunne anvende og forstå teknikker og principper inden for programmering, og kunne udvikle større applikationer ved brug af relevante tidssvarende teknikker.
Den studerende vil med fagelementet blive i stand til at udvikle applikationer med brugergrænseflader, der løser praktiske problemstillinger. Den studerende skal herudover opnå generel viden og færdigheder inden for algoritmers udførselstid, programarkitektur og håndtering af data i en større applikation.
Den studerende skal igennem fagelementet også opnå færdigheder til at kunne arbejde i et moderne udviklingsmiljø, både alene og i teams.


Cloud-computing & Systemarkitektur (10 ECTS), 3.-4. semester
Fagelementets formål er at gøre den studerende i stand til at udvikle distribuerede systemer under anvendelse af teknikker og værktøjer til understøttelse af kommunikation og dataudveksling i en kompleks systemarkitektur, herunder arkitekturer baseret på moderne webteknologi og cloud-computing. Den studerende vil blive i stand til at vælge en hensigtsmæssig systemarkitektur for en given problemstilling.


Databasedesign (15 ECTS) 1. - 2. semester
Formålet med databasedesignområdet er at sætte den studerende i stand til at designe og modellere en database samt implementere og vedligeholde den. Den studerende bliver også i stand til at analysere data, og afgøre hvilken databaseteknologi der passer bedst til en given opgave. 


Derudover vil der være et udbud af aktuelle valgfrie fagelementer på 30 ECTS.
På de sidste to semestre er der Praktik på 30 ECTS, videnskabsteori på 10 ECTS og bachelorprojekt på 20 ECTS.
Udkast til studieordning med fuld beskrivelse af indhold og læringsmål kan rekvireres.


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Forslag til taxameterindplacering: Som professionsbachelor i softwareudvikling. Professionsbacheloruddannelsen i it-arkitektur har brug for udstyr og licenser svarende til det niveau, som professionsbacheloren i softwareudvikling har.


Forslag til censorkorps
Censorkorpset for it- og softwareudvikling, indeholder i dag følgende andre uddannelser: Datamatiker, it-teknolog, PBA i softwareudvikling, PBA i webudvikling, PBA i økonomi og informationsteknologi, PBA i it-sikkerhed, AU i informationsteknologi.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Behovsanalyse Professionsbachelor i it arkitektur 2020 inkl. bilag.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse

Såvel det nationale og regionale behov for den nye uddannelse er særlig kendetegnet ved, at der er en bred anerkendt mangel på arbejdskraft på det danske arbejdsmarked inden for it, særligt inden for it-konstruktionsområdet- et behov som er stigende frem mod 2030 (Kilde: Virksomheders behov for digitale kompetencer, maj 2016. Styregruppe med repræsentanter fra Erhvervs- og Vækstministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/rapport_-_virksomheders_behov_efter_digitale_kompetencer.pdf, se desuden vedhæftede behovsanalyse). rapporten påvises et udækket behov på 10.000 ansatte med konstruktionskompetencer på landsplan.


I den nævnte analyse og i vores øvrige desk research  samt i vores eget forskningsprojekt Digitale megatrends på jobmarkedet (https://www.eaaa.dk/forskning-og-innovation/projekter/aktuelle-forskningsprojekter/digitale-megatrends-pa-jobmarkedet/) er dette behov bekræftet.


I forhold til hvilke kompetencer der er og forventelig vil blive mest efterspurgt, er det fremkommet i desk researchen og i forskningsprojektet Digitale megatrends på jobmarkedet, at det er konstruktionskompetencer inden for it-arkitektur, herunder informationsarkitektur, forretningsarkitektur og teknologisk arkitektur, der er de mest efterspurgte.


Disse kompetencer har i perioden 01.05.2018-31.12.2019 været efterspurgt landsplan 153.000 gange i henhold til opslag i jobopslags-databasen fra forskningsprojektet Digitale megatrends på jobmarkedet. I Region Midtjylland har kompetencerne i samme periode været efterspurgt 21.600 gange i jobopslag.


Også dialoger med it-branchen bekræfter dette.  Bl.a. udtaler Sejer Frandsen, direktør for IT-Forum, på et uddannelsesudvalgsmøde for it- og softwareudvikling:


”…. efter vores bedste vurdering er der alene i Aarhus-området pt. 500 ubesatte stillinger inden for it-konstruktion.”


Den ansøgte professionsbacheloruddannelse er tilrettelagt således, at dimittender fra uddannelsen kan gå direkte ud og besætte jobs, hvor der er brug for kompetencer inden for informationsarkitektur, forretningsarkitektur og teknologisk arkitektur, og hvor de også formår at forene dem. Se også afsnittet om Hvordan er det konkret sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov.


I dialog med IBM bekræfter Anita Jacobsen, Delivery Program Manager, efterspørgslen efter dimittender, der kan kombinere konstruktionskompetencer. I den skriftlige interessetilkendegivelse (bilag 1) skriver hun:


"IBM ser et stort behov for nyuddannede medarbejdere, der har kompetence til at binde forretningsarkitektur, systemarkitektur og teknologisk arkitektur sammen, samtidig med at der fokuseres på konstruktionskompetence og datamodellering. IBM ser et stigende behov for medarbejdere, der besidder disse kompetencer i fremtiden, og derfor ser vi også uddannelsens navn og vinkling som nødvendig nytænkning. Der er stort behov for en uddannelse, der har fokus på både teknologi, forretning og lederskab i bred betydning, og som henvender sig til en ny målgruppe af potentielle studerende."


 


I interessetilkendegivelsen (Bilag 1), fra BANKDATA skriver Jesper Glogauer, underdirektør følgende:


"Bankdata ser et stort behov for nyuddannede medarbejdere, der har kompetencerne til at binde forretningsarkitektur, systemarkitektur og teknologisk arkitektur sammen, samtidig med at der fokuseres på konstruktionskompetence og datamodellering."


I dialogen med Michael Tøttrup, ledelseskonsulent fra Prosa, som har givet input og sparring ifm. udvikling af uddannelsen, udtaler han:


”Jeg forventer, at den nye uddannelses fokus på stærke konstruktionskompetencer og evnen til at binde de forskellige former for it-arkitektur sammen vil gøre dimittenderne populære på arbejdsmarkedet, da de meget målrettet vil være med til at dække den mangel, som vi ser på kvalificeret it-arbejdskraft.”


Og han tilføjer:


”Sammensætningen i uddannelsen gør, at der i markedsføringen kan sættes fokus på de forandringer, man kan skabe med teknologien, og derved forventes det, at den nye uddannelse kan tiltrække andre og nye målgrupper – herunder flere kvinder.”


Gennem vores dialoger med it-fagforbund, it-netværk, ”følgegruppe” samt aftagere og praktikvirksomheder ifm. udviklingen af uddannelsen har vi sikret uddannelsens relevans og faglige profil.  Herefter har resultaterne af vores egen spørgeskemaundersøgelse, som er fremsendt til 47 repræsentative virksomheder indenfor arbjedsmarkedet for it-konstruktion, bekræftet, at Professionsbacheloruddannelsen i it-arkitektur har den faglige profil, der efterspørges på arbejdsmarkedet nationalt som lokalt. Respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen tilbyder desuden i stor udstrækning at tage kommende studerende i praktik, og efter endt uddannelse er de meget interesseret i at ansætte dimittenderne fra professionsbacheloruddannelsen i it-arkitektur (se behovsanalysen).


De 42 respondenter i spørgeskemaundersøgelsen, som er interesseret i at ansætte dimittender, forventer, at de henover en 5-årig periode vil efterspørge i overkanten af 500 dimittender.


I behovsundersøgelsen og i arbejdet med at dække behovet i forhold til at tilrettelægge uddannelsen stod det hurtigt klart, at uddannelsesniveauet skulle være professionsbachelorniveauet, når vi taler om en fuldtidsuddannelse. Dette skyldes kompleksiteten i den faglige profil samt behovet for at mestre at inddrage det praksisnære og det innovative, set i forhold til hvilket erhvervssigte uddannelsen skal dække.


Bankdata udtaler i interessetilkendegivelsen (bilag 1) tillige:


”Bankdata støtter derfor varmt uddannelsesforslaget fra Erhvervsakademi Aarhus. Uddannelsesopbygningen som en 3.5 årig professionsbacheloruddannelse med et praktiksemester og et semester til afsluttende projekt ser vi som en styrke. Det vil give nyuddannede medarbejdere den nødvendige indsigt og de nødvendige kompetencer til at indgå i en professionel arbejdssammenhæng hurtigt efter endt uddannelse.” (Citat fra Jesper Glogauer, underdirektør, Bankdata.)


Behovsanalysen gennemgår yderligere den behovsafdækning og uddannelsens relevans og viser, hvordan vi med den ansøgte uddannelsesprofil kan uddanne efterspurgte dimittender til et udækket behov på arbejdsmarkedet, som er produktive inden for de konkret efterspurgte it-værktøjer og de faglige discipliner inden for programmering, database og projektleder.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender

Skønnet behov for dimittender på landsplan og i Erhvervsakademi Aarhus’ dækningsområde:
Som belyst ovenfor og i behovsanalysen, så er der en stor efterspørgsel på dimittender fra professionsbacheloruddannelsen i it-arkitektur, og vi forudser, at uddannelsens profil vil medvirke til at udvide rekrutteringsgrundlaget til de ’hårde’ it-uddannelser
Vi har i behovsundersøgelsen analyseret behovet for it-konstruktionskompetencer på landsplan og i regionerne, og der påvises et behov for uddannelsens kompetencer på såvel landsplan som i vores dækningsområde og Region Midtjylland som helhed. Se blandt andet behovsanalysens datatræk i afsnit 3.3, Kompetenceefterspørgsel på landsplan samt Region Midtjylland.Det er et omfattende behov for dimittender, behovsanalysen angiver som udækket behov, og vi vurderer med udgangspunkt i disse resultater, og med et forsigtigt skøn, at behovet for dimittender fra uddannelsen på sigt vil være 600-800 dimittender årligt på landsplan, og for Region Midtjylland/vores dækningsområde på 170-200 dimittender årligt.
På baggrund af resultaterne af behovsanalysen vurderer vi ligeledes, at der vil være behov for et udbud i såvel Vestdanmark hos os, som i Østdanmark. Københavns Erhvervsakademi har i dialog med os udtrykt interesse for at indgå i et samarbejde, da de umiddelbart er positive over for den nye uddannelse.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Der er været flere dele i behovsundersøgelsen - hele behovsundersøgelsen er beskrevet i det uploadede dokument.


Overordnet har vi haft følgende elementer i vores behovsundersøgelse:
• Det løbende kvalitetsarbejde med relevans inden for it-arbejdsmarkedet, herunder desk research
• Uddannelsesudvalg (også en del af kvalitetsarbejdet) – involveret flere gange
• Forskningsprojektet Digitale megatrends på jobmarkedet – en afdækning af fremtidens behov for it-kompetence
• Kvalitative dialoger med it-fagforbund, it-netværk, ”følgegruppe” samt aftager- og praktikvirksomheder
• Spørgeskemaundersøgelse
• Interessetilkendegivelse


De gennemgås kort nedenfor og mere udførligt i behovsanalysen.


Deltagerne i vores uddannelsesudvalg inden for it og software fremgår af vores hjemmeside (https://www.eaaa.dk/om-os/fakta-om-erhvervsakademi-aarhus/uddannelsesudvalg/uddannelsesudvalget-for-it-og-softwareudvikling).


I Forskningsprojektet Digitale Megatrends på jobmarkedet - en afdækning af fremtidens behov for it-kompetence, er der gennemført en kompetenceanalysen af efterspurgte it-kompetencer, hvor vi systematisk har analyseret jobopslag, der er opslået over en periode på 20 måneder (d. 1. maj 2018 - 31. december 2019) på to jobportaler, hhv. careerjet.dk og jobindex.dk. Denne kompetenceanalyse er knyttet op på fundene i ESCO-projektet (https://ec.europa.eu/esco), hvori Europakommissionen har kortlagt nationale og internationale kompetencer samt har foretaget en kategorisering af disse kompetencer. Herefter har vi kvantificeret antallet af nøgleordenes forekomster, som udtryk for i hvilken udstrækning hver kompetence efterspørges. Konklusioner af analysen fremgår i behovsanalysen.


Følgende virksomheder og organisationer har bidraget i processen med udvikling af uddannelsen (’Følgegruppe’):
• Bo Sejer Frandsen Direktør IT-Forum
• Jesper Glogauer Underdirektør -  Bankdata, Udviklingscenter Fredericia
• Anita Jacobsen, Delivery Program Manager, IBM Danmark ApS
• Michael Tøttrup   Ledelseskonsulent, PROSA- forbundet af it-professionelle
• Jeppe Engell Sekretariatets leder SAMDATA\HK
• Anders Pallesen HR chef Elbæk & Vejrup
• Adam Peter Nielsen CTO , Novicell
• Rasmus Ebler Simonsen Team Leader  Kamstrup A/S  Analytics
• Kim Svendsen Direktør, Stibo Accelerator
(Se bilag 1 med deres efterfølgende skriftlige interessetilkendegivelse)


Vi har desuden gennemført en spørgeskemaundersøgelse med en række aftagervirksomheder, der belyser, hvorvidt de vurderer, at den nye uddannelse matcher deres kompetencebehov. Deltagerne er virksomheder og organisationer som overordnet set vurderes at være repræsentative for it-virksomheder og it-branchen. Respondentlisten kan rekvireres i fuld længde, men eksempler nævnes her:


BookBites A/S
Bording A/S
Bredana Axcite A/S
Cadesign Form
Ceptu
CloudpaRTNERS
Digital Revisor
Ditmer a/s
Easi'r
Elbek & Vejrup A/S
Eurofins A/S
Evikali A/S
Favrskov Kommune
Getinge
Ideal Development
InfoSuite A/S
Intern1 ApS
iProspect
IT minds
Jyske Bank A/S
Ka-ching
Kanda
Kraftværk
Makeable ApS
Max Manus AS
North Media Online A/S
Notora
Peopleway A/S
Unik System Design


Hvordan er det konkret sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov?

Vi har i vores design og tilrettelæggelse af uddannelsen brugt den viden og de input vi har fået igennem vores behovsundersøgelse, som er beskrevet i kort format i det foregående spørgsmål (bl.a. hvilke aftagere der har været involveret) og uddybes i den vedhæftede behovsanalyse.
I forhold til at den ansøgte uddannelse dækker det påviste behov bedre end de eksisterende uddannelser er der i kriterium 2, Sammenhæng med eksisterende uddannelser, en udførlig gennemgang af eksisterende beslægtede uddannelser, med et afsnit under hver uddannelse, der angiver forskellen til den her ansøgte uddannelse samt afsnit 6 i behovsanalysen, hvor vi sammenligner de beslægtede uddannelser faglige indhold med den ansøgte uddannelse.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

Vi har gennemgået andre uddannelser inden for it-området (særligt bachelorniveauet) for at undersøge, om der allerede findes uddannelser, som kan dække arbejdsmarkedets efterspørgsel efter arbejdskraft inden for it-arkitektur med konstruktionskompetencer. Det har, som belyst i behovsanalysen, været en kendt samfundsmæssig udfordring at få et tilstrækkeligt udbud af dimittender fra de ’hårde’ it-uddannelser til at dække den aktuelle efterspørgsel på it-kompetencer – en efterspørgsel som blot forventes at stige i fremtiden.
Professionsbacheloruddannelsen i it-arkitektur er opbygget med udgangspunkt i en it-arkitektur tankegang, hvor konstruktionskompetencer er det centrale gennemgående tema. Formålet med professionsbacheloruddannelsen i it-arkitektur er således at uddanne medarbejdere, der har kompetence til at binde forretningsarkitektur, systemarkitektur og teknologisk arkitektur sammen, samtidig med at der fokuseres på konstruktionskompetence, datamodellering, virksomhedsforståelse og brugeroplevelsen og det kreative i at udvikle it løsninger. 
Der er aktuelt ikke andre it-uddannelser, der har samme erhvervsrettede tilgang og lignende faglige profil.
Typisk er universitetsuddannelserne enten meget matematiske, da de er rettet mod forskning, eller også indeholder de ikke tilstrækkeligt med anvendelsesorienteret konstruktionskompetence, herunder databasedesign, virksomhedsforståelse eller fokus på at knytte det stigende antal nye teknologier sammen. 
Vores analyser viser som nævnt, at der ikke findes en tilsvarende uddannelse, og professionsbacheloruddannelsen i it-arkitektur forventes derfor ikke at påvirke optaget i nævneværdigt omfang på allerede eksisterende it-uddannelser.
Nedenfor listes de tættest beslægtede uddannelser.


Diplomingeniør – It og Økonomi – DTU i samarbejde med CBS


Udbud: Hovedstaden


Niveau: Professionsbachelor


Link til studieplan: https://www.dtu.dk/uddannelse/diplomingenior/it-oekonomi#studieforloeb__studieplan


Kort beskrivelse: Man skal kunne designe og udvikle IT systemer. Uddannelsen kombinerer it-teknologi med økonomi. Man lærer at designe og programmere samt om en virksomheds økonomiske rammer og organisatoriske forhold, så du bliver i stand til at forstå den virksomheds forretningsområde du skal udvikle applikationer til.


Hvorfor den er forskellige fra vores: Umiddelbart indeholder den meget mere økonomi end vores. Mindre databaser, mindre teknologi og meget mindre programmering. Højere adgangskrav (Mat A, Fys B eller Geo A, Eng B).


Diplomingeniør – Softwareteknologi – DTU


Udbud: Hovedstaden


Niveau: Bachelor


Studieplan: https://www.dtu.dk/uddannelse/diplomingenior/softwareteknologi#studieforloeb__studieplan


Kort beskrivelse: På studiet lærer man at udvikle softwaresystemer og bruge forskellige værktøjer til at understøtte udviklingen af systemerne og teste dem. Uddannelsen fokuserer på processen lige fra idé, kravspecifikation, analyse, design, programmering og til afprøvning, implementering og drift. Efterfølgende kan man kalde sig ”Softwareingeniør”


Hvorfor den er forskellige fra vores: På mange måder minder den om en praktisk datalogi-bachelor (de lærer endda at lave en compiler), og har ikke elementer af økonomi, forretning og æstetik. Der er mere matematik, men ikke noget obligatorisk databasefag. Jeg har også indtryk af at de fokuserer mere på hardware (eksempler: ”datakommunikation” og ”c-programmering”).


 


Bachelor – Softwareteknologi – DTU


Udbud: Hovedstaden


Niveau: Bachelor


Link til studieplan:https://www.dtu.dk/uddannelse/bachelor/softwareteknologi#studieforloeb__studieplan


Kort beskrivelse: En klassisk civilingeniør bachelor med masser af matematik og fysik. Herudover obligatoriske linjefag i datalogi og lidt videnskabsteori.


Hvorfor den er forskellige fra vores: Mindre programmering, ingen obligatoriske databasefag, men dog en stor mængde teknik. Ingen forretningsfag eller æstetik. Ingen praktik.


 


Bachelor – Design og Innovation – DTU


Udbud: Hovedstaden


Niveau: Bachelor


Link til studieplan: https://www.dtu.dk/uddannelse/bachelor/design-og-innovation#studieforloeb__studieplan


Kort beskrivelse: Civilingeniør bachelor med større fokus på innovation og produktdesign. Der er stadig meget fysik og matematik, men de har flere ting til fælles med vores uddannelse end den forrige. Som eksempel kan nævnes ”Brugerorienteret design” og ”Visuel kommunikation” som lidt atypiske ingeniørfag.


Hvorfor den er forskellige fra vores: Der er stadig ingen forretning, mindre programmering og ingen obligatorisk databasefag. Ingen praktik.


 


Bachelor – Softwareudvikling – ITU


Udbud: Hovedstaden


Niveau: Bachelor


Link til studieplan: https://www.itu.dk/uddannelser/bacheloruddannelser/softwareudvikling


Kort beskrivelse: Det ser ud til at være en meget projektorienteret uddannelse, hvor der også er fag i design af brugergrænseflader og en håndfuld forretnings- og projektstyringsfag. De rammer altså flere af de ting vi også går efter. Deres bachelor-projekt laves også ofte med en virksomhed.


Hvorfor den er forskellige fra vores: De lægger mindre vægt på programmering og databaser end vi gør, men skruer til gengæld lidt mere op for matematikken. De er meget mere projektfokuserede. Ikke noget praktiksemester, men uddannelsen er også kun seks semestre lang.


 


Diplomingeniør/Softwareingeniør i softwareteknologi


Udbud: Aarhus, Horsens, Viborg, Odense, Lyngby


Niveau: Professionsbachelor


Link til studieplan: http://bachelor.au.dk/ikt/


Kort beskrivelse: Hedder her Informations- og kommunikationsteknologi (IKT). Uddannelsen indeholder en række grundlæggende kurser, herunder programmering, systemdesign, elektronik, softwaredesign og matematik, og du specialiserer dig i at identificere brugerbehov, beskrive krav til it-teknologi, udvikle og teste software og implementere og afprøve din løsning.


Hvorfor den er forskellige fra vores: Der er mere vægt på matematik, it-konstruktion og elektronik, men kun begrænset indhold af æstetik og forretningsforståelse.


 


Civilingeniør i computerteknologi (bachelor)


Udbud: Aarhus


Niveau: Bachelor


Link til studieplan: http://bachelor.au.dk/computerteknologi/?gclid=EAIaIQobChMI78z8hpOE4AIVi8CyCh1zDgbMEAAYASAAEgKqI_D_BwE


Kort beskrivelse: Man lærer at designe, udvikle og implementere software og hardware til fremtidens computersystemer.


Hvorfor den er forskellige fra vores: En del matematik, programmering og arkitektur, men intet merkantilt. Målrettet videreuddannelse på kandidatniveau.


 


Bachelor i informationsvidenskab / Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign


Udbud: Aarhus, Aalborg, Kolding


Niveau: Bachelor


Link til studieplan: https://bachelor.au.dk/informationsvidenskab/


Kort beskrivelse: På Informationsvidenskab lærer du at beskrive, analysere og konstruere computerbaserede informationssystemer ud fra en humanistisk synsvinkel.


Hvorfor den er forskellige fra vores: Uddannelsen har et humanistisk perspektiv på systemanvendelse og meget begrænset fokus på merkantile og konstruktionsmæssige forhold.


 


Bachelor i digital design – it, æstetik og interaktion


Udbud: Aarhus


Niveau: Bachelor


Link til studieplan: https://bachelor.au.dk/digitaldesign/


Kort beskrivelse: Arbejde med IT inden for områder som kunst, oplevelser, design, formidling og æstetik. På Digital design studerer du interaktive digitale teknologier, og deres kontekst, kultur og æstetik.


Hvorfor den er forskellige fra vores: Uddannelsen har kunstnerisk afsæt i højere grad end et konstruktionsmæssigt.


 


Kandidat og bachelor i datalogi


Udbud: Aalborg, Aarhus, Odense, Roskilde og København


Niveau: Bachelor


Link til studieplan: https://bachelor.au.dk/datalogi  


Kort beskrivelse: Uddannelsen omfatter konstruktion af sikre, effektive og brugervenlige IT-systemer og forståelse for, hvordan de gavner både samfundet og brugerne. Teoretisk og praktisk programmering er en stor del af studiet. Et af datalogiens vigtigste redskaber er matematikken som bruges til at udvikle og forstå algoritmer og til at beskrive sikkerheden og effektiviteten af systemer. 


Hvorfor den er forskellige fra vores: Uddannelsen tager afsæt i matematikkens verden og uddanner dimittender til kompleks konstruktion af IT-systemer med reduceret fokus på merkantile og brugerrettede perspektiver.


 


Bachelor i informationsteknologi


Udbud: Aalborg


Niveau: Bachelor


Link til studieplan: https://www.aau.dk/uddannelser/bachelor/informationsteknologi


Kort beskrivelse:  Uddannelsen kombinerer teknologi, kommunikation og forretningsudvikling. Desuden omfattes grundlæggende matematik og projektarbejde.


Hvorfor den er forskellige fra vores: Uddannelsen tilbyder IT-kompetencer i bred forstand som er grundlag for videreuddannelse på kandidatniveau. Bacheloruddannelsen giver ikke mulighed for praktikophold.


 


Bachelor i kommunikation og digitale medier: Informationsvidenskab


Udbud: Aalborg


Niveau: Bachelor


Link til studieplan: https://www.aau.dk/uddannelser/bachelor/kdm-informationsvidenskab


Kort beskrivelse: Man lærer på uddannelsen kommunikations-, ikt- og mediesektoren og har særlig interesse for informationsteknologi og designet og tilrettelæggelsen heraf.


Hvorfor den er forskellige fra vores: Uddannelsen har begrænset fokus på programmeringskompetencer.


 


Bachelor i software


Udbud: Aalborg


Niveau: Bachelor


Link til studieplan: https://www.aau.dk/uddannelser/bachelor/software


Kort beskrivelse: På bacheloruddannelsen i software kommer du til at arbejde med programmering fra idé til færdig software, og du får mulighed for at udvikle et programmeringssprog og en oversætter hertil.


Hvorfor den er forskellige fra vores: Uddannelsen har et begrænset merkantilt fokus på f.eks. forretningsforståelse.


 


Civilingeniør i Software Engineering (bachelor)


Udbud: Odense


Niveau: Bachelor


Link til studieplan: https://www.sdu.dk/da/uddannelse/bachelor/softwareengineering


Kort beskrivelse: Som civilingeniør i Software Engineering lærer man at skabe nye muligheder med fremtidens software.


Hvorfor den er forskellige fra vores: Uddannelsen fokuserer primært på konstruktions-kompetencer mens merkantil forretningsforståelse er nedprioriteret.


 


Se desuden sammenligning af de beslægtede uddannelsers faglige indhold med den ansøgte uddannelses faglige indhold i afsnit 6 i behovsanalysen.


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

Det primære rekrutteringsgrundlag vil være studenter fra ungdomsuddannelserne, der ønsker en uddannelse på (professions-)bachelorniveau med interesse for it-arkitektur, og fascinationen af hvad man kan designe og skabe med it-arkitektur, og som motiveres af et holistisk it-perspektiv, samt det praksisnære og innovative fokus, som er de bærende elementer i ansøgte it-arkitekturuddannelse.


I vores analysearbejde (se behovsanalysens afsnit 5) har vi også fundet, at der generelt har været et konstant jævnt optag og dermed antal dimittender inden for de ’hårde’ it-uddannelser (it- og programmeringstunge uddannelser), hvor det primært har været inden for de ’bløde’ it-uddannelser (mediedesign og kommunikationsretninger), der har været en vækst. Der er således ikke en tilstrækkelig leverance af dimittender til arbejdsmarkedet med de efterspurgte kompetencer. Den ansøgte professionsbacheloruddannelse er på den baggrund tilrettelagt, så den kan tiltrække en bredere målgruppe – herunder også flere kvinder. Uddannelsens fagindhold hører under den ’hårde’ it, men med fokus på det af aftagerne efterspurgte holistiske it-perspektiv, bliver det meget tydeligt for dimittenderne, at de kan skabe noget konkret, og at de er med til at gøre en forskel med deres kompetencer.


Der findes aktuelt ikke en it-arkitekturuddannelse som forener kompetencer indenfor teknologisk arkitektur, forretningsarkitektur og informationsarkitektur i Danmark.


Det forventes, at ca. 80-90 % af dimittenderne vil tage arbejde inden for it-branchen efter endt uddannelse, samt at omkring 10-20 % vil videreuddanne sig på kandidatniveau. Der vil i uddannelsen være mulighed for, ved bestemte fagkombinationer i valgfag, at de studerende vil kunne kvalificere sig til adgangsniveauet for relevante kandidatuddannelser.


Se desuden afsnittet om 5 i behovsanalysen, hvor vi har lavet en minianalyse af optaget og forventningen om at kunne øge rekrutteringsgrundlandet.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

Forventet optag (antal studerende):
1. optagelsesår:  70
2. optagelsesår:  105
3. optagelsesår:  140


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

It-uddannelserne ved Erhvervsakademi Aarhus har generelt flere praktikpladser end studerende til at besætte dem. I forbindelse med udarbejdelsen af nærværende ansøgning har vi bl.a. spurgt en række virksomheder om deres interesse i at modtage praktikanter fra uddannelsen, og her svarer 85 %, at de er interesserede i at modtage studerende fra professionsbacheloruddannelsen i it-arkitektur i praktik, idet de svarer ja til følgende spørgsmål:”Kunne du forestille dig, at din virksomhed vil være interesseret i at tage studerende i praktik (20 uger) under deres uddannelse nu eller i fremtiden?”
Samtidigt svarer kun 7 % nej, mens 7 % svarer ved ikke.Der er ingen tvivl om, at der vil komme nye praktik- og aftagervirksomheder til i vores samarbejdsportefølje i forbindelse med et nyt udbud af en professionsbacheloruddannelse i it-arkitektur. Vi forventer derfor ikke, at der vil være udfordringer med at finde praktikpladser til de kommende studerende på professionsbacheloruddannelsen i it-arkitektur.
Erhvervsakademi Aarhus har allerede et praktikvirksomhedsnetværk med over 1.600 virksomheder på nuværende tidspunkt, heraf er der ca. 20 % af virksomhederne, som vil være relevante praktiksteder for studerende på professionsbacheloruddannelsen i it-arkitektur.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2020-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
A5 - Godkendelse af ny uddannelse - PB i It-arkitektur - EAAA.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil