Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Økonomi og Informationsteknologi - Erhvervsakademi Kolding

Erhvervsakademi Kolding
03/02-2020 08:08
2020-1
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Kolding

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Ole Højgaard Pedersen, ohp@iba.dk, 61939541

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Økonomi og Informationsteknologi

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Economics and Information Technology

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i Økonomi og Informationsteknologi

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor’s Degree Programme in Business Economics and Information Technology

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)

En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.

Specifikt krav: Matematik B skal være bestået

 


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Ikke relevant


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevandt


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorkorps for Økonomi og IT ved Censorsekretariatet kontakt@censorsekretariatet.dk Tlf.: 7269 8700

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Behovsanalyse 2020.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

 


IBA Erhvervsakademi Koldings bestyrelse og direktion har besluttet at genansøge om udbud af Professionsbacheloruddannelsen i Økonomi og IT. Beslutningen er taget i forbindelse med bestyrelsens strategi seminar primo januar 2020.


 


Motiverne er i al væsentlighed de samme som tidligere. Ved denne ansøgning er der dog fokuseret på optagegrundlaget, da det var RUVU's grund til at afvise IBA Erhvervsakademi Koldings oprindelige ansøgninger.


 


Der er 3 motiver til ansøgningen:


 


1.  Varetagelsen af behovet for uddannelsen nationalt som regionalt.


 


2.  Et ønske om at styrke IBA Erhvervsakademi Koldings faglige tyngde og bredde


 


3.  Et behov for uddannelsen i akademiets dækningsområde


 


1: Uddannelsen nationalt og regionalt


 


Professionsbacheloruddannelsen i Økonomi og IT findes ikke i regionen. Uddannelsen udbydes reelt kun i Århus og København og har begge steder god søgning. Årgangene er store - henholdsvis 64 og 80 studerende - og begge steder er der venteliste.


 


Uddannelsen har været udbudt af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Indtil foråret 2018 i Vejle. RUVU godkendte en flytning til Odense; men UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole ser sig tilsyneladende ikke i stand til at starte hold (august 2019).


 


Konsekvensen af UCL’s rokader og manglende opstart er, at der ikke længere udbydes en uddannelse i regionen som giver kompetencer indenfor såvel IT som erhvervsøkonomi.


 


Uddannelsen er attraktiv for såvel akademi som virksomheder, fordi den kombinerer erhvervsøkonomi og IT. Den kvalificerer den studerende til at analysere, designe og eksekvere projekter inden for IT, processer og forretningsudvikling. Det er centrale kompetencer for en bred vifte af virksomheder, da udviklingen og styringen af IT er et bærende element i forretningsudviklingen i nutidens erhvervsliv.


 


Fraværet af uddannelsen i Sydjylland er derfor meget uheldigt, da digitale forretningsmodeller og løsninger får større og større betydning for såvel forretnings- som produktionsliv. Meget ofte er der sammenfald mellem forretningsudvikling og udvikling og idriftsættelse af IT-systemer.


 


Virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft udgør en af de vigtigste forudsætninger for fortsat vækst og velstand. Det er utilstrækkeligt kun at fokusere på efterspørgselssiden i virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft. Når det handler om kompetencer, kompetenceforsyning og om fremtidens kompetencebehov, så skal blikket også rettes mod udbudssiden. Det vil sige de institutioner, der arbejder professionelt med udbud: uddannelsesinstitutionerne. Et regionalt udbud af uddannelser har meget stor betydning, for at virksomheder uden for de tre store byer kan få tilknyttet den rette højtuddannede arbejdskraft. I øjeblikket gælder det, at 80 % af de videregående uddannelser – universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier – ligger i de fire store byer (jf. Danmark på Vippen, Den geografiske placering af videregående uddannelser i Danmark side 24 -28). Samtidigt viser  Mobilitetsanalyser Uddannelses- og Forskningsministeriet, dimittender bliver boende i de områder, hvor de har taget deres uddannelse. En undersøgelse fra 2015 (https://dkea.dk/vi-mener/uddannelser-hele-danmark) viser, at 74 % af erhvervsakademiernes dimittender to år efter endt uddannelse fortsat bor i det område, de er uddannet i.


 


I Sydjylland er der langt til erhvervsorienterede bacheloruddannelser. Der er mellem 95 (Fredericia) og 200 km (Åbenrå) til nærmeste udbud af Økonomi og IT (Århus). Det er nødvendigt at flytte, hvis man ønsker uddannelsen, og som set ovenfor vender få tilbage efter endt uddannelse.


 


Konklusion: Placeringen af videregående uddannelsesinstitutioner har derfor betydning for, at landets virksomheder uden for de store byer kan få tilknyttet den rette, højtuddannede arbejdskraft.


 


Et udbud på IBA Erhvervsakademi Kolding vil imødegå store geografiske huller i opbygningen af kompetencer på nationalt plan.


 


2: Akademiets faglige tyngde og bredde


 


Uddannelsen passer særligt godt ind i IBA Erhvervsakademi Koldings strategi og i akademiets rammekontrakt med ministeriet.


 


IBA  Erhvervsakademi Kolding stræber mod at være en stærk udbyder af finansielle og merkantile uddannelser i kvalifikationsramme 5 og 6. Siden akademiet blev selvstændigt i 2008 har akademiet styrket og udbygget sine IT-uddannelser i kvalifikationsramme 5 og 6. Professionsbacheloruddannelsen i Økonomi og IT vil være en vægtig enhed i udbygningen af akademiets videnmiljøer indenfor IT, erhvervsøkonomi og finansiering. Såvel det IT-faglige som det erhvervsøkonomiske er en naturlig forlængelse af akademiets nuværende vifte af uddannelser.


 


Siden 2014 har RUVU givet afslag på prækvalifikation til IBA Erhvervsakademi Kolding til følgende AK eller bacheloruddannelser: Energiteknolog, Uddannelse til professionsbachelor i Leisure Mangement, Uddannelse til professionsbachelor i Design og Business, Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship, Automationsteknolog, Datamatiker, Professionsbachelor i Økonomi og IT, Serviceøkonom og senest Datamatiker genansøgning.


 


Følgende er blevet godkendt: Produktionsteknolog (2013) og Professsionsbachelor inden for finans (2013), finansial controller (2014), samt top-up bachelor i e-handel (2019).


 


Den lagte linje gør det unødigt vanskeligt at udbygge IBA Erhvervsakademi Kolding til en bredde, der kan matche væksten i region og efterspørgslen efter uddannet arbejdskraft. Erhvervs- og befolkningsmæssigt har Trekantområdet og Sydjylland en stor betydning for sammenhængskraften, og det reflekteres ikke i udbuddet af uddannelser.


 


For IBA Erhvervsakademi Kolding har uddannelsen den attraktive ”sidegevinst”, at den også rækker langt ind i mere produktionsorienterede virksomheder. Her står akademiet relativt svagt, selvom IBA Erhvervsakademi Kolding er placeret i Danmarks største og vægtigste industriregion.


 


For IBA Erhvervsakademi Kolding er det væsentligt at leve op til de forpligtigelser, der fulgte med, da akademiet blev dannet og godkendt af ministeriet. Løsningen af opgaven er unødig besværlig med akademiets vanskeligheder ved at få tildelt uddannelser.


 


Konklusion: Et veludbygget Erhvervsakademi i Kolding vil være til betydelig gavn og udvikling for virksomheder og uddannelsessøgende


 


3: Behovet for uddannelsen


 


I forbindelse med de tidligere ansøgninger om uddannelsen har IBA Erhvervsakademi Kolding foretaget en afdækning med henblik på at vurdere behovet for kandidater kendetegnet ved:


 


It-ekspertise i kombination med forretningsforståelse og som har viden om, hvordan IT skaber merværdi i virksomheder og organisationer.


 


Kompetencer til at arbejde med it-strategi og forretningsudvikling


 


Kompetencer til at tilpasse og udvikle software til forretningens behov


 


I behovsvurderingen er der arbejdet ud fra jobtitler som: projektleder, it-konsulent, forretningsudvikler, systemudvikler og systemanalytiker.


 


Hovedkonklusionen på IBA Erhvervsakademi Koldings (oprindelige) undersøgelse er, at uddannelsen vil være et betydeligt bidrag til at imødekomme efterspørgslen efter IT-kompetencer. De medvirkende virksomheder fandt uddannelsen særligt relevant, fordi det giver virksomhederne mulighed for at udnytte de eksisterende ressourcer bedre, og at uddannelsen vil give et kompetenceløft.


 


Det har ikke ændret sig i de forløbne små 2 år. Uddannelsen rammer ind i langtrækkende og grundlæggende ændring af virksomheds- og forretningsdrift. Det er sigende udviklingen, at:


 


Dansk Industri (DI) i en årrække har gjort digitalisering til et vigtigt satsningsområde for dansk erhvervsliv. Virksomheder leder med lys og lygte efter medarbejdere med digitale kompetencer


 


IT-branchens understreger, at Danmark halter bagud, når det kommer til at udnytte digitaliseringens potentialer


 


En væsentlig anledning til ansøgningen i 2018 var de løbende diskussioner i ”IT Kolding” om uddannelser og uddannelsesbehov. IT Kolding er et fagligt netværk for IT-virksomheder, som på trods af navnet samler IT virksomhederne og IT-uddannelserne i Trekantområdet og længere mod syd. Netværket adresserer fælles problemstillinger og fokusområde som mangel på arbejdskraft, uddannelse, opkvalificering, sparring, og branding mv. IBA Erhvervsakademi Kolding er et aktivt medlem af netværket.


 


Netværket har flere gange diskuteret den stærkt stigende efterspørgsel på kandidater med betydelig IT-kompetence og solid forretningsforståelse.


 


For uddannelsens IT-del gælder det, at problemerne med at finde kvalificeret arbejdskraft med stærke IT-kompetencer er så betydelige, at virksomhederne ikke lægger vægt på de konkrete uddannelser.


 


I forbindelse med behovsafdækningen ved prækvalifikation af datamatikeruddannelsen (afslag) oplyst flere virksomheder, at de flyttede arbejde ud af Danmark for at efterkomme efterspørgslen. Andre oplyste, at de forlod Sydjylland til fordel for andre egne af landet, fordi der ikke er kvalificeret arbejdskraft nok i Sydjylland.


 


Virksomhederne bekræfter alle to nøglepunkter i behovet for uddannelsen:


 


  Den voksende betydning af forståelsen for samspillet mellem forretningsforståelse og IT.


 


  Betydelige udfordringer med at rekruttere medarbejdere, der både har den økonomiske forståelse og den IT-faglige indsigt


 


De centrale punkter i vedlagte (oprindelige) behovsredegørelse er:


 


a) Samtlige analyser fra Region Syddanmark peger på, at mange virksomheder har svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft indenfor videnrådgivning og IT. Knap 72% af virksomhederne som arbejder med videnrådgivning, IT, teknologi og digitalisering oplever problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.


 


Tilføjelse vinteren 2020: Der er ikke ændret på disse problemer.


 


b) Der er et stort antal ubesatte stillinger. På regionalt plan forventer Region Syddanmark i 2029, at der vil være 2000 ubesatte stillinger indenfor de områder, som udgør de væsentligste beskæftigelsesområder for denne uddannelse som beskrevet ovenfor.


 


c) På nationalt plan forventer Erhvervsministeriet, at der i 2030 vil mangle cirka 30.000 IT-specialister af forskellig type.


 


d) Erhvervsministeriets undersøgelser fra 2014 viser, at virksomhederne i betydeligt omfang efterspørger kompetencer indenfor softwareudvikling og forretningsforståelse. Opgørelser foretaget af interesseorganisationen ”IT-branchen” understøtter dette.


 


e) Opgørelserne viser entydigt, at efterspørgslen på IT-løsninger er kraftigt domineret af de områder, hvor IT og forretningsudvikling er tæt forbundne. Ifølge ”IT-branchen” opgørelse i 2018 er det ”stadig produktivitet/effektivitet, optimering og besparelser der driver digitaliseringen i dansk erhvervsliv”; men der er også ”stor efterspørgsel vedr. persondataforordningen (41,4%), kvalitetsforbedringer (40,8%) og jagten på bedre kundeservice (40,2%)”


 


f) Efterspørgslen på kompetencer er, ifølge ”IT-branchen”: Softwareudvikling (63%), salgskompetencer 47%, forretningsforståelse (45%) og IT-projektledelse (31%)


 


g) Andre betydelige områder af relevans for kandidater fra uddannelsen er ”udvikling og lancering af nye produkter (35,5%)” samt ”Risiko for at blive overhalet af nye markedskræfter og forretningsmodeller (15,6%)


 


h) ”IT-branchen” peger på, at manglen på kompetencer er den største barriere for vækst i virksomheder og branchen: ”Næsten 2 ud af 3 it-virksomheder (63,2%) ser manglen på de rette IT-kompetencer, som den største barriere for vækst i branchen”. Region Syddanmark peger på en tilsvarende barriere


       


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

 


Antallet af ledige stillinger med relevante stillingsbetegnelser er i øjeblikket stort. Det vil sige indenfor stillingskategorier som projektleder, it-konsulent og forretningsledelse eller tilsvarende funktioner indenfor ledelse, it og digitalisering.


 


Antallet af stillinger fortæller dog ikke meget om behovet om 4 år, når de første bliver kandidater. Som det fremgår af behovsredegørelsen, er det over hele landet, at der er stor efterspørgsel på disse kompetencer. Se for eksempel punkt 3.b) forventes der i 2029 cirka 2000 ubesatte stillinger indenfor de kompetenceområder, som professionsbacheloren i Økonomi og IT besidder.


 


Aktuelle opgørelser, vinteren 2020 viser, at der cirka er 1 ledig med en videregående IT-uddannelse pr. kommune.


 


Også på den baggrund må det der skønnes at være et betydeligt behov for kandidater.


    


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

 


Behovsundersøgelsen er gennemført i flere trin:


 


En desk-research af tilgængelige ministerielle undersøgelser, arbejdsmarkedsundersøgelser og brancheundersøgelser. Se punkter 3.a til 3.h ovenfor. Undersøgelsen blev gennemført sommeren 2018.


 


Interviews med virksomheder. Følgende virksomheder blev inddraget i større omfang:


 


Lemvigh-Müller, Kolding, landsdækkende stål- og teknikgrossist


 


C2IT, Kolding, IT-virksomhed med fokus på IT-understøttelse og forretningsoptimering samt systemudvikling.


 


Elbæk & Vejrup, Kolding, Landsdækkende IT-virksomhed med fokus på ERP-løsninger, IT-strategi og infrastruktur


 


RPC Kolding, Kolding, fremstillingsvirksomhed indenfor emballage


 


I forbindelse med den senere ansøgning om udbud af Datamatiker (afslag) har uddannelsen IT og økonomi været sporadisk drøftet med flere virksomheder, herunder med C2IT og Elbæk & Vejrup, som igen stillede ekspertise til rådighed i forbindelse med ansøgningerne om udbud.


 


Der er fortløbende diskussioner i IT-netværk Kolding. ”IT Kolding” om uddannelser og uddannelsesbehov.


 


Der er fortløbende diskussioner i relevante uddannelsesudvalg, navnlig uddannelsesudvalget for IT-uddannelserne og de IT-orienterede uddannelser.


       


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

 


I Sydjylland er der ingen andre uddannelser, der handler at skabe strategisk og økonomisk værdi i virksomheder gennem brug af it. Nærmest beslægtede IT-orienterede linjer på HA. De udbydes ikke i Sydjylland.


 


Uddannelsen sigter mod, at kandidaterne får ansættelse indenfor ledelse, IT og digitalisering. Typisk som projektleder, it-konsulent, forretningsudvikler eller tilsvarende. 


     


  


 


 


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

 


I akademiets optageområde er der cirka 2100 studenter (stx, hhx etc) pr. år. I Sydjylland som helhed små 6000.


 


Studenterårgangene størrelse ændrer sig ikke nævneværdigt frem til 2030. I 2021 forventes der at være 8916 personer på 20 år. Dette tal vil være faldet til 8220 i 2030. Antallet af personer på 23 år falder uforholdsmæssig mere. Fra 7234 personer i 2021 til 6859 i 2030. Forklaringen på det betydelige fald fra det 20. til det 23. år skal antageligt blandt andet søges i de manglende uddannelsesmuligheder.


 


Rekrutteringsgrundlaget er et nyt segment af studerende, og der er på nuværende tidspunkt ikke en uddannelse af samme type og med samme profil i Trekantområdet eller i Sydjylland i øvrigt.


 


IBA Erhvervsakademi Kolding kan ikke gisne om, hvorfor RUVU er skeptisk overfor om et udbud i Kolding kan samle et anstændigt hold (+40). IBA Erhvervsakademi Kolding oplever en betydelig tilgang af studerende (jf. https://www.ug.dk/KOT-tal?search_api_views_fulltext=erhvervsakademi+kolding). Ved sidst optag var den samlede fremgang på cirka 25%: Fra 398 i 2018 til 494 i 2019. Årene 2015 og 2016 var højere eller på samme niveau som 2019; men tallet beroede i høj på et stort antal ansøger fra EU-lande. Ved optaget i 2017 indførte IBA Erhvervsakademi Kolding en selvdimensionering og fjernede over 50% af al optag på engelsksprogede udbud.


 


Uddannelse vil indgå i et samarbejde med beslægtede uddannelser på akademiet, men er i sin profil så forskellig fra andre udbud, at der ikke forventes at være sammenfald i rekrutteringsgrundlag.


 


Et udbud i Kolding vil være begunstiget af


 


en stigende interesse blandt uddannelsessøgende for bacheloruddannelser rettet mod erhvervslivet


 


at der ikke er andre udbud af tilsvarende uddannelser i nærheden


    


Dimittender har mulighed for at videreuddanne sig ved at tage en kandidatuddannelse på et universitet. Afhængigt af uddannelsen kan der være krav om suppleringsfag. Alternativt kan dimittender tage en diplom- eller masteruddannelse, når dimittenden har nogle års erhvervserfaring.


       


 


 


  


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

 


For IBA Erhvervsakademi Kolding er det mest naturlige at bruge Professionsbachelor i finans som pejlemærke. Her optages i øjeblikket pænt over 60 studerende pr. årgang. Et andet centralt pejlemærke er udbuddene i Århus og København, der begge har betydelig søgning og venteliste.


 


Økonomi og IT må forventes at have lavere søgning end Professionsbachelor i finans, da den kombinerer to fagområder, som hver især ofte anses for vanskelige. Væksten i på Økonomi og IT forventes nogenlunde at følge mønstret på finans.


 


Det forventes, at optaget relativt set vil være mindst på niveau med Århus. Dog har IBA Erhvervsakademi Kolding den fordel, at regionen er tung på virksomheder og brancher, hvor implementering af IT-systemer, forretningsudvikling og organisationsændringer hænger uløseligt sammen. Et prototypisk eksempel er erhvervsområderne indenfor transport og logistik.


 


Studenterårgangene vil falde en smule i de kommende år. Det skønnes ikke at få betydning. IBA Erhvervsakademi Kolding optog i 2018 mellem 8% og 12% af studenterårgangene i Fredericia, Vejen, Haderslev og Kolding Kommune. Dette optag udgør under halvdelen af akademiets optag på de dansksprogede udbud.


 


På den baggrund forventes:


 


2021: 35 studerende


 


2022: 40 studerende


 


2023: 45 studerende


 


Estimaterne af rekrutteringsgrundlag er i øjeblikket vanskelige på grund af de mange studenter, som ikke går videre efter endt studentereksamen eller dertil svarende.


 


For ansøgningen her betyder det, at rekrutteringsgrundlaget er betydeligt større end ovenfor beskrevet.


       


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

 


Erhvervsakademi Kolding imødeser ingen problemer med at etablere det nødvendige antal praktikpladser. 


 


Det forløber uproblematisk på akademiets øvrige uddannelser, og akademiet har gennem årene været i stand til at skærpe kravene til indholdet af praktikken og til praktikstedet. 


 


IBA Erhvervsakademi Kolding har allerede veludviklede kontakter med de virksomheder, som arbejder med økonomi og med IT.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2020-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C1 - Udkast til afslag - PB i Økonomi og Informationsteknologi - IBA (Kolding).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil