Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - ”Erhvervsakademiuddannelse i sundhedsadministration” - VIA University College

VIA University College
31/01-2020 13:15
2020-1
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud af ny uddannelse

Udbudssted
Aarhus

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Helle Johansen, 87553469, HJON@VIA.DK

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
”Erhvervsakademiuddannelse i sundhedsadministration”

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
”Academy Profession Degree Programme in healthcare administration”

Den uddannedes titel på dansk
Sundhedsadministration

Den uddannedes titel på engelsk
Healthcare administration

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

 


 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)

 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

 • Generel kontoruddannelse eller kontoruddannelse med specialer samt dansk C, engelsk C og enten erhvervsøkonomi C, virksomhedsøkonomi B eller matematik C

 • Social og Sundhedsassistent samt dansk C, engelsk C og enten erhvervsøkonomi C, virksomhedsøkonomi B eller matematik C.

 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed samt dansk C, engelsk C og enten erhvervsøkonomi C, virksomhedsøkonomi B eller matematik C

 • De specifikke adgangskrav skal være bestået.


   


  Ansøgere med en gymnasial eksamen kan søge både i kvote 1 og kvote 2. Ansøgere med en erhvervsuddannelse kan kun søge i kvote 2.


  Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
  Nej

  Hvis ja, hvilket samarbejde?

  Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
  Dansk

  Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
  Nej

  ECTS-omfang
  150

  Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

  Der henvises til ansøgning fra Københavns Professionshøjskole om ny uddannelse i sundhedsadministration.


  Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

  Der henvises til ansøgning Københavns Professionshøjskole om ny uddannelse i sundhedsadministration.


  Begrundet forslag til taxameterindplacering

  Der henvises til ansøgning Københavns Professionshøjskole om ny uddannelse i sundhedsadministration.


  Forslag til censorkorps
  Der er på nuværende tidspunkt ikke et censorkorps på erhvervsakademiområdet, som kan rumme uddannelsens forskellige fagområder. Uddannelsens faglige sammensætning mellem samfundsfaglige-, sundhedsfaglige- og tekniske fagligheder medfører, at der ønskes et nyt landsdækkende censorkorps, som kan dække alle uddannelsens fagområder.

  Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
  Bilag 1.pdf

  Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

   


  Danske Regioner har udarbejdet et notat om ”Fremtidens sundhedsvæsen – fremtidens sundhedsadministrative medarbejder” (jf. bilag 1a), hvoraf det fremgår, at der er behov for at etablere en ny uddannelse i sundhedsadministration på erhvervsakademiniveau. Uddannelsen skal tilvejebringe regionernes efterspurgte kompetenceløft blandt sundhedsadministrativt personale. Heri ligger, at det efterspurgte kompetenceløft ikke vurderes at kunne imødekommes indenfor rammerne af det nuværende erhvervsuddannelsesniveau. Af notatet fremgår det, hvilke kompetencer det danske sundhedsvæsen har behov for i forhold til at kunne dække behovet for administrativ arbejdskraft i sundhedsvæsenet.


   


  Fremtidens sundhedsadministrative medarbejder vurderes af Danske Regioner til at have en betydelig koordinerende funktion både i forhold til patientforløbs- og driftskoordinering. Det vurderes, at den administrative sagsbehandling generelt bliver mere kompleks og i et vist omfang vil have en mere controller-relateret karakter. Afhængigt af arbejdssted kan de grundlæggende administrative opgaver også handle om at skulle varetage sagsbehandling i relation til afdelingsledelsen, f.eks. i form af udarbejdelse af dagsordener, beslutningsoplæg og referater.


   


  Anvendelsen af teknologiske løsninger og digitale arbejdsgange bliver til stadighed mere kompleks og vil stille krav til nye kompetencer hos den sundhedsadministrative medarbejder. Data er i stigende omfang omdrejningspunktet for de sundhedsadministrative opgaver, og fremtidens sundhedsadministrative medarbejder skal fortløbende sikres opkvalificering til at kunne foretage registreringer, lave udtræk af data, bearbejde og formidle data til kollegaer og til ledelsen i samarbejde med andre faggrupper (f.eks. It-medarbejdere, økonomer og statistikere).


   


  Den sundhedsadministrative medarbejder vil i høj grad skulle bidrage til at sikre effektiv og optimal ressourceanvendelse og kapacitetsudnyttelse i forhold til eksisterende økonomiske ressourcer, medarbejderressourcer og lokalekapacitet.


   


  Øget fokus på styring efter kvalitetsmål vil få betydning for fremtidens sundhedsadministrative medarbejdere. De forventes i øget omfang at skulle indgå i kvalitets- og udviklingsarbejde, bidrage til at udvikle og vedligeholde kvaliteten, arbejde med patientsikkerhed, bidrage til at udvikle sikre arbejdsgange og i det hele taget bidrage til det løbende forbedringsarbejde.


   


  Grundet det stigende behov for koordination på tværs af fag og sektorer indenfor sundhedsområdet, vil den nye uddannelse have et tværgående fokusområde inden for patientforløbskoordinering. Den sundhedsadministrative medarbejder vil være en central aktør i forhold til at kunne identificere behov og bidrage til effektiviseringer/nye løsninger på tværs af fag og sektorer. De uddannede forventes at få en central funktion som koordinatorer for de beslutninger, der er truffet af de forskellige professioner.


  Journalbehandling og patientkontakt er forsat et centralt område for de sundhedsadministrative medarbejdere. Desuden skal den uddannede have klinisk viden, herunder om fundamental sygdomslære, anatomisk forståelse, medicin mv. for at kunne bistå og understøtte den sundhedsfaglige indsats administrativt.


   


  For yderligere information om det nationale og regionale kompetencebehov henvises til vedlagt dokumentationsnotat (Bilag 1a).


  Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

   


  Region Midtjylland har tilkendegivet det estimerede behov for færdiguddannede med den nye uddannelse, opgjort som nye studerende pr. år. Behovsvurderingen er behæftet med en vis usikkerhed, idet uddannelsen i sagens natur ikke var færdigbeskrevet på tilkendegivelsestidspunktet, og at sundhedsvæsenet, opgaveløsningen og snitfladerne mellem sundhedsvæsenets aktører og mellem medarbejdergrupper fortløbende udvikler og forandrer sig. Derudover vurderes også, at der skønnes et yderligere behov for øvrige aktører i regionen, herunder bl.a. privathospitaler og private lægeklinikker.  


  Med disse forbehold in mente ser Region Midtjyllands estimerede behov for dimittender (opgjort på nye studerende pr. år) og praktikkapaciteten således ud:


        Antal nye studerende/år  Praktikkapacitet  Region Midtjylland  71   71   Øvrige aktører  9  9  I alt for VIA  80  80  I alt for alle regioner  277-319  277-319   


   


  Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

   


  I forbindelse med behovsafdækningen og opbygningen af den nye erhvervsakademiuddannelse i sundhedsadministration har der været nedsat 2 grupper, som har arbejdet med uddannelsens indhold og struktur. En gruppe i regi af Danske Professionshøjskoler, hvor landets 6 professionshøjskoler har udgjort en sektorarbejdsgruppe, og i tilknytning hertil en aktørkredsgruppe, som har bestået af repræsentanter for de væsentligste aktører i tilknytning til sundhedssektoren og dermed det sundhedsadministrative felt.


  Følgende aktører har været involveret i arbejdet med beskrivelsen af uddannelsen i den fremlagte form:


   


  Danske Regioner med regionsrepræsentanter


  HK Kommunal


  Danske Lægesekretærer


  Sundhed Danmark – Foreningen af Danske Sundhedsvirksomheder


  Praktiserende Lægers Organisation


  Kommunernes Landsforening


   


  I bilagsmaterialet (bilag 1a til 1d) fremgår tilkendegivelserne om ønsket om en ny uddannelse fra de forhandlingsberettigede parter, dvs. Danske Regioner og HK HK-Kommunal, herunder Danske Lægesekretærer. Områdeudvalget for kontoruddannelser til den offentlige administration (OMKOF) har endvidere tilkendegivet støtten til uddannelsen, herunder nedlæggelse af det eksisterende lægesekretærspeciale i kontoruddannelsen.


  Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

   


  Erhvervsakademiuddannelsen i sundhedsadministration skal erstatte den tidligere kontoruddannelse med specialet lægesekretær. Der er derfor i dag størst overlap til denne uddannelse, som forventes nedlagt i takt med etableringen af den nye uddannelse. Herudover er erhvervsakademiuddannelsen i sundhedsadministration i mindre omfang beslægtet med uddannelser på flere niveauer, jf. nedenstående.


   


  Erhvervsuddannelser:              


  Kontoruddannelsen med speciale i administration med praktikforløb i offentlig eller privat virksomhed.


   


  I forhold til kontoruddannelsen med specialet administration dækkes de administrative dele i forhold til de elementer, som handler om generel sagsbehandling, særligt hvis praktikken har været i en offentlig organisation. Herudover ophører alle ligheder, og uddannelsen har ikke relevans for sundhedsområdet.


   


  Korte videregående uddannelser:


  Serviceøkonomuddannelsen


  Administrationsøkonomuddannelsen


   


  Serviceøkonomuddannelsen er en uddannelse, som har fokus på turisme, hotel, kultur- og kongresvirksomheder med opgaver som udvikling, planlægning og organisering af serviceydelser. Der er visse ligheder i forhold til servicebegreber, innovation mv., men herudover ophører lighederne.


   


  Administrationsøkonomuddannelsen er en uddannelse med hovedvægt på administration, organisation, økonomi og jura i både offentlige og private virksomheder. Der er delelementer af uddannelsen, som har ligheder til erhvervsakademiuddannelsen i sundhedsadministration, men uddannelsen har ikke fokus på sundhedsvæsenets funktioner.


   


  Mellemlange videregående uddannelser:


  Administrationsbacheloruddannelsen


  Sygeplejerskeuddannelsen


   


  Administrationsbacheloruddannelsen, der er en professionsbacheloruddannelse, har fagelementer inden for administration, jura, organisation, styring, teknologi mv. og indeholder derfor elementer, som er samstemmende med den nye uddannelse, men på et andet taksonomisk niveau, ligesom administrationsbacheloruddannelsen ikke indeholder fagelementer indenfor det sundhedsfaglige område.


   


  Sygeplejerskeuddannelsen, der også er en professionsbacheloruddannelse, indeholder det kliniske/sundhedsfaglige element, mens fokus på de administrative og koordinerende elementer er fraværende.


   


  Efter- og videreuddannelse


  Sundhedskommunomuddannelsen


   


  Sundhedskommunomuddannelsen er en efter- og videreuddannelse på akademiniveau og udbydes af COK udenfor det formelle uddannelsessystem. Uddannelsen fungerer som efteruddannelse for lægesekretærer, og har hovedvægt på administration og kommunikation i sundhedsvæsenet.


   


  Samlet set er det vurderingen, at de kompetencebehov der efterspørges blandt aftagerne, ikke kan indfries med det nuværende uddannelsesudbud.


  Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

   


  Rekrutteringsgrundlag


  Der rekrutteres studerende med gymnasiale uddannelser samt studerende fra erhvervsuddannelser. Uddannelsen retter sig mod personer med interesse for administrativ opgaveløsning samt interesse for beskæftigelse i sundhedssektoren og har således et mere specialiseret rekrutteringsgrundlag end mange andre erhvervsakademiuddannelser. Personer, der hidtil har haft interesse for kontoruddannelsen med specialet lægesekretær, forventes at have interesse for erhvervsakademiuddannelsen i sundhedsadministration, ligesom uddannelsen forventes at have større interesse hos mandlige ansøgere på grund af øget fokus på teknologi og data.


   


  Det forventede optag på uddannelsen modsvarer i store træk antallet af nuværende elevpladser på kontoruddannelsen med specialet lægesekretær, hvorfor den samlede virkning på uddannelsesmarkedet forventes at være neutral.  


   


  Videreuddannelsesmuligheder  


  En erhvervsakademiuddannelse i sundhedsadministration bidrager til en ny profil i det videregående uddannelsessystem. Der er tale om en uddannelse, der kombinerer det administrative- og det sundhedsfaglige område på en måde, der ikke findes i uddannelsessystemet frem til nu. Uddannelsen skal løfte kompetenceniveauet på det sundhedsadministrative fagfelt, så arbejdsstyrkens uddannelses- og kompetenceniveau matcher sundhedssektorens efterspørgsel som beskrevet af Danske Regioner. 


  Uddannelsens indplacering på niveau 5 i kvalifikationsrammen betyder, at dimittenderne vil kunne optages på bacheloruddannelser samt diplomuddannelser, hvilket sikrer videreuddannelsesmuligheder for de nye sundhedsadministratorer.


   


  Med en erhvervsakademiuddannelse i sundhedsadministration er det muligt at videreuddanne sig inden for både det administrative- og sundhedsfaglige område, og dimittenderne vil f.eks. kunne søge merit for ét eller flere moduler på professionsbacheloruddannelsen i offentlig administration.


   


  Herudover vil den sundhedsfaglige diplomuddannelse samt diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration være efteruddannelsesmuligheder efter 2 års relevant erhvervserfaring.


  Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

   


  Det forventes, at der i den midtjyske region skal optages 80 studerende årligt for at imødekomme den nuværende efterspørgsel fra Region Midtjylland (Jf. bilag 1a) samt forventet efterspørgsel fra øvrige aktører.


   


  Der vil løbende frem mod optag være en tæt dialog mellem VIA University College og Region Midtjylland samt andre relevante aftagere inden for regionen med det formål at sikre, at antallet af uddannede matcher det regionale arbejdsmarkeds efterspørgsel. Dette gælder således både i relation til Region Midtjyllands behov på hospitalerne, men også ift. udviklingen i det borgernære sundhedsvæsen, som både knytter sig til praksissektoren og det kommunale sundhedssystem.


   


  Det forventede optag vil således være følgende:


  2021: 80 studerende


  2022: 80 studerende


  2023: 80 studerende


  Hvis relevant: forventede praktikaftaler

   


  Uddannelsen indeholder 2 praktikperioder på henholdsvis 15 og 30 ECTS, som er af helt central betydning for dimittendernes afsluttende kompetenceniveau. Der er direkte sammenhæng mellem det antal af dimittender, som Region Midtjylland forventer at kunne aftage og antallet af praktikpladser i den midtjyske region. VIAs bestyrelse har godkendt et optag på i alt 80 studerende, heraf forventes 9 praktikpladser ved øvrige aktører. 


   


  Som det fremgår ovenfor i afsnittet ”Skøn over det regionale behov for dimittender” har Region Midtjylland vurderet, at de kan stille praktikpladser til rådighed, svarende til nedenstående tal:


   


     Praktikkapacitet årligt  Region Midtjylland  71  Øvrige aktører  9  I alt for VIA  80  I alt for alle regioner  277-319  Forud for første optag vil VIA University College skulle afstemme det lokale arbejdsmarkedsbehov med Region Midtjylland og evt. andre aktører.


   


  Danske Regioner og HK-Kommunal ønsker, at praktikperioderne bliver aflønnet af hospitalerne, hvorfor de studerende i praktikperioderne ikke vil være modtagere af Statens Uddannelsesstøtte.


  Øvrige bemærkninger til ansøgningen

  Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
  Ja

  Status på ansøgningen
  Godkendt

  Ansøgningsrunde
  2020-1

  Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
  B2 - Godkendelse af nyt udbud - EA i Sundhedsadministration - VIA (Aarhus).pdf

  Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil