Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Maskinmester - MARTEC, Frederikshavn

MARTEC, Frederikshavn
31/01-2022 15:09
2022-1
Godkendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Frederikshavn / Thisted

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Brian Thomsen, BTH@martec.dk, 20325269

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Maskinmester

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Marine Engineer

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor som Maskinmester

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor in Technology Management and Marine Engineering (BTecMan & MarEng)

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Maritime område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang via gymnasial eksamen:
Ingen specifikke adgangskrav


Adgang via erhvervsuddannelse:
Specifikke adgangskrav: 2 af følgende fag på B-niveau, resten på C-niveau: Matematik, engelsk og dansk og enten fysik eller kemi


Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: 2 af følgende fag på B-niveau, resten på C-niveau: Matematik, engelsk og dansk og enten fysik eller kemi


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
270

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Ikke relevant

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
2022-01-27 Bilag til ansøgning om prækvalifikation af dublering af uddannelsen til Professionsbachelor som Maskinmester i Thisted Rev 2.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Fuldtidsledigheden blandt maskinmestre i Danmark var 1,3% i DEC 2021 jf. Maskinmestrenes Forening og lønniveauet er højt, hvilket bl.a. afspejler manglen på maskinmestre.  Størrelsen på årgangene er faldende og der er rift om de unge. Placeringen af et uddannelsesudbud i Thisted vil øge rekrutteringsgrundlaget for maskinmesteruddannelsen total set, idet en stor gruppe af unge, som ikke ønsker at flytte for at uddanne sig, herved kommer i spil til maskinmesteruddannelsen.


Der er generelt mangel på arbejdskraft i den vestlige del af region Nordjylland og ledigheden er her mere end 30% lavere end i resten af landet.


Der er i særdeleshed mangel på uddannede medarbejdere. Ifølge DI Thy/Mors endte knap 40% af alle rekrutteringsforsøg på højtuddannede medarbejdere negativt i 2017. MMF analysen Maskinmesteruddannelsen - kvalitet og relevans 2019 viser, at ca. 72% af maskinmestrene er i beskæftigelse inden for én uge efter endt uddannelse. Mange maskinmestre får ansættelse i den praktikvirksomhed de har benyttet i løbet af deres studie. Virksomhederne i den vestlige del af Region Nordjylland har således behov for få maskinmesterstuderende tættere på for at være med i kapløbet om dimittenderne.


Uddannelsesniveauet i området er lavere end landsgennemsnittet. Andelen af personer med en videregående uddannelse ligger mere end 35% under landsgennemsnittet.


Der gennemføres ingen tekniske videregående uddannelser i Thisted, Morsø og Jammerbugt kommuner i dag og erhvervet i området bakker stærkt op om etableringen af maskinmesteruddannelsen i Thisted. 16 virksomheder/organisationer har givet støtteerklæringer og 12 lokale virksomheder har på forhånd tilkendegivet, at de ønsker at samarbejde med MARTEC om udviklingen af uddannelsen og modtage praktikanter (se bilag).


Uddybende bemærkninger

Se bilag


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Det årlige antal af dimittender forventes at blive 36.


Den dimensionsgivende faktor for udbuddet i Thisted er p.t. rekrutteringsgrundlaget, i det der både lokalt og nationalt set er et stor udækket behov for maskinmestre (se bilag).


 


 


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

MARTEC har været i tæt dialog med Thisted kommune (borgmester, kommunaldirektør, beskæftigelseschef), DI Thy/Mors, Thy Erhvervsforum, EUC Nordvest, UCN og en række virksomheder omkring etablering af udbud samt behovet for maskinmesteruddannelsen i Thisted. Her ud over er behovsanalysen baseret på officielle statistikker og tidligere offentliggjorte rapporter/undersøgelser (se bilag).


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der udbydes ingen direkte beslægtede uddannelser i området i dag.


Produktionsteknolog uddannelsen er den uddannelse, der kommer tættest på maskinmesteruddannelsen.


Produktionsteknolog uddannelsen har været udbudt to gange i Thisted, men der har ikke været tilstrækkelig tilslutning til at det har været muligt at oprette hold på uddannelsen i Thisted.


Ligheder:  


·         Begge uddannelser er tekniske


Forskelle:


·         Forskellige uddannelsesniveauer:  erhvervsakademiuddannelse og professionsbachelor
·         Forskellig uddannelseslængde: 2 år og 3 - 4½ år
·         Produktionsteknologen uddannes inden for design, konstruktion og produktion af komponenter og anlæg mens maskinmesteren uddannes til teknisk ledelse af drift og vedligehold af tekniske anlæg og installationer.
·         Uddannelserne sigter ikke mod de samme jobs i erhvervet.


Etablering af maskinmesteruddannelsen i Thisted forventes ikke, med udgangspunkt i ovenstående, at påvirke søgningen og hermed muligheden for oprettelse af hold på Produktionsteknolog uddannelsen i negativ retning (se høringssvar fra UCN i bilag)


Uddybende bemærkninger

Se bilag


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Rekrutteringsområdet for det nye udbud forventes at blive Thisted kommune, Morsø kommune og den sydlige halvdel af Jammerbugt kommune.


Rekrutteringsgrundlaget til et udbud af maskinmesteruddannelsen i Thisted er unge fra henholdsvis EUD, EUX samt de gymnasiale uddannelser.


Rekrutteringsgrundlaget i rekrutteringsområdet er på mere end 1000 unge mellem 19 og 22 år med en gymnasial uddannelse som ikke er i gang med en videregående uddannelse, mere end 2200 unge mellem 23 og 29 år med en erhvervsfaglig uddannelse og ca. 500 unge som fraflytter området hvert år.


Hvis det antages, at MARTEC kan rekruttere den samme andel af rekrutteringsgrundlaget i Thisted som i dag er tilfældet i Frederikshavn, svarer det til et optag på 20 studerende pr. år.


Der forventes dog et højere optag i Thisted, i det der ikke er nogen konkurrerende tekniske videregående uddannelser i området.


Det forventes ikke, at det nye udbud af maskinmesteruddannelsen i Thisted vil kannibalisere nævneværdigt på eksisterende udbud af maskinmesteruddannelsen, idet der rekrutteres lokalt (se bilag).


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Uddannelsen skaber forudsætninger for videreuddannelse gennem masteruddannelser, f.eks. Master i Teknisk Miljøledelse, Master in Management of Technology, Master i Transport og Maritim Management, Master i Bæredygtig Omstilling, Master i Bygningsfysik, Master i Fysik, Master of Wind Technology, MBA in Shipping and Logistics og Cand. Scient. Tech. i Produktion med specialisering i Produktionssystemer på Aalborg Universitet.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

1. år       15 studerende
2. år       25 studerende
3. år       40 studerende


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der er mere end 30 mellemstore virksomheder, nogle få store og rigtig mange små virksomheder i lokalområdet, som er aftagere af maskinmester dimittender og som efterspørger praktikanter/lærlinge/elever.  13 virksomheder har givet forhåndstilsagn om praktikpladser (se Bilag 1).


Værkstedsskole praktikanter og Bachelorpraktikanter fra maskinmesteruddannelsen er ikke i konkurrence med praktikanter fra andre uddannelser i de lokale virksomheder.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2022-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
D7 Afgørelsesbrev MARTEC Maskinmester.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil