Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor (overbygning) - Dataanalyse - University College Nordjylland

University College Nordjylland
29/01-2021 07:26
2021-1
Indsendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Aalborg

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Sabrina Dyhr Nielsen, sdn@ucn.dk, 72690891

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Betinget

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor (overbygning)

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Dataanalyse

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Data Analysis

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor i Dataanalyse

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor's Degree Programme in Data Analysis

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomiske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Følgende erhvervsakademiuddannelser (EA-uddannelser) giver direkte adgang til Dataanalyseuddannelsen: • Financial controller

 • Finansøkonom

 • Markedsføringsøkonom


Alle tre uddannelser udbydes på UCN.


 


Ligeledes er der til Dataanalyse adgang for følgende EA-uddannelser med bestået adgangsprøve, der demonstrerer en tilstrækkelig matematisk forståelse: • Serviceøkonom (udbydes på UCN)

 • Automationsteknolog (udbydes på UCN)

 • Produktionsteknolog (udbydes på UCN)

 • Handelsøkonom

 • Logistikøkonom

 • Administrationsøkonom

 • Laborant

 • Miljøteknolog

 • Procesteknolog

 • Designteknolog med merkantilt speciale

 • E-designer

 • Autoteknolog med merkantilt rettede valgfag.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
90

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorkorpset for PBA i økonomi og informationsteknologi

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil
2021 Behovsanalyse - PBA i Dataanalyse.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Behovet for uddannelsen blev vurderet og dokumenteret af EA Dania i 2019, som viste et stort udækket behov for kompetencer inden for dataanalyse, og da dette behov følger af en national og global tendens og udvikling, vurderer UCN, at der også er et udækket behov i Nordjylland.


For at bekræfte vurderingen har UCN udarbejdet en behovsanalyse for vores dækningsområde - hele den nordjyske region. Analysen indeholder afdækning af behovet via dokumentation fra eksterne kilder samt via dokumentation indsamlet vha. støtteerklæringer og telefoninterviews med en række nordjyske virksomheder. I alt deltog 27 nordjyske virksomheder i behovsanalysen.


Via telefoninterviews ser vi bl.a., at: 100 % af de adspurgte virksomheder angiver, at uddannelsen er relevant for det regionale arbejdsmarked; 70 % angiver, at de ser et behov i deres virksomhed, for at ansætte en dimittend fra uddannelsen nu eller i løbet af de kommende 4 år; 50 % angiver, at de har behov for at hyre en ekstern rådgiver med de pågældende kompetencer og 55 % angiver, at de har mulighed for at modtage praktikanter fra uddannelsen. Via støtteerklæringer, kommentarer og udtalelser ifm. interviewene samt eksterne kilder ser vi, at dimittender fra Dataanalyse matcher aktuelle behov på arbejdsmarkedet og har gode muligheder for at finde beskæftigelse.


Det er derfor UCN’s vurdering, at et udbud af PBA i Dataanalyse vil være til gavn for det nordjyske arbejdsmarked, der netop efterspørger de kompetencer, dimittender fra uddannelsen vil besidde. Dette fx ift. at kunne bruge deres STEM-kompetencer indenfor dataanalyse til forretningsudvikling. Behovsanalysen bekræfter således et udækket behov i UCN’s nordjyske dækningsområde og kan ses i vedhæftede dokumentation for behov.


Uddybende bemærkninger

Intet


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Pba. behovsanalysen, de eksterne kilder samt støtteerklæringer fra centrale samarbejdspartnere vurderer UCN, at der er grundlag for at optage 60 studerende årligt på udbuddet i Aalborg.


Ifm. behovsanalysen vurderer alle virksomheder, der deltog i et telefoninterview, at der er et regionalt behov for uddannelsen, 70% angiver, at de er interesserede i at ansætte en dimittend, – og yderligere 50% vurderer, at de er interesserede i at ansætte en dimittend som ekstern rådgiver. Samtidig peger flere eksterne kilder samt støtteerklæringer fra centrale samarbejdspartnere på, at der er et stort nordjysk behov for uddannelsen (se bl.a. afsnit 4 og støtteerklæringer i vedhæftede dokumentation for behov). Fx er der pt. 153 ledige stillinger som en dimittend fra uddannelsen, vil kunne besidde. Uddannelsen er ikke branchespecifik, og virksomheder i alle brancher vil kunne indsamle, analysere og anvende data til forretningsudvikling. Derfor vil dimittender således også kunne besidde en lang række forskellige jobs i mange forskellige aftagervirksomheder (se bl.a. afsnit 3 i vedhæftede dokumentation for behov).


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

I udarbejdelsen af behovsanalysen har aftagere været inddraget via støtteerklæringer og via telefoninterviews. I alt er følgende 27 nordjyske virksomheder og centrale aktører inddraget.


Støtteerklæringer:


FTFa; NOVI; Erhvervshus Nordjylland; Danske Bank; Trackunit A/S; Netic; Port of Aalborg


Telefoninterviews:


Scan Fish Danmark A/S; Nordjyllands Trafikselskab; Nørresundby Rederi & Shipping A/S; Brandt Statsautoriseret Revisionspartnerselskab; Uni-Way A/S; Thisted Forsikring A/S; Fårup Sommerland; Skallerup Seaside Resort A/S; Aalborg Kommune; Redmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab; Chefmade; Aalborg Forsyning; Alfa Laval Aalborg A/S; Rais A/S; Intego A/S; Aalborg Lufthavn A.M.B.A.; Sparekassen Thy; Centrica; Dolle A/S; A. Enggaard A/S


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Følgende uddannelser er i større eller mindre grad beslægtet til PBA i Dataanalyse:


Bachelor i Datavidenskab på Aalborg Universitet og Aarhus Universitet


Bachelor i Machine Learning & Big Data på Københavns Universitet


Bachelor i Data Science på IT Universitetet i København


Professionsbachelor i Økonomi & Informationsteknologi på Københavns Erhvervsakademi, Erhvervsakademi Aarhus og University College Lillebælt


Se mere om ligheder og forskelle i uddybende bemærkninger.


Uddybende bemærkninger

I det følgende skitseres ligheder og forskelle mellem Dataanalyse og relaterede uddannelser – med udgangspunkt i behovsanalysen fra Erhvervsakademi Dania om Dataanalyse (Erhvervsakademi Dania, 2019).

Moduler på Anvendt dataanalyse Bachelor i Datavidenskab - AAU, AU Bachelor i Machine Learning & Big Data - KU Bachelor i Data Science - ITU Professionsbachelor I Økonomi & IT – KEA, EAAA, UCL
Videnskabsteori & Data-metode        
Statistik & algoritmer       (÷)
Datavisualisering   (÷)   (÷)
Data i Adfærdskontekst ÷ ÷ ÷ ÷
Datakildeforståelse ÷ ÷ (÷) (÷)
Intro til Dataforespørgsler   ÷    
Datasystemkrav & Specificeringer   ÷ (÷)  
Datajura & Etik (÷) ÷ (÷) (÷)
Procesanalyse ÷ ÷ (÷) (÷)
Organisatorisk Datamodenhedsanalyse ÷ ÷ ÷ ÷
Praktik ÷ ÷ ÷  

I ovenstående skema: ÷ markerer, at fagelementet mangler i den relaterede uddannelse. (÷) markerer, at dele af fagelementet muligvis findes i andre fagelementer i den relaterede uddannelse.


Bachelor i Datavidenskab på Aalborg Universitet er en mere teknisk og teoretisk uddannelse end Dataanalyse. Uddannelsen mangler derudover hele forretningsforståelsen, som i Dataanalyse opnås i modulerne Datakildeforståelse, Procesanalyse og Organisatorisk Datamodenhedsanalyse. Yderligere beskæftiger uddannelsen sig slet ikke med det adfærdsperspektiv, som opnås i modulet Data i Adfærdskontekst.


Bachelor i Machine Learning & Big Data på Københavns Universitet er en næsten ren teknisk uddannelse, og på samme vis som Datavidenskab indeholder denne uddannelse ikke det forretningsperspektiv, adfærdsperspektiv samt etik og jura perspektiv, som er del af uddannelsen i Dataanalyse.


Bachelor i Data Science på IT Universitetet i København mangler, i forhold til Dataanalyse, adfærds-perspektivet. Herudover skal der vælges et forretningsorienteret spor eller et teknisk spor. Bacheloren i Data science er en teoretisk uddannelse og har ikke den styrke, der ligger i kombinationen med en fagspecifik grunduddannelse (KVU).


Professionsbachelor i Økonomi & Informationsteknologi på Københavns Erhvervsakademi og Erhvervsakademi Aarhus er ikke decideret data-fokuseret. I denne uddannelse ses flere lignende grundelementer, men kompetencerne er rettet mod andre formål end i Dataanalyse.


Alle de relaterede uddannelser er nye uddannelser, og de har derfor ikke aktuel dimensionering, og de er kendetegnet ved lav dimittendledighed.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 800 anslag

Ansøgere er dimittender fra de adgangsgivende erhvervsakademiuddannelser. Vi forventer, de primært er fra vores egen uddannelsesportefølje. Særligt Financial controller, Finansøkonom og Produktionsteknolog mangler pt. videreuddannelsesmuligheder i Nordjylland. UCN vurderer, at PBA i Dataanalyse ikke er i konkurrence med de beslægtede uddannelser. Disse er alle bachelors- eller professionsbachelors med langt mere teknisk og teoretisk fokus. Da Dataanalyse er en overbygning, forventer vi ikke, at uddannelserne tiltrækker de samme ansøgere, og et udbud vil derfor ikke få konsekvenser for andres optag. Samtidig tilbyder uddannelsen et andet fokus end UCN’s eksisterende Top Up-uddannelser, ligesom vi ikke forventer konsekvenser for udbuddet i Viborg, da dette er uden for UCN’s dækningsområde.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Der er på nuværende tidspunkt ikke lavet endelige aftaler om mulighederne for at læse videre.


UCN har i dag en samarbejdsaftale med Aalborg Universitet omkring videreuddannelsesmuligheder, hvor optag bl.a. beror på en konkret vurdering af hele den studerendes uddannelsesbaggrund. Vi forventer derfor at kunne have et samarbejde med Aalborg Universitet omkring videreuddannelsesmuligheder for en Professionsbachelor i Dataanalyse – eksempelvis ift. kandidatuddannelser inden for det erhvervsøkonomiske/samfundsfaglige felt, hvor IT og forretningsforståelse kombineres.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Vi forventer at optage 60 studerende årligt på et udbud i Aalborg, da dette vurderes at kunne dække aftagernes behov for dimittender.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

I vedhæftede dokumentation for behov ses det af støtteerklæringer og telefoninterviews, at de nordjyske virksomheder har behov for de kompetencer, en dimittend fra PBA i Dataanalyse vil besidde. Som det fremgår af afsnit 4 tilkendegiver 55% af de adspurgte virksomheder også, at de er interesserede i at tage praktikanter fra uddannelsen, 10% angiver at de pt. ikke ved, om de kan tage praktikanter. Behovet ses også via støtteerklæringerne i vedhæftede dokumentation for behov.


Som tidligere nævnt er uddannelsen ikke branchespecifik, og der er således et bredt marked af samarbejdspartnere ift. de studerendes praktik. På baggrund af det indsamlede materiale vurderes det derfor, at alle studerende på en PBA i Dataanalysen kan tilbydes en praktikplads.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Indsendt

Ansøgningsrunde
2021-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil