Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademisk overbygningsuddannelse - Bæredygtig styring og ret - Syddansk Universitet

Syddansk Universitet
29/01-2021 12:41
2021-1
Afslag
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Syddansk Universitet, Campus Sønderborg

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Lektor Morten Kallestrup, Institut for Statskundskab, kallestrup@sam.sdu.dk, +4565508363 Chefkonsulent Morten Vestergaard-Lund, movl@sam.sdu.dk, +4565501518 Vikki Michelle Thygesen, vmt@sdu.dk, +4565507105

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademisk overbygningsuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Bæredygtig styring og ret

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Sustainable governance and law

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
AO i bæredygtig styring og ret

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Master of Science (MSc) in Sustainable Governance and Law

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsvidenskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

For at søge optagelse på den akademiske overbygningsuddannelse i bæredygtig styring og ret skal ansøgeren have en relevant bacheloruddannelse. Man kan søge ind på uddannelsen på baggrund af en bacheloruddannelse i


European Studies fra SDU (giver retskrav på optagelse), Statskundskab, Jura, Market and Management Anthropology, Sociologi og Kulturanalyse,  


Samfundsfag, HA(jur.), Negot (Engelsk eller tysk), Erhvervsøkonomi, HA og Økonomi.


Adgangsgivende bacheloruddannelser omfatter også Sociologi, Antropologi, Etnologi, Global Studies og Geografi, International virksomhedskommunikation, International erhvervsøkonomi med fremmedsprog, International Studies (RUC), Politik og Forvaltning (RUC), Politik og økonomi (AU) samt Politik og Administration (AAU)


Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen. Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælges ansøgere uden retskrav med udgangspunkt i karaktergennemsnittet for den adgangsgivende bacheloruddannelse.


Er uddannelsen ikke afsluttet ved ansøgningstidspunktet, udregnes et gennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet.


Uddannelsen udbydes på engelsk. Derfor skal ansøgeren dokumentere sine engelskkundskaber, med mindre bacheloruddannelsen giver retskrav på optagelse.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Uddannelsens dimittender skal på grundlag af en unik kombination af stærke kompetencer inden for stakeholder management, udarbejdelse af bæredygtighedsprotokoller og viden om internationale bistå danske virksomheder, offentlige organisation er og NGO’er med bæredygtig udvikling. Bæredygtige forretningsløsninger, produkter og tjenester er et stort vækstområde for dansk erhvervsliv og her er BSR dimittender særligt værdifulde.


Dimittenderne skal arbejde med de politiske og juridiske udfordringer, der kan opstå i internationalt samarbejde og danske forretningsaktiviteter i vækst- og udviklingslande.


Dimittenderne vil være oplagt til strategiske stabsfunktioner i danske virksomheders internationale projekter. De vil også sikre en effektiv levering af dansk udviklingsbistand og styrke Danmarks arbejde for at fremme bæredygtig udvikling inden for relevante parametre, eks. Do No Significant Harm (DNSH). Dimittenderne vil hjælpe med at skabe indtægter i udlandet gennem en styrkelse af ESG (environmental, social and corporate governance) kriterier, hvilket sikrer vækst i Danmark.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Uddannelsens kompetenceprofil:


Dimittenderne i BSR vil kunne håndtere konkrete problemstillinger på private og offentlige arbejdspladser med høj faglighed og metodisk styrke, eksempelvis inden for investeringsbeslutninger, politiske risikovurderinger eller internationale samarbejdsaftaler, hvor økonomiske, politiske, kulturelle samt menneskeretlige aspekter skal inddrages. Uddannelsen dækker også områder såsom udviklingssamarbejde, den vellykkede forhandling og implementering af samarbejdsaftaler, korruption og beskyttelse af danske investeringer i udlandet samt virksomheders sociale ansvar (CSR) og compliance.


De overordnede kvalifikationer består af:


Viden og forståelse


Den akademiske overbygningsuddannelse i BSR giver viden om international og national ret og politik baseret på den højeste internationale forskning. En dimittend kan trække på et solidt kendskab til nationale og internationale love, ’soft law’ og folkeret, herunder internationale nøgleinstitutioner, normer og processer samt forholdet mellem lokal, national og international ret og besidder indgående kendskab til international regeringsførelse, styring af politiske institutioner, konflikt og sikkerhed, menneskerettigheder samt politiske beslutningsprocesser. Dimittenden kan forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over denne viden samt identificere relevante problemstillinger med henblik på at kunne løse konkrete problemer i praksis.


Færdigheder


En dimittend i BSR kan anvende både juridiske og politologiske metoder i sin analyse. Dimittenden kan udføre analyser af relevante risikofaktorer og problemstillinger inden for bæredygtig udvikling under hensyntagen til national og international kontekst og analysere grænsers betydning både som forhindringer og instrumenter for samarbejde. Dimittenden kan anvende sin viden på komplekse problemstillinger og kan selvstændigt udvide sin viden. Dimittenden har færdigheder til selvstændigt og systematisk at strukturere og analysere teoretiske og praktiske samfundsvidenskabelige problemstillinger, opstille og kommunikere løsningsforslag samt forholde sig detaljeret og kritisk til den præsenterede løsning. Dimittenden har færdigheder i at kunne varetage kvalificerede funktioner inden for offentlig administration, det private erhvervsliv, international forvaltning, interesseorganisationer samt foreninger og politiske partier. Dimittenden kan ligeledes formidle forskningsbaseret viden om FNs verdensmål 16 (SDG 16) og diskutere fagrelevante problemstillinger i en professionel og almen sammenhæng.


Kompetencer


En dimittend i BSR kan styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller samt selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar. Dette forudsætter evner til kritisk at reflektere over, hvordan organisationer bedst kan tackle problemer og fremme målene bag SDG 16, mens de er opmærksomme på lokale, kulturelle og historiske kontekster.


Uddannelsens struktur


Uddannelsen kombinerer politologiske og juridiske fagligheder i behandlingen af SDG (Sustainable Development Goal) 16 (Fred, Retfærdighed og Stærke Institutioner). Her er fokus på de sociale og politiske problemstillinger, verden står over for. Disse tre elementer, juridisk faglighed, politologisk faglighed samt social og politisk bæredygtighed, er den gennemgående samfundsvidenskabelige ledetråd i uddannelsen. De danner ligeledes grundlaget for en sammenhængende tværfaglig uddannelse på højt internationalt niveau.


Ved uddannelsens sammensætning og progression er det målet, at de studerende får både solid faglig indsigt i relevante teorier og praktiske cases såvel som en kritisk bevidsthed for emnets erhvervs- og samfundsrelevans, så deres nye kompetencer kan anvendes praktisk i konkrete jobsituationer i virksomheder og offentlige institutioner.


Et indledende fag vil i første semester præsentere de studerende for uddannelsens formål, opbygning, relevante metoder og SDG 16s kontekst og betydning både i Danmark og internationalt. Dette danner et fælles fundament for de studerende og etablerer en kernefaglighed. Derefter vil politikvidenskabelige og juridiske fag behandle rammerne for SDG 16 og undersøge dens implementering ved hjælp af case-studier. I andet semester følger en fordybelse i SDG 16s praktiske betydning med fokus på danske virksomheder, NGOer og offentlige institutioner og 10 ECTS valgfag. Uddannelsen afsluttes med et akademisk overbygningsprojekt, som i samarbejde med en aftager skal analysere en SDG 16 problemstilling fra ”den virkelige verden”.


Uddannelsens opbygning er følgende:1. semester

Introduction to Sustainable Governance and Law (10 ECTS, JUR and IFS)


 


Sustainable Development in Danish Law and EU Law


(5 ECTS, JUR)Business, Human Rights and Corporate Social Responsibility (5 ECTS, JUR)


 


War and Peace: Introduction to conflict resolution (5 ECTS, IFS)


 


Governance in inclusive societies (5 ECTS, IFS)


2. semester

Regulation of Cross-border Business and International Economic Law (5 ECTS, JUR)


 


10 ECTS elective courses, for example:


Accountability and rule of law (5 ECTS, JUR)


OR


Global risks and insecurities (5 ECTS, IFS)


OR


Borders and ‘glocal’ institutions (5 ECTS, IFS)Thesis/ akademisk overbygningsprojekt (15 ECTS) 


Beskrivelse af de enkelte fag:


1. semester:


Introduction to Sustainable Governance and Law / Introduktion til bæredygtig styring og ret


Dette introduktionsfag fungerer som indgangsvinkel til uddannelsen som helhed og giver studerende et basalt tværfagligt overblik over relevante metoder. Faget præsenterer studerende for bæredygtig styring og SDG 16 gennem en kritisk gennemgang af verdensmålenes historie, formål og betydning. Faget ser ligeledes på SDG 16 i relation til de andre udviklingsmål og belyser målet i en dansk, Europæisk og global kontekst. Dermed giver faget de studerende et solidt fundament og fælles udgangspunkt for arbejdet med social og politisk bæredygtighed.


Business, Human Rights and Corporate Social Responsibility / Business, menneskerettigheder og virksomheders sociale ansvar (CSR)


Dette fag forbinder SDG 16 til erhvervslivet og fokuserer på menneskerettigheder og virksomhedernes sociale ansvar i praksis. Studerende vil analysere de nationale og internationale juridiske rammer gennem casestudier og kritisk vurdere deres betydning og konsekvenser.


Sustainable Development in Danish Law and EU Law / Bæredygtig udvikling i dansk ret og EU-ret


Dette fag er drevet af en praksisorienteret undervisningstilgang baseret på casestudier. Det giver de studerende væsentlige værktøjer til at navigere i og anvende det sæt danske og EU-regler, der adressererbæredygtig udvikling og SDG 16 inden for såvel kommerciel som offentlig ret.


War and Peace: Introduction to conflict resolution / Krig og fred: Introduktion til konfliktløsning


SDG 16s centrale mål er at stoppe vold og skabe fredelige samfund. Dette fag præsenterer studerende for teorier og praksis inden for konfliktløsning, både globalt og lokalt.


Governance in inclusive societies / ‘Good governance’ i inkluderende samfund


SDG 16 sigter mod at skabe stabile institutioner på alle regeringsniveauer for at sikre borgeres aktive deltagelse. Dette fag præsenterer studerende for vigtige koncepter og eksempler på styring af inkluderende samfund for at sikre lige deltagelse, respekt for mangfoldighed og social sammenhængskraft.


2. semester


Regulation of Cross-border Business and International Economic Law / Regulering på tværs af grænser og international økonomisk ret


Dette fag introducerer de studerende for SDG 16-relaterede regler for handel og investering uden for EU's indre marked. Dette gør det muligt for studerende at forstå og bruge juridiske værktøjer til at forhindre, at regeringer ulovligt griber ind i virksomheders praksis samt holder dem ansvarlige, hvis dette skulle mislykkes.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Uddannelsen placerer sig inden for det samfundsvidenskabelige hovedområde og ønskes derfor placeret i takstgruppe 1.


Forslag til censorkorps
Uddannelsen ønskes primært tilknyttet censorkorpset for Statskund-skab/Samfundsfag og censorkorpset for De Juridiske Uddannelser. Da uddannelsen er tværfaglig, kan ét censorkorps ikke alene dække det fag-lige behov. Det vil således være nødvendigt at beskikke censorer fra andre relevante censorkorps, såsom eks. Antropologi, Globale Område-studier eller Geografi.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil
Oversigt over arbejdsmarkedsbehov for AO i BSR.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Aftagerundersøgelsen viser et stort behov for dimittender med politologiske og juridiske færdigheder samt specialiseret viden om social og politisk bæredygtighed på engelsk. En gennemgang af 19 toneangivende rapporter viser et stort vækstpotentiale for danske virksomheder i arbejdet med SDG 16, og af regeringsrapporten ’Handlingsplan for FN’s verdensmål’ (2017) fremgår ønsket om en sammenhængende strategi for Danmarks arbejde med verdensmålene.


Vores kvalitative aftagerundersøgelse med 14 private og offentlige aftagere viser klart, at dimittenderne vil være attraktive. Aftagerne efterspørger medarbejdere med tværfaglige kompetencer og ser SDG 16 som et vækstområde med mangel på kvalificeret arbejdskraft. Lego, Novo Nordisk, Oxfam Ibis, Danfoss og Grundfos udtaler et eksplicit behov for kvalificerede medarbejdere med kompetencer inden for social og politisk bæredygtighed og at de forestiller sig at kunne ansætte dimittender med netop disse kompetencer.


Vores kvantitative undersøgelse med 40 danske virksomheder understreger behovet for medarbejdere med kompetencer inden for social og politisk bæredygtig udvikling. 59% angiver potentielt eller nuværende udækkede behov ift. medarbejdere med kvalifikationer som compliance, anti-korruption, bekæmpelse af hvidvask, ansvarlig forretningsførelse og produktion. 59% tilkendegiver, at behovet for disse dimittender i deres virksomhed/organisation vil stige om 5-10 år.


71% angiver, at BSR i nogen til meget høj grad vil være relevant for deres medarbejdere. 69% ser i nogen til meget høj grad umiddelbare styrker ved en 1-årig akademisk overbygningsuddannelse sammenlignet med en 2-årig kandidatuddannelse.


Aftagerne understreger, at uddannelsen skal være på engelsk, da den er rettet til organisationer, der arbejder internationalt.


Uddybende bemærkninger

Aftagere bekræfter ligeledes, at dimittender kunne arbejde som tovholdere på sociale og politiske bæredygtighedsprojekter, eks. som en del af firmaers legal teams. Her siger Rasmus Vad Andersen, Head of Legal IPR & Compliance, Grundfos: ’I vores legal team har vi rigtigt meget samarbejde med vores ’Sustainability engagement’-afdeling, der håndterer antikorruption, moderne slaveri, konfliktmineraler, CSR og bæredygtighedsrapportering generelt. Og vi samarbejder mere og mere, fordi der sker en udvikling i det juridiske landskab. Både Storbritannien, Australien og Canada har vedtaget love om moderne slaveri, for eksempel, og vores jurister skal kunne manøvrere inden for det her felt, hvordan vi som globalt firma kan følge mange lokale krav. Vi skal bruge risikovurderinger, vi er ude og snakke med vores leverandører og vi skal bruge samarbejdet med vores legal team til det hele. Så at have en uddannelse, der gør kandidater I stand til at manøvrere i det felt, ville være rigtig fordelagtigt.’


Aftagere fra store danske firmaer med interesse for BSR dimittender såsom Carlsberg, Lego, Grundfos og Danfoss har ligeledes påpeget, at udover deres internationale operationer er koncernsproget engelsk og ikke dansk, hvorfor de har en stor interesse for netop engelsksprogede dimittender. Dette gælder samtlige adspurgte aftagere i undersøgelsen.


Samtidig viser vores kvantitative undersøgelse, at BSR-dimittenderne er attraktive ikke kun for store firmaer, men også for danske SMV’er. Således udgør virksomheder, der ansætter fra 1 til 49 medarbejdere, 43% af de respondentener, som indikerer et potentielt eller nuværende behov i disse specialister.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Aftagerundersøgelsen viser et stigende behov for kompetencer inden for social og politisk bæredygtighed på det danske arbejdsmarked, da flere virksomheder og organisationer intensiverer arbejdet med FNs verdensmål. Dette gælder især det private arbejdsmarked, hvor alle aftagere forudser en vækst på området. Lego, Novo Nordisk, Oxfam Ibis, Danfoss og Grundfos ser et klart behov for disse dimittender. Den kvantitative undersøgelse viser et behov for specialister i social og politisk bæredygtighed blandt virksomheder i diverse brancher og forskellige størrelser, bl.a. SMV.


DI pointerer i rapporten, ’Korruption som Udfordring – ikke show-stopper’ (2015), at korruption er en konkret udfordring for mange danske virksomheder og en risiko, de bliver nødt til at kunne håndtere i fremtiden. Dette gælder særligt vækstområderne for dansk eksport. Rapporten ‘A World of Opportunities for Danish Businesses’ (2019) fra Udenrigsministeriet anslår at FNs verdensmål åbner for forretningsmuligheder på op mod 400 mia. kr. for danske virksomheder frem mod 2030. På baggrund heraf skønnes et indledende behov for 25-35 dimittender til nye jobfunktioner med potentiale til stor vækst i de efterfølgende år.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Gennemgang af 19 rapporter fra nøgleaktører såsom FN, World Economic Forum, Udenrigsministeriet, Dansk Industri, EU, Sustainable Development Goals Fund, Danske NGOer og Region Syddanmark med fokus på fremstilling af behovet for at arbejde med FNs verdensmål og det store økonomiske, udviklingsmæssige og menneskelige potentiale i dette arbejde.


Kvalitativ del af aftagerundersøgelse: Interviews med 14 private og offentlige aftagere, herunder firmaer fra Sønderjylland, der repræsenterer en bred vifte af brancher, der arbejder med international eksport og handel eller udviklingsarbejde, og hvor dimittenderne efter endt uddannelse kunne finde job (jf. bilag 1).

Offentlige og statslige institutioner Private NGO, civilsamfund og foreninger

Uddannelse og mobilitet (Region Syddanmark)


Institut for menneskerettigheder


UdenrigsministerietCarlsberg


Lego


Nordea


Danfoss


Kammeradvokaten


Novo Nordisk


GrundfosMellemfolkeligt Samvirke


Oxfam IBIS


Folketingets 2030 Netværk (Venstres Folketingsgruppe)


Dansk Industri


3 7 4
21% 50% 29%

Kvantitativ del af aftagerundersøgelse: Webbaseret survey med 40 danske firmaer, primært SMV’er.


Hvordan er det konkret sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

For at sikre, at BSR giver de studerende de kompetencer, aftagerne efterspørger, har aftagerne under de kvalitative interviews givet feedback på en foreløbig struktur for uddannelsen, en kompetenceprofil og en beskrivelse af dimittendernes forventede fagprofil. På baggrund af aftagernes input er flere fag ændret til at være mere praktiske og mindre teori-tunge. Kulturforståelse og internationalt samarbejde er tænkt yderligere ind i uddannelsen.


Sideløbende har der været en konstruktiv dialog med udvalgte interessenter om en ’case-bank’ med konkrete eksempler på problematikker relateret til politisk og socialt bæredygtig udvikling til brug i undervisningen for at ruste de studerende bedst muligt til de udfordringer, danske organisationer og virksomheder står overfor. Mellemfolkeligt Samvirke, Dansk Industri, Kammeradvokaten og Danfoss har allerede indvilliget i at bidrage med cases.


Et særskilt aftagerpanel skal nedsættes og benyttes aktivt i både arbejdet med at udvikle uddannelsen og dens opstart. Her tilstræbes repræsentativitet både ift. faglig og regional forankring, så aftagerne både har fagligt relevant input samt en tilknytning til uddannelsesstedet i Region Syddanmark.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

BSR adskiller sig fra fx de generelle kandidatuddannelser i jura og statskundskab på KU, AU, SDU og AAU ved at integrere politologisk og juridisk faglighed med et specifikt fokus på social og politisk bæredygtighed. Den gennemsnitlige ledighed for nye dimittender blandt disse uddannelser er 12,7%.  Juridisk faglighed Politologisk faglighed Fokus på social og politisk bæredygtighed SDG som pædagogisk rettesnor
AO i BSR, SDU x x x x
Security Risk Management, KU   x    
Human Security, AU     x  
Global udvikling, KU     x  
Development and International Relations, AAU     x  
International Development Studies, RUC     x  
Jura, KU, AU, SDU x      
Statskundskab, KU, AU, SDU   x    
International Security and Law, SDU x x    

BSR konkurrerer dermed ikke med andre uddannelser, men bidrager til øget sammenhæng i uddannelsessystemet via nye muligheder for en række bachelorer. Placeringen i Sønderborg (i forvejen internationalt orienteret miljø) er ligeledes med til at differentiere ift. lignende uddannelser og skabe en øget geografisk sammenhæng i uddannelsessystemet.


Uddybende bemærkninger

På Institut for Statskundskab, SDU kan der tages enkelte valgfag i bæredygtighed, for eksempel et BA sommerkursus i EU institutioner og FNs Verdensmål. Hverken for Jura, Statskundskab eller MOISL er dette dog hovedfokus, og dimittenderne fra disse uddannelser kan derfor ikke opnå samme kompetencer på dette felt, som AO-uddannelsen i BSR tilbyder.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 800 anslag

Uddannelsen i BSR’s kombination af juridiske og statskundskabsrelaterede aspekter og høje erhvervsrelevans gør den interessant for bachelorer inden for en lang række bacheloruddannelser, særligt inden for det samfundsvidenskabelige område. Desuden tænkes den udbudte uddannelse som en passende overbygning til den engelsksprogede bacheloruddannelse i European Studies, som SDU allerede udbyder på Campus Sønderborg. Hermed skaber AO-uddannelsen en naturlig bro i det danske uddannelsessystem idet bachelorer fra denne uddannelse dermed får en relevant videreuddannelsesmulighed i det i forvejen internationalt orienterede miljø i Sønderborg.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Ud fra de nuværende regler er en akademisk overbygningsuddannelse i sig selv ikke adgangsgivende til andre uddannelser. Ud over de oplagte beskæftigelsesmuligheder efter dimission vil uddannelsens dimittender dog på baggrund af den gennemførte bacheloruddannelse kunne søge optagelse på en række kandidatuddannelser med udvidede muligheder via de erhvervede fagligheder i den akademiske overbygningsuddannelse.


Uddannelsen vil - på linje med bacheloruddannelser - i kombination med mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter uddannelsens gennemførelse give mulighed for optagelse på en masteruddannelse.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Vi forventer et optag på mellem 20-30 studerende fra uddannelsens opstart. Dette tal kan stige til 50-60 studerende i de følgende år, idet potentielle studerende får bedre kendskab til uddannelsen.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

SDU har modtaget udviklingsmidler fra UFM til arbejdet med uddannelsen.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2021-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
A6F Afgoerelsesbrev.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil