Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Softwareingeniør - VIA University College

VIA University College
29/01-2021 15:02
2021-1
Indsendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Horsens og Viborg

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Karen Meisner Christensen, kamc@via.dk, tlf. 87 55 30 39

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Softwareingeniør

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Software Technology Engineering

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Software Diplomingeniør

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor of Engineering in Information and Communication Technology

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Diplomingeniør

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Kvote 1:


Gymnasiale uddannelser


STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF


En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen


En relevant videregående uddannelse


Adgangskursus til ingeniøruddannelserne.


Specifikke adgangskrav:


Matematik A


Enten fysik B eller geovidenskab A


Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.


Med en gymnasial eksamen, kan der søges både i kvote 1 og kvote 2. Med adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan der søges i kvote 2.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant.


Forslag til censorkorps
Udbuddet hører under Diplomingeniøruddannelsernes Censorkorps. I forbindelse med at indeværende 4-årige beskikkelsesperiode udløber d. 31. marts 2022 vil der være opmærksomhed på at supplere censorkorpset med censorer, som også er specialiseret indenfor XR teknologi og relaterede teknologier.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil
Bilag 1_softwareingeniør.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Epinion har udarbejdet en behovsundersøgelse om softwarediplomingeniører med specialisering i XR, maj 2020. Undersøgelsen konkluderer, at der er ingen mere mangeltruet uddannelse end softwareingeniører i Danmark. Fremskrivninger viser, at der i 2030 vil mangle 500 softwareingeniører på landsplan.


Af behovsanalysen fremgår det endvidere, at Uddannelses- og Forskningsministeren, Ane Halsboe-Jørgensen, i en udtalelse til DR fredag d. 15. maj 2020, lagde op til, at der skal skabes flere uddannelsespladser for at tage højde for det øgede behov for dimittender på ingeniørområdet.


Viborg Kommune har igennem mange år satset strategisk på det visuelle område. Viborg er f.eks. optaget som UNESCO Creative City inden for kategorien Media Arts. Det seneste initiativ i rækken er Viborg Visuals - Danmarks Nationale Center for Visuel Formidling, som skal understrege Viborg som det førende sted i Danmark for visuel digital formidling. Endvidere har Animation Career Review har kåret TAW som verdens 7. bedste animationsskole i 2020 blandt 200 konkurrenter verden over.


Med en placering af et nyt udbud af softwareingeniøruddannelse med specialisering i XR teknologier i Viborg, er VIA dermed med til uddannelsesmæssigt at underbygge og forstærke det i forvejen tværfaglige miljø omkring visuelle og kreative uddannelser og virksomheder, der er geografisk placeret i og omkring Viborg. XR er en samlebetegnelse for de nuværende Augmented Reality og Virtual Reality teknologier og kommende beslægtede teknologier.


Uddybende bemærkninger

Virksomheder, der på nuværende tidspunkt har medarbejdere, som arbejder indgående med softwareudvikling (enten softwareingeniører eller andre medarbejdere), oplever allerede nu udfordringer i forbindelse med rekruttering. På landsplan angiver 41 pct., at det er svært at rekruttere softwareingeniører, mens 7 pct. finder det meget svært på nuværende tidspunkt. For medarbejdere med XR-kompetencer oplever 23 pct. af de adspurgte virksomheder i behovsundersøgelsen, at rekrutteringen er svær eller meget svær. Det gælder særligt små virksomheder og leverandørvirksomheder, der arbejder med XR-teknologien i virksomheden. Corona pandemien har øget interessen for kompetencer inden for de visuelle teknologier på meget kort tid, hvormed det vurderes, at markedet vil være modent til XR-teknologi i 2025, så der vil blive et endnu større behov for dimittender på området.


Ifølge behovsanalysen er der ligeledes et øget regionalt og lokalt behov for softwareingeniører i den midtjyske region centreret omkring Viborg egnen og den nordvestlige del af den midtjyske region. Et nyt udbud med placering i Viborg vil således imødekomme dette regionale og lokale behov i denne del af regionen.


Behovsundersøgelsens afdækning viser, at der er 33 virksomheder i Viborg Kommune, der udtrykker interesse for at arbejde med XR teknologi. Det er både store, lokale virksomheder, som bakker op om et nyt udbud af softwareingeniøruddannelsen, heriblandt Grundfos, Mita Teknik og Deif samt en lang række mellemstore og mindre virksomheder. De forventer med et nyt udbud i Viborg at få adgang til en efterspurgt kompetence i denne del af regionen.


Aktuelt udbyder VIA et dansk og engelsk udbud af softwareingeniøruddannelsen i den sydøstlige del af regionen på Campus Horsens, der over de seneste år har set stigning i optag af studerende fra 129 studerende i 2018 til 203 studerende i 2020.


Ligeledes fremgår det af behovsanalysen, at en mindre andel af en ungdomsårgang i den midtjyske region sammenlignet med landet som helhed overgår til ingeniøruddannelserne. Oprettelsen af et ekstra udbud af softwareingeniøruddannelsen i Viborg vil i sig selv kunne bidrage til at øge søgningen mod ingeniøruddannelserne, så det kommer tættere på landsgennemsnittet.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Antal dimittender årligt


På baggrund af kortlægningen af det regionale og lokale behov for dimittender, forventes det, at udbuddet i Viborg på sigt vil uddanne 40 dimittender årligt, når udbuddet er veletableret. Udbuddene i Horsens uddanner 100-120 dimittender årligt. Det samlede antal dimittender til den midtjyske region er således 140-160 årligt. I takt med, at antallet af dimittender er steget, er dimittendledigheden faldet fra 19,4 pct. i 2013 til 7,1 pct. i 2016 (Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus).


Tallene kortlægger derfor, at efterspørgslen overstiger udbuddet af dimittender på trods af et stigende antal dimittender.


Lokalt skøn på efterspørgsel på arbejdskraft


I behovsundersøgelsen fremgår det, at de virksomheder, der forventer at arbejde med XR-teknologi i deres interne udvikling om tre år, forventer at have brug for 359 medarbejdere med XR-kompetencer på landsplan. Der kan konstateres at være tale om en betydelig stigning i efterspørgslen på ca. 144 pct. ifølge rapporten.


For uddybet argumentation for den lokale efterspørgsel på arbejdskraft se afsnittet ”Lokalt skøn på efterspørgsel på arbejdskraft” i Bilag 1.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

I behovsanalysen er der foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt 126 virksomheder med erfaringen i XR-teknologi, samt afholdt en workshop i maj 2020 med 11 aftagervirksomheder.


Der er vedlagt tre typer af interessetilkendegivelser fra:  1. Virksomheder, der i dag producerer og leverer XR-løsninger til lokale, regionale, nationale og internationale aktører

  2. Lokale og regionale virksomheder, der repræsenterer en stor andel af arbejdspladserne i og omkring Viborg Kommune, og som allerede arbejder med – eller vil arbejde med XR-løsninger som del af deres forretningsmodel

  3. Lokale uddannelsesinstitutioner, der allerede har opbygget eller vil opbygge fødekæder, eller vil indgå meritaftaler med en softwareingeniøruddannelse med specialisering i XR for at styrke uddannelsens lokale og regionale rekrutteringsgrundlag.


Alle aftagerne udtrykker samstemmende stor opbakning til VIAs ansøgning om udbud af Softwareingeniøruddannelsen i Viborg. Interessetilkendegivelserne fra aftagerne bekræfter konklusionerne om et eksisterende og fremtidigt stigende behov for at kunne rekruttere medarbejdere med specialiserede kompetencer som softwareingeniør, som det fremgår af behovsanalysen fra Epinion.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Andre udbydere af uddannelsen er Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, som udbyder diplomingeniør i softwareteknologi. Syddansk Universitet og Aalborg Universitet udbyder ligeledes softwareingeniør på bachelor- og kandidatniveau.


Uddybende bemærkninger

Der er ingen yderligere bemærkninger.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 800 anslag

Softwarediplomingeniøruddannelsen i Viborg udbydes på engelsk. Rekrutteringsgrundlaget forventes derfor at være såvel udenlandske som danske unge, men med hovedvægt på udenlandske. På det engelsksprogede udbud af softwareingeniøruddannelsen i Horsens har 63,8% af ansøgerne bopæl i udlandet på ansøgningstidspunktet. Lignende fordeling mellem danske og udenlandske unge forventes i Viborg.
For danske studerende forventes rekrutteringsgrundlaget primært at udgøres af unge, der afslutter en gymnasial ungdomsuddannelse (STX og HTX), samt kandidater fra erhvervsuddannelsen EUX samt erhvervsakademiuddannelser inden for det IT-faglige område – særligt datamatiker og IT-teknolog.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Der kan som udgangspunkt peges på følgende kandidatuddannelser som efter- og videreuddannelses-muligheder:  • Civilingeniør i Computerteknologi (EN), Aarhus (AU)

  • ITKO - it, kommunikation og organisation, Herning (AU)

  • Software, civilingeniør, Aalborg (AAU)

  • Civilingeniør i Software Engineering (EN), Odense (SDU) 


Særligt på civilingeniøruddannelsen i computerteknologi på AU er der allerede et eksisterende samarbejde, hvor AU optager dimittender fra vores diplomingeniøruddannelse i Software fra Horsens.


Der vil under udviklingen af uddannelsen ligeledes være fokus på at udvikle uddannelsesaktiviteter for uddannede softwareingeniører, der ønsker en toning over mod det visuelle miljø.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

VIA vil oprette 40 studiepladser med ét årlig optag de første 3 år. VIA forventer at opnå at optage i alt 80-120 studerende årligt i løbet af de første 2-3 år af udbuddet.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

I bilag 1 er der er vedlagt en oversigt for de virksomheder, der har givet forhåndstilsagn om praktikpladser for softwareingeniøruddannelsen.


Der er lokalt store virksomheder, som bakker op om et nyt udbud af softwareingeniøruddannelsen, heriblandt Grundfos, Mita Teknik og Deif. Tilsammen tilbyder 31 virksomheder i Viborg Kommune og omkringlæggende kommuner mellem 35 og 53 praktikpladser og har derved garanteret praktikpladser til de studerende. VIA har tillige i samarbejde med Viborg Kommune kvalitetstjekket de pågældende virksomheder, og forventes på den baggrund at kunne leve op til VIAs kvalitetskrav til praktikvirksomheder på ingeniørområdet.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Indsendt

Ansøgningsrunde
2021-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil