Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Professionsbachelor i it-arkitektur - Københavns Erhvervsakademi

Københavns Erhvervsakademi
01/02-2021 08:00
2021-1
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Københavns Erhvervsakademi

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Morten Holst Nielsen Mail: mohn@kea.dk Mobil: 53461413

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Professionsbachelor i it-arkitektur

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Bachelor’s Degree Programme in IT Architecture

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor i it-arkitektur

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor of IT Architecture

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

- Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-  forløb for fremmedsprogede (GIF)


- En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen


- En erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed


- Adgangseksamen til ingeniøruddannelserneSpecifikke adgangskrav:
Matematik B


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ej relevant.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ej relevant.Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ej relevant.


Forslag til censorkorps
Censorkorpset for it- og softwareudvikling

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil
Behovsanalyse af PBA i IT-arkitektur.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

PBA i IT-arkitektur udbydes på nuværende tidspunkt kun af Erhvervsakademi Aarhus (EAAA), og til sommer 2021 af IBA Erhvervsakademi Kolding. På denne baggrund ansøger KEA uddannelsen som et nyt udbud. De nationale behov er afdækket i EAAAs godkendte ansøgning, hvilket betyder, at der i det følgende kun redegøres for de regionale behov for dimittender i Region Hovedstaden. 


Som det fremgår af KEAs behovsanalyse, er der et stort behov for uddannelsen i Region Hovedstaden. Dette afdækkes af en survey, der, blandt de 99 virksomheder der har svaret, viser at 45 % af virksomhederne svarer "Ja" til at de forventer at ansætte en PBA i IT-arkitektur, mens 45 % svarer "Måske". Kun 9 % svarer "Nej". Hertil fremgår det, at 88 % af virksomhederne har forsøgt at rekruttere en medarbejder med kompetencer inden for softwareudvikling, hvoraf 57 % havde enten "Svært" eller "Meget svært" ved at reskruttere en medarbejder med de pågældende kompetencer. 


Af behovsanalysen fremgår det desuden, at der er et særligt stort behov i Region Hovedstaden. Dette belyses af datatræk i DAMVAD LIT, der viser det antal jobopslag, der er lagt op på jobindex.dk gennem de seneste tre år. Ved flere af de aktuelle søgeord fremgår det, at over halvdelen af jobopslagene er fra virksomheder, der er placeret i Region Hovedstaden. Eksempelvis viste en søgning på "IT-arkitektur" at der i 2019 var 177 opslag i hele landet, hvoraf de 126 var placeret i region Hovedstaden. 


Uddybende bemærkninger

Ovennævnte dataresultater på survey og jobopslag er kun udvalgte og af KEAs behovsanalyse fremgår der flere eksempler på, at der udover at være stor efterspørgel i Region Hovedstaden også er en stigende efterspørgsmål over de seneste tre år. 


De nævnte argumenter for den store efterspøgsel bekræftes og eksemplificeres af en række virksomheder i Region Hovedstaden, som KEA har interviewet. 


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Med baggrund i analyse fra eStatistik og data fra DAMVAD LIT, som indgår i KEAs behovsanalyse samt EAAAs behovsanalyse, kan et skøn på det årlige behov for dimittender i Region Hovedstaden beregnes.


EAAAs behovsanalyse dokumenterede et underbygget skøn på 600-800 dimittender årligt på landsplan. Hvis dette skøn sættes overfor ovennævnte DAMVAD LIT data og brancheanalyse, som viser, at cirka halvdelen af efterspøgslen/behovet ligger i Region Hovedstaden, vil en lineær beregning vise, at der årligt er et behov på 300-400 dimittender i Region Hovedstaden.


I denne sammenhæng er det dog nødvendigt at medregne den faktor, at der i Region Hovedstaden er flere beslægtede uddannelser med aftagere på arbejdsmarkedet, der også relaterer til og delvist dækker ind over IT-arkitektens faglige område. Med baggrund i det vurderes det, at det årlige behov skønsmæssigt vil ligge på 150-200 dimittender.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Behovsanalysen er - ud over desk ressearch -  baseret på indsamlet data fra en survey blandt KEAs praktikvirksomheder samt 7 interviews med udvalgte virksomheder. 


Surveyen blev sendt ud til alle de virksomheder, som siden 2018 har haft praktikanter fra KEA på Datamatiker-, Softewareudvikling- og Webudviklingsuddannelserne. I alt blev 491 virksomheder inviteret til undersøgelsen, hvoraf 99 virksomheder besvarede. 


Hvad angår interviewene blev i alt 7 virksomheder interviewet. De 7 virksomheder er alle beliggende på Sjælland og dækker det arbejdsfelt og arbejdsmarked, som uddannelsen retter sig i mod, og som samtidigt har indgående kendskab til lignende uddannelser.


Følgende virksomheder og informanter indgik i interviewene:


Alpha Solutions


Process Factory


iHeadHunt


Prosa


Accenure


Tryg


Nine


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

I Region Hovedstaden er der følgende beslægtede uddannelser, som sammenlignes ud fra ligheder og forskelle i nedenstående afsnit:


Institution: DTU og CBS
Uddannelse: Diplomingeniør – IT og Økonomi


Institution: DTU
Uddannelse: Diplomingeniør – Softwareteknologi


Institution: DTU
Uddannelse: Bachelor – Softwareteknologi


Institution: ITU
Uddannelse: Bachelor – Softwareudvikling


Institution: DTU
Uddannelse: Diplomingeniør/Softwareingeniør i softwareteknologi


Institution: Københavns Universitet
Uddannelse: Kandidat og bachelor i datalogi


Institution: CPH Business
Uddannelse: Innovation og entreprenør


Institution: KEA og CPH Business
Uddannelse: Datamatikeruddannelsen


Institution: KEA og CPH Business
Uddannelse: Softwareudvikling


Institution: KEA og CPH Businesss
Uddannelse: Web Development


Institution: KEA
Uddannelse: Økonomi og IT-uddannelsen (BEIT)


Som det fremgår af KEAs behovsanalyse er der lav beskæftigelse blandt de beslægtede uddannelser. Det betyder, at et udbud på KEA samt kommende dimittender herfra ikke vil have negativ indflydelse på beskæftigelsen i forhold til de nuværende beslægtede uddannelser.


 


Uddybende bemærkninger

Ligheder og forskelle mellem beslægtede uddannelser og PBA i IT-arkitektur:


Institution: DTU og CBS
Uddannelse: Diplomingeniør – IT og Økonomi
Niveau: Professionsbachelor
Kort beskrivelse/ligheder: En Diplomingeniør i IT og Økonomi skal kunne designe og udvikle IT systemer. Uddannelsen kombinerer it-teknologi med økonomi.
Væsentlig forskel fra IT-arkitekturuddannelsen: Uddannelsen indeholder meget mere økonomi end IT-arkitekturuddannelsen. Der er mindre fokus på databaser, mindre teknologi og meget mindre programmering. Der er højere adgangskrav (Mat A, Fys B eller Geo A, Eng B).


Institution: DTU
Uddannelse: Diplomingeniør – Softwareteknologi
Niveau: Bachelor
Kort beskrivelse/ligheder: På studiet lærer man at udvikle softwaresystemer og bruge forskellige værktøjer til at understøtte udviklingen af systemerne og teste dem. 
Væsentlig forskel: På mange måder minder den om en praktisk datalogi-bachelor og har ikke elementer af økonomi, forretning og æstetik. Der er mere matematik, men ikke noget obligatorisk databasefag. Der fokuseres mere på hardware (eksempler: ”datakommunikation” og ”c-programmering”).


Institution: DTU
Uddannelse: Bachelor – Softwareteknologi
Niveau: Bachelor
Kort beskrivelse/ligheder: Uddannelsen indeholder en stor del af matematik og fysik. Herudover obligatoriske linjefag i datalogi og lidt videnskabsteori.
Væsentlig forskel: Der er mindre programmering, ingen obligatoriske databasefag, men dog en stor mængde teknik. Ingen forretningsfag, æstetik eller praktik.


Institution: ITU
Uddannelse: Bachelor – Softwareudvikling
Niveau: Bachelor
Kort beskrivelse/ligheder: Bachelor i Softwareudvikling er en meget projektorienteret uddannelse, hvor der også er fag i design af brugergrænseflader og en håndfuld forretnings- og projektstyringsfag. 
Væsentlig forskel: Uddannelsen lægger mindre vægt på programmering og databaser end IR-arkitekturuddannelsen, men skruer til gengæld lidt mere op for matematikken. Den er meget mere projektfokuseret. Der indgår ikke et praktiksemester, men uddannelsen er også kun seks semestre lang.


Institution: DTU
Uddannelse: Diplomingeniør/Softwareingeniør i softwareteknologi
Niveau: Professionsbachelor
Kort beskrivelse/ligheder: Uddannelsen indeholder en række grundlæggende kurser, herunder programmering, systemdesign, elektronik, softwaredesign og matematik, og den studerende specialiserer sig i at identificere brugerbehov, beskrive krav til it-teknologi, udvikle og teste software og implementere og afprøve din løsning.
Væsentlig forskel: Der er mere vægt på matematik, it-konstruktion og elektronik, men kun begrænset indhold af æstetik og forretningsforståelse.


Institution: Københavns Universitet
Uddannelse: Kandidat og bachelor i datalogi
Niveau: Bachelor
Kort beskrivelse/ligheder: Uddannelsen omfatter konstruktion af sikre, effektive og brugervenlige IT-systemer og forståelse for, hvordan den kan gavne både samfundet og brugerne. 
Væsentlig forskel: Uddannelsen tager afsæt i matematikkens verden og uddanner dimittender til kompleks konstruktion af IT-systemer med reduceret fokus på merkantile og brugerrettede perspektiver.


Institution: CPH Business
Uddannelse: Innovation og entreprenør
Niveau: Professionsbachelor
Kort beskrivelse/ligheder: Uddannelsen inkluderer IT som et betydende element/redskab i innovation og entreprenørskab.
Væsentlig forskel: Uddannelsen indeholder ikke kompetencer til at kunne konstruere eller bygge IT-systemer, men udelukkende fokus på IT som et middel til innovation.


Institution: KEA og CPH Business
Uddannelse: Datamatikeruddannelsen
Niveau: Bachelor
Kort beskrivelse/ligheder: Bygger på stærke konstruktionsmæssige kompetencer.
Væsentlig forskel: IT-arkitekturuddannelsens konstruktionsmæssige kompetencer svarer til de kompetencer, som en datamatikeruddannelse giver, men hvor datamatikeruddannelsen har et relativt snævert fokus på løsningsdomænet har IT-arkitekturuddannelsen ligeledes fokus på og tager udgangspunkt i problemdomænet. Dertil kommer, at IT-systemer betragtes og udvikles som strategiske IT-baserede systemer og kontekstualiseres som en del af en portefølje af IT-systemer. Uddannelsens længe og fokus på problemløsning vurderes at betyde, at rekrutteringsgrundlaget for uddannelsen er anderledes end for datamatikeruddannelsen.


Institution: KEA og CPH Business
Uddannelse: Softwareudvikling
Niveau: Professionsbachelor
Kort beskrivelse/ligheder: Kandidaterne arbejder med konstruktion.
Væsentlig forskel: Som overbygningsuddannelse kræver det en afsluttet datamatikeruddannelse eller tilsvarende for at blive optaget. Softwareudvikling er fokuseret på konstruktion af datatunge distribuerede it-systemer, mens forretningsarkitektur og forretningsforståelse ikke indgår.


Institution: KEA og CPH Businesss
Uddannelse: Web Development
Niveau: Professionsbachelor
Kort beskrivelse/ligheder: Kandidaterne arbejde med konstruktion af web-basere løsninger og har dermed fokus på slutbrugerne herunder UX.
Væsentlig forskel: Som overbygningsuddannelse kræver det en afsluttet erhvervsakademiuddannelse (multimediedesigner eller datamatiker) for at starte på uddannelsen. Web-udvikling er fokuseret på web-baserede systemer og på UX, mens de mere tunge konstruktionsmæssige kompetencer og generel forretningsarkitektur og forretningsforståelse ikke indgår.


Institution: KEA
Uddannelse: Økonomi og IT-uddannelsen (BEIT)
Niveau: Bachelor
Kort beskrivelse/ligheder: Kombinerer forretningsmæssige og IT-teknisk viden.
Væsentlig forskel: IT-arkitekturuddannelsen vurderes ikke at konkurrere med BEIT, idet de konstruktionsmæssige kompetencer på BEIT er langt mindre, og da fokus på økonomi på IT-arkitekturuddannelsen kun berører dette emne i yderst begrænset omfang.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 800 anslag

Erfaringerne fra EAAAs første optag på IT-arkitekturuddannelsen i januar 2021 viser, at det primært er de gymnasiale uddannelser, som de studerende rekrutteres fra. Ved at sammenligne Region Hovedstaden og Region Midtjylland fremgår det, at der - samlet set for de ordinære gymnasiale uddannelser - er størst basis for rekruttering i Region Hovedstaden.


Antal fuldførte 2019 på de ordinære gymnasiale uddannelser:
Region Hovedstaden: 41.399
Region Sjælland: 20.747
Region Midtjylland: 31.891


Hvad angår reskrutteringsgrundlaget fra erhvervsuddannelserne ser grundlaget forholdsvis ens ud, hvis man lægger Region Hovedstaden og Region Sjælland sammen og sammenligner med Region Midtjylland. 


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Der vil være mulighed for at videreuddanne sig på relevante kandidatuddannelser, som eksempelvis Softwaredesign og Datalogi, som udbydes på ITU.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

2022: 30 studerende


2023: 60 studerende


2024: 90 studerende


Optagene på de tre år baseres på sommeroptag alene, da uddannelsens længde betyder, at start ved normal starttermin er mest meningsfuld.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Det forventes, at alle studerende får tilbudt en praktikplads gennem KEAs store netværk blandt relevante praktikvirksomheder (2022: 30 praktikpladser, 2023: 60 praktikpladser, 2024: 90 praktikpladser).


Dette begrundes ud fra behovsanalysen, som gennem en survey foretaget af KEA, ikke kun viser stor efterspørgsel efter færdiguddannede IT-arkitekter, men også i høj grad efter praktikanter. 


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2021-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C1F Godkendelsesbrev.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil