Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Ergoterapi - University College Syddanmark

University College Syddanmark
29/01-2021 13:48
2021-1
Godkendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Esbjerg med dublering i Haderslev

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Studieleder Malene Aagaard, maag@ucsyd.dk, 72662743

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Ergoterapi

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Occupational Therapy

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor i ergoterapi

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor of Occupational Therapy

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det sundhedsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Kvote 1 (50%) ansøgninger kræves gymnasial eksamen: • Studentereksamen (STX)

 • Højere forberedelseseksamen (HF)

 • Højere handelseksamen (HHX)

 • Højere teknisk eksamen (HTX)

 • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)

 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)


Kvote 2 (50%) ansøgninger kræves én af følgende: • Gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX) eller EUX

 • Pædagogisk assistentuddannelsen (PAU) med dansk C, engelsk C og enten naturfag C eller biologi C eller kemi C

 • Social- og sundhedsasssistentuddannelsen med dansk C, engelsk C og enten naturfag C eller biologi C eller kemi C


 • Fire gymnasiale enkeltfag: Dansk A, engelsk  B og enten bioteknologi A eller biologi B eller fysik på B eller geovidenskab A eller kemi B eller matematik B og enten samfundsfag C eller psykologi C. Desuden 9 måneders erhvervserfaring, som minimum skal være 30 timer pr. uge. • Godkendt udenlandsk eksamen

 • Kvalifikationer, der efter en individuel kompetencevurdering kan sidestilled med de fastsatte adgangskrav.


 


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

ikke relevant


Forslag til censorkorps
Ergoterapi

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil
Bilag til ansøgning om prækvalifikation_ergoterapeut_UCSYD.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Ergoterapeutuddannelsen, UC SYD Esbjerg har en årlig dimensionering på 69 studerende, fordelt på to optag i hhv. september og februar. Da vi rekrutterer studerende fra hele Syd- og sønderjylland har nogle studerende meget lang transporttid (3-4 timer dagligt). Ved at dublere uddannelsen, således at det ene optag bliver flyttet til Haderslev, vil vi kunne tiltrække flere studerende fra det sydlige område og dermed højne uddannelsesmulighederne her samt i højere grad imødekomme rekruttering af færdiguddannede ergoterapeuter i den sydlige del af regionen. Herved understøttes den politiske ambition om at sikre uddannelse til hele Danmark. 


Uddybende bemærkninger

  


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ergoterapeutuddannelsen UC SYD har en dimensionering på 69 studerende, dette vil ikke ændres ved en dublering af udbud, da de nuværende 2 årlige optag placeret i Esbjerg vil blive fordelt med 1 optag i Esbjerg og 1 i Haderslev.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Begrænset betydning for aftagere, da udbuddet fortsat vil ligge inden for nuværende aftagerområder/ praktikpladser.


Som bilag er vedlagt Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommunes tilkendegivelser om opbakning til et udbud af ergoterapeutuddannelsen i Haderslev.  


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

  ikke relevant


Uddybende bemærkninger

  


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 800 anslag

Vi forventer med et udbud af ergoterapeutuddannelsen i Haderslev, at kunne rekruttere flere studerende, der er bosat i den sydlige del af regionen, og som p.t. ikke ser det som en mulighed at bruge 4 timer dagligt på transport. Det kan være studerende, der har børn, allerede er etableret eller på anden måde har forpligtelser, der kræver bopæl i området. 


 


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

  Ikke relevant


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

34 studerende årligt, dvs 102 studerende de første 3 år.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ergoterapeutuddannelsen har allerede nu en del praktiksteder i den sydlige del af regionens område. Praktikpladser, som en del studerende fra Esbjerg området for nuværende vægrer sig mod at tage imod pga. lang transporttid. Et nyt udbud i Haderslev vil lette adgangen for de studerende til disse praktikpladser.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2021-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
D3F Godkendelsesbrev.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil