Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Master - Forretningsudvikling - Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
01/02-2021 10:15
2021-1
Godkendt
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Copenhagen Business School (CBS) Frederiksberg

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Karin Tovborg Jensen, CBS, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg, katje.stu@cbs.dk, tlf. 38153302

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Master

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Forretningsudvikling

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Business Development

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Master i forretningsudvikling

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Master of Business Development

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsvidenskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgangskravet til uddannelsen sikrer samlet set, at den enkelte ansøger både har de tilstrækkelige erhvervsøkonomiske kvalifikationer (eller tilsvarende) og den nødvendige virksomhedsmæssige forståelse, som er forudsætningen for at kunne realisere uddannelsens læringsudbytte, jf. kvalifikationsrammens krav til uddannelser på trin 7. De adgangsgivende uddannelser har derfor enten en fuld erhvervsøkonomisk profil og kerne eller sikrer på anden vis ansøger tilstrækkelige matematiske færdigheder samt færdigheder inden for det erhvervsøkonomiske fagområde, herunder økonomi, forretningsforståelse eller ledelse.


For at kunne optages på masteruddannelsen i Business Development skal den studerende derfor have gennemført en relevant: • Erhvervsøkonomisk bachelor- eller kandidatuddannelse

 • Samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse, der understøtter ansøgers matematiske og økonomiske færdigheder.

 • Teknisk videnskabelige uddannelse (professionsbachelor-, diplom- eller kandidatuddannelse) der understøtter ansøgers matematiske færdigheder samt giver kompetencer inden for de erhvervsøkonomiske discipliner herunder økonomiske samt ledelses- og procesmæssige emnefelter.

 • Uddannelse fra erhvervsakademierne og professionshøjskolerne der understøtter ansøgers erhvervsøkonomiske færdigheder, herunder færdigheder inden for områder som økonomi, forretningsforståelse og ledelse.


Se afsnit 1 i bilaget for en oversigt over direkte adgangsgivende uddannelser.


Derudover skal den studerende minimum have 2 års relevant erhvervserfaring. Relevant erhvervserfaring omfatter arbejde med ledelsesmæssige opgaver af både faglig- og linjeledelsesmæssig karakter eller erfaring med at arbejde inden for de erhvervsøkonomiske discipliner som f.eks. salg, marketing, økonomistyring, finansiering, logistik eller HR.


Endvidere skal den studerende have sproglige færdigheder i engelsk svarende til gymnasialt B-niveau.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

MBD-uddannelsen blev i december 2016 godkendt som en dansk uddannelse og har nu eksisteret i 3 år. Der er i dag 800 indskrevne studerende.


Vi oplever nu et stigende behov for også at kunne udbyde uddannelse på engelsk, dels fra igangværende studerende og fra potentielle studerende der efterspørger en engelsksproget MBD.


Formålet med MBD’en er, at tilbyde dansk erhvervsliv et fleksibelt og tilpasningsdygtigt uddannelsestilbud på masterniveau og på engelsk. Et uddannelsestilbud, der løbende matcher kompetencebehovet hos erfarne medarbejdere, som enten i nuværende eller kommende funktioner skal medvirke til forretningsudvikling. Medarbejdere, som samtidig ønsker at styrke egen faglige erhvervsøkonomiske specialisering.          


Uddannelsen skal: 1. Øge deltagerens praktiske, analytiske og kritisk refleksive kompetence til at integrere egen faglig specialisering i udviklingen og driften af virksomheden samt i løsningen af tværgående organisatoriske problemstillinger.

 2. I kombination med pkt. 1 at tilbyde en yderligere analytisk og kritisk refleksiv fordybelse i egen faglige erhvervsøkonomiske specialisering.


Se afsnit 2 i bilaget for målgruppen for uddannelsen.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Nedenfor findes beskrevet uddannelsen struktur, faglige indhold og elementer.


Et fuldt forløb er konstitueret af: 1. Et grundfagsmodul indeholdende 2 grundfag

 2. Et kernefagsmodul som udgøres af 4 ud af 8 valgfrie erhvervsøkonomiske kurser

 3. Et valgfagsmodul som udgøres af valgfag svarende til 18 ECTS

 4. Et masterprojekt


Modulernes særegne formål og indhold er bekrevet nedenfor.


Modulernes indbyrdes sammenhæng findes illustreret afsnit 5 i bilaget.


1.     Grundfagsmodul:


Det obligatoriske grundforløb i Business Development og Organisation and Change, udvikler deltagerens evne til at medvirke til forretningsudvikling og forandringer i organisationen ved at skabe nye forbindelser i virksomheden både internt og eksternt i forhold til virksomhedens kunder og omverden. Her styrkes deltagerens evne til at udvikle og forandre organisationens processer, forretningsmodeller, produkter og markedspositioner. Denne del af uddannelsen indeholder:


Grundfag: • Business Development

 • Organisation and Change


2.     Kernefagsmodul


Kernefagsmodulet er opgjort af otte obligatoriske fag inden for ledelses- og procesfaglige fag som hvert har et omfang af 5 ECTS, hvorfra den enkelte studerende skal vælge fire. Formålet med modulet er at udvikle deltagerens evne til at udvikle forretningen og effektivisere virksomhedens drift samt til at lede og integrere egen faglighed i virksomhedens værdikæde. De otte ledelses- og procesfaglige fag er opdelt inden for fire temaer. Hvert tema består af to kernefag der relaterer til hvert tema. Den studerende anbefales at vælge et fag fra hvert tema men kan vælge frit mellem de fire temaer. 


Kernefag:


Tema 1: ”Person” • Leadership – to create and drive development

 • Organisational Understanding and Personal Development


Tema 2: ”Operations” • Pricing Management

 • Performance Management


Tema 3: ”Innovation” • Managing Open Innovation

 • Developing Digital Business


Tema 4: ”Strategy” • Strategic Communication

 • Strategic Practices and Implementation


3.     Valfagsmodul


De valgfrie moduler har til formål at give den studerende mulighed for at tilpasse sin uddannelse yderligere til egne konkrete kompetencebehov. De valgfrie fag udvikles løbende i takt med erhvervslivets behov og afspejler de aktuelle forskningsindsatser på tværs af CBS’ institutter.


Nedenfor ses et udsnit af de udbudte valgfag.


Valgfag: • Future Marketing - Consumer Insights and Analytics (6 ECTS)

 • Big Data and Analytics (6 ECTS)

 • Servitization (3 ECTS)

 • Organizing for Digitalization (3 ECTS)

 • Risk Management and Compliance (6 ECTS)

 • Blockchain for Digital Transformation (3 ECTS)

 • Reaching and Engaging Digital Customers (6 ECTS)

 • Corporate Finance (6 ECTS)


4.     Mastermodulet


Et mastermodul, der afslutter uddannelsen. Mastermodulet træner den studerende i at beskrive, analysere, bearbejde og afrapportere komplekse forretningsudviklingsmæssige problemstillinger i egen organisation på et højt fagligt niveau og reflektere over egen udvikling i relation til masteren.


Uddannelsens fleksibilitet


Et centralt element i masteruddannelsen er fleksibiliteten. Fleksibiliteten udmøntes i muligheden for selv at kunne tilrettelægge, hvilke fag den enkelte studerende ønsker at følge pr. semester og rækkefølgen, hvori de enkelte fag følges. Alle moduler afsluttes med en selvstændig prøve. 1. For at opnå den fulde mastergrad på 60 ECTS-point skal uddannelsens obligatoriske grund-, kerne- og valgfag være gennemført inden mastermodulet påbegyndes.

 2. Betaling sker pr. fag og den konkrete pris pr. fag afhænger af fagets omfang målt i ECTS-point.


Med henblik på at sikre, at uddannelsen tilrettelægges hensigtsmæssigt i forhold til den enkelte studerendes viden- og kompetencebehov samt krav til faglige udbytte, tilbydes studerende studievejledende samtaler i løbet af deres uddannelse.


Uddannelsens mål for læringsudbytte


Knowledge • Attaining knowledge of the newest research within business development and based on this, furthering one’s ability to reflect critically on one’s own practice on a scientific basis.

 • Attaining knowledge on the newest research within other relevant disciplines of business economics.


Skills • An advanced ability to identify and analyze central transdisciplinary problems in the company and being able to choose between relevant analytical perspectives, methods and models in order to resolve complex problems related to business development.

 • An advanced capability to analyze relevant problems within one’s own field of specialization and design new field-specific solutions. 

 • Having the ability to design new solutions, which integrate one’s own field of specialization with an organizational and managerial understanding.

 • Being able to impart research-based and practice-oriented knowledge in relation to business development and discuss relevant problems with peers as well as non-specialists.


Competencies • Being able to integrate one’s disciplinary knowledge and skill a cross the company’s functions and actors with the intent of conceiving and designing solutions within own field of responsibility.

 • Furthering one’s own professional learning and development

 • Having the ability to navigate in a complex and unpredictable organizational context.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Master i forretningsudvikling indstilles indplaceret til deltidstakst 1, idet uddannelsen er en samfundsvidenskabelig efteruddannelse. Den studerende vil således ikke være berettiget til SU.


Forslag til censorkorps
Der erhvervsøkonomiske censorkorps

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil
Bilag MBD.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Internationalisering er et grundvilkår for alle videns intensive virksomheder. En engelsk version af MBD vil i tillæg til det faglige indhold på MBD, derfor give en række efterspurgte fordele. Masteruddannelser skal også give danske studerende et sprogligt løft og internationalt udsyn. Desuden skal analyser udført på MBD formidles i en kontekst, hvor koncernsproget er engelsk:


”Som en international virksomhed med engelsk som koncernsprog… Det giver en bedre mulighed for at relatere teorier og cases til sin egen hverdag samt at opgaver er nemmere anvendelige for virksomheden. Kim Wellemberg, Zimmerbiomet


”[Danske studerende] får et ekstra lag af perspektiv ind på forløbet, hvis der også er deltagere fra andre nationaliteter. De færreste danskere kan gå på arbejde uden at have en eller anden form for global relation. Danielle Bjerre, Dansk Industri


”Det giver rigtig god mening at gennemføre uddannelsen på engelsk, ikke mindst set i lyset af de fleste danske virksomheder og organisationer er – eller ønsker at være mere – internationalt orienteret. Eller sagt på en anden måde er det svært, at se uddannelsen ikke skulle foregå på engelsk på sigt.” Mads Søndergaard, Niras


Uddannelsen er også målrettet udlændinge som på nuværende tidspunkt har begrænsede efteruddannelsesmuligheder:


”Gennem flere år har der været en stigning af ikke-dansktalende medarbejdere i den finansielle sektor, og vi oplever derfor et stort behov for og efterspørgsel efter uddannelser udbudt på engelsk. Fra vores medlemsundersøgelser ved vi, at muligheden for uddannelser udbudt på engelsk er med til at tiltrække og fastholde udenlandsk arbejdskraft i DK” Mia Aasborg, Finansforbundet


Se afsnit 6 i bilaget for udtagelser fra aftagere.


Uddybende bemærkninger

x


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ifølge Akademiet for tekniske videnskaber var der i 2018 lige under 44.000 højt kvalificeret udenlandske ansatte i Danmark (afsnit 7 i bilaget). 60% er bosat i Storkøbenhavn. Deres efteruddannelsesmuligheder vil inden for det erhvervsøkonomiske felt være begrænset til engelsksprogede MBA uddannelser. Derfor vil en engelsksproget MBD være en tiltrængt tilføjelse til udbuddet for denne målgruppe.


Vi har på tre år optaget over 800 studerende på MBD-uddannelsen. Vi kan fra vores data på indskrevne studerende konstatere, at de hovedsageligt er bosat på Sjælland og er ansat i videns intensive virksomheder.


Vi forventer at 75% af vores studerende vil tage den fulde MBD-uddannelse svarende til ca. 200-300 dimittender årligt. Heraf forventer vi at 1/3 del vil gennemføre den fulde MBD-uddannelse på engelsk, d.v.s. i alt 40 - 60. Dette set i forhold til antallet af engelsksprogede studerende vi allerede har gående på MBD-uddannelse. Yderligere peger vores aftagerundersøgelse i retning af, at virksomhederne i gennemsnit kan se et behov for dimittender svarende til 2-3 medarbejdere pr. år afhængig af virksomhedsstørrelse. Se bilag afsnit 6 for yderligere dokumentation.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

I forbindelse med denne prækvalificering har vi været i dialog 12 virksomheder og interesseorganisationer.


De involverede aftagere repræsenterer en væsentlig andel af den danske private sektor. Nedenfor ses oversigten over de involverede aftagere, der har været med til at kvalificere behovet for MBD og dens kompetenceprofil: • Ambu - faciliteter i 4 andre lande og beskæftiger i alt 4000 ansatte.

 • CODAN - beskæftiger i alt ca. 3.000 medarbejdere i Skandinavien og ca. 1.000 medarbejdere i Danmark.

 • EjendomDanmark– repræsenterer mere end 100.000 ansatte.

 • Frederiksberg Apotek & Apoteket Frederiksberg Centret­ ­ - Apoteker foreningens medlemmer har 5500 ansatte tilsammen.

 • Danske Bank – Beskæftiger 600 ansatte i Danmark

 • Dansk Industri - repræsenterer over 18.000 danske virksomheder.

 • Nets - Nets har repræsentanter I 20 europæiske lande med 4100 ansatte hvoraf ca. en fjerdedel arbejder i Danmark.

 • Niras - kontorer i 32 lande og som beskæftiger 1700 medarbejdere bare i Danmark

 • Nordea - repræsenteret i 20 lande, 7500 medarbejdere

 • Finansforbundet – har 55.500 medlemmer.

 • Pharmadanmark - repræsenterer 7000 medlemmer beskæftiget i sektoren.

 • Zimmerbiomet  - aktiviteter i 25 lande.


Hvordan er det konkret sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Det var helt centralt i udviklingen af MBD’en, at dens indhold og struktur var designet ud fra et konkret behov for kompetence- og karriereudvikling i dansk erhvervsliv. Et behov vi efter tre år ser, at MBD i høj grad har kunnet dække.


I vores dialog med aftagere kunne samtlige kvalificere behovet for MBD’en. 


”Uddannelsen giver ikke blot deltageren en bred forståelse for forretningsudvikling, men også udvikling inden for flere andre relevante områder, der er med til at udfordre organisationen i den måde vi arbejder på, øger vores omsætning på, og ikke mindst afsøger nye forretningsområder.”(Kim Wellemberg, Zimmerbiomet , afsnit 6 i bilaget)


Alle aftagerne nævner ligeledes et behov for at tilbyde medarbejdere kompetenceudvikling på engelsk (tidligere redegjort for i ansøgningen). Koblingen af det faglige indhold med det engelsksprogede udbud vil ruste de studerende bedre til at bestride de funktioner, de enten varetager eller vil komme til at varetage internationalt orienterede danske virksomheder.


Aftagernes udtagelser illustrerer således samlet set, at uddannelsens kompetenceprofil og indhold imødekommer det påviste behov hos aftagerne.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Vi har identificeret 7 masteruddannelser, som opererer inden for sammenlignelige fagfelter. Ligheder og forskelle er specificeret i afsnit 3 i bilaget.


MBD’en adskiller sig på følgende områder: 1. Ved at have forretningsudvikling som centralt emne er uddannelsen ikke branche- eller fagspecifik og dermed kan deltagere få indsigt og erfaringer på tværs af brancher og ledelseslag.

 2. Muligheden for at sammensætte sin egen unikke uddannelse

 3. Muligheden at tage uddannelsen både på dansk og engelsk 


Selvom der er et ikke ubetydeligt emnemæssigt sammenfald med MBA’erne, er disse ofte rettet mod medarbejdere i topledelsen. MBD’en giver mulighed for erhvervsrettet efteruddannelse på tværs af fagligheder og organisationslag.


Uddannelserne med størst sammenfald ift. målgruppe er de innovationsfaglige. For begge disse gælder dog et entydigt fokus på innovations- og projektledelse. MBD’en fokuserer på forretningsudvikling inden for flere erhvervsøkonomiske discipliner og har derfor et meget bredere fagligt fokus og henvender sig bredere blandt virksomhedernes medarbejdere.


Uddybende bemærkninger

x


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 800 anslag

Ifølge vores analyse er der 152.000 personer i den private sektor, som har en mellemlang videregående uddannelse, og som er interesserede i efteruddannelse inden for de erhvervsøkonomiske discipliner. 85.000 af dem bor øst for Storebælt, og af dem er 34.000 potentielle aftagere af MBD-uddannelsen (afsnit 8 i bilaget).


I Danmark er der lige under 44.000 højt kvalificeret udenlandske ansatte af disse er 60% bosat i Storkøbenhavn (afsnit 7 i bilaget). Denne gruppe vil ikke kunne gennemføre de dansksprogede masteruddannelser.


Rekrutteringsgrundlaget for uddannelsen forventes at være størst blandt de store og mellemstore virksomheder på tværs af brancher. Uddannelsens fleksibilitet vil imidlertid også gøre det attraktivt for de mindre virksomheder.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Mange erhvervsøkonomiske dimittender får igennem MBD en direkte og naturlig videreuddannelsesmulighed, som understøtter den livslange læring efterspurgt blandt flere brancher.


Uddannelsen er således udviklet i tråd med de overordnede bestræbelser om livslang læring.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Vi forventer årligt at optage 200-300 studerende og at ca. 1/5 del af dem vil gennemføre MBD’en på engelsk, d.v.s. 120 - 180 i løbet af de første 3 år.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

At udbyde MBD på engelsk vil give stor værdi til samfundet, idet muligheden for at kunne tage MBD på engelsk vil imødekomme et udækket behov i markedet for en engelsksproget, fleksibel masteruddannelse for medarbejdere i internationale virksomheder. Disse medarbejdere har behov at udvikle deres niveau af faglig og professionel engelsk sprogkompetence, deres internationale udsyn samt naturligvis at udvikle deres faglige kompetencer inden for erhvervsøkonomi og forretningsudvikling. Der er som argumenteret i ansøgningen ganske få alternativer og ingen med MBD´s unikke profil. Uddannelsen vil også imødekomme et uddannelsesbehov for den store gruppe af højtspecialiserede udlændinge som arbejder i Danmark og som har stærkt begrænsede muligheder for at købe akkrediterede uddannelser på masterniveau. De mange videns tunge virksomheder i og omkring København har naturligvis behov for at opkvalificere og fastholde deres udenlandske medarbejdere.


Ydermere vurderes det at udbuddet af MBD på engelsk er risikofrit for CBS, idet der ikke vil være betydelige omkostninger forbundet med udbyde MBD i en engelsk version.  


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2021-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
A 4 -Afgørelsesbrev- Master i Forretningsudvikling CBS.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil