Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Erhvervsakademiuddannelse indenfor byggeri og business (Byggekoordinator AK) - Erhvervsakademiet Dania

Erhvervsakademiet Dania
13/09-2019 09:58
2019-2
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Erhvervsakademi Dania, Randers

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Stig Ilkrone, Uddannelseschef Minervavej 63, 8960 Randers SØ Mail: stil@eadania.dk Telefon: 2061 6678

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Erhvervsakademiuddannelse indenfor byggeri og business (Byggekoordinator AK)

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Profession Degree Programme in Construction and Business, Construction Coordinator

Den uddannedes titel på dansk
Byggekoordinator AK

Den uddannedes titel på engelsk
AP Graduate in Construction and Business, Construction Coordinator

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang via gymnasial eksamen


Ingen specifikke adgangskrav


Adgang via relevant erhvervsuddannelse
Anlægsstruktør
bygningsstruktør
brolægger
bygningsmaler
ejendomsservicetekniker
elektrikeruddannelsen (med specialer)
individuel EUD, bygge og anlæg
glarmester
maskinsnedker
murer
skorstensfejer
snedker (med specialer)
stenhugger
stukkatør
tagdækker
teknisk designer
teknisk isolatør
træfagenes byggeuddannelse
vvs-energiuddannelsen
vvs-uddannelsen


Ingen specifikke adgangskrav


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

-


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Ikke relevant. (kun ved ny uddannelse)


 


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant. (kun ved ny uddannelse)


 


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant. (kun ved ny uddannelse)


 


Forslag til censorkorps
Censorkorps, erhvervsakademiuddannelserne - byggekoordinator. Censorsekretariatet. Mail: kontakt@censorsekretariatet.dk Telefon: 7269 8700. (Formand Gert Johansen)

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Behovsanalyse - Byggekoordinator - Erhvervsakademi Dania, 2019..pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Danmark og erhvervslivet har brug for både flere faglærte og flere faglærte med en videregående uddannelse, og ifølge Danske Erhvervsakademier kommer der til at mangle op mod 80.000 faglærte, hvis ikke udviklingen bliver vendt (Danske Erhvervsakademier, 2019). Manglen skyldes bl.a., at alt for få unge vælger det der kaldes ”Kongevejen”, som er betegnelsen for uddannelsesruten fra folkeskole over en erhvervsfaglig uddannelse og videre til en videregående uddannelse. Grunden til at så mange unge vælger den erhvervsfaglige uddannelsesvej fra, skyldes bl.a. at der eksisterer en myte om, at det kun er de gymnasiale uddannelser, der giver unge et springbræt til at læse videre på en videregående uddannelse.
Da erhvervslivet efterspørger dygtige faglærte, også med en videregående uddannelse, er det afgørende at få aflivet myten og få vendt udviklingen, så flere unge igen vælger ”Kongevejen” fra folkeskole til en erhvervsfaglig uddannelse og siden en videregående uddannelse (Danske Erhvervsakademier, 2019).


En styrkelse af de tekniske videreuddannelsesmuligheder i Randers og omegn, gennem et tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne, vil kunne støtte op om denne problemstilling og styrke ”Kongevejen”.


Det tekniske område har et særligt fokus. Erhvervslivet har længe efterspurgt flere personer med tekniske kompetencer på alle niveauer, og behovet vil stige i fremtiden. Derfor blev der i april 2018 indgået en ”Teknologipagt” mellem regeringen, erhvervslivet og uddannelser, som netop skal sikre flere medarbejdere med tekniske færdigheder. Teknologipagten har bl.a. sat et mål om at der om 10 år skal være uddannet 20 pct. flere danskere på de videregående uddannelser inden for STEM-området (STEM står for science, technology, engineering, mathematics) og 20 pct. flere på STEM-erhvervsuddannelser. Det svarer til i alt 10.000 personer (Dansk Industri, 2018).


Et af målene er således, at der skal uddannes flere faglærte med tekniske kompetencer og som også har en videregående uddannelse. På den baggrund er det også relevant at styrke de tekniske videreuddannelsesmuligheder i Randers og omegn.Nationalt behov for uddannelsen
 
På landsplan oplever bygge- og anlægsbranchen store rekrutteringsudfordringer. I februar 2019 havde bygge- og anlægsbranchen en forgæves rekrutteringsrate på 33 %.  Det viser den seneste rekrutteringsanalyse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) fra februar 2019. Analysen viser også, at over halvdelen af de forgæves rekrutteringsforsøg endte med at stillingen ikke blev besat.
Yderligere viser analysen, at 48% af virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen på landsplan oplever produktionsbegrænsninger som følge af rekrutteringsudfordringer (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, 2019). Dansk Byggeri bekræfter den stigende efterspørgsel i hele branchen, jf. pressemeddelelse fra Dansk d. 26. juli 2019 (Dansk Byggeri, 2019).


Der er særlig efterspørgsel efter byggekoordinatorer, der kan koordinere og planlægge opgaverne i et byggesagsforløb, og sørge for at sikre sammenhæng og kobling mellem medarbejdere med teoretiske uddannelser (arkitekter, konstruktører, ingeniør mf.) og medarbejdere med erhvervsfaglige baggrund (murer, tømrer, maler etc.). Efterspørgslen efter byggekoordinatorer bekræftes af Dansk Byggeri. Bl.a. i artiklen ”Unge har fået øjnene op for uddannelsen som byggekoordinator” af 29. juli 2019 fra BygTek.dk, hvori han udtaler følgende om byggekoordinatorer:


"Der er i høj grad brug for netop dem, der kan koordinere og optimere processerne på en byggeplads, og derfor er det fantastisk, at flere unge kan se sig selv i den rolle i fremtiden.” (BygTek, 2019).


Derudover bekræfter Dansk Byggeri i sin uddannelsespolitiske rapport fra 2018, at der særligt er efterspørgsel efter byggekoordinatorens kompetencer inden for projektledelse, koordinering, logistik, planlægning og kommunikation mellem byggesagsforløbets parter i bygge- og anlægsbranchen – hvilket netop er kernekompetencer i byggekoordinatoruddannelsen. Dansk byggeri skriver i sin rapport:


”Det er særligt kompetencer inden for ledelse, logistik og planlægning, der bliver efterspurgt, men i høj grad også digitale kompetencer og indsigt i globale markeder. Behovet skal både dækkes af byggeriets egne uddannelser til byggekoordinator, bygningskonstruktør og ingeniør, men også af andre typer af videregående uddannelser”. (Dansk Byggeri, 2018, s. 10)


I øvrigt peger en rapport fra Bygherreforeningen fra 2017 på, at der eksisterer en større udfordring med at sikre ledelse og sammenhæng i de stadig mere komplekse og tværfaglige byggeprojekter i branchen, og at der mangler medarbejdere, som kan tænke på tværs af byggeprocessen og håndtere udfordringer gennem koordination og kommunikation inden det fører til fejl, mangler og budgetoverskridelser (Bygherreforeningen, 2017; Dagens Byggeri, 2017). Dette er også kernekompetencer for en byggekoordinator, hvilket bekræfter behovet for at styrke uddannelsen.


Ubesatte stillinger på landsplan


Behovet i bygge- og anlægsbranchen afspejles i antallet ubesatte stillinger. I juni 2019 var der på landsplan 3.152 ubesatte stillinger. Det viser en søgning i værktøjet www.jobindsats.dk, der er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Det høje resultatet giver dermed en indikation på situationen på arbejdsmarkedet.


En af de mest centrale jobfunktioner for en byggekoordinator er at være projektleder indenfor bygge og anlægsbranchen. En søgning på Arbejdsmarkedsbalancen (www.arbejdsmarkedsbalancen.dk, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), viser, at der i alle dele af landet (alle RAR-områder) er enten ’mangel på arbejdskraft’ eller ’gode jobmuligheder’ for stillinger som Projektleder inden for bygge og anlægsbranchen. Behovet for byggekoordinatorer afspejles således bredt  i hele landet.


Det nationale behov for uddannelsen uddybes i behovsanalyse på s. 2-5.


 


Regionalt behov for uddannelsen


 Behovet i bygge- og anlægsbranchen er tilsvarende stort i Østjylland, hvor Danias campus i Randers har sit primære dækningsområde.


Ifølge rekrutteringsanalysen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra februar 2019 var der i Østjylland i denne måned en forgæves rekrutteringsrate på 32% i bygge- og anlægsbranchen, hvilket er på niveau med raten på landsplan på 33% (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, 2019, s. 5 og 6).


Derudover viser beskæftigelsesfremskrivningen, som ligeledes er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, at beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen vil stige i Østjylland fra 2018 til 2020 med 3,1% (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, 2019b). Dette udgør således en indikator på situationen på arbejdsmarkedet.


Der er behov for at få flere tekniske videreuddannelsesmuligheder i Danias dækningsområde.  Ungdomsuddannelserne og erhvervsuddannelserne i Randers har i dag ingen videreuddannelsesmuligheder inden for bygge- og anlægsbranchen.


Derfor har Dania udarbejdet samarbejdsaftaler med de relevante uddannelsesinstitutioner med henblik på et intensiveret samarbejde om brobygningsforløb og synliggørelse af ”Kongevejen” og de tekniske videreuddannelsesmuligheder i nærområdet for deres elever.


Dania har udarbejdet samarbejdsaftaler med: 


- Tradium i Randers (HHX, HTX, EUX, samt tekniske erhvervsuddannelser)
- Randers HF og VUC (HF).
- Paderup Gymnasium i Randers (STX)


Se kopi af samarbejdsaftalen med Tradium i behovsanalysen s. 14-15. Kopi af øvrige samarbejdsaftaler kan eftersendes ved ønske.


Dania er i dialog med Mercantec i Viborg (Erhvervsuddannelser, HTX, HHX og EUX) med henblik på en lignende aftale.


 


Ubesatte stillinger regionalt/lokalt


 Manglen på arbejdskraft dokumenteres ligeledes i Arbejdsmarkedsbalancen (www.arbejdsmarkedsbalancen.dk, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)  der viser at der i Østjylland er ’mangel på arbejdskraft’ for stillinger som Projektleder inden for bygge og anlægsbranchen – hvilket netop er en kernekompetence i byggekoordinatoruddannelsen. (Se behovsanalysen s. 7 for uddybning).


Derudover viser en søgning på ubesatte stillinger i Østjylland via værktøjet www.jobindsats.dk, at der i juni 2019 var 560 ubesatte stillinger i den østjyske bygge- og anlægsbranche. (Se behovsanalysen s. 6).


 


Interessetilkendegivelser fra potentielle aftagere


Behovet for et nyt udbud af byggekoordinatoruddannelsen bekræftes i interessetilkendegivelser fra det udsnit af potentielle aftagere, som Dania har været i kontakt med. I alt har de kontaktede virksomheder vist interesse for at ansætte 19-21 dimittender fra byggekoordinatoruddannelse. Der henvises til behovsanalysen s. 8 for uddybning.


Dania har i øvrigt modtaget støtterklæringer fra uddannelsesinstitutioner, kommuner og politikere, i forbindelse med et nyt udbud af byggekoordinatoruddannelsen. Dette uddybes nedenfor i afsnittet ”Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen” og i behovsanalysen på s. 10. Udvalgte støtteerklæringer er vedlagt behovsanalysen fra s. 11.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Dania i Randers forventer i årene 2020, 2021 og 2022 at uddanne 15/20/25 dimittender årligt. Skønnet er foretaget på grundlag af analyse af ubesatte stillinger, interessetilkendegivelser fra aftagere i Randers og omegn, støtteerklæringer, søgning på Arbejdsmarkedsbalancen, samt rekrutteringsanalyse og beskæftigelsesfremskrivning udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Dania i Randers har været i kontakt med et udsnit af de potentielle aftagere, og har bl.a. fået interessetilkendegivelser fra følgende aftagere:


- Bravida i Randers
- Randers Arkitektten i Randers
- DS Flexhal i Hobro
- Lundemose ApS i Randers
- CONFAC A/S i Randers
- XL-BYG Brejnholt i Randers
- Sixhøj Rådgivning ApS i Bjerringbro
- REEHOLM & BREDAHL Rådgivende ingeniører i Randers
- Vognsen i Randers
- Brdr. Randers i Randers
- Rasmus Jakobsen A/S i Grenaa
- Tømrerfirmaet I Randers
- DM byggemontage Hobro


En samlet oversigt med virksomhederne og deres svar if forbindelse med behovsafklaringen ses i behovsanalysen s. 8.


Dania i Randers har desuden modtaget støtteerklæringer fra:


- Randers Kommune, Borgmester Torben Hansen
- Norddjurs Kommune, Borgmester Jan Petersen
- Uddannelsesinstitution Tradium i Randers (HHX, HTX, EUX, samt tekniske erhvervsuddannelser)
- Uddannelsesinstitution Randers HF og VUC i Randers (HF)
- Uddannelsesinstitutionen Paderup Gymnasium i Randers (STX)
- Michael Aastrup Jensen, medlem af Folketinget (V)
- Malte Larsen, medlem af Folketinget (S)
- Ellen Petersen, medlem af Byrådet Randers (S) og formand for      Beskæftigelsesudvalget
- Iben Sønderup, medlem af Byrådet i Randers (S)
- Henrik Leth, medlem af Byrådet i Randers (S)
- Lise-Lotte Leervad Larsen, medlem af Byrådet i Randers (S)
- Anker Boje, medlem af Byrådet i Randers (S)
- Nick Zimmermann, medlem af Byrådet (DF)
- Rosa Lykke Yde, medlem af Byrådet i Randers (SF)


Støtteerklæringer fra Randers Kommune, Norddjurs Kommune og Tradium i Randers er vedlagt i behovsanalysen fra s. 11. Øvrige støtterklæringer kan eftersendes ved ønske.Metode
I forbindelse behovsafklaringen blev der udarbejdet en liste med udvalgte virksomheder blandt potentielle aftagere i Randers og omegn. Af disse virksomheder har Dania prioriteret at tage en uddybede kontakt med 13 virksomheder. Den uddybende kontakt har bestået af grundige samtaler med de potentielle aftagere, og kontakten har bl.a. medført at flere virksomheder har budt ind med ønsker til emner, der kunne være relevante for udvikling af de lokale fagelementer og valgfag.


De uddybende samtaler med virksomhederne blev foretaget af uddannelseschef Stig Ilkrone hos Dania, som kender branchen og har et solidt netværk med potentielle aftagere, og som også kender studieordningen for erhvervsakademiuddannelsen i byggeri og business og lignende beslægtede uddannelser, samt de tanker, som Dania har gjort i forbindelse med en implementering af et nyt udbud.


Samtalerne med virksomhederne blev gennemført på baggrund af en interviewguide med en række spørgsmål, som Dania stillede de potentielle aftagere. I spørgsmålene blev virksomhedens repræsentant bedt om at vurdere det generelle behov for uddannede byggekoordinatorer i Randers og omegn, og om hvorvidt virksomheden fremadrettet vil ansætte personale, der har gennemført byggekoordinatoruddannelsen. Yderligere blev der spurgt ind til hvilke særlige faglige kompetencer, virksomhederne ønsker i forbindelse med muligheden for at præge uddannelsens valgfag. Der blev i øvrigt spurgt ind til virksomhedens ønske om at tage praktikanter.
Dialogen foregik ved at Dania tog kontakt til virksomheden telefonisk, hvor Dania noterede virksomhedernes svar på spørgsmålene. Efterfølgende blev virksomhedens svar sendt i en mail til virksomheden, med mulighed for at rette eventuelle fejl eller misforståelser. Herefter blev svarerne og virksomhederne indsat i den samlede interessentoversigt.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

Byggekoordinatoruddannelsen er en 2-årig erhvervsakademiuddannelse, der aktuelt udbydes i København, Odense, Sønderborg, Esbjerg, Herning og Aarhus. Uddannelsen udbydes således ikke i hele det område der ligger nord for Herning og Aarhus, herunder det østjyske område i og omkring Randers og Viborg, som er Dania i Randers’ primære dækningsområde. (Uddannelsen udbydes heller ikke i Nordjylland).
Et nyt udbud af byggekoordinatoruddannelsen i Randers vil udfylde det udækkede område og bidrage til en mere lige geografisk fordeling af det samlede udbud på landsplan.


I det følgende sammenlignes byggekoordinatoruddannelsen med de beslægtede uddannelser. (Sammenligningen uddybes desuden i et skema i behovsanalysen på s. 10, hvor de enkelte fagelementer i byggekoordinatoruddannelsen holdes op mod de beslægtede uddannelser).


 


PB til bygningskonstruktør:


Uddannelsen PB til bygningskonstruktør varer 3½ år og ligger på niveau 6 i kvalifikationsrammen for livslang læring, dvs. på et højere niveau end byggekoordinatoruddannelsen, der ligger på niveau 5. Uddannelsen udbydes i Odense, Næstved, København, Esbjerg, Holstebro, Horsens, Aalborg og Aarhus. Nærmeste udbud fra Randers ligger således i Aarhus.


Ligesom at byggekoordinatoruddannelsen har fokus på kompetencer til at planlægge, projektere og koordinere bygge- og anlægsopgaver, har bygningskonstruktøruddannelsen det også – men ikke i samme omfang som i byggekoordinatoruddannelsen. Byggekoordinatoruddannelsen har det som kernekompetence og hovedfokus gennem hele uddannelsen, hvor det hos bygningskonstruktøruddannelsen kun indgår som en mindre del blandt andre kompetencer.
De to uddannelser adskiller sig også ved at PB til bygningskonstruktør giver kompetencer til at den studerende kan varetage teknisk administrativt arbejde, f.eks. er deri høj grad fokus på teknisk bygningskonstruktion, tegnearbejde og materialekendskab, hvilket er kompetencer som byggekoordinatoruddannelsen ikke giver, jf. Uddanelsesguiden.dk, Uddannelsesbekendtgørelsens formålsbeskrivelse, og de to uddannelsers studieordninger).


Forskellen mellem uddannelserne viser sig også i uddannelsernes typiske jobfunktioner. Byggekoordinatoruddannelsen er målrettet funktioner der skal koordinere og lede et byggeforløb på byggepladsen – og det kan bygningskonstruktøren også et vist omfang, men bygningskonstruktøren kan også arbejde på en tegnestue med afklaring af byggetekniske detaljer ved selve byggeriet, jf. Uddannelsesguiden.dk, Uddannelsernes sideordninger og Erhvervsakademi Aarhus’ sammenligningsoversigt af uddannelserne: https://www.eaaa.dk/media/789951/byggeri.pdf).
Bygningskonstruktøruddannelsen har ikke tilnærmelsesvis samme fokus på business og management som byggekoordinatoruddannelsen har.


På baggrund af forskel i kvalifikationsniveau, uddannelsens længde og den markante forskel i indholdet mellem de to uddannelser, vurderes det ikke at et nyt udbud af byggekoordinatoruddannelsen i Randers vil have konsekvenser for rekrutteringen for udbud af bygningskonstruktøruddannelsen.


 


Byggetekniker:


Erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker varer 2 år, og ligger på niveau 5 i kvalifikationsrammen for livslang læring, dvs. på samme niveau som byggekoordinatoruddannelsen. Uddannelsen udbydes i København, Næstved, Odense, Aarhus, Aalborg, Holstebro, Horsens og Esbjerg. Nærmeste udbud fra Randers ligger i Aarhus.
Indholdsmæssigt er der store forskelle mellem byggeteknikeruddannelsen og byggekoordinatoruddannelsen. På byggeteknikeruddannelsen gives der kompetencer til at planlægge og varetage teknisk administrative opgaver inden for bygge- og anlægsarbejde, f.eks. at regne og tegne for arkitekter og ingeniører som forberedelse til et større eller mindre byggeprojekter – disse kompetencer ligger ikke i byggekoordinatoruddannelsen, der i meget højere grad har fokus på at planlægge, projektere og koordinere og procesoptimere bygge- og anlægsopgaver. Omvendt giver byggeteknikkeruddannelsen ikke disse kompetencer (Uddannelsesguiden.dk).


Da der er markant forskel i indholdet mellem de to uddannelser, vurderes det ikke at have betydning for udbuddet af byggeteknikeruddannelsen i Aarhus eller andre udbud, at der oprettes et nyt udbud af byggekoordinatoruddannelsen i Randers.


 


Bygningsingeniør:


Uddannelses til bygningsingeniør (diplomingeniør – bygning) er en professionsbacheloruddannelse på 3½ år og ligger på niveau 6 i kvalifikationsrammen for livslang læring, dvs. på et højere niveau end byggekoordinatoruddannelsen, der ligger på niveau 5.
Uddannelsen udbydes i ved Aarhus Universitet i Aarhus, Aaalborg Universitet i Aalborg og i Esbjerg, VIA University College i Horsens, Syddansk Universitet i Odense og Danmarks Tekniske Universitet i Kgs. Lyngby.


Uddannelsen giver bl.a. kompetencer til at udføre statiske beregninger, overslagsdimensionering, ingeniør tegninger, beregne et bygge- og anlægsarbejde, udarbejde tilbud og indgå kontrakter. Der er bl.a. fokus på bolig- og industribyggeri, vandforsyning, samt vej-, bro- og havnebygning. Uddannelsen giver også delvist kompetencer til at planlægge og styre byggearbejdets udførelse, men slet ikke i det dybe omfang som byggekoordinatoruddannelsen gør. Som bygningsingeniør har man omvendt en dybere viden inden for områdets lovmæssige og administrative rammer, end en byggekoordinator har (Uddannelsesguiden.dk). Færdiguddannede bygningsingeniører kan bl.a. få job i rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenørfirmaer, forsyningsselskaber eller i en offentlig teknisk forvaltning, hvilket adskiller sig fra byggekoordinatoruddannelsen, der typisk får arbejde inden for projektledelse, byggeledelse og planlægning i et byggesagsforløb.


Uddannelsen til bygningsingeniør giver mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør, hvor byggekoordinatoruddannelsen giver mulighed for at læse videre på professionsbachelorniveau.


På baggrund af den store forskel i uddannelsernes indhold og kvalifikationsniveau, vurderes det at et nyt udbud af byggekoordinatoruddannelsen i Randers ikke vil have betydning for andre institutioners udbud af uddannelsen til bygningsingeniør.


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

Rekrutteringsmulighederne vurderes som særligt gode, eftersom der er vækst i optaget på byggekoordinatoruddannelsen. I 2019 er unge, der starter på en videregående uddannelse inden for byggeri- og anlæg, steget med 14 procent på blot 5 år, og det er specielt uddannelsen som byggekoordinator, som er har oplevet fremgang. Det fremgår af en ny opgørelse fra 2019 fra Dansk Byggeri, jf. pressemeddelelse fra Dansk Byggeri d. 26. juli 2019 (Dansk Byggeri, 2019) og artiklen ”Unge har fået øjnene op for uddannelsen som byggekoordinator” fra 29. juli 2019 på BygTek.dk (BygTek, 2019). Samlet set begynder 45 flere studerende på uddannelsen som byggekoordinator end for fem år siden. Det er stigning på hele 58 procent (BygTek, 2019).


Der er således en stigende interesse blandt unge for byggekoordinatoruddannelsen, samtidig med den stigende efterspørgsel, hvilket yderligere taler for at styrke uddannelsen med et nyt udbud.


Rekrutteringen til det nye udbud forventes primært at ske fra de gymnasiale uddannelser og fra erhvervsuddannelser i Randers.
Dania har udarbejdet samarbejdsaftaler med de relevante uddannelsesinstitutioner med henblik på et intensiveret samarbejde om brobygningsforløb og synliggørelse af ”Kongevejen” og de tekniske videreuddannelsesmuligheder i nærområdet for deres elever.
Dania har udarbejdet samarbejdsaftaler med:


- Tradium i Randers (HHX, HTX, EUX, samt tekniske erhvervsuddannelser)
- Randers HF og VUC (HF).
- Paderup Gymnasium i Randers (STX)


Se kopi af samarbejdsaftalen med Tradium i behovsanalysen s. 14. Kopi af øvrige samarbejdsaftaler kan eftersendes ved ønske.


Dania er i dialog med Mercantec i Viborg (Erhvervsuddannelser, HTX, HHX og EUX) med henblik på en lignende aftale.


Sekundært forventes der også rekruttering fra øvrige nærliggende gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser.


Da rekrutteringsgrundlaget sikres gennem samarbejde med uddannelsesinstitutioner primært i Randers, og at Dania kun ønsker at optage 15 studerende det første år, vil et udbud i Randers ikke have konsekvenser for udbuddet i Aarhus.


 


Videreuddannelsesmuligheder:


Uddannelsen EA i byggeri og business (byggekoordinator) giver mulighed for at læse videre på professionsbacheloruddannelsen i Innovation og entrepreneurship, som er en overbygningsuddannelse/top up på 1,5 år. Uddannelsen har fokus på opstart, udvikling og drift af nye og bæredygtige virksomheder, og kvalificerer til at udvikle nye forretningsideer kombineret med den studerendes faglighed. Uddannelsen udbydes i Herning, Aarhus, Aalborg, Vejle, Odense, Kgs. Lyngby og Næstved, jf. Uddannelsesguiden, www.ug.dk.


Der er desuden mulighed for meritering af fag i forbindelse med optagelse på andre overbygningsuddannelser, som beror på en konkret vurdering på den enkelte uddannelsesinstitution.


I øvrigt arbejdes der ifølge Uddannelsesguiden.dk på at udvikle en fagspecifik og relevant overbygningsuddannelse til byggekoordinatoruddannelsen.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

På baggrund af behovsanalysen og interessetilkendegivelser fra relevante aftagere, forventes der årligt de første tre år i 2020, 2021 og 2022 et optag på 15/20/25 studerende.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

De kontaktede virksomheder – som blot er et udsnit af de potentielle aftagere – har i forbindelse med behovsafklaringen tilkendegivet interesse i at tage samlet 24 praktikanter. Derfor har Dania en klar forventning om, at kunne oprette praktikpladser til alle studerende.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Sikring af videngrundlag og et højt fagligt niveau på byggekoordinatoruddannelsen ved Dania Randers.


Et udbud af Byggekoordinatorenuddannelsen i Randers sikres gennem Erhvervsakademi Danias videngrundlag.


De syv nationale fagelementer sikres således:


• Byggejura – videngrundlaget er tilstede gennem undervisere fra El-installatør,- VVS-installatør uddannelserne og delvis fra Energiteknologuddannelsen.


• Virksomhedsdrift – videngrundlaget er tilstede gennem undervisere fra Produktionsteknolog-uddannelser.


• Planlægning & processer – videngrundlaget er tilstede gennem undervisere fra Produktionsteknolog-uddannelser og delvis fra El-installatør,- VVS-installatør og Energiteknologuddannelserne.


• Kommunikation I – videngrundlaget er tilstede gennem undervisere fra Automationsteknolog,- El-installatør,- VVS-installatør uddannelserne og delvis fra Energiteknologuddannelsen. 


• Kommunikation II – videngrundlaget er delvis tilstede gennem undervisere fra Automationsteknolog,- El-installatør,- VVS-installatør og Energiteknologuddannelserne. Den resterende del kan dækkes med inddragelse af undervisere fra Danias merkantile uddannelser, relevante virksomheder samt timelære med relevant byggeteknisk uddannelse.


• Management– videngrundlaget er delvis tilstede gennem undervisere fra Produktionsteknolog,- El-installatør,- VVS-installatør og Energiteknologuddannelserne. Den resterende del kan dækkes med inddragelse af undervisere fra Danias merkantile uddannelser, relevante virksomheder samt timelære eller nyansat med relevant byggeteknisk uddannelse.
 
• Ressourcestyring & fagtilsyn – videngrundlaget er delvis tilstede gennem undervisere fra Produktionsteknolog,- El-installatør,- VVS-installatøruddannelserne. Den resterende del kan dækkes med inddragelse af relevante byggetekniske virksomheder, samt timelære eller nyansat med relevant byggeteknisk uddannelse.


Etablering af uddannelsen vil være præget af en tæt dialog med aftagervirksomheder, ikke mindst det virksomhedsnetværk som Dania allerede har etableret. Denne dialog vil, ud over praktikken, også være fokuseret på inddragelse af virksomheder som en del af videngrundlaget. Først og fremmest som supplement til det videngrundlag der eksisterer på campus, men også hvor der er tale om meget specifikke byggetekniske kompetencer, som decideret videngrundlag.


 


Kilder:


Bygherreforeningen (2017): Byggeriets veje til fremtidens rådgivningsydelser:
file:///C:/Users/PEMO/Downloads/inspirationsoplaeg-til-byggeriets-aktoerer-byggeriets-veje-til-fremtidens-raadgivningsydelser%20(1).pdf


BygTek (2019): ”Unge har fået øjnene op for uddannelsen som byggekoordinator” fra 29. juli 2019 på BygTek.dk: https://bygtek.dk/artikel/byggeri/unge-har-fet-jnene-op-for-uddannelsen-som-byggekoordinator


Dagens Byggeri (2017): ”Enig branche: Projekteringsledelse er en udfordring”:
http://www.dagensbyggeri.dk/artikel/93612-enig-branche-projekteringsledelse-er-en-udfordring


Dansk Byggeri (2018): Uddannelsespolitisk rapport 2018 - Uddannelsespolitik 2018: file:///C:/Users/PEMO/Downloads/uddannelsespolitk_2018_21x21_net_.pdf


Dansk Byggeri (2019) Pressemeddelelse d. 26. juli 2019: Flere unge tager en videregående uddannelse inden for byggeri: https://www.danskbyggeri.dk/nyheder-og-presse/nyheder/presse/2019/


Danske Erhvervsakademier (2019): Flere unge skal vælge kongevejen: https://dkea.dk/nyheder/flere-unge-skal-vaelge-kongevejen


Dansk Industri (2018): Teknologipagt: Mange flere skal have tekniske kompetencer:
www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2018/4/ny-teknologipagt-mange-flere-skal-have-tekniske-kompetencer/


Jobindex (2017): ”Byggekoordinatorerne er kommet stærkt ud på arbejdsmarkedet” af 21.april 2017  fra Jobindex.dk: https://www.jobindex.dk/cms/bygge-koordinatorerne-er-kommet-staerkt-ud-paa-arbejdsmarkedet?lang=da


Realdania (2017): Ny rapport: Inspiration til byggeriets aktører:
https://realdania.dk/nyheder/seneste-nyt/2017/rapport-om-byggeriets-veje-til-fremtidens-raadgivningsydelser-01-02-2017


Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (2019): Rekrutteringssurvey Rapport, februar 2019:
https://star.dk/media/9975/h-xdtnh-stardk-filer-til-sidestruktur-forside-viden-og-tal-2-udvikling-paa-arbejdsmarkedet-2-rekrutteringsanalyser-rekrutteringssurvey-februar-2019.pdf


Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (2019b): Fremskrivning af beskæftigelsen:
https://star.dk/viden-og-tal/udvikling-paa-arbejdsmarkedet/beskaeftigelse/ og
https://star.dk/media/2235/beskaeftigelsesfremskrivning.xlsx


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2019-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C6 - Udkast til afslag - Nyt udbud af EA indenfor byggeri og business - EA Dania (Randers).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil