Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Erhvervsakademiuddannelse indenfor tekstil, beklædning, design og business. - Erhvervsakademi Syd-Vest

Erhvervsakademi Syd-Vest
01/10-2013 09:36
2013 - 2
Afslag
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Esbjerg

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Erhvervsakademiuddannelse indenfor tekstil, beklædning, design og business.

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Profession Degree Programme in Design, Technology and Business

Den uddannedes titel på dansk
Designteknolog AK

Den uddannedes titel på engelsk
AP Graduate in Design and Technology

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Designfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx) eller højere teknisk eksamen (htx) med matematik på C-niveau.
eller

en erhvervsuddannelse som beklædningshåndværker med engelsk på C-niveau
eller

en anden relevant erhvervsuddannelse med matematik og engelsk på C-niveau
eller

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne med engelsk på C-niveau.

For alle gælder, at optagelsesprøven skal bestås.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsen
Ikke relevant

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Ikke relevant

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Ikke relevant

Forslag til censorkorps
Uddannelsen er tilknyttet Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.

Behov for nyt udbud
Erhvervsakademi SydVest har idag et udbud af Designteknolog i Sønderborg, og dette udbud er primært forankret indenfor tekstildesign. Dette fagområde retter sig mod et relativt lille men stabilt arbejdsmarked. Der er til gengæld stigende efterspørgsel efter uddannede med andre designkvalifikationer kombineret med forståelse for business, innovation og branding. Dette fagområde er vanskelig at udvikle i det relativ lille studiemiljø, der findes på akademiets lokation i Sønderborg, og formålet med dubleringen er, at udvikle nye studieretninger på uddannelsen, der kan supplere de eksisterende. Det vil styrke det faglige miljø omkring uddannelsen, og øge kvaliteten på begge adresser. Studieretningerne i Esbjerg skal udvikles i tæt samarbejde med Nationalt Videncenter i Innovation, der er forankret på akadmiet, og fokus vil være på innovation, produktion og business.
Udbuddet af designteknolog i Esbjerg og Sønderborg retter sig primært mod arbejdsmarkedet i hele det Syddanske område, hvor der er en lang række virksomheder indenfor en forskellige brancher, der nu og i fremtiden vil gøre brug af design i forbindelse med produkt- og procesudvikling. Sekundært retter udbuddet sig mod hele det danske arbejdsmarked, da Designteknologer traditionelt er mobile, og søger arbejde i hele landet. Og endelig er der også en række designteknologer, der får arbejde i virksomheder baseret i udlandet, bl.a. i Nordtyskland, der er en del af akademiets naturlige dækningsområde.

Rekrutteringsgrundlag
Det nye udbud i Esbjerg retter sig bredt mod alle studerende med interesse for design. Erfaringer fra andre skoler, der udbyder designteknolog, viser at der er en overordentlig stor søgning til specialer indenfor business, marketing og produktion.
Det nye udbud vil delvist være i konkurrence med eksisterende udbud på erhvervsakademiet. Det drejer sig primært om uddannelserne Markedsføringsøkonom og Multimediedesigner. Disse to uddannelser udbydes også på afdelingen i Sønderborg og erfaringen er, at der kun er en begrænset konkurrence mellem de nævnte uddannelser. Tværtimod styrkes det fagligemiljø for alle uddannelser til gavn for de studerende. For at imødegå konkurrencen, er det vigtigt, at Designteknologuddannelsen har en klar designprofil i forhold til de to andre uddannelsers fokus på hhv. markedsføring og IT.
Designteknologuddannelsen giver adgang til flere af akademiets top-up bacheloruddannelser. En færdig designteknolog har direkte adgang til akadmiets PBA i design og business, og endvidere giver uddannelsen via supplering adgang til PBA i International Sales. Ved at etablere en designteknologuddannelse i Esbjerg øges rekrutteringsgrundlaget for disse overbygningsuddannelser, og dermed styrkes det faglige miljø omkring disse.

Forventet optag
Der forventes et årligt optag på ca. 50.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Erhvervsakademi SydVest har hvert år ca. 450 studerende i praktik. Praktikken administreres af akademiets Karrierecenter, hvor to medarbejdere etablerer og vedligeholder kontakt med potentielle praktikvirksom-heder for alle akademiets uddannelser. Der er således allerede på nuværende tidspunkt gode kontakter i en lang række af de virksomheder, der vil være relevante som praktiksteder for studerende på designteknologuddannelsen.
I forbindelse med revidering af designteknologuddannelsen overvejes det at flytte praktikperioden fra 4. semester til 3. semester. Det vil betyde, at arbejdet med at finde praktikpladser bliver nemmere, da der er langt færre i praktik fra andre uddannelser på dette semester.

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2013 - 2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_EASV_designteknolog.pdf

Samlet godkendelsesbrev